X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34872
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Jolanta Wąsowska

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Hanna Sitek

Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Joanna Oniszk

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce imienia Krasnala Hałabały

Czas trwania stażu: 01.09.2014-31.05.2017

Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe: Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną uzyskany w Wyższej Szkole Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

1.Wstęp

Sprawozdanie to powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień
nauczyciela mianowanego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Okres ten był czasem intensywnych zmian dokonujących się nie tylko w mojej pracy ale i osobowości. Przez okres 2 lat i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zarówno te dydaktyczne jak i opiekuńczo- wychowawcze, starałam się poznać zarówno środowisko swoich podopiecznych jak i ich zainteresowania, doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego, zapoznałam się bliżej z dokumentacją placówki, nawiązałam współprace z środowiskiem lokalnym.

§ 7 ust.2.pkt.1

Umiejętności organizacyjne, doskonalenie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam z dniem 01 września 2014 roku, zgodnie z procedurą awansu przy pomocy wyznaczonego opiekuna stażu Hanny Sitek stworzyłam plan swojego rozwoju zawodowego. Plan ten został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku jak również Karty Nauczyciela ( Dz.U z 2006 Nr 97 pozycja 674 z późniejszymi zmianami). Z chwilą podjęcia współpracy spisałyśmy z panią Hanną kontrakt który w jasny i przejrzysty sposób formułował formy naszej współpracy, a także terminy konsultacji. Spotkania te miały dotyczyć procedur awansu zawodowego, właściwego prowadzenia dokumentacji, obserwacji zajęć, analizy zdobytej wiedzy, omawianiu wykonywanych zadań. Większość ustalonych spotkań odbyła się w pierwszym roku stażu. Aby bliżej zapoznać się z tematem podjętych przeze mnie działań wzięłam udział w szkoleniu zorganizowanym przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel „Awans zawodowy w praktyce”. Przez cały okres trwania stażu intensywnie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe uczęszczając w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. W ciągu 2 lat i 9 miesięcy uczestniczyłam w następujących warsztatach i szkoleniach:

*Warsztaty muzyczne „Terapia muzyką i ruchem cz.3” -15.06.2015
* Warsztaty muzyczne „Edukacja maluszka z wykorzystaniem muzyki i ruchu”- 24.06.2015
* Warsztaty „Nauczyciel emocji”- 05.07.2015
*Szkolenie „Poszła Ola do przedszkola...-jak wspierać dziecko w procesie adaptacji w przedszkolu”- 21.08.2015
*Warsztaty „Musicalowa Jasełka Latino”- 21.10.2015
*Warsztaty „ Pomysły na zajęcia muzyczne oraz rytmiczne z elementami ruchu i tańca (cz.I)- 05.01.2016
*Warsztaty „W świecie bajek i baśni-wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi”- 27. 02.2016
*Warsztaty „Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”-13.06.2016
*Warsztaty „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w przedszkolu”- 19.01.2017
*Warsztaty „Tworzenie materiałów dydaktycznych”- 1.04.2017
*Warsztaty „Konstruowanie IPETU dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego”- 8.04.2017
*Warsztaty Logopedyczne
*Lepsza biała niż czarna-zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej-22.04.2017

W okresie stażu brałam również udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych

*Szkolenie Edukacja maluszka po przez zabawę- 08.10.2014
* Szkolenie Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych- 28.10.2014
* Szkolenie Terapia pedagogiczna-09.12.2014
* Szkolenie Rockowa gwiazdka-12.12.2014
* Szkolenie Interpretacja opinii pedagogiczno-psychologicznej oraz nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci-02.02.2015
*Ćwiczenia logopedyczne w grupie przedszkolnej-zadania nauczyciela-15.10.2015
*Szkolenie agresja u dzieci- 24.11.2015
*Metoda projektu w przedszkolu- kwiecień 2017
*Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu-kwiecień 2017
*Przedszkole Montesorii- kwiecień 2017
*Szkolenie odnośnie danych osobowych- 18.05.2017

Dnia 7 grudnia 2015 roku zorganizowałam dla Rady Pedagogicznej szkolenie odnośnie awansu zawodowego.
Zdobyte podczas warsztatów i szkoleń wiadomości oraz umiejętności wzbogaciły moją
wiedzę merytoryczną , udoskonaliły mój warsztat pracy, i przyczyniły się przede wszystkim do podniesienia jakości mojej pracy.
Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiłam nie tylko po przez udział w warsztatach i szkoleniach ale także, po przez czytanie literatury i czasopism z dziedziny psychologii i pedagogiki. Najbliższe mojemu sercu okazało się zagadnienie związane z integracją sensoryczną, jest to temat stosunkowo świeży i coraz więcej dzieci zmaga się z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego , więc temu o to zagadnieniu poświęciłam większość swojego czasu.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam również w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli z mojej placówki. Obserwacje poczynione w trakcie takich zajęć, dostarczyły mi cennych wskazówek do dalszej pracy. Sprawiły one , iż zajęcia które teraz przeprowadzam w swojej grupie stają się coraz bardziej interesujące i zachęcające dzieci do działania.

Przez cały okres trwania stażu w celu tworzenia własnego warsztatu pracy , byłam organizatorem lub współorganizatorem różnych uroczystości przedszkolnych, takich jak Dzień Pluszowego Misia czy uroczystości zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości.

Wystawiłam dwukrotnie inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na Straganie” dla najmłodszych grup. Byłam koordynatorem konkursu plastycznego „Kartka wielkanocna” a także między przedszkolnego konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”, na ten ostatni konkurs przygotowałam samodzielnie zaprojektowane dyplomy dla uczestników. Swój warsztat tworzyłam również, po przez zorganizowanie na terenie placówki akcji „Góra grosza”, oraz zbiórki artykułów papierniczych dla dzieci z zaprzyjaźnionego domu dziecka.
Tworzyłam dekorację do wystawianych przez moją grupę przedstawień , jak i uroczystości przedszkolnych, w swojej sali przygotowywałam dekorację tematyczne dotyczących pór roku. Przygotowywałam również scenariusze zajęć i uroczystości, samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne takie jak: kart pracy, krzyżówki itp.

W czasie trwania stażu systematycznie i rzetelnie prowadziłam dokumentację przedszkolną, zgodnie ze swoimi obowiązkami, uzupełniałam dziennik zajęć, opracowywałam plany miesięczne i zadania dydaktyczno- wychowawcze na dany miesiąc, założyłam i prowadziłam teczki współpracy z rodzicami , sporządzałam notatki odnośnie obserwacji dzieci, dokonywałam oceny gotowości uczniów do podjęcia obowiązków szkolnych.

§ 7 ust.2.pkt.2

Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rok szkolny 2014/2015 był rokiem przełomowym w mojej pracy , nie tylko rozpoczęłam awans zawodowy ale również, po raz pierwszy samodzielnie objęłam wychowawstwo nad grupą. Grupa 6 B „Wędrowcy” , liczyła sobie 25 dzieci , 5 i 6 letnich, kolejna prowadzona przez prawie 2 lata „Tygryski” to grupa dzieci najpierw 4 letnich , a obecnie już 5 letnich również, licząca 25 osób. W ciągu trwania stażu usilnie próbowałam poznać środowisko swoich podopiecznych jak , i ich rodziców. W tym celu prowadziłam liczne obserwacje, z których następnie sporządzałam notatki , i wyciągałam wnioski. Organizowałam także, zebrania z rodzicami, raz w miesiącu dni otwarte, oraz sporadycznie zajęcia otwarte dla rodziców. W miarę zainteresowania i potrzeb rodziców odbywałam również ,z nimi spotkania indywidualne. Aby bliżej poznać rodziców, a także ich zdanie, stopiezadowolenia z wyboru naszej placówki, opracowałam ankietę pt: „ Moje przedszkole”.

W ankiecie tej pytałam o przyczynę wyboru naszej placówki, czy dzieci chętnie do niej uczęszczają, jakie formy współpracy z przedszkolem cenią sobie rodzice najbardziej, czy znają koncepcję i statut placówki. W okresie stażu dwukrotnie prowadziłam warsztaty dla rodziców, w „Wędrowcach” przeprowadziłam pogadankę o wpływie telewizji na dziecko( 14.11.2014), celem mojego warsztatu było uzmysłowienie rodzicom zgubnych skutków dla rozwoju dziecka zbyt długiego przebywania przed telewizorem , oraz oglądania programów o nie odpowiedniej treści przez dzieci. W „Tygryskach” w dniu 11.09.2015 roku przeprowadziłam dla chętnych rodziców warsztaty odnośnie adaptacji, wyjaśniłamczym jest adaptacja, jak ona przebiega, jakie są przyczyny i objawy problemów
adaptacyjnych. W trakcie trwania stażu prowadziłam również indywidualne zajęcia z dziewczynką uzdolnioną plastycznie oraz z chłopcem z orzeczeniem.

Zajęcia z dzieckiem z orzeczeniem przeprowadzałam opierając się na zaleceniach z orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz wynikających z IPET-u, który wraz z zespołem opracowałam. W celu diagnozowania i rozwijania zainteresowań dzieci prowadziłam ich obserwację, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowałam zajęcia na interesujące je tematy. Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się
dostosować do nich ofertę edukacyjną. I tak w roku 2016/17 odbyły się zgodnie z zainteresowaniami dzieci zajęcia poświęcone dinozaurom oraz statkom. W okresie stażu organizowałam dzieciom również, zajęcia z przedstawicielami ciekawych zawodów takich policjant, strażak, czy pani intendent. Organizowałam również wycieczki po najbliższej okolicy, dzieci odwiedziły aptekę, komisariat policji, straż pożarną, itp.

Grupa brała udział w kilku programach profilaktycznych:
*Kubusiowi przyjaciele natury- zrealizowaliśmy kilka scenariuszy zajęć
*Czyste powietrze wokół nas-dzieci dowiedziały się o szkodliwości palenia papierosów
*Sprzątanie świata- w okolicach przedszkola pozbieraliśmy śmieci
*Cała Polska czyta dzieciom- organizowanie akcji promujących czytanie typu konkurs Plastyczny odnośnie bajek, zapraszanie rodziców na akcje dotyczące czytania bajek, baśni I wierszy, czytanie dzieciom przez nauczyciela w ciągu dnia opowiadań i bajek z literatury dziecięcej. Zapoznanie dzieci z celem akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

W okresie stażu podjęłam , w ciągu 2 lat i 9 miesięcy podjęłam współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dzieci miały możliwość zwiedzenia komisariatu policji włącznie z obejrzeniem radiowozu, odwiedziły straż pożarną, szkołę. Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w celu promowania uzdolnionych uczniów zorganizowałam wystawę prac jednej ze swoich podopiecznych. Organizując konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” zawiązałam współpracę z innymi przedszkolami znajdującymi się na terenie miasta Kobyłka.
Współpracując z Miejskim Ośrodkiem Kultury wzięłam udział w jarmarku Bożonarodzeniowym. W maju 2017 roku zorganizowałam wraz z koleżankami zbiórkę artykułów papierniczych dla zaprzyjaźnionego Domu Dziecka nr 16 w Warszawie, osobiście poznałam podopiecznych tegoż Domu Dziecka. Współpracowałam również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kierując do niej dzieci u których zauważałam problemy zarówno z zachowaniem jak i edukacyjne.

W ostatnich miesiącach stażu podjęłam współpracę z gabinetem terapeutycznym „Skrzat” wspólnie z panią Moniką Olewnik zorganizowałyśmy dla chętnych rodziców warsztaty z integracji sensorycznej.

W trakcie awansu jak już powyżej wspomniałam byłam organizatorem kilku uroczystości przedszkolnych:

*Dnia Niepodległości
*Dnia Pluszowego Misia
*konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”
*A także uroczystości organizowanych w mojej grupie takich jak:
-dzień mamy i taty
-jasełka/ kolędowanie
-dzień babci i dziadka
-inscenizacje wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”

Wśród wystawianych przez zemnie przedstawień nie zabrakło dwóch baśni, w 2015 roku Wraz z „Wędrowcami” wystawiliśmy profesjonalnie „Kopciuszka”, w 2017 z „Tygryskami” wystawiliśmy „Brzydkie Kaczątko”. Zarówno do pierwszego jak i drugiego przedstawienia samodzielnie wykonałam dekorację, a także opracowałam scenariusze. „Kopciuszek” okazał się prawdziwym sukcesem, dopracowane stroje , wystrój sali, gra młodych aktorów zachwyciły wszystkich zebranych gości.

Okres awansu zawodowego to czas doskonalenia swojego warsztatu pracy, w tym celu więc, uczestniczyłam w licznych jak już powyżej wspomniałam warsztatach i szkolenia , swoją wiedzę poszerzałam również poprzez, samodzielne studiowanie literatury i czasopism z dziedziny pedagogiki i psychologii, i tak oto na liście przeczytanych przeze mnie pozycji znalazł się:

• „ Dziecko a integracja sensoryczna”- A. Jean Ayres
• „Dziecko od 3 do 6 lat”-A. Bacus
• „Nie zgrane dziecko- w świecie gier i zabaw”- C.Stock-Kranowitz
• „Pokonać dyspraksję”- G.Platt
• „Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej”-
• „Integracja sensoryczna na co dzień”- M. Borkowska
• „Uczę się po przez ruch- program terapii dla dzieci autystycznych z niepełnosprawnością sprężoną”- M.Kuleczka-Raszewska
• „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”- A. Franczy i K. Krajewska
• „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym-program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć”- R.Więcek
• „Zrozumieć rysunki dziecka”-S. Cermet-Corroy
• „Uczeń z zespołem Aspergera- praktyczne wskazówki dla nauczyciela”- J.Święcicka
• „Wspieranie rozwoju dziecka”-C.Nitsh i G.Huther
• „Adaptacja w przedszkolu”- A. Ksokowska-Robak i K.Zeh

ARTYKUŁY:

-Ćwiczenia korekcyjne w przedszkolu-Wychowanie w przedszkolu 1989
-Gotowość czy dojrzałość szkolna- Wychowanie w przedszkolu 2009
-Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy i czterolatków-Wychowanie w przedszkolu 2006
-Podajmy sobie ręce-Wychowanie w Przedszkolu 2006
-Terapeutyczne funkcje zabawy- Wychowanie w przedszkolu 1996
-Diagnoza w pedagogice i psychologii- Bliżej przedszkola 2010
-Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym- Bliżej przedszkola 2013
-By chcieli nas słuchać –prezentacja multimedialna a autoprezentacja-Bliżej Przedszkola 2013
-Igranie z agresją- Mój przedszkolak 2013
-Jak dbać o rozwój dziecka zdolnego- Mój przedszkolak 2011
-Mutyzm i Mutyzm selektywny- Nauczycielka Przedszkola 2009
-Dzieci i ich lęki –Nauczycielka Przedszkola 2008
-Pozytywne wartości edukacyjne, jak motywować dzieci-Nauczycielka Przedszkola 2010
-Metoda projektów w przedszkolu- Uczyć łatwiej 2013
-Pitagoras w przedszkolu- doradca nauczyciela przedszkola 2012
-Komputer zabawka czy narzędzie rozwoju-Bliżej przedszkola 2010
-Cyber przedszkolak czyli o dobrym starcie w świat Internetu-Dyrektor przedszkola 2011

W okresie stażu przygotowywałam swoich podopiecznych do udziału w różnych konkursach, festiwalach i tym podobnych. W roku szkolnym 2014/ 2015 przygotowałam swoją grupę do wewnątrz przedszkolnego konkursu tanecznego „Roztańczone przedszkolaki”, dzieciom udało się zająć miejsce drugie wśród dzieci najstarszych. Wykonany przez dzieci taniec został zaprezentowany zgromadzonym mieszkańcom naszego miasta podczas urządzanego przez nasze przedszkole pikniku rodzinnego, przy którego organizacji pomagałam. W latach 2015/2016 i 2016/2017 wspólnie z uzdolnioną plastycznie uczennicą Julią wykonałyśmy i wysłałyśmy na konkurse plastyczne zewnętrzne dwie prace plastyczne poświęcone zdrowiu. W pierwszym konkursie wykonałyśmy książeczkę „ Bajeczka o zdrowiu z przygód krasala Hałabały”, ja wymyśliłam tekst a dziewczynka wykonała do książeczki ilustracje. Drugi Konkurs dotyczył zdrowego stylu życia a dokładniej zajęć na świeżym powietrzu uczennica wykonała pod moim kierownictwem prace plastyczną tematyczną, a następnie wysłałyśmy ją do organizatora. Swoich uczniów przygotowywałam również, do wystąpień na uroczystościach przedszkolnych, i tak moja grupa brała udział w Dniu Święta Niepodległości czy w rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”, którego byłam organizatorem.

§ 7 ust.2.pkt.3

Umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Współczesny nauczyciel to osoba przed którą komputer i Internet nie mają tajemnic. Jest on obecnie bardzo silnie powiązany z naszą pracą, dlatego w swoim planie awansu zawodowym musiałam uwzględnić jego wykorzystanie dla własnego rozwoju jak również i, rozwoju warsztatu swojej pracy. W celu nabycia i doskonalenia swoich umiejętności z obsługi komputera przeszłam stosowne warsztaty. Brałam udział w warsztatach organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” . Warsztaty te dotyczyły tworzenia materiałów interaktywnych a także wykorzystania tablicy interaktywnej. Warsztaty z tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych w niosły do mojej pracy wiele nowego, dzięki nim poznałam strony internetowe ułatwiające prace nauczyciela, na stronach takich jak: www.naszelementarz.men.gov.pl , www. Światnauczyciela.pl , www jigsaw planet. com, www. Scholaris.pl czy learninggapps.org nauczyciel ma możliwość samodzielnego tworzenia gier edukacyjnych a także pomocy dydaktycznych do zajęć. W swojej pracy zawodowej po zakończeniu warsztatu wykorzystałam takie stronyjak www. Światnauczyciela.pl, na stronie tej opracowałam krzyżówkę niezbędną do zajęć, stronę learninggapps.org wykorzystałam do stworzenia gier edukacyjnych takich jak:

*Oznaki wiosny- wykreślanka
*Dąb-kolejność
*Motyl- kolejność oraz
*Polska moja ojczyzna-test jednokrotnego wyboru, a także stronę www.naszelementarz.men.gov.pl w celu stworzenia gry edukacyjnej „Co nie pasuje”.
Dodatkowo przez cały okres stażu wykorzystywałam Internet jako źródło wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu, śledziłam zmiany w przepisach tegoż prawa , czytałam liczne publikacje z których sporządzałam notatki, szukałam inspiracji do dalszej pracy na innych stronach internetowych takich jak:

*www.adhd.org.pl-artukuły
*www.Scholaris.pl
*www.dziecisawazne.pl
*www.integracja sensoryczna.pl
*www.literka.pl
*www.portaloswiatowy.pl
*www.publikacje.edu.pl
*www.ucze.pl

Korzystając z komputera opracowywałam również, karty obserwacji, plany współpracy, sprawozdania, scenariusze i konspekty zajęć, tworzyłam pomoce dydaktyczne, projektowałam dyplomy na konkurs, ankiety, przygotowywałam informacje dla rodziców zaproszenia, czy opisy dzieci poczynione na podstawie obserwacji. W okresie stażu sporadycznie wymieniałam także doświadczenia z innymi nauczycielami drogą mailową, zamieszczałam informacje z życia grupy na stronie internetowej przedszkola.
Przy użyciu komputera prowadziłam również całą dokumentację związaną z awansem zawodowym, którą opracowywałam za pomocą różnych programów komputerowych. Dzięki możliwości korzystania z komputera i Internetu mogłam w szybki tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Jednym z efektów mojej pracy było opublikowanie na portalu www.edukacja.edux.pl mojego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, oraz scenariusza zajęć pt: „Dinozaury”.

§ 7 ust.2.pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień zakresu oświaty

W ciągu trwania stażu bezustannie dążyłam do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych nie tylko jako nauczyciel ale także, jako wychowawca, w tym celu jak już powyżej wspomniałam uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach , korzystałam z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, studiowałam literaturę i czasopisma z zakresu psychologii i pedagogiki. Dużo czasu poświęciłam na zgłębienie zagadnienia związanego z integracją sensoryczną, gdyż na co dzień coraz częściej spotyka się dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Sama w swojej grupie mam dwoje uczniów wymagających terapii SI, dzięki studiowaniu literatury a także Internetowi zdobyłam wiedzę niezbędną do pomocy swoim wychowankom, mogłam opracować plan ćwiczeń które, dzieci mogą pod okiem rodzica wykonywać w domu, pomogłam we współpracy z gabinetem terapeutycznym „Skrzat” w zorganizowaniu warsztatu dla rodziców poświeconemu temu zagadnieniu. Zdobytą w trakcie samokształcenia wiedze mogłam wykorzystać w przygotowywaniu dla rodziców warsztatów odnośnie adaptacji i wpływu telewizji na rozwój dziecka. Również rodzicom dziecka z Adhd mogłam udzielić cennych wskazówek jak postępować z ich pociechą sprawiającą problemy wychowawcze, co przyniosło pozytywne rezultaty. Pracowałam z grupą bajkoterapią, próbowałam integrować grupę różnymi zabawami , w swojej pracy stosowałam metody relaksacyjne oraz aktywizujące, na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe konflikty. Nie jednokrotnie przy rozwiązywaniu zaistniałych problemów korzystałam z doświadczenia koleżanek lub pani psycholog. Dzielenie się wiedzą, próba wspólnego rozwiązywania problemów, wymiana doświadczeń ułatwiły mi prace w wielu sytuacjach.

W trakcie awansu podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, opierającą się na kierowaniu do niej uczniów wymagających konsultacji, bliższą współpracę nawiązałam natomiast z przedszkolnym psychologiem który, prowadził z dziećmi pogadanki odnośnie emocji, lub w razie zaistniałego problemu pomagał mi w rozwiązaniu go. Razem z panią psycholog i resztą zespołu czyli nauczycielem wspomagającym oraz logopedą opracowałyśmy IPET dla ucznia z orzeczeniem a następnie spotykałyśmy się na zebraniach zespołu połączonych ze spotkaniami z rodzicami dziecka.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia indywidualne zarówno dla chłopca z orzeczeniem, jak i uzdolnioną dziewczynką. Z Julcią wykonywałyśmy różne prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, krepiny, kredek czy farb. Dziewczynka często pomagała mi przy tworzeniu pomocy dydaktycznych na zajęcia, przygotowywała laurki dla pracowników służby zdrowia czy strażaków, wspólnie stworzyłyśmy pracę na konkurs plastyczny, motywowałam ją do udziału w innych konkursach plastycznych. Z chłopcem pracowałam na podstawie IPET-u.

§ 7 ust.2.pkt. 5

Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

Rozpoczęcie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do zapoznania się z przepisami prawa oświatowego. Z początkiem września 2014 zapoznałam się z najważniejszymi dokumentami a mianowicie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli a także, Kartą Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr97, poz 674 z późniejszymi zmianami i Ustawą o Systemie Oświaty. Kolejnym krokiem w drodze do rozpoczęcia stażu było złożenie wniosku o jego rozpoczęcie, nawiązanie współpracy z przydzielonym mi opiekunem panią Hanną Sitek, oraz napisanie planu rozwoju zawodowego, i po jego zatwierdzeniu przystąpienie do realizacji przyjętych w planie zadań. W okresie stażu śledziłam wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym i sporządzałam notatki.

W trakcie trwania stażu zapoznałam się nie tylko z przepisami prawa oświatowego ale również, z najważniejszą dokumentacją przedszkolną. Dokładnej analizie poddałam takie, dokumenty jak: statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce, starą i nową koncepcję, Regulaminy Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Organizacji Przedszkola, poznałam Procedury awansu, obiegu informacji ,dopuszczenia do użytku programu wychowania Przedszkolnego, regulamin oceny nauczycieli i wiele , wiele innych. Z niemal każdego poznanego dokumentu sporządziłam notatki. W okresie stażu poznałam także, programy autorskie nauczycielek naszej placówki. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w radach szkoleniowych, studiowałam literaturę dotyczącą rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat, byłam kierownikiem wycieczek.

PODSUMOWANIE

Nazywam się mgr Anna Jolanta Wąsowska, i jestem nauczycielem kontraktowym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 W Kobyłce. We wrześniu 2014 roku rozpoczęłam swoją przygodę z awansem zawodowym. Na początku zapoznałam się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Następnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, podjęłam współpracę z wyznaczonym opiekunem , i wspólnie opracowałyśmy plan rozwoju zawodowego. W kolejnych miesiącach i latach starałam się sprostać wyznaczonym sobie zadaniom. Okres stażu był czasem wielkich przemian w moim życiu zawodowym, po pierwsze tak jak już wspomniałam rozpoczęłam starania na nowy stopień awansu, po drugie po raz pierwszy miałam samodzielnie poprowadzić grupę, było to dla mnie nie lada wyzwanie.
Samodzielne prowadzenie grupy pozwoliło mi rozwinąć się, zrobiłam się bardziej samodzielna, zaczęłam żywą współpracę z resztą nauczycieli, zaczęłam stawiać na własny rozwój. W tym celu zainteresowałam się intensywniej znajomością przepisów prawa oświatowego, aby podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe w latach 2014-2017 uczestniczyłam w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Uzyskane w trakcie warsztatów i szkoleń wiadomości znacząco wpłynęły na jakość mojej pracy, i skuteczność w radzeniu sobie w codziennej pracy z grupą. Swoje umiejętności podnosiłam również wnikliwie studiując literaturę i czasopisma z zakresu dydaktyki, psychologii czy pedagogiki. Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco prowadzić dokumentacje swojej grupy, dążyłam do jak najlepszego poznania środowiska swoich uczniów i ich rodziców, w tym celu organizowałam zebrania, spotkania indywidualne, przeprowadziłam ankietę i dwa warsztaty dla rodziców, zorganizowałam warsztaty dla rodziców dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego. Organizowałam zajęcia na interesujące dzieci tematy, wycieczki po najbliższej okolicy. Aby prowadzące przeze mnie zajęcia były dla uczniów interesujące nie jednokrotnie samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne. W
raz z grupą braliśmy udział w realizacji programów profilaktycznych. W czasie stażu częściej niż przed jego rozpoczęciem zaczęłam korzystać z komputera i Internetu.
Dzięki korzystaniu z dobrodziejstw technologii mogłam opracowywać scenariusze uroczystości, konspekty zajęć, tworzyć pomoce dydaktyczne, czy informacje dla rodziców.Internet wykorzystałam w swojej pracy do poznania wybranych przepisów prawa oświatowego, zapoznania się z publikacjami innych nauczycieli, w trakcie poszukiwania rozwiązań zaistniałych konfliktów grupie. Nie jednokrotnie korzystałam też z doświadczenia innych nauczycieli, podczas rozmów indywidualnych czy obserwacji poczynionych w trakcie prowadzonych przez nie zajęć. W okresie awansu podjęłam współpracę z różnymi lokalnymi instytucjami takimi jak policja , straż pożarna przychodnia, Miejski Ośrodek Kultury (udział w kiermaszu bożonarodzeniowym), biblioteka (udział w zajęciach bibliotecznych, i zorganizowanie przy wspólnej współpracy wystawy prac plastycznych uzdolnionej uczennicy), gabinet terapeutyczny „Skrzat” (warsztaty), czy Dom Dziecka nr 16 w Warszawie (zorganizowanie zbiórki dla dzieci artykułów papierniczych). W czasie trwania stażu przygotowywałam swoich uczniów do różnych przedstawień , konkursów itp., przygotowywałam dekoracje w swojej grupie oraz na sali gimnastycznej, projektowałam dyplomy. Byłam organizatorem „gór grosza”, dwukrotnie Święta Pluszowego Misia, Dnia Niepodległości, konkursy plastycznego „Wielkanocna kartka”, czy konkursu plastycznego między przedszkolnego „Moja ulubiona postać z bajki”. Zadania jakie przyjęłam w planie swojego rozwoju zawodowego uważam za osiągnięte. Ten czas 2 lat i 9 miesięcy uważam za okres który znacząco ukształtował moją osobowość jako nauczyciela i w znaczący sposób podniósł jakość mojej pracy. W czasie ostatnich lat nauczyłam się planować i organizować własny warsztat pracy, prawidłowo dokumentować prowadzone przez siebie działania.

Potrafię analizować i oceniać skuteczność swoich działań, potrafię je modyfikować. W swojej pracy nauczyłam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego, istotną rolę zaczęłam przywiązywać do współpracy z rodzicami, znajomości przepisów prawa, umiejętności wykorzystania Internetu w dalszej pracy. Po zakończeniu awansu w dalszym ciągu zamierzam kontynuować obraną w trakcie trwania stażu drogę, wciąż się rozwijać, i dawać z siebie wszystko , gdyż bycie nauczycielem to niekończąca praca nad sobą, nad doskonaleniem swoich umiejętności i warsztatu pracy. Bycie nauczycielem jest tym co daje mi w życiu satysfakcję, praca z dziećmi jest tym co chce robić tu i teraz ale także, za
10 czy 15 lat, jest moim spełnieniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.