X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34800
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8. ust. 2. pkt. 1

L. p. Zadania Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania, dowody realizacji
Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów)

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego VIII/IX 2014 r.
2. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności oraz doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
- Udział w różnych formach wewnętrznego
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (warsztaty szkoleniowe, kursy, konferencje metodyczne, rady szkoleniowe,
kursy e-learningowe) m.in.:

- Seminarium pt.: „Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego”

- Szkolenie pt.: „SORE w szkole”

- Warsztaty metodyczne pt.: „Opracowanie studium przypadku” Zaświadczenia z kursów
i szkoleń
Cały okres stażu

28. X. 2014 r.

6-8. XI. 2014 r.

14. I. 2015 r.
3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki, bibliotekoznawstwa
i nauk pokrewnych
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej

- Odwiedzanie stron www o tematyce oświatowej, edukacyjnej, bibliotecznej itp.
Wykaz literatury

Wykaz odwiedzanych stron www Cały okres stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Opracowywanie i dokumentowanie podjętych zadań

Opracowane dokumenty, świadectwa, dyplomy, scenariusze lekcji, notatki własne itp.
Cały okres stażu
5.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów pomocniczych służących uatrakcyjnieniu i udoskonaleniu warsztatu pracy
- Tworzenie plansz, plakatów, krzyżówek, dekoracji, wystaw itp. Przykładowe pomoce dydaktyczne Cały okres stażu
6. Prowadzenie lekcji bibliotecznych i tematycznych
- Prowadzenie zajęć z uczniami według opracowanych samodzielnie scenariuszy:

- „Szukaj korzeni - bądź jak Oskar Kolberg” - zajęcia z folklorem

- „Pyza na łowickich dróżkach – poznaj swój region” – zabawy z folklorem

- „Marzenia się spełniają” – w świecie bajek Janusza Korczaka
Opracowane scenariusze Cały okres stażu/według potrzeb
7.
Analizowanie własnej działalności dydaktycznej
- Ocena skuteczności własnych działań Arkusz samooceny Cały okres stażu
8.
Praca w zespole do spraw nowoczesnych technologii informacyjnych

- Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu, planowanie i koordynacja jego działań

- Realizacja zaplanowanych działań Plan pracy zespołu

Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu Cały okres stażu
9. Promowanie biblioteki
- Redagowanie i opracowywanie materiałów na stronę www biblioteki

- Przekazywanie materiałów o działalności biblioteki na różne strony www (m.in.: SBP, ORE, e-pedagogiczna, bibliosfera.net, Lustro Biblioteki)

- Redagowanie materiałów do newslettera Materiały zamieszczone w przestrzeni wirtualnej

Wydruki przykładowych materiałów Cały okres stażu/według potrzeb
10.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Podsumowanie podjętych działań i stopnia ich realizacji Sprawozdania Na koniec każdego roku stażu i po odbyciu stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8. ust. 2. pkt. 2

L. p. Zadania Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania, dowody realizacji
Termin
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy zawodowej
- Przygotowywanie za pomocą technik komputerowych: dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, notatek, pomocy dydaktycznych, materiałów interaktywnych itp.
Opracowane materiały Cały okres stażu
2.
Wykorzystywanie w pracy urządzeń techniki biurowej
- Obsługa drukarki, skanera, ksero itp. Notatka Według potrzeb
3. Promowanie biblioteki
w środowisku lokalnym
i przestrzeni wirtualnej
- Prowadzenie fan page biblioteki na Facebooku

- Prowadzenie fan page Konferencje Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach na Facebooku

- Realizacja usługi newslettera

- Umieszczanie na portalach internetowych informacji o ważniejszych wydarzeniach bibliotecznych m.in.: szkoleniach
i konferencjach
Materiały zamieszczone w przestrzeni wirtualnej

Screeny z Facebooka i stron www

Wydruki przykładowych materiałów Cały okres stażu

Raz w miesiącu

Według potrzeb

4.
Publikacje własnych materiałów na portalach edukacyjnych
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
i innych opracowań własnych Screeny stron, na których zostały zamieszczone materiały Według potrzeb
5.
Tworzenie materiałów interaktywnych
- Zamieszczanie interaktywnych materiałów dydaktycznych związanych z obchodami danego roku na stronie internetowej biblioteki Wydruki przykładowych materiałów Według potrzeb
6. Wykorzystywanie multimediów, programów komputerowych
oraz Internetu podczas prowadzenia zajęć
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem projektora i sprzętu elektronicznego

- Wykorzystywanie zasobów Internetu
do prezentacji materiału związanego z tematem prowadzonych lekcji

- Wykorzystywanie materiałów interaktywnych, nagrań, filmów itp. podczas prowadzonych zajęć
Scenariusze zajęć Według potrzeb
7.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

- Przygotowywanie zajęć na podstawie informacji zaczerpniętych z Internetu

- Przeglądanie edukacyjnych stron www Notatki Według potrzeb
8.
Wykorzystanie programów komputerowych do promocji biblioteki

- Przygotowywanie plakatów, wizytówek, zakładek, folderów, broszur itp. za pomocą programów komputerowych m.in. z pakietu
MS Office
Przykładowe materiały Według potrzeb
9.
Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej

- Komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną, czat, itp.

- Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z użytkownikami biblioteki
w celu informowania o upływie terminu zwrotu książek

- Odpowiadanie na zapytania czytelników poprzez pocztę elektroniczną
Notatki Według potrzeb
10.
Kształcenie u użytkowników biblioteki umiejętności wyszukiwania konkretnych informacji w elektronicznych katalogach bibliotecznych naszej biblioteki i innych bibliotek,
na edukacyjnych stronach www oraz stworzonych przez siebie bazach edukacyjnych
- Udzielanie indywidualnych instruktaży użytkownikom biblioteki

- Pomoc użytkownikom biblioteki w zaspokajaniu ich potrzeb informacyjnych Notatki Cały okres stażu
11. Podnoszenie własnych umiejętności w zakresie TIK
- Udział szkoleniach z zakresu TIK, m.in.:

- Seminarium pt.: „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza”
Zaświadczenie W terminie podanym przez WODN w Skierniewicach

12.
Prace nad nową stroną internetową biblioteki

- Przygotowywanie materiałów graficznych

- Projektowanie architektury strony internetowej biblioteki
Screeny 2014 r.
13.
Dokumentowanie pracy biblioteki za pomocą aparatu fotograficznego i kamery

- Fotografowanie i nagrywanie wydarzeń odbywających się w bibliotece,

- Komputerowa obróbka zdjęć i filmów

- Przygotowanie materiałów do zamieszczenia
na FB i stronie internetowej biblioteki
Notatki Według potrzeb

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8. ust. 2. pkt. 3

L. p. Zadania Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania, dowody realizacji
Termin
1. Prowadzenie szkoleń
i instruktaży z zakresu TIK
- Dzielenie się z innymi nauczycielami umiejętnościami w zakresie TIK w ramach wewnątrzbibliotecznego doskonalenia zawodowego

- Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie TIK
Notatki

Scenariusze szkoleń Według potrzeb
2.
Stworzenie oraz koordynacja sieci współpracy
i samokształcenia w zakresie wykorzystania TIK w edukacji
- Stworzenie sieci współpracy jako grupy zamkniętej na FB lub na platformie Plan pracy sieci
Formularz zgłoszeniowy 2016 r.
3. Doradztwo i pomoc nauczycielom w stosowaniu technologii komputerowych na zajęciach z uczniami i w codziennej pracy - Udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie wykorzystania TIK podczas realizacji różnych zajęć

- Pomoc w wyszukiwaniu materiałów edukacyjnych w Internecie i tworzeniu własnych materiałów Notatki Według potrzeb
4.
Współpraca z nauczycielami biblioteki w zakresie różnorodnych działań ogólnobibliotecznych
- Włączanie się w działania koordynowane przez innych nauczycieli (np.: OTK, MMBS, TB)

- Współtworzenie wystaw, gazetek okolicznościowych itp. Karty imprez

Notatki Według potrzeb
5.
Tworzenie zestawień bibliograficznych
- Tworzenie zestawień bibliograficznych
na potrzeby konferencji, warsztatów, itp. Przykładowe zestawienia Według potrzeb
6.
Dzielenie się własnymi doświadczeniami w ramach uczestnictwa w BiblioSieci
- Zamieszczanie na BiblioSieci wypracowanych przez siebie materiałów Screeny zamieszczonych materiałów Cały okres stażu
7.
Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż

- Przygotowywanie zestawień tematycznych
na temat awansu

- Przygotowywanie literatury na temat awansu zawodowego według zapotrzebowania nauczycieli
Notatki, zestawienia Według potrzeb

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8. ust. 2. pkt. 4a

L. p.
Zadania
Formy i sposoby realizacji Sposoby dokumentowania, dowody realizacji Termin
1.
Opracowanie programu promującego twórczość nauczycieli, uczniów i innych użytkowników biblioteki
pt.: „Nie pisz już tylko
do szuflady”

- Opracowanie programu

- Zamieszczenie na stronie internetowej biblioteki twórczości literackiej nauczycieli, uczniów
i innych użytkowników biblioteki

- Przygotowanie wystawy prezentującej twórczość literacką

- Opracowanie broszury podsumowującej Program

Regulamin

Broszura 2014 r.
2.
Opracowanie programu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci dla uczniów szkoły podstawowej

- Opracowanie programu

- Opracowanie scenariuszy zajęć

- Przygotowanie materiałów dla nauczycieli
dotyczących bezpieczeństwa w sieci (zestawienia tematyczne, linki do stron internetowych)
Program

Scenariusze zajęć

Przygotowane materiały W czasie trwania stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
§ 8. ust. 2. pkt. 4c

L. p. Zadania Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania, dowody realizacji
Termin
1.
Włączenie biblioteki
do ogólnopolskiej akcji Tydzień Książek zakazanych
- Zgłoszenie udziału w akcji na portalu bibliosfera.net

- Wykonanie wystawy

- Opracowanie materiałów promocyjnych

- Zamieszczenie zdjęć i relacji z wystawy na portalu bibliosfera.net

- Zamieszczanie informacji na stronie internetowej biblioteki i Facebooku
Notatka, screeny IX/X 2014 r., 2015 r., 2016 r.
2.
Włączenie biblioteki
do ogólnopolskiej akcji
pt.: „Zakładka z przeszłości”

- Zgłoszenie udziału w akcji na portalu lustrobiblioteki.pl

- Wykonanie wystawki

- Promowanie akcji na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku

- Promowanie akcji w siedzibie biblioteki Notatka, screeny Według terminu podanego przez portal Lustro Biblioteki
3.
Promowanie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
- Wykonanie wystawy książek

- Wykonanie zestawienia tematycznego

- Zamieszczenie zestawienia na stronie internetowej biblioteki i w newsletterze Notatka, zestawienie IX 2014 r.,
2015 r., 2016 r.
4.

Wykonanie wystawy z okazji ogłoszenia przez MEN roku szkolnego 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

- Wykonanie wystawy książek

- Wykonanie zestawienia tematycznego

- Zamieszczenie zestawienia na stronie internetowej biblioteki i w newsletterze Notatka, zestawienie IX 2014 r.
5.
Stworzenie baz internetowych dotyczących obchodów roku 2015, 2016, 2017 ogłoszonego przez Sejm RP
- Zamieszczenie baz na stronie i na komputerach w pracowni komputerowej Wydruk I 2015 r.,
2016 r., 2017 r.
6.
Promocja artystycznej twórczości literackiej nauczycieli i innych użytkowników biblioteki

- Organizowanie wystaw twórczości
ew. wieczorków poetyckich

- Zamieszczanie twórczości na stronie internetowej biblioteki

- Przygotowanie broszury podsumowującej akcję Notatki, broszura Według potrzeb

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8. ust. 2. pkt. 4e

L. p. Zadania Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania, dowody realizacji
Termin
1.
Nawiązanie współpracy z Kręgiem Korczakowskim Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

- Wykonanie wystawy z okazji 25-lecia powstania Konwencji o Prawach Dziecka

- Promowanie idei korczakowskich

Wykonanie wystawy z okazji ur. Janusza Korczaka

- Prowadzenie lekcji

- Stworzenie zestawienia bibliograficznego
na temat życia i twórczości Janusza Korczaka
Notatki, potwierdzenia W czasie trwania stażu
2. Nawiązanie współpracy
z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Skierniewicach
- Udział w konferencjach organizowanych przez PPPP

- Tworzenie zestawień tematycznych na potrzeby PPPP

- Organizowanie stoiska z książkami
na konferencje Zaświadczenia

Zestawienia

Notatki Według terminów podanych przez PPPP
3.
Współpraca z WODN
w Skierniewicach

- Tworzenie zestawień na potrzeby pracowników placówki

- Przygotowywanie literatury wykorzystywanej przez konsultantów w ich pracy
Zestawienia

Wykazy literatury Według potrzeb
4.
Współpraca ze szkołami
w ramach wspomagania szkół
i placówek oświatowych
- Diagnozowanie potrzeb placówek

- Podjęcie wspomagania w wybranych szkołach Opracowane dokumenty 2016 r.
5.
Współpraca z hurtowniami książek, wydawnictwami
i księgarnią itp.
- Pozyskiwanie do biblioteki nieodpłatnych egzemplarzy książek, czasopism lub innych materiałów Potwierdzenia Okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8. ust. 2. pkt. 5

L. p. Zadania Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania, dowody realizacji
Termin
1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- Opis i analiza wybranych dwóch problemów powstałych w bibliotece Opracowane dwa problemy W okresie trwania stażu

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

........................................
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji:

............................ ............................
miejscowość, data podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.