X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34790
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

nauczyciel mianowany

ZESPÓŁ SZKÓŁ ...

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2015

Wstęp

Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Koncepcji pracy szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktycznego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Konstrukcja planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Dokument normujący:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)

Moje priorytety:

1.Doskonalenie umiejętności zawodowych – warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły, w tym tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów, aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
3.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz zapoznanie się ze sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.

2.Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela i wychowawcy. Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb uczniów.

3.Dokładna, wnikliwa analiza dokumentów i opracowań, które powstają w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

4.Monitorowanie osiągnięć uczniów przez tworzenie diagnoz lub wykorzystywanie publikowanych diagnoz. Podsumowanie i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wyciągniętych wniosków.

5.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu - udział w formach doskonalenia zawodowego na kursach, warsztatach i seminariach. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej; wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

6.Wdrożenie metod aktywizujących na zajęciach, również tych pozalekcyjnych.

7.Promowanie szkoły, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym i regionalnym przez organizację i prowadzenie szeregu imprez i uroczystości, organizowanie zajęć otwartych, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów dla rodziców i dzieci oraz przygotowanie uczniów do różnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, pomocy dydaktycznych, dyplomów i opracowywanie scenariuszy lekcji.

2.Opracowywanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.

3.Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami oraz w kontaktach z rodzicami.

4.Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji, śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, gromadzenie informacji tematycznych.

5.Redagowanie zakładki szkolnej strony www. .. – Szkoła Podstawowa Zamieszczanie artykułów na stronie szkoły.

6.Umieszczanie informacji oraz własnych opracowań na innych witrynach edukacyjnych.

7.Korzystanie z komputera, skanera, aparatu cyfrowego oraz drukarki w codziennej pracy.

8. Wznowienie i redagowanie gazetki szkolnej. Wykorzystanie różnych programów komputerowych przy tworzeniu gazetki.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom – udział w zespole samokształceniowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkole ...

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

3.Publikowanie własnych opracowań metodycznych i pomocy dydaktycznych w fachowych czasopismach adresowanych do nauczycieli.

4.Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego; opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

5.Prowadzenie spotkań, zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami mających na celu zapoznanie z problemami i potrzebami uczniów, a także prezentację osiągnięć uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez prowadzenie kółka matematyczno –mającego na celu poszerzanie i pogłębianie ich wiedzy.

2.Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego „Rodzice i dzieci z pasją”

3.Kontynuacja projektu „Wieczory z bajką i baśnią”- promocja czytelnictwa.

4.Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci mających problemy w nauce.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowanie akcji charytatywnych. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych oraz promujących działalność wychowawczą w placówkach oświatowych.

2.Redagowanie gazetki szkolnej.

3.Pozastatutowe działania na rzecz szkoły, w tym:

- stworzenie i opracowanie programu szkolnego Koła Turystycznego, prowadzenie wycieczek, dodatkowych zajęć;
- wspieranie ucznia zdolnego poprzez prowadzenie koła plastycznego;
- opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy z uczniem
uzdolnionym matematycznie;
- opracowanie i realizacja programu kółka ortograficznego innowacyjnymi metodami pracy.

4.Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym, bieżące konsultacje, zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów, redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

2.Współpraca z biblioteką

3.Współpraca z Policją –spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów dotyczące zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń.

4.Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków - umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole. Identyfikacja problemu.
Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
Określenie znaczenia problemu. Propozycje rozwiązania. Wdrażania oddziaływań. Efekty oddziaływań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.