X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34861
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Martyna Leśniewska
Placówka oświatowa: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu im. Wojsk Ochrony Pogranicza
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017r.
Opiekun stażu:

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Lista obecności

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Pełnienie funkcji opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego.
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
Lista obecności, potwierdzenia, notatki

Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Oceniania uczniów według kryteriów w nim zawartych.
Cały okres stażu.
Testy, sprawdziany, notatki

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechnieniach kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść
pozaszkolnych.
W trakcie trwania stażu
Zapisy w dzienniku


§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły.
W okresie trwania stażu
Lista obecności, potwierdzenia, notatki

Udział w pracach zespołów.
Udział w pracach zespołów:
-ewaluacja wewnętrzna,
-zespół nauczycieli klas I-III i oddziałów przedszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
Lista obecności, notatki

Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego.

Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych.
W trakcie trwania stażu.
Potwierdzenia, zaświadczenia, notatki

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż.

Analiza dokumentacji.
-Ustawa o systemie oświaty.
-Karta Nauczyciela.
-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
-Publikacje dotyczące awansu zawodowego.

W okresie trwania stażu
Kserokopie dokumentów, notatki,
wykaz przepisów, spis publikacji

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

-Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego.
-Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji replikującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

W okresie trwania stażu
Kserokopie dokumentów, notatki

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Współpraca z opiekunem stażu.
-Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć.
-Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

Sierpień 2014r.
Wrzesień 2014r.

W okresie trwania stażu
Kontrakt, Plan Rozwoju Zawodowego, harmonogram, notatki.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

-Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
-Stosowanie aktywnych metod nauczania.
-Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, schematy, plansze.
-Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

-Terminowe zapisy w dziennikach: dydaktycznym, kartowym, psychologiczno-pedagogicznym i wychowawczym.
-Terminowe wypełnianie arkuszy ocen.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Wydruki, notatki

Dokumentacja, wydruki


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.

-Obserwacja własna.
-Rozmowy z uczniami.

W okresie trwania stażu
Notatki

Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

Współpraca z rodzicami.

-Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek.
-Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

Według harmonogramu

W okresie trwania stażu

Potwierdzenia

Notatki, wpisy w dzienniku, potwierdzenia spotkania

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

-Konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów.
-Zaproszenie pedagoga szkolnego na zajęcia i pogadanki.

W okresie trwania stażu

Notatki, wpisy w dzienniku

Praca z uczniem słabym.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W okresie trwania stażu

Dokumentacja z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wydruki

Praca z uczniem zdolnym

Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.

W okresie trwania stażu

Potwierdzenia, notatki


§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Publikowanie własnych prac.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.

W okresie trwania stażu
Plan rozwoju zawodowego

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkolnej technologii informacyjnej.
-Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW lub poprzez pocztę elektroniczną.
-Udział w kursach i szkoleniach.
- Przygotowanie zestawienia semestralnego oraz świadectw za pomocą programów komputerowych dostępnych w szkole.
-Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

W okresie trwania stażu

Zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, notatki,
zapisy w dzienniku, świadectwa, testy, sprawdziany, dyplomy

Wykorzystanie komputera przez uczniów.
Prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni komputerowej.
Według harmonogramu
Wpisy w dzienniku, notatki


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

-Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu (nowości książkowe, czasopisma) i biblioteki pedagogicznej.
-Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

W okresie trwania stażu

Notatki

Udział w pracach zespołów

Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych.

W okresie trwania stażu

Notatki


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
-Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, Statutu szkolnego, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej,
-Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.

W okresie trwania stażu

Notatki, wydruki

Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno - pedagogicznych.

W okresie trwania stażu

Notatki

Dzielenie się wiedzą z koleżankami i kolegami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego.

Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom będącym w trakcie stażu.

W okresie trwania stażu

Notatki

Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.

Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego.

W okresie trwania stażu

Notatki, wydruki

Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.

Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.

W okresie trwania stażu

Notatki

Udział w pracach różnorodnych komisji; egzaminacyjnej, konkursów itp.
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia

Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych.

W okresie trwania stażu

Notatki, potwierdzenia

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.