X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34870
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2016 – 31.05.2017

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
3.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrz placówki
b.poza placówką
c.samokształcenie.
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8.Pogłębianie współpracy z rodzicami.
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2016

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora planu rozwoju zawodowego
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu wrzesień 2016 na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji oddziału „0”-2
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zapisy w dzienniku
- scenariusze
od września do maja

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
- poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i innych programów nauczania:
- „Mały Elementarz” MAC Wiesława Żaba-Żabińska,
- „Kolorowy Start” MAC Wiesława Żaba-Żabińska
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- rejestr poznanych dokumentów
Opiekun stażu wrzesień 2016

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły
- analiza regulaminu BHP i p/poż
-poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- rejestr poznanych dokumentów
wrzesień 2016

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów wynikowych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie scenariuszy
- protokołowanie zebrań z rodzicami
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej
w placówce
- sumienne prowadzenie:
- dokumentacji (plan wychowawczy i plan wynikowy),
- scenariuszy,
- protokołów
- rejestr poznanych dokumentów cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
- teczka stażysty
cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
- uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju zawodowego
- poprawne sprawozdanie z realizacji planu
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2017

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz dołączoną dokumentacją
- sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
- przyjęcie wniosku
- prawidłowa dokumentacja z realizacji odbytego stażu
- teczka stażysty
czerwiec 2017

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów tygodniowych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- tworzenie tygodniowych planów dydaktyczno- wychowawczych
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- prawidłowe pisanie scenariuszy
- zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w: kursach, warsztatach, szkoleniach
- studiowanie publikacji pedagogicznych
- korzystanie ze stron internetowych poświęconych publikacjom pedagogicznym
- zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach
okres stażu

Współpraca z logopedą
- rozmowa z logopedą
- pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy
- potwierdzenie logopedy
na bieżąco cały rok

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- ułatwienie pracy
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
cały rok

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji literatury fachowej, artykułów, pedagogicznych, stron internetowych
- pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
- wykaz przeczytanych książek, artykułów z zakresu literatury metodyczno - pedagogicznej
cały rok

Uczestnictwo w wewnątrz -szkolnych formach doskonalenia
- obserwowanie zajęć
- uczestniczenie w radach szkoleniowych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy
- scenariusze z obserwacji zajęć
okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
- zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- zaangażowanie rodziców
- pomoc rodziców w doposażeniu sali
- pomoc rodziców w organizacji imprez okolicznościowych w zerówce
- pozyskanie rodziców do współpracy na rzecz grupy i szkoły
- korzyści materialne dla grupy - teczka wychowawcy grupy
od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- w razie potrzeby współpraca z pedagogiem szkolnym, kuratorem sądowym, specjalistami Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
- w razie potrzeby zapoznanie się z dokumentacją dziecka (opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenia)
- prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- w razie potrzeby uzyskanie pomocy od specjalistów
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia
- potwierdzenie pedagoga szkolnego
- zaświadczenia o ukończonych kursach
okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
- dekorowanie sali
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami
- aktywność twórcza dzieci
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media
- podziękowania, dyplomy za udział w konkursach okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
- scenariusze zajęć
Opiekun stażu przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
okres stażu

Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego

........................................
( podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.