X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34837
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu na stanowisku nauczyciela matematyki, zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się 31.05.2017.
Wraz z opiekunem stażu mgr Aurelią Szczurek opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły 14.09.2017. Podczas odbywania stażu realizowałam założone w nim cele.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego skomplementowałam według poszczególnych wymagań.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 1)

1. We wrześniu zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z treścią: Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z Kartą Nauczyciela

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, mgr Aurelią Szczurek, podpisując kontrakt między stażystą a opiekunem stażu, w którym określone zostały obowiązki stażysty i opiekuna.

3. Z pomocą opiekuna stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły 14.09.2016.

4. Zapoznałam się również z dokumentami regulującymi organizację pracy szkoły, zadania oraz zasady funkcjonowania, a w szczególności:
1. Statut Szkoły
2. Dzienniki zajęć
3. Przedmiotowy System Oceniania
4. Program Wychowawczy Szkoły
5. Szkolny Program Profilaktyki
6. Kalendarz Imprez Szkolnych
7. Regulamin dyżurów i zastępstw
8. Regulamin Wycieczek Szkolnych
9. Zasady działania Zespołu Przedmiotowego
10. Podstawę programową i zestaw programów nauczania dla danego cyklu nauczania
11. Szkolny zestaw podręczników do matematyki

Analiza tych dokumentów pozwoliła mi zrozumieć specyfikę funkcjonowania szkoły, jej organizację i zadania. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły, jakie są prawa i obowiązki nauczycieli oraz uczniów
5. Poznałam zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej, m.in. dzienników lekcyjnych (papierowych i elektronicznych), dzienników zajęć dodatkowych.

6. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciw pożarniczymi, biorąc udział w szkoleniu BHP. Przestrzegałam poznanych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

7. Udokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, programów, konspektów, arkuszy obserwacji lekcji.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust. 2 pkt 2)

1. W ramach tego zadania zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program Matematyka z kluczem w klasach IV i V oraz Matematyka wokół nas w klasie VI.

2. Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z matematyki oraz sporządziłam rozkłady materiału dla klas IV-VI.

3. Opracowałam własny program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas IV, program kółka matematycznego dla klas V, oraz program zajęć dodatkowych dla klas VI.

4. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Radach Klasyfikacyjnych, Radach Plenarnych. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy opracowywałam prace klasowe i pomoce dydaktyczne.

5. Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, w:
- seminarium: Reforma Oświaty – aktualizacja dokumentacji, 22.04.2017
- szkoleniu: Rozwijanie kompetencji czytelniczych, 6.04.2017
- szkoleniu Rady Pedagogicznej: Żyrafy nie będzie, ale będą bakterie. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne. 23.04.2017
- szkoleniu Rady Pedagogicznej: Emisja głosu. Wystąpienia publiczne. 16.02.2017
- szkoleniu Rady Pedagogicznej: Jak radzić sobie z bólem głowy - kierowanie emocjami. 12.01.2017
- szkoleniu Rady Pedagogicznej: Jak skutecznie kierować klasą - wskazówki dla nauczycieli. 16.12.2016
- seminarium: Jak uaktywnić niewykorzystany potencjał dziecka. 22.09.2016
- seminarium: Zebrania z rodzicami - jak przeprowadzić je efektywnie. 10.11.2016

6. Uczestniczyłam także w nieobowiązkowe formy doskonalenia zawodowego, w:
- konferencji: Założenia reformy oświatowej i wdrożenie podstawy programowej, 12.05.2017
- kursie: Kierownik wycieczek szkolnych, 28-29.04.2017
- szkoleniu: Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy zorganizowanych przez wydawnictwo Nowa Era, 24.04.2017
- kursie: Nauczyciel matematyki - specjalista dydaktyczno-wychowawczy, 26 27.11.2016
- Warsztacie dotyczącym wykorzystania kompleksowej pomocy dydaktycznej w postaci Maty Edukacyjnej - Mistrzowie kodowania, 15.11.2016.

Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach, kursach, seminariach i warsztatach pomógł mi poszerzyć wiedzę.

7. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informacyjnej przez cały okres stażu korzystałam z komputera, tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne, prace klasowe, konspekty, korzystałam z multiboooka w klasach IV i V oraz z podręcznika w wersji komputerowej w klasie VI, na bieżąco uzupełniałam dziennik elektroniczny.
Dodatkowo śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:

- www.awans.net;
- www.men.gov.pl;
- www.szkolnictwo.pl;
- www.publikacje.edux.pl;
- www.gwo.pl;
- www.wsip.pl;
- www.math.edu.pl;
- www.pierwiastek.pl
- www.matematyka.pl;
Zamieściłam również na stronie internetowej (www.publikacje.edux.pl) następujące dokumenty: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz konspekty lekcji.

8. Byłam współorganizatorem II- etapowego szkolnego konkursu dla klas IV „Pitagoras”. Brałam udział w pracach komisji Miejskiego Konkursu Matematycznego dla klas V. Opracowałam propozycje zadań na szkolone eliminacje do miejskich konkursów matematycznych dla klas IV i V.

9. Zapoznałam się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

10. Przez cały rok prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV, kółko matematyczne dla klasy Va i zajęcia dodatkowe dla klasy VI d. Celami prowadzonych przeze mnie zajęć, to m.in: pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach, rozwijanie i pogłębianie wiedzy matematycznej oraz analizowanie i kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów związanych z matematyką.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)
1. Zapoznałam się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, wspólnie z opiekunem stażu opracowałam Plan Wychowawczy dla klasy IVc w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły.
2. W ciągu roku szkolnego zapoznałam się ze środowiskiem uczniów. Współpracowałam z wychowawcami klas i zapoznałam się z Opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniów mających trudności w nauce, dostosowując materiał przedmiotu do wymagań edukacyjnych. Starałam się poznawać sytuację uczniów rozmawiając nimi, wychowawcami, rodzicami i z pedagogiem szkolnym. Byłam do stałej dyspozycji rodzicom podczas szkolnych zebrań. Szczególną opieką otoczyłam uczniów mających zaległości w nauce matematyki prowadząc przez cały rok zajęcia wyrównawcze dla klas IV.
3. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in. współorganizowałam apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2016/2017 połączonego z prezentacją multimedialną.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt 4)

1. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły. Po każdej lekcji omawiałam je wraz z obserwującym pod względem metodycznym oraz stopnia realizacji celów. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystywania czasu na lekcji, rodzaje i różnorodność stosowanych metod pracy, indywidualizacje procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. Starałam się także wykorzystywać do pomocy komputer oraz rzutnik multimedialny. Omawianie lekcji z opiekunem stażu zmuszały mnie do refleksji oraz dalszej pracy nad atrakcyjnością zajęć.

2. Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Następnie lekcje omawiane były pod kątem form i metod. Zwracałam szczególną uwagę na sposób organizowania lekcji przez nauczyciela, na użyte formy przekazu oraz na sposób sprawdzania wiadomości uczniów. Korzystałam z porad i doświadczenia innych nauczycieli, którzy chętnie służyli mi pomocą. Dzięki tym zajęciom poznałam nowe sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam cenną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą staram się wykorzystywać na własnych lekcjach.

Podsumowanie
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy mojej działalności zawodowej jako nauczyciela matematyki. Udało mi się określić moje mocne i słabe strony działalności zawodowej. Moją mocną stroną jest umiejętność łatwego i szybkiego nawiązywania kontaktu z uczniami oraz otwartość na nowe metody pracy w czasie lekcji. W czasie trwania stażu starałam się zdobyć jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy początkującego nauczyciela czerpiąc dużo z pomocy i doświadczenia pozostałych nauczycieli. Zauważyłam, ze najlepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze daje konsekwencja w przestrzeganiu ustalonych zasad i reguł przy utrzymaniu dyscypliny. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, dokształcania się oraz dalszej pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy oraz podnosić kwalifikacje.

Stażysta: Monika Bajor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.