X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34763
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z pierwszego roku stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie roczne za rok szkolny 2014/2015
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko : Monika Jańczuk
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa Nr 141 w Warszawie

Wstęp
Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczął się 1 września 2014 r.
Został on przeze mnie podjęty w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniający potrzeby i specyfikę placówki, w której jestem zatrudniona, wyznaczył mi cele i kierunek aktywności zawodowej . Jest on kontynuacją realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno –wychowawczych ze szczególnym ukierunkowaniem na czynny udział w życiu szkoły .
Sprawozdanie
W trakcie pierwszego roku stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:
- Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonanie ich analizy;
- Wyszukanie w Internecie dostępnych tam publikacji oraz artykułów dotyczących awansu zawodowego.
Następnie realizowałam zadania ujęte w poniższych punktach:

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.
• Pogłębianie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych.
Podczas pierwszego roku stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego starając się aby oferowana przez nie tematyka była zgodna z wytyczonymi przeze mnie zadaniami i wpasowywała się w potrzeby szkoły.
Jestem przekonana, że we współczesnym, tak szybko rozwijającym się świecie nauczyciel języka obcego powinien mieć pogląd i wiedzę nie tylko z zakresu i poziomu na jakim naucza, ale również odnoszącą się do wymagań czekających jego wychowanków na kolejnych etapach edukacyjnych. Dlatego też zdecydowałam się na udział w webinariach dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, liceów oraz tych, przygotowujących uczniów do międzynarodowych certyfikatów. Wśród nich znalazły się webinaria oferowane przez firmy Oxford, Macmillan oraz British Council: “ Vocabulary in the new Cambridge English Advanced Exam”, “Speaking in the new Cambridge English First Exam” , “What can we learn from Macmillan mock matura?”.
Były one dla mnie cenne gdyż pozwoliły mi dojrzeć związek pomiędzy przekazywanymi uczniom szkoły podstawowej treściami, a tym co czeka ich na kolejnych etapach edukacji oraz dały mi możliwość dostosowania metod nauczania do wymagań stawianych dzieciom we współczesnym świecie.

Kolejne webinaria ubogaciły z kolei mój warsztat pracy z uczniem młodszym, a zwłaszcza z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Dzięki nim stałam się bardziej otwarta i wyrozumiała wobec potrzeb moich podopiecznych. Do tych szkoleń należą: “Bringing creativity into the Young Learner Classroom”, “Making the most of CLIL in the young learner classroom”,” Genre –Based Writing Instruction: Mastering real writing in the ESL classroom”, “Successful whole-class teaching .Managing the unmanageable”, ,, Magiczny świat edukacji przedszkolnej”.

Interesujące były dla mnie również webinaria poświęcone pracy nauczyciela, zdobywania kolejnych kwalifikacji oraz narzędzi, którymi może się on posługiwać w celu zmotywowania ucznia do efektywnej pracy. Wśród nich znalazły się: „Jak uczy się mózg i co z tego wynika”,” Motivating Teenage Learners”,” How to gain international teaching qualifications confirmation”.

Najwięcej korzyści osiągnęłam jednak poprzez udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez EMTE: Empowered Teachers : „Nie samą metodą lektor żyje...czyli o tym jak przekonania o nas samych, nauczania i uczniów mogą pomagać lub przeszkadzać na lekcjach”. Były one poświęcone osobie nauczyciela, trudnościom z jakimi boryka się w codziennej pracy oraz sposobom ich przezwyciężania.
Z kolei szkolenie : „Sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego 2015” zorganizowane przez WCiES oraz rada pedagogiczna „Procedury przeprowadzenia sprawdzianu w klasie 6” umożliwiły mi poznanie specyfiki i założeń zadań egzaminacyjnych dla uczniów klas szóstych oraz pozwoliło mi na lepsze ich przygotowanie do sprawdzianu.

Do kolejnych korzyści, jakie wyniosłam z w/w form doskonalenia zawodowego należy wzbogacenie warsztatu pracy o nowe rozwiązania metodyczne dzięki którym jestem w stanie efektywniej pracować z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz poszerzenie własnych umiejętności językowych poprzez kontakt z żywym językiem angielskim, który z kolei przekazuję uczniom na zajęciach.

Uczestniczyłam też w trzech spotkaniach metodycznych, w trakcie których zapoznałam się z najnowszą ofertą wydawniczą firm Macmillan , Nowa Era i Pearson. Przedstawione mi w ich trakcie materiały oraz proponowane rozwiązania stosuję obecnie w trakcie zajęć.
W bieżącym roku szkolnym uczestniczyłam nie tylko w szkoleniach ukierunkowanych na potrzeby nauczycieli języków obcych. Miałam okazję brać udział w dwóch częściach szkolenia rady pedagogicznej dotyczących ewaluacji : „Od badania do działania, czyli 3P-prosta, przyjemna i pożyteczna ewaluacja w szkole”. Tematyka na nich poruszana jest mi szczególnie bliska, gdyż jestem członkiem szkolnej komisji do spraw ewaluacji. Nabyte dzięki temu umiejętności interpersonalne, analiza i ewaluacja własnej pracy umożliwiły mi poznanie potrzeb moich uczniów, dzięki czemu lepiej czują się na moich lekcjach i są bardziej zmotywowani do pracy.
Opracowałam też i przeprowadziłam ankietę dotyczącą prowadzonych przeze mnie zajęć a następnie dokonałam jej analizy i wyciągnęłam właściwe wnioski.
Efektem podjętych przeze mnie działań jest bliższe poznanie moich wychowanków oraz ich potrzeb edukacyjnych ,ukierunkowanie tematyki lekcji oraz stosowanych w ich trakcie metod na ich zainteresowania i predyspozycje .

Uczestniczyłam ponadto w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą”, dzięki któremu będę umiała w razie potrzeby poradzić sobie i pomóc uczniowi cierpiącemu na tą chorobę.

W celu poznania i wdrożenia nowych rozwiązań metodycznych i technologicznych studiowałam literaturę fachową z zakresu nauczania języków obcych oraz systematycznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła informacji. Umożliwiło mi to poznanie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, dzięki którym moje zajęcia są ciekawe i inspirujące dla uczestników.

Do najczęściej odwiedzanych przeze mnie publikacji należą:
- ”Teaching English to Young Learners”- M. Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska ;
- ” The Practise of English Language Teaching”-J.Harmer;
- ”How to Teach English” – J.Harmer.
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odegrało studiowanie literatury fachowej umieszczonej w Internecie . W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na : www.pearson.pl,www.ang.pl , www.gettingenglish.pl, www.esl-lab.pl, www.busyteacher.org,www, www.englishexercises.org, itp.
Do niewątpliwych korzyści z tej formy doskonalenia zawodowego należy uatrakcyjnienie zajęć i dostosowanie ich formy do możliwości intelektualnych i lingwistycznych uczniów oraz wzbogacenie własnych zasobów o nowe, niejednokrotnie innowacyjne materiały dydaktyczne.
• Zaangażowanie się w działania na rzecz szkoły .
Aktywnie włączyłam się w organizację i współ organizację konkursów przedmiotowych, dzięki którym moi podopieczni mieli możliwość rozwinięcia swoje zainteresowań, poszerzenia wiedzy o obszarze krajów anglojęzycznych oraz udoskonalenia kompetencji językowych.
Należały do nich:
- Olimpiada Językowa ,,Olimpus” -szkolny koordynator konkursu;
- Dzielnicowy Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim i Angielskim „Wieża Babel” –organizacja i przygotowanie uczestników
- „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa w Języku Angielskim lub Niemieckim” – konkurs międzyszkolny - szkolny koordynator konkursu
- Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych ( konkurs szkolny) –organizator
- Konkurs na najlepiej przebraną klasę organizowany w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych ( konkurs szkolny ) - organizator
- Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VI szkół podstawowych –szkolny koordynator
- Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua -Plus ( sesja zimowa ) -przygotowanie uczestników
- Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua-Plus ( sesja wiosenna) -przygotowanie uczestników
- ,,English High –flier”. Alfik języka angielskiego -przygotowanie uczestników
- IV Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych
„MŁODY POLIGLOTA 2015” - przygotowanie uczestników
Efekty:
- wśród moich podopiecznych znaleźli się laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych;
- uczniowie czują się zmotywowani do dalszej efektywnej nauki i chcą poszerzać swoja wiedzę z zakresu języka angielskiego;
- uczniowie godnie reprezentowali szkołę środowisku lokalnym;
- kolejne osoby chcą spróbować swoich sił w w/w konkursach w przyszłym roku szkolnym.

• Ponadto starałam się aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów szkolnych.
Aby efektywnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania i organizacji pracy szkoły brałam aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli języka angielskiego poprzez wspólne opracowywanie stosownej dokumentacji, organizację konkursów przedmiotowych, opracowywanie i analizę testów na danym poziomie oraz bieżącą wymianę doświadczeń. Współpraca ta pozwoliła mi na rozwinięcie swoich kompetencji jako nauczyciele języka obcego, co z kolei pozytywnie wpłynęło na jakość i efekty mojej pracy dydaktycznej. Z pomocą pozostałych nauczycieli języków obcych zorganizowałam i przeprowadziłam Europejski Dzień Języków Obcych, który rokrocznie cieszy się popularnością i wzbudza wielkie zaangażowanie wśród uczniów.
Do kolejnych zadań realizowanych w ramach zespołu językowego należą: przeprowadzenie diagnozy w klasach 4 i 5 oraz próbnego sprawdzianu dla klas 6 wraz z analizą wyników, sporządzeniem stosownego sprawozdania i wyciągnięciem konkretnych wniosków, bieżące konsultacje dotyczące wyników sprawdzianów, oferty wydawniczej tudzież konkursów przedmiotowych.
Kolejnym zespołem, w którego pracach biorę udział jest zespół wychowawców klas 5. Wraz z pozostałymi członkami zespołu sporządziłam stosowną dokumentację, która wytyczyła mi ramy pracy wychowawczej w bieżącym roku szkolnym. Dzięki wymianie doświadczeń byłam w stanie poradzić sobie z problemami wychowawczymi w klasie oraz nabyłam jeszcze większą umiejętność radzenia sobie w pracy z rodzicami moich wychowanków. Zaowocowało to dobrymi relacjami między nami, co z kolei przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy wychowawczej.
Prace w zespole do spraw ewaluacji umożliwiły mi z kolei przyczynienie się do poprawy jakości pracy szkoły oraz wzbogaciły mój własny warsztat pracy. Przeprowadziłam ankietę badającą stopień współpracy członków poszczególnych zespołów, a płynące z niej wnioski zostały przedstawione w formie sprawozdania a następnie udostępnione członkom rady pedagogicznej. Zbadałam również stopień realizacji podstawy programowej i sporządziłam stosowne sprawozdanie.

§ 8. ust. 2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
Współczesna technologia informacyjna ma olbrzymi wpływ nie tylko na życie każdego człowieka i całego społeczeństwa, ale znajduje też swoje odbicie w procesie nauczania i wychowania.
W swojej pracy posługuję się codziennie technologią komputerową poprzez tworzenie dokumentów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych, ankiet, sprawozdań, protokołów
oraz publikacji za pomocą programu Microsoft Word.
Tego typu przygotowanie do zajęć pozwala mi zaoszczędzić i lepiej wykorzystać czas pracy na lekcji
i skupić całą swoją uwagę na uczniach.
Opracowując komputerowo sprawdziany, mogę wzbogacić je o dodatkowe przykłady i grafikę, co znacznie je uatrakcyjnia, a mi pozwala dowolnie i na bieżąco je modyfikować i dostosowywać do potrzeb danej grupy.

Korzystam z zasobów Internetu, który stanowi dla mnie niewyczerpane źródło pomysłów i inspiracji, a zaczerpnięte tam materiały stosuję często na lekcjach. Dzięki korzystaniu ze stron dla nauczycieli języków obcych, wzbogaciłam swoja własna bibliotekę o gotowe materiały, które rozwijają w uczniach umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem i są dla nich wielce atrakcyjną formą pracy.

Przygotowuję również samodzielnie własne materiały wizualne i dydaktyczne, które opracowuję w formie prezentacji multimedialnych w programach Power Point oraz Prezi. Przedstawione za ich pomocą zagadnienia stają się dla uczniów łatwiej przystępne i bardziej zrozumiałe.
Korzystam także ze stron oferujących samodzielne opracowywanie ćwiczeń za pomocą udostępnionych tam edytorów. Do najczęściej przeze mnie odwiedzanych należy Wordle.

Za pomocą komputera mam dostęp do diagnozy z języka angielskiego, której wyniki opracowuję za pomocą zestawień w formie tabel oraz wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Komputer stanowi nieodłączne narzędzie mojej pracy. Podczas lekcji korzystam z niego prezentując wspomniane wyżej materiały przez co zachęcam uczniów do przygotowywania własnych prezentacji, którymi mogą pochwalić się na zajęciach.

Codziennie korzystam też z dziennika elektronicznego LIBRUS, którym posługuję się jako nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca. Stanowi on dla mnie jedno z głównych narzędzi pracy, dzięki któremu mogę komunikować się z pozostałymi pracownikami szkoły, uczniami oraz ich opiekunami.
Podobne zastosowanie ma dla mnie służbowa poczta elektroniczna, która pozwala na szybki
i wygodny przepływ informacji i umożliwia mi komunikowanie się z różnego rodzaju instytucjami
i wydawnictwami.

Za pomocą technologii komputerowej wzbogaciłam stronę internetową szkoły umieszczając na niej zdjęcia z imprez szkolnych i klasowych oraz informację na temat wyników zorganizowanej przez siebie akcji charytatywnej na rzecz Polskiego Związku Niewidomych.
Ponadto na stronie szkoły został umieszczony link do mojego bloga językowego www.englishspace100.blogspot.pl , który założyłam z myślą o dzieleniu się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz w celu większego zainteresowania uczniów nauczanym przez siebie przedmiotem. Prowadzenie bloga jest dla mnie nowym, ale i ekscytującym doświadczeniem. Dzięki niemu dotarłam do większej ilości uczniów, dla których Internet i komputer stanowią podstawę komunikacji.

Ponadto opublikowałam w Internecie na portalu www.edux.pl swój plan rozwoju zawodowego. Zamierzałam w ten sposób udostępnić innym nauczycielom efekt mojej pracy i podzielić się własną koncepcją rozwoju zawodowego.

§ 8. ust. 2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Realizując wymagania zawarte w powyższym punkcie wykonałam następujące zadania.
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Prowadziłam, z wykorzystaniem komputera, otwartą lekcję języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli. Tematem lekcji był „Drugi tryb warunkowy”, a moim założeniem ukazanie, że można wprowadzić nowe zagadnienie gramatyczne w ciekawy, inspirujący i kreatywny sposób. Zajęcia opierały się głównie na mówieniu w języku angielskim, przy maksymalnej aktywności uczniów. Moim celem, który udało mi się osiągnąć, było pokazanie, że można wprowadzić nowy, dość trudny materiał gramatyczny „mimochodem”, łącząc różne podejścia i metody dydaktyczne.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Jestem opiekunem stażu dwóch nauczycieli kontraktowych, w których obecności prowadziłam liczne zajęcia. W ten sposób dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem, pokazując nowatorskie oraz tradycyjne metody pracy, zawsze starając się wpleść w tok lekcji przynajmniej jeden pomysł własnego autorstwa.
Zgodnie z podjętymi wcześniej ustaleniami, obserwowałam tez zajęcia prowadzone przez moich stażystów, pomogłam im w prawidłowym sporządzeniu stosownej dokumentacji, systematycznie się z nimi spotykałam celem wspólnego planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej. Współpracowaliśmy podczas organizacji w/w konkursów przedmiotowych oraz wymieniając się samodzielnie opracowanymi materiałami dydaktycznymi.
Działania te wpłynęły korzystnie na nasze relacje interpersonalne oraz jakość współpracy zawodowej, a bieżąca wymiana doświadczeń umożliwiła mi wzbogacić własny warsztat pracy.
• Praca w zespole wychowawczym
Jako członek zespołu wychowawczego ściśle współpracowałam z innymi wychowawcami klas 5, Już na początku roku szkolnego, wspólnie z pozostałymi koleżankami z zespołu, opracowałam program wychowawczy oraz tematykę godzin wychowawczych dla klas 5. Starałam się przy tym uwzględnić potrzeby własnych wychowanków i potrzeby szkoły. Dzięki realizacji założeń programu, tematyka godzin wychowawczych była bardzo zróżnicowana i odpowiadała potrzebom emocjonalnym i rozwojowym uczniów.
Dokonując analizy podjętych działań ujęłam w formie końcowo rocznego sprawozdania osiągnięte przez siebie cele, co z kolei przedstawiłam do analizy przewodniczącej zespołu. Działania przeze mnie podjęte okazały się trafne i były zbieżne z zdaniami realizowanymi w pozostałych klasach na tym samym poziomie.

§ 8. ust. 2. pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną ub postępowaniem w sprawach nieletnich

• Nabywanie i kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań , wspomagających rozwój ucznia i szkoły
Realizując zadanie określone w § 8 ust. 2 pkt 4 a, wspólnie z członkami zespołu nauczycieli języków obcych dokonałam wyboru programu nauczania i opracowałam rozkłady materiału dla klas 5 i 6 . Opracowałam też program działań wychowawczych, tematykę godzin wychowawczych dostosowując je do potrzeb mojej klasy.
Wnikliwe przygotowanie i realizowanie zadań ujętych w w/w dokumentacji bardzo ułatwiło mi realizację działań dydaktyczno-wychowawczych. Starałam się przy tym modyfikować podejmowaną tematykę zajęć, dostosowując ją do bieżących potrzeb i zaistniałych sytuacji. Efektem tego było poczucie bezpieczeństwa wśród moich uczniów i rosnące zaufanie wobec mojej osoby, gdyż zawsze starałam się reagować adekwatnie na wynikłe problemy wychowawcze lub dydaktyczne.
• Opracowałam i wdrażałam program pracy z uczniem uzdolnionym realizowany w ramach zajęć koła języka angielskiego.
Nadrzędnym celem programu było przygotowanie uczestników zajęć do udziału w konkursach, a co za tym idzie do godnego reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym. Efektem podjętych przeze mnie działań była duża ilość konkursów językowych o zróżnicowanej randze i skali trudności. Ich uczestnicy z zaangażowaniem podjęli się stawianych im zadań, a efektem tego jest znaczna ilość laureatów konkursów.
W celu dostosowania własnych metod pracy do potrzeb uczniów słabszych opracowałam i realizowałam „Plan pracy na zajęciach wyrównawczych”. Postawiłam sobie za cel opanowanie przez uczniów w stopniu dostatecznym zakresu materiału ujętego w podstawie programowej z języka angielskiego. Dzięki opracowaniu planu mogłam skupić się na konsekwentnej realizacji wytyczonych wcześniej zadań. Uczniowie z kolei otrzymali ode mnie konkretną pomoc, efektem czego jest podniesienie ich kompetencji językowych.

§ 8. ust. 2. pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Wzbogacanie oferty działań dydaktyczno- wychowawczych szkoły
Zorganizowałam szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych, w których realizację byli aktywnie zaangażowani wszyscy nauczyciele języków obcych.
W jego trakcie odbyły się liczne konkursy, gry, quizy oraz zabawy językowe dla dzieci. Zorganizowałam i przeprowadziłam szkolny „ Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych”, do którego przygotowywałam uczestników w trakcie zajęć koła języka angielskiego. Prowadziłam też wspólnie ze swoją stażystką „Konkurs na najlepiej przebraną klasę” prezentującą barwy wybranego kraju. Uczestniczyłam też w przygotowaniach i organizacji konkursu „Kuchnie świata”, który cieszył się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczniów.
Uczniowie klasy, której jestem wychowawcą zwyciężyli w niemal wszystkich konkursach i kategoriach oraz samodzielnie prowadzili gry i zabawy językowe oraz przygotowali prezentacje multimedialne związane z tematyką tego dnia.
Przeprowadziłam ponadto pokazową lekcję języka greckiego dla osób chętnych, których ilość przekroczyła moje oczekiwania. Ze względu na ogromne zainteresowanie, musiałam powtórzyć te zajęcia w kolejnym dniu dla tych osób, którym nie udało się na nie dostać we właściwym terminie. Było to dla mnie niezaprzeczalnym dowodem na to, że dzieci lubią i chcą się uczyć, a życzliwe podejście, ciekawa forma zajęć i zaskoczenie ich czymś niespodziewanym daje niesamowite efekty.
Uczestniczyłam w realizowanym na terenie szkoły programie edukacyjnym „Kidspeak”, prowadzonym przez anglojęzycznych studentów z Indii i Stanów Zjednoczonych. Jego celem było zapoznanie uczniów z żywym językiem angielskim oraz realiami życia, tradycjami i zwyczajami innych krajów.
Efektem tego była możliwość sprawdzenia się uczniów w sytuacji wymagającej znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, z której w większości wybrnęli bardzo dobrze. Ponadto dało to uczniom możliwość otwarcia się na specyfikę obcej kultury. Ja, z kolei, mogłam sprawdzić się jako tłumacz oraz opiekun osób prowadzących w/w zajęcia.
• Organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów
Do moich zadań należało prowadzenie zajęć koła języka angielskiego czego pozytywnym aspektem jest umożliwienie uczniom sprawdzenia poziomu swych umiejętności lingwistycznych oraz dokonanie analizy własnych osiągnięć w porównaniu z pozostałymi uczestnikami poszczególnych konkursów w skali kraju, miasta, dzielnicy lub szkoły. Niewątpliwie każde, najmniejsze nawet osiągnięcie a często nawet sam udział w konkursie jest dla dziecka czynnikiem wielce motywującym, który wyzwala chęć i wolę do podejmowania kolejnych wyzwań.
Prowadziłam też zajęcia wyrównawcze skierowane głównie do uczniów słabszych z klas piątych. Pracę na zajęciach utrudniał fakt, iż tempo przyswajania wiedzy przez tych uczniów było bardzo wolne.
W trakcie zajęć dzieci miały możliwość nadrobienia braków, uzyskania ode mnie dodatkowych wyjaśnień oraz poprawy ocen niekorzystnych. Starałam się przy tym wzbudzić i rozwijać w nich poczucie własnej wartości poprzez docenianie najmniejszych choćby sukcesów czy też drobnych osiągnięć. Rezultatem tego był brak ocen niedostatecznych z przedmiotu na zakończenie roku szkolnego oraz przystąpienie grupy uczniów do konkursu językowego, na którym zdobyli dość dobre lokaty.
Do kolejnych efektów należą: sukcesy uczni ów oraz ich rosnąca motywacja do nauki języka angielskiego, pogłębienie relacji nauczyciel-uczeń, możliwość rozwijana swych kompetencji dydaktycznych, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.
• Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
W bieżącym roku szkolnym pełniłam funkcję opiekuna dziesięciu praktyk studenckich. Współpracowałam w ten sposób z następującymi uczelniami i wydziałami: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski UKKNJA, Uniwersytet Warszawski UKKNJF, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski- Lingwistyka Stosowana, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, studia podyplomowe : Metodyka nauczania języków obcych. Specjalność-język angielski.
Do moich zadań jako mentora należało: prowadzenie lekcji w obecności studentów, obserwowanie ich zajęć, przygotowanie części osób do przeprowadzenie lekcji dyplomowej oraz zapoznanie praktykantów ze specyfiką i zasadami pracy w szkole. Ponadto byłam odpowiedzialna za prowadzenie stosownej dokumentacji w postaci scenariuszy zajęć i dzienników praktyk.
Uważam, że rokroczne pełnienie powyższej funkcji jest dla mnie czynnikiem wielce motywującym i skłaniającym mnie do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowaw-czych. Cenny jest też dla mnie kontakt z osobami z różnych uczelni, prezentującymi różnorodne wymagania i podejścia metodyczne. Nie ukrywam, że przygotowując praktykantów do prowadzenia zajęć oraz podczas późniejszej ich analizy, wzbogaciłam się o nowe doświadczenia i rozwiązania, które obecnie wdrażam we własny warsztat pracy. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do nowej i atrakcyjnej formy zajęć.
• Podejmowanie stosownych działań wychowawczych
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły oraz podniesieniu jakości własnej pracy realizowałam szereg działań wychowawczych. Niewątpliwie największą rolę odgrywa tu pełniona przeze mnie funkcja wychowawcy klasy 5. Poza wywiązywaniem się ze standardowych zadań wynikających z tej funkcji starałam się jak najlepiej poznać moich wychowanków oraz ich opiekunów.
Organizowałam wycieczki i imprezy klasowe, których celem było poszerzenie horyzontów myślowych dzieci oraz realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Poprzez wyjście do teatru udało mi się przyswoić uczniom zasady dotyczące stroju i odpowiedniego zachowania w tego typu obiektach. Wyjścia na lekcje muzealne poszerzyły z kolei wiedzę dzieci o otaczającym nas świecie i ukazały im, że muzeum może być ciekawym i fascynującym miejscem. Ja z kolei miałam możliwość lepszego poznania mojej klasy w środowisku nie związanym ze szkołą i lepiej się z nimi zintegrować.
Jako nauczyciel-wychowawca starałam się też zadbać o dobre kontakty z rodzicami i opiekunami moich wychowanków. W tym celu zaangażowałam ich w organizację imprez szkolnych i klasowych. m.in. dyskoteki szkolne, wizyta Mikołaja w klasie, klasowe spotkanie przy opłatku lub Festyn Rodzinny. Rodzice moich uczniów są bardzo życzliwi i z chęcią biorą udział w życiu klasy.
Efektem tej współpracy są dobre relacje w klasie oraz życzliwa atmosfera na zebraniach.
§ 8. ust. 2. pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
W trakcie pierwszego roku stażu współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym poprzez bieżące rozwiązywanie problemów i konfliktów zaistniałych w mojej klasie. Dzięki temu ,że pedagog szkolny pełni funkcję drugiego wychowawcy, jest on na bieżąco informowany o wszelkich trudnych sytuacjach i często tez kontaktuje się z rodzicami moich podopiecznych.
Szkolny psycholog prowadził z kolei zajęcia godziny wychowawczej, które były poświęcone tolerancji i współistnieniu w grupie rówieśniczej. Została tu objęta szczególną opieką uczennica, która przejawiała problemy adaptacyjne.
Dzięki w/w współpracy jestem w stanie w sposób kompetentny pomagać moim uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz na bieżąco reagować na zaistniałe na forum klasy niepokojące sytuacje.
• Współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty
Jako wychowawca stale dbam o kształtowanie wśród moich uczniów właściwych postaw społecznych opartych na asertywności, empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Zachęciłam klasę do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły takich jak : Góra Grosza, Pola Nadziei, świąteczna pomoc dla dzieci z domu dziecka czy zbiórka produktów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Zainicjowałam i zorganizowałam współpracę szkoły z Polskim Związkiem Niewidomych koło Żoliborz. W jej ramach została przeprowadzona zbiórka produktów spożywczych oraz środków czystości dla osób niewidomych i niedowidzących będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wspólnie z moja stażystką przeprowadziłyśmy w naszych klasach wychowawczych pogadanki na temat realiów życia osób niewidomych oraz sposobów niesienia im pomocy. Korzystałyśmy przy tym z dostępnych w Internecie prezentacji i filmów fundacji Vis Major .
W akcję aktywnie włączyli się nie tylko uczniowie naszych klas, ale też ich rodzice.
W ramach zwieńczenia tych działań zaprosiłam do szkoły Wiceprezesa PZN koło Żoliborz,
p.Andrzeja Patatyna, który przeprowadził w szkole zajęcia o charakterze profilaktycznym.
Efektem współpracy z PZN jest zauważalna większa tolerancja dzieci wobec osób niewidomych oraz świadomość ich potrzeb i specyfiki zachowań. Ponadto uczniowie pragną podjąć się podobnych zadań w przyszłym roku szkolnym.
Współpracowałam także z przedstawicielami wydawnictw w celu pozyskania informacji o aktualnych propozycjach wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru podręczników na kolejny rok szkolny. Efektem spotkań informacyjno-metodycznych jest moja lepsza znajomość pozycji wydawniczych, która pozwoli mi na lepszy wybór materiałów dydaktycznych.

§ 8. ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

• Opis i analiza dwóch przypadków
W bieżącym roku szkolnym roztoczyłam szczególną opiekę nad jedną z uczennic mojej klasy. Dziewczynka demonstrowała problemy adaptacyjne przejawiające się alienacją spośród grupy rówieśniczej oraz permanentnie pogarszającymi się wynikami w nauce.
Wynikiem podjętych działań opartych na współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz rodzicami uczennicy jest znaczna poprawa nie tylko funkcjonowania dziecka na forum klasy, ale również jej osiągnięć edukacyjnych.
Szczegółowe informacje i opis działań znajdują się w osobno sporządzonej przeze mnie dokumentacji.
Podsumowanie:
Okres pierwszego roku stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, w którym rozwinęłam swoje umiejętności zawodowe oraz interpersonalne. Wzbogaciłam formę prowadzonych przez siebie zajęć, dzięki czemu stały się one bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Jestem przekonana, że zdobyte przeze mnie umiejętności i doświadczenie będą owocowały w kolejnych latach mojej pracy zawodowej.
.
Monika Jańczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.