X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34788
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Staż na stopień nauczyciela mianowanego
01.09.2014 – 31.05.2017

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 3, poz.3 tekst jednolity z 10 stycznia 2014 Dz.U z 2014r. poz. 1 i 1).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Realizacja zadań określonych w dokumentach szkolnych

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu.

- Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i WDN,
- Uczestnictwo w kursach, szkoleniach organizowanych przez WOM i inne.

4. Samodoskonalenie się w zakresie pedagogiki, psychologii, nauczanych przedmiotów.
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej z zakresu nauczanych przedmiotów, psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Śledzenie nowości w Internecie.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Samodzielne wykonywanie i gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, dekoracji świetlicy.

6. Dokumentowanie własnych działań.
- Prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy oraz gromadzenie dokumentów niezbędnych do opracowania sprawozdania

§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły, szkolnym programem profilaktyki i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy.
- Analiza programu wychowawczego, uwzględnienie w planie wychowawcy świetlicy zadań wynikających z programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.

2. Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych oraz uroczystości szkolnych, świetlicowych
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych,
- Organizacja konkursów o zróżnicowanej tematyce,
- Organizacja uroczystości dla klas Pdp

3. Poznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
- Analiza orzeczeń PPP uczniów oraz innej dokumentacji,
- - Kontakty z psychologiem, pedagogiem, nauczycielami,
- Uwzględnienie w planowaniu swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
- Rozmowy z rodzicami, opiekunami uczniów, omawianie bieżących problemów i spraw związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole,
- Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
Indywidualne rozmowy z uczniami,

4. Wzbogacenie wyposażenia świetlicy szkolnej
- Wzbogacenie wyposażenia i pomocy dydaktycznych świetlicy szkolnej
- Tworzenie tematycznej gazetki świetlicowej oraz dekoracji sali świetlicowej
- Eksponowanie prac plastycznych uczniów.

5. Organizowanie oraz współudział w akcjach na rzecz uczniów, rodziców i szkoły.
- Koordynowanie akcji „Warzywa i owoce w szkole”,
- Zbiórka nakrętek dla uczniów naszej szkoły.”
-Współorganizowanie Bajtel Gali,
- Współorganizowanie akcji na rzecz dzieci specjalnej troski w ramach działalności TPDU,
- Pomoc w organizacji Śląskiego Mytingu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych,
- Koordynowanie akcji „Szklanka mleka”.

6. Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
- Organizacja lekcji bibliotecznych o zróżnicowanej tematyce

7. Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego w ramach Gwiazdki Serc
- Pieczenie i sprzedaż ciasteczek. Aktywny udział w promocji szkoły

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, scenariuszy zajęć, itp.,
- Przeprowadzenie zajęć z użyciem narzędzi multimedialnych z wykorzystaniem Internetu, programów multimedialnych.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
- Udział w kursach i szkoleniach.
-Wykorzystanie portali edukacyjnych.

3. Korzystanie z Internetu w przygotowywaniu materiałów do pracy z uczniami.
- Przygotowanie materiałów, pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera i Internetu,

4. Publikacje w Internecie.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej planu rozwoju zawodowego.

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną.

2. Realizowanie zadań wychowawczych i dydaktycznych w pracy z uczniami zgodnie z planem pracy wychowawcy świetlicy.
- Indywidualna pomoc wychowankom.
- Objęcie szczególną troską uczniów zaniedbanych.
-Przeciwdziałanie konfliktom w świetlicy szkolnej.
-Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
-Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
-Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą
-Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.

2. Posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów wychowawczych, realizacja uchwał RP,
Wypełnianie dokumentacji wychowawcy świetlicy (dzienniki),

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
- Współpraca w celu wyeliminowania trudności edukacyjnych i eliminowanie niepożądanych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.

4. Pozyskiwanie pomocy finansowej i materialnej dla uczniów z rodzin ubogich.
- Pozyskiwanie dofinansowania na potrzeby bieżące np. odzież, przybory szkolne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.