X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34765
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z drugiego roku stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie roczne za rok szkolny 2015/2016
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko : Monika Jańczuk
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa Nr141 Warszawa
Wstęp
Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty 1 września 2014 r. kontynuowałam w kolejnym roku szkolnym 2015/2016.
Dokładałam wszelkich starań aby efektywnie doskonalić własny warsztat pracy poszukując nowych rozwiązań dydaktycznych. Przykładem poprzedniego roku szkolnego kierowałam się potrzebami i specyfiką placówki, w której jestem zatrudniona.
Sprawozdanie
W trakcie drugiego roku stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz realizowałam zadania ujęte w poniższych punktach:

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.
• Pogłębianie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych.
Podczas drugiego roku stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego starając się aby oferowana przez nie tematyka była zgodna z wytyczonymi przeze mnie zadaniami i wpasowywała się w potrzeby szkoły.
W dalszym ciągu kierowałam się przekonaniem, że we współczesnym świecie nauczyciel języka obcego powinien mieć ogólny pogląd na nauczany przez siebie przedmiot oraz orientację w zachodzących w nim zmianach na wielu poziomach. Dlatego też kontynuowałam udział w webinariach nie tylko dla nauczycieli szkół podstawowych , ale także tych skierowanych do osób zatrudnionych w gimnazjach i liceach. Ciekawe były również dla mnie szkolenia przygotowujące uczniów do międzynarodowych certyfikatów. Wśród nich znalazły się szkolenia firmy Macmillan takie jak: „Back to basics: key skills for egzamin gimnazjalny” , „Effective Exam Practice For Teenagers”.
Kolejne webinaria przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy osoby zatrudnionej w szkole podstawowej. Bardzo cieszy mnie to, że oferta szkoleń na ten rok była aż tak bogata i obfitowała w zróżnicowaną tematykę począwszy od szkoleń typowo językowych i metodycznych a skończywszy na webinariach poświęconych tematyce wychowawczej czy tez neurodydaktycznej.
Do tych szkoleń należą:
1.”From chunks to structure: on the importance of “środki językowe”;
3.”Getting the most from video”;
4.”Language is a life skill”;
5.”Jak uczyć i wspierać współpracę w klasie?”;
6.”Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie?”;
7. „Jak sensownie i skutecznie wykorzystać nowe media w klasie?”;
8.”Jak zainteresować uczniów?”;
9.”Using the right password”;
10.”Comparing and contrasting English with Polish”;
11.”Summer school special”.

Cennym doświadczeniem było dla mnie również szkolenie znajdujące się w ofercie firmy Nowa Era: “ Mózg sieciowy ucznia w procesie zdobywania wiedzy”. Dzięki niemu jestem w stanie lepiej i na pewno skuteczniej dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów poprzez dobór odpowiednich metod i materiałów audiowizualnych.
Korzyścią dla uczniów jest tu niewątpliwie bardziej przystępny i ukierunkowany na ich potrzeby sposób nauczania, co pociąga za sobą zwiększenie ich kompetencji językowych i sukcesów edukacyjnych.
Do innej kategorii doskonalenia zawodowego należały szkolenia Rady Pedagogicznej takie jak :
„Ocena pomagająca się uczyć w szkole podstawowej” oraz „Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły” . Dały mi one zupełnie nowy i świeży pogląd na ocenianie i rolę jaka odgrywa ono w życiu ucznia. Dzięki nim jestem w stanie konkretnie formułować swoje wymagania, oczekiwania wobec podopiecznych oraz przekazywać im konkretną informację zwrotną w zwięzły i zrozumiały dla nich sposób.

Kolejne korzyści osiągnęłam poprzez udział w spotkaniach metodycznych organizowanych przez przedstawicieli wiodących wydawnictw : Macmillan, Pearson, Oxford University Press oraz Nowa Era.
W ich trakcie zapoznałam się z najnowszą ofertą wydawniczą w/w firm, a przedstawione mi materiały oraz proponowane rozwiązania stosuję obecnie w trakcie zajęć.
Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielem metodycznym Macmillan i niejednokrotnie uzyskiwałam pomoc w pracy, zwłaszcza w grupach pierwszoklasistów. Korzyścią dla dzieci było to, że po odbytych konsultacjach potrafiłam być dla nich bardziej wyrozumiała i dostrzec najmniejsze nawet przejawy zaangażowania i drobne postępy w nauce.

Innym rodzajem doskonaleniabyło szkolenie : „Procedury przeprowadzenia sprawdzianu w klasie 6”. oraz spotkanie informacyjne” Egzamin szóstoklasisty”. Umożliwiły mi one poznanie specyfiki i założeń zadań egzaminacyjnych dla uczniów klas szóstych oraz odnalezienie się w roli przewodniczącej komisji na próbnym egzaminie dla klas szóstych. Było to dla mnie o tyle nowe wyzwanie, że po raz pierwszy miałam okazję być przewodniczącą na egzaminie dla grupy dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wiązało się to z poznaniem nowych dla mnie procedur związanych z kodowaniem prac oraz organizacją i przebiegiem samego egzaminu.

Do kolejnych korzyści, jakie wyniosłam z dalszych form doskonalenia zawodowego należy umiejętność rozmawiania z dziećmi o szkodliwości wszelkiego rodzaju używek oraz niewątpliwie większa wiedza w tym zakresie. Dało mi ją spotkanie i szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Policji pt „Dopalacze-zjawisko i jego uwarunkowania”.

W bieżącym roku szkolnym miałam też okazję brać udział w bardzo ciekawym szkoleniu: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy nauczyciela”.
Uzyskane na nim informacje pomogą mi nie tylko w pracy zawodowej, ale z pewnością przydadzą się też w życiu codziennym.

W celu poznania i wdrożenia nowych rozwiązań metodycznych i technologicznych studiowałam literaturę fachową z zakresu nauczania języków obcych oraz systematycznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła informacji. Umożliwiło mi to poznanie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, dzięki którym moje zajęcia są ciekawe i inspirujące dla uczestników.

Do najczęściej odwiedzanych przeze mnie publikacji, wzorem poprzedniego roku, należą:
- ”Teaching English to Young Learners”- M. Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska ;
- ” The Practise of English Language Teaching”-J.Harmer;
- ”How to Teach English” – J.Harmer.
W dalszym ciągu studiowałam i opierałam swoją prace dydaktyczną na literaturze fachowej umieszczonej w Internecie . Szczególnie cenne były dla mnie publikacje umieszczone na następujących stronach : www.pearson.pl,www.ang.pl , www.gettingenglish.pl, www.esl-lab.pl, www.busyteacher.org,www, www.englishexercises.org, itp.
• Zaangażowanie się w działania na rzecz szkoły .
W bieżącym roku szkolnym organizowałam i brałam czynny udział we współ organizacji konkursów przedmiotowych, dzięki którym moi podopieczni mieli możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, poszerzenia wiedzy o obszarze krajów anglojęzycznych oraz udoskonalenia kompetencji językowych.
Należały do nich:
- konkursy zorganizowane w ramach Tygodnia Języków Obcych:
 „Stolice Europy „-konkurs językowo-plastyczny ;
 „Let`s visit Europe!” - multimedialny konkurs języka angielskiego;
 „Konkurs na najlepiej przebraną klasę prezentującą barwy danego kraju”.
- Konkursy szkolne:
 „St Patrick`s Day” – konkurs przeprowadzony dla uczczenia postaci św Patryka-patrona Irlandii;
 „Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych”;
- Konkursy zewnętrzne:
 Dzielnicowy konkurs recytatorski w języku obcym dla szkół podstawowych -„Wieża Babel” ( organizator- Gimnazjum nr.27 im. Orląt Lwowskich )
Przygotowywałam też uczestników do konkursów organizowanych przez innych nauczycieli języka angielskiego. Wśród nich znalazły się:
 „Let`s sing!” –Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla klas IV-VI;
 ,,English High –flier”. Alfik języka angielskiego;
 Olimpiada Wiedzy z Języka Angielskiego Archimedes.Lingua-plus ( sesja wiosenna
i zimowa );
 Szkolny konkurs plastyczny „Tradycje Bożonarodzeniowe w krajach anglojęzycznych”;
 Konkurs na kartkę walentynkową- konkurs szkolny;
 Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Języka Angielskiego „MacMillan Tournament”;
 Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Young Explorers”;
 III Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego „English Masters” .
Efekty:
- wśród moich podopiecznych znaleźli się laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych;
- uczniowie czują się zmotywowani do dalszej efektywnej nauki i chcą poszerzać swoja wiedzę z zakresu języka angielskiego;
- uczniowie godnie reprezentowali szkołę środowisku lokalnym.

• Uczestniczyłam w pracach zespołów szkolnych.
W roku szkolnym 2015/2016 byłam przewodnicząca zespołu nauczycieli języków obcych. Moja praca polegała na koordynowaniu działań całego zespołu poprzez konkretny i zrozumiały dla wszystkich przekaz informacji oraz wykonywanie zleconych nam zadań.
Aby efektywnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania i organizacji pracy szkoły organizowałam pracę zespołu nauczycieli języka angielskiego w ten sposób aby jak najskuteczniej wpasować nasze działania w program pracy szkoły oraz realizację przyjętych na ten rok priorytetów.
Wspólnie z pozostałymi członkami zespołu opracowywałam potrzebną dokumentację, organizowałam konkursy językowe oraz imprezy szkolne związane z tematyką krajów anglojęzycznych (m.in. Dzień Świętego Patryka )
Wspólnie opracowywaliśmy testy, sprawdziany na danym poziomie oraz dzieliliśmy się spostrzeżeniami po ich analizie. Współpraca ta pozwoliła mi na rozwinięcie swoich kompetencji nie tylko jako nauczyciela języka obcego, ale również lidera zespołu.
Nie ukrywam, że funkcja ta wymagała ode mnie dużego nakładu pracy, zdolności organizatorskich i samodyscypliny. Pozytywnym skutkiem podejmowanych przeze mnie działań jest sprawne funkcjonowanie zespołu, rzetelny podział obowiązków i zadań, co z kolei pozytywnie wpłynęło na jakość i efekty naszej pracy dydaktycznej i relacje interpersonalne.
Ponadto z pomocą pozostałych nauczycieli języków obcych zorganizowałam Tydzień Języków Obcych, który rokrocznie cieszy się popularnością i wzbudza wielkie zaangażowanie wśród uczniów.
Do kolejnych zadań realizowanych w ramach prac zespołu językowego należą: przeprowadzenie diagnozy na poziomach poszczególnych klas oraz próbnego sprawdzianu dla klas 6 wraz z analizą wyników, sporządzeniem stosownego sprawozdania i wyciągnięciem konkretnych wniosków, bieżące konsultacje dotyczące wyników sprawdzianów, oferty wydawniczej tudzież konkursów przedmiotowych.
Jako osoba odpowiedzialna za prace zespołu pozostawałam w stałym kontakcie z przedstawicielami metodycznymi w/w wiodących wydawnictw. Dzięki temu jest nam znana bieżąca oferta edukacyjna na obecny i następny rok szkolny. Spotkania zespołu z metodykami zaowocowały też wzbogaceniem naszego warsztatu pracy o nowe rozwiązania dydaktyczne i pozyskanie pomocy dydaktycznych, co z kolei jest korzystne dla uczniów i stanowi ciekawą alternatywę dla standardowych lekcji.
Byłam odpowiedzialna za dobór podręczników na następny rok szkolny oraz wybór odpowiedniej pozycji dla zerówek.
Opracowałam również plan pracy zespołu, który otrzymał każdy z jego członków. Uwzględniłam w nim wszystkie czekające nas zadania ( testy diagnostyczne, imprezy szkolne, realizacje priorytetów szkoły i plan lekcji otwartych ). W trakcie roku szkolnego nadzorowałam realizację planu, przypominając swoim współpracownikom o zbliżającym się terminie realizacji poszczególnych założeń.
Wspólną pracę podsumowałam w „Sprawozdaniu z pracy zespołu języków obcych”, opisując poszczególne działania, ich charakter i sposoby realizacji.
Kolejnym zespołem, w którego pracach biorę udział jest zespół wychowawców klas 6. Wraz z pozostałymi członkami zespołu sporządziłam stosowną dokumentację, która wytyczyła mi ramy pracy wychowawczej w bieżącym roku szkolnym. Dzięki wymianie doświadczeń byłam w stanie poradzić sobie z problemami wychowawczymi w klasie oraz nabyłam jeszcze większą umiejętność radzenia sobie w pracy z rodzicami moich wychowanków. Zaowocowało to dobrymi relacjami między nami, co z kolei przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy wychowawczej.
Prace w zespole do spraw ewaluacji umożliwiły mi z kolei przyczynienie się do poprawy jakości pracy szkoły oraz wzbogaciły mój własny warsztat pracy. Przeprowadziłam analizę dokumentacji szkolnej, na podstawie czego wyciągnęłam wnioski zawarte w stosownym sprawozdaniu dotyczące wymagania 1.2 (Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. W jaki sposób uczniowie są zaznajamiani z technikami efektywnego uczenia się? ).
Na podstawie analizy testów zewnętrznych ( sprawdzian dla klas szóstych organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ) sporządziłam sprawozdanie, w którym starałam się ustosunkować do założenia :” Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej” oraz odpowiedzieć na pytanie „Na ile wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?”.
Jako nauczyciel języka angielskiego skupiłam się na części sprawdzającej język obcy.Za materiał badawczy posłużył mi próbny sprawdzian szóstoklasisty, sprawozdanie z w/w sprawdzianu i zawarte w nim wnioski oraz sprawdzian po klasie szóstej.
Na podstawie zawartych w nich danych opracowałam sprawozdanie, w którym opisałam w jakim procencie uczniowie poczynili postępy względem próbnego sprawdzianu i jak ich wyniki szacowały się w skali województwa i kraju.
Korzyścią płynącą z tej analizy jest widoczny wpływ realizacji podjętych założeń na sukces edukacyjny uczniów.

§ 8. ust. 2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
Uważam, że technologia informacyjna jest nieodłącznym czynnikiem życia każdego człowieka i to już od najmłodszych lat. Nauczyciel, który chce swoja postawą i sposobem przekazu informacji zainteresować i zmotywować uczniów musi orientować się w nowinkach technologicznych , które niejednokrotnie stanowią podstawę do dialogu z uczniem.
W bieżącym roku szkolnym podjęłam pracę na platformie e-learningowej Insta.Ling. (www.instaling.pl )Jest to bezpłatny program do nauki słownictwa, który umożliwia uczniom regularną i dalece odbiegającą od monotonii naukę słówek w języku angielskim.
Pomysł wprowadzenia e-learningu do swojej pracy dydaktycznej narodził się, gdy zauważyłam z jakim trudem przychodzi dzieciom nauka nowych słów , która często kojarzy się z przykrym obowiązkiem.
Pracę na platformie Insta.Ling spotkała się z entuzjazmem uczniów, zadowoleniem i naprawdę dużą aprobatą rodziców a efekty przerosły moje oczekiwania. Uczniowie poprzez pięciominutową codzienną naukę słów przez Internet, poczynili naprawdę niesamowite postępy. Motywacją dla nich były też dobrowolne, bardzo dobre oceny wystawiane przez system.
Korzyścią dla mnie było zaoszczędzenie czasu na lekcji, ponieważ uczniowie znali potrzebny zakres słów przed zajęciami ( wprowadzałam je do systemy z tygodniowym wyprzedzeniem ) więc mogłam skupić się na innych, ciekawszych i dla mnie i dla dzieci elementach lekcji.
Kolejnym pozytywnym efektem pracy jest uzyskanie przez uczniów biorących udział w programie wysokich wyników z języka angielskiego na sprawdzianie szóstoklasisty oraz znaczne podniesienie kompetencji językowych.
Za pracę na platformie otrzymałam „Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego” w VI edycji programu .
Na zakończenie V edycji ,wśród 1256 wyróżnionych nauczycieli z całej Polski znalazłam się w grupie 100 osób, które otrzymały „Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego” przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa w semestrze zimowym roku szkolnego 2015/2016;.
Wzorem poprzednich lat kontynuuję prowadzenie bloga języka angielskiego www.englishspace100.blogspot.pl ,w którym dzielę się swoja wiedzą oraz informuję o nadchodzących wydarzeniach związanych z językiem angielskim. Wiem, że cieszy się on zainteresowaniem ze strony rodziców i uczniów, którzy mogą czerpać z niego niezbędne informacje w sposób miły i przyjazny dla czytelnika. Moje publikacje przyczyniły się też do wzbogacenia strony internetowej szkoły o treści
o charakterze informacyjnym oraz dydaktycznym.

Technologia komputerowa służy mi w mojej codziennej pracy i nie wyobrażam sobie warsztatu pracy nauczyciela bez udostępnianych przez nią narzędzi.
Za pomocą komputera opracowuję wszelkie niezbędne dokumenty, testy, kartkówki, materiały dodatkowe , ankiety, sprawozdania i protokoły.
Za pomocą programu Microsoft Word oraz Prezi przygotowuję prezentacje multimedialne niezbędne na zajęcia. Zachęcam też uczniów aby korzystali z tej formy wykonywania prac, co jest dla nich ciekawe i motywujące.
Tego typu przygotowanie do zajęć pozwala mi zaoszczędzić i lepiej wykorzystać czas pracy na lekcji
i skupić całą swoją uwagę na uczniach.
Opracowując komputerowo sprawdziany mogę wzbogacić je o dodatkowe przykłady i grafikę, co znacznie je uatrakcyjnia, a mi pozwala dowolnie i na bieżąco je modyfikować i dostosowywać do potrzeb danej grupy.

Korzystam z zasobów Internetu, który stanowi dla mnie niewyczerpane źródło pomysłów i inspiracji, a zaczerpnięte tam materiały stosuję często na lekcjach. Dzięki korzystaniu ze stron dla nauczycieli języków obcych, wzbogaciłam swoja własna bibliotekę o gotowe materiały, które rozwijają w uczniach umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem i są dla nich wielce atrakcyjną formą pracy.

Za pomocą komputera mam dostęp do diagnozy z języka angielskiego, której wyniki opracowuję za pomocą zestawień w formie tabel oraz wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Komputer stanowi nieodłączne narzędzie mojej pracy. Podczas lekcji korzystam z niego prezentując wspomniane wyżej materiały przez co zachęcam uczniów do przygotowywania własnych prezentacji, którymi mogą pochwalić się na zajęciach.

Codziennie korzystam też z dziennika elektronicznego LIBRUS, którym posługuję się jako nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca. Stanowi on dla mnie jedno z głównych narzędzi pracy, dzięki któremu mogę komunikować się z pozostałymi pracownikami szkoły, uczniami oraz ich opiekunami.
Podobne zastosowanie ma dla mnie służbowa poczta elektroniczna, która pozwala na szybki
i wygodny przepływ informacji i umożliwia mi komunikowanie się z różnego rodzaju instytucjami
i wydawnictwami.

Ponadto opublikowałam w Internecie na portalach www.edux.pl oraz www.profesor.pl samodzielnie opracowane dokumenty m.in. „Program naprawczy w zakresie poprawy wyników nauczania języka angielskiego” , sprawozdanie z realizacji pierwszego roku stażu oraz sprawozdania z ewaluacji wewnątrzszkolnej.
Zamierzałam w ten sposób udostępnić innym nauczycielom efekt mojej pracy i podzielić się własną koncepcją rozwoju zawodowego.

Do kolejnych publikacji w Internecie mogę zaliczyć też wzbogacenie zasobu słownika internetowego poprzez opracowywanie nowych haseł na platformie e-learning Insta.Ling ( https://instaling.pl/teacher.php?page=teacherWords )
Opracowane przeze mnie słowa przyczynią się do ułatwienia pracy innym osobom korzystającym z tego serwisu oraz posłużą jako materiały ćwiczeniowe.

Korzystałam również z nowatorskich rozwiązań dydaktycznych dostępnych na stronie wydawnictwa Macmillan – http://www.macmillan.pl/strefa-nauczyciela tzw. Teachers` Room.
Zasoby udostępnione na w/w stronie były przeze mnie często wykorzystywane na lekcjach w klasach pierwszych. Korzystałam też z oprogramowania do tablicy multimedialnej, co cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci.
Dzięki temu mogłam wprowadzić w tok lekcji elementy nie dostępne w innej formie czyli : piosenki w formie nagrań video, ruchome karty obrazkowe, gry i puzzle, historyjki w języku angielskim itp.
Korzyścią dla dzieci było łatwiejsze przyswojenie przez nich materiału oraz udział w ciekawszej, bardziej kolorowej i aktywnej formie zajęć.

§ 8. ust. 2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Realizując wymagania zawarte w powyższym punkcie wykonałam następujące zadania.
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Przeprowadziłam otwartą lekcję języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli, w trakcie której starałam się pokazać obserwatorom praktyczny sposób wykorzystania pracy dzieci na platformie internetowej w pracy z tekstem źródłowym .
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Jestem opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego, w którego obecności prowadziłam zajęcia. W ten sposób dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem, pokazując nowatorskie oraz tradycyjne metody pracy, zawsze starając się wpleść w tok lekcji przynajmniej jeden pomysł własnego autorstwa.
Zgodnie z podjętymi wcześniej ustaleniami, obserwowałam tez zajęcia prowadzone przez stażystę. Poza lekcją otwartą, którą obserwowałam byłam też na pięciu innych lekcjach przez niego prowadzonych.
Po każdych z tych zajęć starałam się podzielić z nauczycielem prowadzącym konstruktywnymi wnioskami, co do relacji nauczyciel-uczeń, sposobów aktywizowania dzieci oraz odpowiedniego organizowania czasu na lekcji.
Działania te wpłynęły korzystnie na nasze relacje interpersonalne oraz jakość współpracy zawodowej, a bieżąca wymiana doświadczeń umożliwiła mi wzbogacić własny warsztat pracy.
• Praca w zespole wychowawczym
Jako członek zespołu wychowawczego dalej współpracowałam z innymi wychowawcami klas 6. Opracowałam program wychowawczy oraz tematykę godzin wychowawczych dla klas 6 w ścisłej współpracy i innymi wychowawcami tego poziomu.
Starałam się przy tym uwzględnić potrzeby własnych wychowanków a także potrzeby oraz priorytety pracy szkoły. Dzięki realizacji założeń programu, tematyka godzin wychowawczych była bardzo zróżnicowana i odpowiadała potrzebom emocjonalnym i rozwojowym uczniów. Opracowanie zagadnień wychowawczych i tematów lekcyjnych bardzo pomogło mi w odpowiednim planowaniu cyklu pogadanek, przygotowaniu właściwych materiałów i doborze literatury.
Dokonując analizy podjętych działań ujęłam w formie końcowo rocznego sprawozdania osiągnięte przez siebie cele, co z kolei przedstawiłam do wglądu przewodniczącej zespołu. Działania przeze mnie podjęte okazały się trafne i były zbieżne z zdaniami realizowanymi w pozostałych klasach na tym samym poziomie.

§ 8. ust. 2. pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną ub postępowaniem w sprawach nieletnich

• Nabywanie i kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań , wspomagających rozwój ucznia i szkoły
Realizując zadanie określone w § 8 ust. 2 pkt 4 a, wspólnie z członkami zespołu nauczycieli języków obcych dokonałam wyboru programu nauczania i opracowałam rozkłady materiału dla poszczególnych klas. Opracowałam też program działań wychowawczych, tematykę godzin wychowawczych dostosowując je do potrzeb mojej klasy.
Mając na względzie założenia placówki, w której jestem zatrudniona, dołożyłam starań aby moje działania były zgodne z priorytetami szkoły na ten rok.
Realizowałam priorytety pracy szkoły poprzez samodzielnie zainicjowane projekty realizowane na różnych poziomach klas. Należały do nich:
• „Healthy food”
zajęcia tematyczne w języku angielskim na temat zdrowego odżywiania uwieńczone wystawą prac uczniów klas pierwszych;
• “We love books”
kształtowanie postaw czytelniczych-lekcja języka angielskiego poświęcona dziecięcej literaturze anglojęzycznej. Cykl zajęć odbył się w klasach pierwszych a lekcje prowadzone były przez uczennice klasy szóstej oraz studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza inną formą zajęć i ciekawostką w postaci nowych osób prowadzących było wykonanie przez dzieci okładki ulubionej bajki w języku angielskim . Najlepsze prace znalazły się na wystawie szkolnej;
• “Safe holidays”
zajęcia w klasach 4-6 poświęcone zasadom bezpiecznego wypoczynku zwieńczone wystawą projektów uczniowskich;
• “Favourite holidays”-“Ulubione święta
szkoła otwarta na kulturę : zajęcia poświęcone różnicom kulturowym w obrębie różnych państw - wystawa prac uczniów;
• Rok Otwartej Szkoły :szkoła otwarta na środowisko lokalne. Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz środowiska lokalnego-zbiórka darów dla Fundacji „Koty z Grochowa”.

Poprzez realizację w/w zadań starałam się zachęcić swoich podopiecznych do wspólnego podejmowania zadań i systematycznej ich realizacji. Akcja czytelnicza przyczyniła się niewątpliwie do poszerzenia horyzontów uczniów i pogłębienia ich wiedzy w zakresie dziecięcej literatury anglojęzycznej. Większość z nich nie zdawała sobie wcześniej sprawy, że znane i popularne pozycje czytelnicze maja swoje korzenie w literaturze obcej i są popularne wśród ich rówieśników z innych krajów.
Poruszenie tematyki związanej z tradycjami i świętami innych regionów świata zachęciło natomiast dzieci do samodzielnego poszukiwania informacji na ten temat, co zaowocowało interesującymi dyskusjami w trakcie zajęć języka angielskiego oraz podczas godzin wychowawczych. Niewątpliwą atrakcję stanowiły wyjścia klasy, której jestem wychowawcą do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Lekcje, w których mieliśmy okazję uczestniczyć oraz udział w warsztatach w ramach Festiwalu Kultury Polinezyjskiej ALOHA FESTIVAL POLSKA zorganizowanym przez Muzeum oraz Fundację „Po Nitce Do Kłębka” dały uczniom nowe perspektywy postrzegania otaczającego nas świata. Zajęcia poświęcone przenikaniu się kultur Zachodu, krajów słowiańskich i regionu Pacyfiku niewątpliwie uwrażliwiły uczestników na różnice kulturowe i potrzebę tolerancji wobec odmienności etnicznej i językowej.
Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa , zdrowego trybu życia oraz organizacja i udział dzieci w akcji charytatywnej zaowocowały zwiększoną wrażliwością na potrzeby środowiska lokalnego oraz świadomością wobec zagrożeń wynikających z nieprawidłowego trybu życia.

Wzorem poprzednich lat opracowałam i wdrażałam program pracy z uczniem uzdolnionym realizowany w ramach zajęć koła języka angielskiego.
W bieżącym roku szkolnym skupiłam swoją uwagę na klasach szóstych. Wychowawstwo w jednej z wymienionych klas sprawiło, iż sukces edukacyjny uczniów tego poziomu był mi szczególnie bliski.
Celem opracowania programu było skuteczne zaplanowanie rocznych działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie uczestników do sprawdzianu po klasie szóstej. Udało mi się zachęć wszystkich uczniów mojej klasy oraz osoby z innych klas do udziału w dodatkowych zajęciach, w ramach których realizowałam treści niezbędne do efektywnego przygotowania uczniów do sprawdzianu, jak i te wykraczające poza ramy podstawy programowej.
Efektem podjętych przeze mnie działań były dobre wyniki dzieci na sprawdzianie z języka obcego, przy czym aż ośmioro z nich otrzymało maksymalna liczbę punktów.
Korzyści z udziału w zajęciach mieli też uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Poza dobrymi wynikami na sprawdzianie po klasie szóstej i płynącej z tego faktu satysfakcji, niewątpliwym plusem było wyrobienie w dzieciach przekonania, iż systematyczna i rzetelna praca nad sobą zawsze przynosi pozytywne efekty.
Zauważyłam, że zajęcia dały dzieciom zwiększone poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości.
Pracowałam również z grupą uczniów z klasy czwartej, dla których prowadziłam cykl zajęć wyrównawczych. W celu dostosowania własnych metod pracy do ich potrzeb opracowałam i realizowałam „Plan pracy na zajęciach wyrównawczych”. Moim zamierzeniem, który udało mi się w pełni zrealizować było opanowanie przez uczniów zakresu materiału ujętego w podstawie programowej z języka angielskiego dla klasy czwartej. Dzięki wcześniejszemu określeniu zadań mogłam skupić się na konsekwentnej ich realizacji odpowiednio je modyfikując zależnie od zaistniałych potrzeb.
Korzyścią dla dzieci było natomiast jasne i precyzyjne określanie przeze mnie celów i wyznaczanie kolejnych zadań, dzięki czemu uczestnicy zajęć czuli się w ich trakcie bezpiecznie i bez przeszkód zdobywali przekazywaną im wiedzę.

§ 8. ust. 2. pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Wzbogacanie oferty działań dydaktyczno- wychowawczych szkoły
Zorganizowałam szkolne obchody Tygodnia Języków Obcych, w których realizację byli aktywnie zaangażowani wszyscy nauczyciele języków obcych.
Podobnie jak w poprzednich latach atrakcje tego dnia stanowiły konkursy, gry, quizy oraz zabawy językowe dla dzieci. Zorganizowałam i przeprowadziłam szkolny konkurs multimedialny „Let`s visit Europe!” oraz konkurs plastyczno-językowy „Stolice Europy”. Najlepsze prace ozdobiły szkolny korytarz, a dokumentacja fotograficzna znajduje się w galerii prowadzonego przeze mnie bloga językowego.
Przeprowadziłam również „Konkurs na najlepiej przebraną klasę” prezentującą barwy wybranego kraju oraz byłam odpowiedzialna za organizację quizów i zabaw lingwistycznych.
Tak jak i w poprzednich latach, uczniowie mojej klasy zwyciężyli w niemal wszystkich konkursach i kategoriach oraz samodzielnie prowadzili gry i zabawy językowe oraz przygotowali prezentacje multimedialne związane z tematyką tego dnia.
• Organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów
Do moich zadań należało prowadzenie zajęć koła języka angielskiego , które jak już wcześniej wspomniałam przez większość roku szkolnego pełniło rolę zajęć przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej.
Prowadziłam też zajęcia wyrównawcze , które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród uczniów z klas, w których uczę ,ale i innych oddziałów.
W trakcie zajęć skupiłam się na uczniach mających problem z przyswajaniem wiedzy oraz szybkim tempem pracy. Starałam się wzbogacić swoje zajęcia tak, aby pokazać uczniom, iż nauka języka obcego wcale nie musi być żmudna . W tym celu stosowałam zróżnicowane formy i metody pracy, gry językowe oraz pozyskane lub samodzielnie opracowane materiały. Z racji na wiek uczestników zajęć największa popularnością cieszyły się wśród nich ćwiczenia zawierające elementy TPR (Total Physical Response), które zarazem okazały się najbardziej skuteczne.
Korzyścią takiej formy lekcji jest zwiększenie pewności siebie oraz kompetencji językowych uczniów, ich rosnąca motywacja do nauki języka angielskiego a także wzmocnienie pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń. Niewątpliwie zajęcia te przyczyniają się też do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły.
• Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
W bieżącym roku szkolnym pełniłam funkcję opiekuna pięciu praktyk studenckich współpracując z następującymi uczelniami: Uniwersytet Warszawski UKKNJA, Uniwersytet Warszawski UKKNJF oraz Lingwistyczna Szkoła Wyższa.
Do moich zadań jako mentora należało: prowadzenie lekcji w obecności studentów, obserwowanie ich zajęć oraz zapoznanie praktykantów ze specyfiką i zasadami pracy w szkole. Ponadto byłam odpowiedzialna za prowadzenie stosownej dokumentacji w postaci scenariuszy zajęć i dzienników praktyk.
Zachęciłam też studentów do współpracy przy realizacji zadań wynikających z priorytetów pracy szkoły. W ramach rozwijania wśród uczniów kompetencji czytelniczych, przygotowaliśmy cykl zajęć w klasach pierwszych poświęcony literaturze anglojęzycznej dla najmłodszych. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była nowa, różna od standardowej forma zajęć oraz postaci osób prowadzących lekcje.
Zwieńczeniem akcji było samodzielne przygotowanie przez pierwszoklasistów okładki ulubionej książki lub bajki w języku angielskim. Do realizacji tej części projektu zaprosiłam uczniów z mojej klasy wychowawczej, którzy fantastycznie odnaleźli się w charakterze nauczycieli języka obcego. Pod ich kierunkiem dzieci wykonały prace językowo-plastyczne, które znalazły się na szkolnej wystawie zatytułowanej „ Our fairy tales” – „Nasze bajki”.
Korzyści płynące z podjętych przeze mnie działań obejmują nie tylko uczniów klas pierwszych, ale również i osoby prowadzące zajęcia. Studenci poprzez udział w projekcie przekonali się, że zajęcia w szkole nie muszą zawsze wyglądać tak samo i że jest w nich miejsce na kreatywność i inicjatywę ze strony nauczyciela. Uczniowie zaproszeni do prowadzenia lekcji zyskali poczucie własnej wartości i pewność siebie.
Akcja zyskała również uznanie wśród rodziców, którzy docenili urozmaicenie nowatorską formę zajęć.
Ja z kolei mogłam przyjrzeć się jak dzieci reagują na osoby prowadzące lekcje, które formy pracy im szczególnie odpowiadają, a z których należałoby zrezygnować . Wnioski płynące z tych obserwacji wykorzystam i wdrożę w mojej przyszłej pracy dydaktycznej.
• Podejmowanie stosownych działań wychowawczych
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły oraz podniesienia jakości własnej pracy realizowałam szereg działań wychowawczych z czego największą rolę odgrywa tu pełniona przeze mnie funkcja wychowawcy klasy 6.
Organizowałam wycieczki i imprezy klasowe, których celem było poszerzenie horyzontów myślowych dzieci oraz realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Starałam się dobierać ofertę wycieczek tak, aby była one zróżnicowana pod względem formy i treści.
Wychodząc naprzeciw wymogom wciąż rozwijającej się technologii, zorganizowałam wyjścia klasowe na lekcje multimedialne w ramach znanych i cieszących się międzynarodową sławą wystaw – „Pompeje -życie w cieniu wulkanu „ oraz „Titanic.
Udział w programie profilaktycznym, spotkanie z dietetykiem oraz projekcja filmu „Cały ten cukier” unaoczniły uczniom konieczność zdrowego odżywiania i permanentnego dbania o własne zdrowie. Wspomniane wcześniej warsztaty w Muzeum Azji i Pacyfiku poszerzyły z kolei wiedzę dzieci o otaczającym nas świecie i ukazały im, że muzeum może być ciekawym i fascynującym miejscem. Ja z kolei miałam możliwość lepszego poznania mojej klasy w środowisku nie związanym ze szkołą i lepiej się z nimi zintegrować.
Jako nauczyciel-wychowawca starałam się też zadbać o dobre kontakty z rodzicami i opiekunami moich wychowanków. W tym celu zaangażowałam ich w organizację imprez szkolnych i klasowych. Wspólne podejmowanie decyzji, konieczność stawiania czoła pojawiającym się problemom zaowocowała dobrymi relacjami w klasie oraz życzliwą atmosfera na zebraniach.
§ 8. ust. 2. pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
W trakcie drugiego roku stażu kontynuowałam współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym poprzez bieżące rozwiązywanie drobnych konfliktów zaistniałych w mojej klasie. Dzięki temu ,że pedagog szkolny pełni funkcję drugiego wychowawcy, zawsze uczestniczy w wydarzeniach klasowych oraz czynnie pośredniczy w kontaktach z rodzicami..
Dzięki w/w współpracy jestem w stanie w sposób kompetentny pomagać moim uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz na bieżąco reagować na zaistniałe na forum klasy niepokojące sytuacje.
• Współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty
Jako wychowawca stale dbam o kształtowanie wśród moich uczniów właściwych postaw społecznych opartych na asertywności, empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Zachęciłam klasę do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły takich jak : Góra Grosza, Pola Nadziei, świąteczna pomoc dla dzieci z domu dziecka czy zbiórka produktów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Zorganizowałam, w ścisłej współpracy z moją byłą stażystką, zbiórkę na rzecz Fundacji „Koty z Grochowa” w ramach akcji Rok Otwartej Szkoły :szkoła otwarta na środowisko lokalne.
W akcję aktywnie włączyli się nie tylko uczniowie naszych klas wychowawczych, pozostałe klasy ale też ich rodzice. Dzięki podjętym działaniom udało się uwrażliwić uczniów na potrzeby bezdomnych zwierząt oraz ukazać, że dzielenie się z bardziej potrzebującymi może przynieść mnóstwo satysfakcji oraz jest miarą człowieczeństwa.
Współpracowałam także z przedstawicielami wydawnictw w celu pozyskania informacji o aktualnych propozycjach wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru podręczników na kolejny rok szkolny. Efektem spotkań informacyjno-metodycznych jest moja lepsza znajomość pozycji wydawniczych, która pozwoli mi na odpowiedni wybór materiałów dydaktycznych.

§ 8. ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych;
Funkcja wychowawcy klasy pozwoliła mi na wgląd w sytuację rodzinną moich wychowanków. Zauważyłam, że problemy rodzinne uczniów są w znacznym stopniu czynnikiem decydującym o ich sukcesach edukacyjnych bądź ich braku. Zachowanie na terenie szkoły jest też odzwierciedleniem stanu emocjonalnego dziecka.
Pomimo, że w bieżącym roku szkolnym żaden z moich uczniów nie sprawiał szczególnych problemów wychowawczych starałam się wnikliwie monitorować ich sukcesy, porażki i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Bardzo często okazywało się, iż nawet drobne incydenty konfliktowe w klasie mają podłoże w sytuacjach domowych poszczególnych osób, takich jak rozpad rodziny, strata jednego z rodziców czy też trudna sytuacja materialna.
Wszelkie pojawiające się problemy udawało mi się na bieżąco rozwiązywać z pomocą zespołu nauczycieli uczących w mojej klasie, którzy zawsze służą mi radą i wsparciem.
Współpracowałam też i niejednokrotnie zasięgałam opinii u pedagoga szkolnego, pełniącego funkcję drugiego wychowawcy, co zawsze naprowadzało mnie na właściwy tor i ukazywało nowe perspektywy rozwiązań.
Podsumowanie:
Bieżący rok szkolny, a co za tym idzie-drugi rok roku stażu był dla mnie czasem wzmożonej pracy. Niewątpliwym sukcesem jest nabycie przeze mnie umiejętności korzystania z nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, do których należy praca na platformie e-learning. Mam zamiar kontynuować ten rodzaj nauczania w kolejnych latach. Uważam ponadto, że sukcesem jako nauczyciela-wychowawcy jest ukształtowanie zgranego, życzliwego zespołu klasowego i utrzymanie owego stanu przez trzy lata pracy z klasą.
Ten rok przyniósł mi wiele wyzwań i sytuacji, z którymi musiałam się zmierzyć.Dzięki temu jestem bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe, co mam nadzieję, będzie owocowała w kolejnych latach mojej pracy.
Monika Jańczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.