X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34702
Przesłano:

Sprawozdanie z rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: XXX - nauczyciel języka angielskiego
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Wstęp
Pracuję w Zespole Szkół w XXX jako nauczyciel języka angielskiego . Studia magisterskie na tym kierunku ukończyłem w XXX roku w XXX w XXX. Wcześniej, w XXX roku, ukończyłem studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie XXX.
Jestem nauczycielem mianowanym z dwudziestojednoletnim stażem pracy pedagogicznej. W latach XXX pracowałem w szkole podstawowej, m.in. jako mianowany nauczyciel-bibliotekarz. Przez kolejne 12 lat pracowałem poza oświatą. Do zawodu nauczycielskiego powróciłem jako stażysta w roku XXX. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2014 r. i zgodnie z planem zakończyłem dnia 31 maja 2017 r.
W ciągu 2 lat i 9 miesięcy realizowałem Plan Rozwoju Zawodowego w Zespole Szkół w XXX. Jest on zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) oraz nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). W planie tym zostały uwzględnione założenia statutowe szkoły, zadania zawarte w programie wychowawczym, programie profilaktycznym oraz planie rozwoju szkoły. Starałem się również uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego.
W czasie trwania stażu zrealizowałem zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Realizacja zadań w nim zawartych miała na celu:
• doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• wspomaganie uczniów mających problemy w nauce oraz uczniów zdolnych,
• zwiększanie udziału technologii informacyjnej oraz komputerowej w pracy nauczyciela oraz w procesie edukacji,
• dbanie o promocję szkoły w środowisku i rozwijanie tej dziedziny funkcjonowania szkoły,
• uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
• samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
• dzielenie się swoją wiedzą z innymi.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )
§8 ust. 2, pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Jestem osobą obowiązkową, przestrzegam dyscypliny pracy, sumiennie wykonuję powierzone mi zadania i obowiązki. Biorę udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, śledzę nowości wydawnicze, studiuję i badam swój warsztat pracy, analizuję go i dokonuję potrzebnych zmian. Aby się w pełni realizować, systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, dbając o uzupełnianie swoich umiejętności i wiadomości. Wciąż poszukuję nowych rozwiązań, ciekawych metod pracy. Jestem otwarty na niekonwencjonalne sposoby przekazywania i utrwalania wiedzy. Wszystkie te czynniki pozwalają mi efektywnie wpływać na podwyższenie jakości pracy szkoły.
Dokładnie zapoznałem się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Mając na uwadze zmieniające się akty prawne dotyczące procedury awansu zawodowego nauczyciela zapoznałem się z podstawami prawnymi awansu zawodowego, sposobami dokumentowania realizowanych zadań i formą planu rozwoju zawodowego.
Poznałem procedury awansu zawodowego w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartę Nauczyciela oraz jej nowelizacje, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr70, poz. 825).
W ramach samodoskonalenia zapoznałem się również z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260,poz. 2593) oraz nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r., a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przygotowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych rady pedagogicznej.

Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zdaję sobie sprawę, że uzyskiwanie zadowalających wyników w pracy to systematyczne doskonalenie własnego warsztatu pracy i ciągłe poszukiwanie lepszych rozwiązań metodycznych. Udział w zorganizowanych formach warsztatowych, kursach i konferencjach daje mi możliwość wzbogacenia mojego warsztatu pracy, jest cennym źródłem wiedzy, pozyskania nowych doświadczeń. Ukończone formy doskonalenia zawodowego wpłynęły na podwyższenie jakości mojej pracy w szkole.
Aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji przedmiotów humanistycznych, której jestem od kilku lat przewodniczącym.
Systematycznie czytałem anglojęzyczne czasopisma i książki, w tym metodyczne. W ramach programu MEN Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa, we współpracy z bibliotekarką szkolną, sporządziłem listę powieści (w tym w wersji uproszczonej) w języku angielskim, o które wzbogaciła się szkolna biblioteka. Studiowałem publikacje z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Uzyskałem i byłem koordynatorem realizacji grantu w ramach programu unijnego Erasmus+. Dzięki niemu wraz z kilkoma nauczycielami wziąłem udział w kursach językowych i metodycznych z języka angielskiego w Dublinie. Opracowany przeze mnie plan uzyskał ocenę 95%, a realizację zadań powyjazdowych oceniono na 98%. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła nie tylko wzbogaciła się o tablicę interaktywną, przenośne nagłośnienie, drukarkę, projektor video i laptop, ale zyskała na podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności swoich nauczycieli.
Sprawuję opiekę nad salą języka angielskiego. Dbam o wystrój merytoryczny (tablice gramatyczne itp.) i artystyczny (kwiaty, zasłony o motywach angielskich, zegary pokazujące bieżący czas w kilku krajach anglojęzycznych, notatki rocznicowe, prace uczniów, przedmioty dotyczące krajów anglojęzycznych, itp.).
Aktywnie uczestniczyłem w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w XXX, wydawnictwa działające na rynku oraz konferencjach szkoleniowych rady pedagogicznej w mojej szkole.
Rok szkolny 2014/2015
­ szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów maturalnych „Nowa matura pisemna”
­ konferencja metodyczna „Nowa matura ustna”
­ szkolenia z zakresu egzaminu maturalnego i zawodowego
­ udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego w International House w Dublinie, w ramach programu Erasmus+ (poprzednio brałem udział w podobnych kursach w Londynie w 2011r. i w Edynburgu w 2013r.).
Rok szkolny 2015/2016
­ szkolenie „Bezpieczeństwo w szkole w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”
­ szkolenie WDN „Zasady współpracy z rodzicami”
­ szkolenie „Dziennik elektroniczny”
­ szkolenia z zakresu egzaminu maturalnego i zawodowego.
­ Grant Edukacyjny XXX Kuratora Oświaty „Wielonarodowość i wielokulturowość w polskiej szkole XXI wieku – jak pracować z uczniem przybywającym z zagranicy” (na konferencji Rady Pedagogicznej przeprowadziłem potem szkolenie na ten temat) .
Rok szkolny 2016/2017
­ konferencja metodyczna „Nowa matura ustna”
­ szkolenie „Przeciwdziałanie cyberprzemocy”
­ szkolenia z zakresu egzaminu maturalnego i zawodowego. Listy obecności (w dokumentacji szkolnej)
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+ http://erasmuszsg.weebly.com/

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Zapoznałem się i przeanalizowałem następujące dokumenty szkolne:
­ Statut Szkoły
­ Plan Pracy Szkoły
­ Program Wychowawczy
­ Wewnątrzszkolne Ocenianie
­ Program Profilaktyki
­ Regulamin Pracy Szkoły
­ Regulamin Samorządu Uczniowskiego
­ Podstawa Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Średnich
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Efekty
Ukończenie ww. form doskonalenia zawodowego pozwoliło mi zapoznać się z nowymi, aktywnymi formami i metodami pracy, co z kolei przyczyniło się do uatrakcyjniania lekcji oraz wpłynęło na wzrost wiedzy i umiejętności moich uczniów. Uczestnictwo w szkoleniach dostarczyło mi wiedzy przydatnej w planowaniu pracy z uczniem zdolnym i słabym oraz jak zachęcać i motywować uczniów do pracy. Dodatkowo pozwoliło mi dokonać autorefleksji i udoskonalić swoje umiejętności zawodowe.
Dzięki udziałowi w kursie metodycznym w Dublinie w ramach projektu Erasmus+ poznałem wiele gier edukacyjnych i metod aktywizujących, które wykorzystuję obecnie w swojej pracy, ale również rozwinąłem moje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

§8 ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Z pomocą Internetu dotarłem do informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego. Pogłębiam swoją wiedzę i udoskonalam warsztat pracy. Dzięki stronom internetowym jestem na bieżąco z przepisami prawa oświatowego i ustawicznie realizuję swoje samokształcenie.
Sukcesywnie doskonalę i poszerzam wiedzę informatyczną w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami. Dzięki temu mogłem już kilka razy zaskoczyć ich swoją umiejętnością i swobodą w posługiwaniu się edytorami tekstu, kalkulacji czy grafiki.
Wykorzystuję serwisy edukacyjne do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego. Edukacyjne portale internetowe bowiem stanowią obecnie główne narzędzie odnajdywania materiałów pomocnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz stanowią bardzo atrakcyjne pole wymiany pomysłów i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Na portalu edux.pl zamieściłem scenariusz lekcji języka angielskiego, wykorzystującej technologię komputerową. Ponadto zamieściłem tam dwa scenariusze na Dzień Języków i zakończenia roku.

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Wszelkie dokumenty, potrzebne mi do pracy własnej i dydaktycznej, wykonuję przy użyciu technologii komputerowej. Materiały zamieszczam na dysku wirtualnym, dzięki czemu mam do nich dostęp w pracy i w domu. W klasopracowni korzystam z drukarki i skanera, dzięki czemu moi uczniowie otrzymują wszelkie potrzebne im materiały dydaktyczne.
W toku lekcji korzystam z Internetu i swoje zajęcia ilustruję na bieżąco materiałami graficznymi , muzycznymi i filmowymi, stosownie do przerabianego materiału. Stanowi do doskonałe uzupełnienie podręcznika i często nawiązuje do bieżących wydarzeń.
Wykorzystuję naturalną skłonność uczniów do korzystania z technologii informatycznych i zachęcam ich do wykonywania dla siebie narzędzi dydaktycznych, ułatwiającym im naukę, np. tabel czasowników nieregularnych lub tabel do nauki słownictwa. Szkoła i nauczyciele powinni bowiem stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym zakresie technologią informacyjną.
Każde zajęcia prowadzę wykorzystując tablicę interaktywną z projektorem video i nagłośnieniem. Wykorzystuję oprogramowanie do tablic multimedialnych, dołączane do podręczników. Jest to szczególnie ważne w przypadku uczniów szkoły zawodowej, u których przeważają kinestetycy i dotykowcy. Uczniowie wykonują ćwiczenia, opracowane przeze mnie za pomocą oprogramowania tej tablicy.
Prowadzę własną stronę internetową „zsgang” z materiałami do nauki języka angielskiego dla moich uczniów, wykonane przeze mnie za pomocą narzędzi ze stron „spellingcity”, „learningapps”, i innych. Ponadto część zadań wykonali uczniowie, jako doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi internetowych i podnoszenie stopnia znajomości języka angielskiego.
Korzystając z programu PowerPoint wykonuję prezentacje multimedialne, wykorzystywane w trakcie godzin wychowawczych i podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
Na bieżąco gromadzę narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, podręczniki, testy, zestawy ćwiczeń, arkusze matur próbnych itp., które wykorzystuję w trakcie zajęć i na zajęciach pozalekcyjnych.

Zgromadzone materiały
Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych i dzienniku elektronicznym
Zajęcia z wykorzystaniem tablicy https://www.youtube.com/watch?v=vzmrGWUNVT4
Strona internetowa http://zsgang.weebly.com/index.html

Efekty
Gromadzenie pomocy dydaktycznych pozwala mi uatrakcyjnić zajęcia, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał. Dzięki temu wzbogacam mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły.

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Przeprowadziłem lekcję otwartą dla nauczycieli języka angielskiego w naszej szkole. Wymiana doświadczeń, przeprowadzana na bieżąco, z możliwością doprecyzowania wniosków z lekcji, jest jednym z najefektywniejszych sposobów podniesienia jakości pracy dydaktycznej. Nadmieniam, że przed rozpoczęciem stażu byłem opiekunem 2 studentek języka angielskiego z PWSZ w XXX.
Obserwowałem lekcję otwartą, prowadzoną przez nauczycielkę języka niemieckiego, celem porównania metod i technik pracy dydaktycznej.
Z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły konsultowałem problemy dydaktyczne i poszukiwałem metod pracy, pozwalających je skorygować. Z nauczycielami innych szkół omawiałem techniki i metody podczas szkoleń metodycznych, m.in. w ramach programów unijnych za granicą.
Aktywnie pracowałem w ramach zespołu nauczycieli języków obcych, wymieniając się doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat potrzeb dydaktycznych i pedagogicznych naszych uczniów. W naszej szkole często byłem jedynym nauczycielem języka angielskiego, lecz zawsze sporządzałem plan pracy dotyczący mojego przedmiotu, w formie załącznika do planu komisji przedmiotów humanistycznych. Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie publikacji
Scenariusze, karty pracy
Protokoły z posiedzeń

2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opublikowałem na portalu edukacyjnym „edux.pl” sprawozdania rozwoju zawodowego.
Opublikowałem na portalu edukacyjnym „edux.pl” kilka scenariuszy imprez przygotowanych przeze mnie:
­ Zakończenie roku klas 4 technikum.
­ Scenariusz Europejskiego Dnia Języków.
­ Scenariusz przedstawienia kabaretowego w języku angielskim. Potwierdzenie publikacji
­ edux 12843
­ edux 32947
­ edux 32948

3.Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Funkcję przewodniczącego Komisji Przedmiotów Humanistycznych pełnię od roku 2008. Jestem odpowiedzialny za koordynację i planowanie działań nauczycieli przedmiotów humanistycznych, bibliotekarki i pedagog szkolnej, a w szczególności za:
– systematyczną współpracę między nauczycielami w celu podnoszenia poziomu nauczania,
– ewaluację pracy szkoły w rzeczonym zakresie,
– Wymianę doświadczeń i opracowywanie wspólnej strategii pracy z uczniem słabym, zdolnym, maturzystą,
– utrzymanie dotychczasowych wyników egzaminów maturalnych oraz poprawa niezadowalających,
– korelację międzyprzedmiotową oraz konsultowanie kryteriów oceniania z pokrewnych przedmiotów,
– analizę osiągnięć i trudności pojawiających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
– pomoc nauczycielom w realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego,
– promocję szkoły na zewnątrz, tj. prezentację poszczególnych kierunków w czasie Giełdy Zawodów
– przygotowanie scenariuszy Dni Otwartych, folderów i ulotek informacyjnych naszej szkoły,
– promowanie najlepszych uczniów i ich osiągnięć,
– kontakt i współpracę z dyrektorami i wychowawcami klas trzecich głuchołaskich gimnazjów.
Opracowane referaty, protokoły spotkań.

Efekty
Opracowując i udostępniając materiały dotyczące różnych obszarów mojej działalności dydaktyczno-wychowawczej chciałem, by mogły być wykorzystane przez innych nauczycieli tak, aby poprzez wymianę doświadczeń wpływały na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowałem program i prowadziłem zajęcia fakultatywne z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym oraz zajęcia dokształcające dla uczniów szkoły zawodowej, w ramach dodatkowej niepłatnej godziny z Art. 42 KN.
Na zajęciach dla maturzystów koncentrowałem się na doskonaleniu maturalnego egzaminu ustnego. Realizowałem to w formie „mini-dramy”, z zachowaniem poszczególnych etapów egzaminu: wejście, przedstawienie się, losowanie zestawów i udziału w egzaminie. Zależało mi, by uczeń nie był zaskoczony przebiegiem egzaminu, co mogłoby pogłębić jego stres i pogorszyć zdawalność. Frekwencja na tych zajęciach kształtowała się na poziomie 50-75%.
Dla uczniów szkoły zawodowej przygotowałem zajęcia dokształcające, mające im pomóc w realizacji programu. Jednakże nie korzystali oni w tej możliwości uważając, że z pomocą nauczyciela i tak uzyskają ocenę dopuszczającą. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

2. Organizacja lekcji wychowawczych
W roku szkolnym 2016/2017 byłem wychowawcą połączonej klasy 1 technikum informatycznego i hotelarskiego. Na podstawie planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły opracowałem i realizowałem plan wychowawczy klasy. Uczniowie zapoznali się z dokumentacją szkolną (Statut, WSO), ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Wykorzystując przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną przypomniałem zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią. Na jedną z lekcji wychowawczych zaprosiłem policjanta, który przeprowadził szkolenie w zakresie znajomości ruchu drogowego dla rowerzystów.
Na lekcjach wychowawczych były poruszane tematy, zgodnie z planem wychowawczym, dotyczące szacunku dla historii, symboli narodowych i tradycji naszego państwa, rozwijające poczucie więzi narodowej, a także tematy dotyczące unikania agresji i rozwiązywania konfliktów. Uczniowie zapoznali się z terminem "asertywność", dowiedzieli się również, jak można sobie radzić z przykrymi emocjami, kto może im pomóc w sytuacjach zagrożenia. Rozmawialiśmy również o własnych zmianach fizycznych i psychicznych, a także o tym, co warto oglądać, słuchać i czytać. Poinformowałem uczniów o zagrożeniach wynikających z picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków. Rozmawialiśmy też na tematy przyjaźni, koleżeństwa, miłości, seksu, o pokonywaniu trudności w nauce, zasadach kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Powyższa tematyka została przeze mnie ujęta w formie planu prezentacji multimedialnych, które uczniowie przygotowywali na zajęcia wychowawcze. Ponadto wykorzystywałem materiały uzyskane od pedagog szkolnej.
Zorganizowałem nocleg integracyjny w budynku naszej szkoły, połączony z poznaniem oferty biblioteki szkolnej (w języku angielskim) oraz zabawą z okazji andrzejek. Poprzez wspólne zabawy, posiłki i gry uczniowie poznali się lepiej i zaakceptowali siebie nawzajem.
Wzięliśmy udział w Rajdzie Pierwszaka, który jest szkolną imprezą integracyjną. Dzięki temu uczniowie, którzy uczęszczali wcześniej do trzech różnych gimnazjów, zaczęli się identyfikować z nową dla nich szkołą.
Na bieżąco monitorowałem frekwencję i reagowałem na nieusprawiedliwioną absencję moich uczniów zgodnie z obowiązującymi procedurami (rozmowy z rodzicami i pedagog szkolną, pisma do rodziców).
Zachęcałem uczniów do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych – rozwijanie zainteresowań oraz do aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu – wycieczki, wyjścia klasowe.
Pracę uczniów w kontekście wychowawczym staram się oceniać biorąc pod uwagę ich zaangażowanie w życie klasy, szkoły i miasta. Oceniam przygotowane przez nich prezentacje, udział w imprezach klasowych, szkolnych i innych, zachowanie na zajęciach i frekwencję. Uwzględniając samoocenę uczniów korzystam z opracowanego przeze mnie, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, miniprogramu, dzięki któremu wystawiane przeze mnie oceny z zachowania nie ulegają czynnikom subiektywnym.
Dzięki realizacji programu wychowawczego udało mi się nauczyć uczniów podstaw umiejętności radzenia sobie w sytuacjach międzyludzkich, w tym elementów savoir-vivre, które traktuję jako klucz do sukcesów życiowych. Mam nadzieję, że uczniowie będą radzili sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, będą lepiej rozumieli siebie i innych.

Notatka z Andrzejkowej Nocy Książkowej http://www.zsglucholazy.pl/index.php/newsy/rok-szkolny-2016-2017/241-andrzejkowa-noc-ksiazkowa

3. Program autorski „Regional education”
Opracowałem i wdrożyłem do działania program edukacyjny z języka angielskiego „Regional education”, w trakcie którego uczniowie zaznajamiają się z opisami historycznych budowli na Opolszczyźnie. Zadaniem uczniów jest znalezienie danego miejsca na mapie województwa, a następnie przetłumaczenie opisu z języka angielskiego na polski.

Efekty
Dzięki zastosowanym metodom wychowawczym uczniowie mieli większą motywację do nauki, potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, tak ważne w życiu nastolatków, nauczyli się kontrolować swoje nastroje i emocje oraz umiejętność unikania i rozwiązywania konfliktów. Poznali również elementy savoir vivre, co pomoże im funkcjonować już w dorosłym życiu.
Poprzez realizację programu „Regional education” moi uczniowie doskonalą umiejętności czytania ze zrozumieniem i tłumaczenia tekstów angielskich, a dodatkowo zapoznają się z pięknem i historią swojego województwa.
Systematyczny udział w zajęciach pomagał uczniom nadrabiać zaległości oraz utrwalać wiedzę zdobytą na lekcjach.

§8 ust. 2 pkt. 4, lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z centrum edukacji artystycznej.

1.Realizacja zadań egzaminatora
Jestem egzaminatorem OKE XXX z języka angielskiego, nr XXX. Trzykrotnie brałem udział w sprawdzaniu prac pisemnych i wielokrotnie w sesjach egzaminów ustnych. Co roku biorę udział w szkoleniach dotyczących taktyki sprawdzania egzaminów pisemnych i przeprowadzania egzaminów ustnych.
2. Pomoc w opracowaniu podręcznika
Jako nauczyciel-praktyk wziąłem udział w opracowaniu podręcznika dla szkoły średniej „XXX”. Moje uwagi i sugestie zostały wzięte pod uwagę podczas analizy przydatności do procesu dydaktycznego kilku zadań leksykalnych i gramatycznych.

Efekty
Dzięki pracom w komisjach egzaminujących i sprawdzających prace maturzystów mam lepszą orientację co do potrzeb edukacyjnych moich uczniów. Wiem, jakie błędy są najczęściej popełniane i mogę pracować nad metodami i technikami, które pozwolą mi lepiej przygotować uczniów do tego egzaminu. Dzięki udziałowi w szkoleniach mogę również omawiać powyższe problemy z innymi egzaminatorami.
Jako konsultant nowego podręcznika do języka angielskiego miałem wpływ na dobór treści merytorycznych i technik dydaktycznych tam zastosowanych.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizacja konkursów międzyszkolnych Przygotowałem i przeprowadziłem międzyszkolny i międzynarodowy konkurs wiedzy na temat powieści Margaret Mitchell „Gone with the wind – czyli – 150. rocznica zakończenia Wojny Secesyjnej USA” (Przeminęło z wiatrem). Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół średnich z Czech (z Hotelarskej Skoly z XXX), XXX, z udziałem gościa honorowego w osobie Konsula Generalnego USA w XXX, pana XXX. W imprezie wzięło udział 93 uczniów, którzy musieli odpowiedzieć na kilkanaście pytań dotyczących treści. W przerwie konkursu uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Konsula, a także obejrzeć inscenizację fragmentu powieści, w wykonaniu moich uczniów.
­ Notatka z konkursu „Przeminęło z wiatrem” https://www.youtube.com/watch?v=fmob4XbxOt8

Zorganizowałem międzyszkolny konkurs teatralny „Little drama” dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 54 uczniów ze szkół miasta i gminy XXX. Młodzi aktorzy przygotowali 6 inscenizacji w języku angielskim. Jako przerywnik została wystawiona sztuka kabaretowa w tym języku, przygotowana przeze mnie z moimi uczennicami.
­ Notatka z konkursu „Little drama” http://www.zsglucholazy.pl/index.php/newsy/rok-szkolny-2015-2016/165-konkurs-little

Planowałem przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy pt. „Szkocja – nie tylko Loch Ness”, ale zamiast tego zorganizowałem międzyszkolny i międzynarodowy konkurs „Powstanie Wielkanocne w Dublinie 1916”, z uwagi na setną rocznicę tego wydarzenia, dla uczniów naszej szkoły i szkół gimnazjalnych XXX oraz uczniów szkoły średniej Hotelarska Skola z XXX (Czechy). W konkursie wykorzystałem komiks anglojęzyczny, opisujący te wydarzenia. Został on następnie przetłumaczony na język polski przez uczniów naszej szkoły, a także na czeski, przez uczniów z Czech. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte na kartach konkursowych. Łączna liczba uczestników: 176.
­
Notatka z konkursu „Powstanie w Dublinie” http://www.zsglucholazy.pl/index.php/newsy/rok-szkolny-2015-2016/182-zielony-dzien-w-naszej-szkole

Protokół z konkursu.
https://www.youtube.com/watch?v=tISDh_Mnh3g

Protokół z konkursu.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AXY0W7UHoN8

2. Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych
W pracy dydaktycznej zawsze staram się rozwijać zainteresowania moich uczniów, ponieważ jednym z priorytetów naszej szkoły w zakresie nauczania i wychowania jest aktywny udział w procesie rozwoju ucznia. Konkursy przedmiotowe odrywają uczniów od monotonii nauki, rozwijają aktywną postawę oraz uświadamiają im, że można się uczyć poprzez zabawę. Zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach szkolnych (zorganizowanych przeze mnie) i pozaszkolnych, związanych z ich zainteresowaniami, jest jednym ze sposobów podnoszenia ich wiedzy i umiejętności.
Zorganizowałem i wziąłem udział w szeregu konkursów z języka angielskiego, m.in.:
­ szkolny konkurs fotograficzny „Angielszczyzna wokół nas”,
­ szkolne dyktando w języku angielskim „Martin Luther King”,
­ szkolny konkurs na plakat “Ważne postacie i wydarzenia w historii USA”,
­ szkolne dyktando w języku angielskim „Halloween in the USA”,
­ szkolny konkurs na plakat o Halloween,
­ udział w konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, „Rolnik” Nysa,
­ zajęcie III miejsca w konkursie „Anglojęzyczne Formy Teatralne” w PWSZ w XXX, z dwoma skeczami kabaretowymi,
­ trzykrotny udział w konkursie „Poezja Krajów Anglojęzycznych”, „Rolnik” XXX.
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły

3.Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Oprócz zorganizowania międzyszkolnych konkursów „Gone with the wind”, „Little drama” i „Powstanie Wielkanocne w Dublinie 1916”, pomagałem w organizacji Dni Otwartych Szkoły, przygotowując skecze w języku angielskim i podając uczniom szkół gimnazjalnych informacje o możliwościach doskonalenia tego języka w naszej szkole.
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole organizuję od roku 2011. Często zapraszam młodzież szkół gimnazjalnych. Dzięki temu mają oni sposobność zapoznania się nie tylko z ofertą dydaktyczną naszej placówki, ale również z nowatorskimi i niekonwencjonalnymi metodami pracy. W roku 2015 była to gra terenowa na terenie budynku szkoły, a w roku 2016 miała miejsce gra terenowa na terenie naszego miasta: uczniowie zapoznawali się z budynkami, w których mieściła się nasza szkoła na przestrzeni 70 lat, a poruszając się po mieście mieli za zadanie używać języka angielskiego pytając o drogę.
Zorganizowałem uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w roku 2014. Realizując zalecenia Kuratorium Oświaty nawiązałem w nim do naszej historii, poruszyłem aspekty patriotyczne i edukacyjne.
Współorganizowałem uroczystości Dnia Nauczyciela, prezentując poezję Tadeusza Różewicza, przetłumaczoną przez uczniów na język angielski i hiszpański.
Z podobnym programem wzięliśmy udział w Zaduszkach z Tadeuszem Różewiczem w Publicznym Gimnazjum nr 2 w XXX.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Publikacje na stronie internetowej szkoły
Notatka z Dnia Języków w 2015 https://www.youtube.com/watch?v=wcgRlojF4KE
Notatka z Dnia Języków w 2016 http://www.zsglucholazy.pl/index.php/newsy/rok-szkolny-2016-2017/220-asking-for-direction

4.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Nieodpłatnie prowadziłem zajęcia z języka hiszpańskiego dla zainteresowanych uczniów technikum hotelarskiego. Korzystałem z podręcznika i materiałów gramatycznych, a ponadto tłumaczyliśmy teksty z broszur turystycznych.
Ponadto nieodpłatnie prowadziłem zajęcia wyrównawcze dla uczniów technikum i szkoły zawodowej, w tym przygotowujące do egzaminu maturalnego.
5.Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w XXX Współpracowałem z PWSZ w XXX, biorąc udział w organizowanych przez nich Festiwalach Nauki lub innych imprezach, a także zapraszałem przedstawicieli tej uczelni do udziału w moich przedsięwzięciach.
Zorganizowałem spotkanie ze studentami z Portugalii „An international meeting with students of PWSZ”. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość komunikowania się z nimi w języku angielskim. Poznali podstawowe fakty dotyczące geografii, historii i kultury Portugalii. Mieli również okazję nauczyć się kilku zwrotów po portugalsku.
Przygotowywani przeze mnie uczniowie wzięli udział w następujących imprezach:
­ konkurs języka angielskiego na Festiwalu Nauki w PWSZ Nysa 2014,
­ Festiwal Anglojęzycznych Form Artystycznych, PWSZ XXX: uczniowie przygotowali dwa komediowe skecze w języku angielskim. Zdobyliśmy III miejsce na 5 szkół. Spektakl ten został zaprezentowany uczniom naszej szkoły w trakcie apelu bożonarodzeniowego,
­ konkurs języka angielskiego na Festiwalu Nauki w PWSZ XXX 2015.
Przedstawiciele uczelni wystąpili w charakterze jurorów w moim międzyszkolnym konkursie teatralnym „Little drama”. Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły
6. Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi Na różne imprezy szkolne, takie jak Europejski Dzień Języków czy konkursy językowe, zapraszałem młodzież obu gimnazjów.
Dla dzieci szkół podstawowych zorganizowałem konkurs teatralny w języku angielskim „Little Drama”.
Do udziału w konkursie wiedzy o powieści „Gone with the wind” i „Powstanie Wielkanocne w Dublinie 1916” zaprosiłem młodzież szkół gimnazjalnych i średnich z XXX i XXX(Czechy).

Efekty
Wszystkie konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Konkursy przedmiotowe przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przedmiotem, wzbudziły chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Nagrody, dyplomy (zakupione ze środków uzyskanych od miejscowych i krajowych sponsorów) stanowiły dodatkową motywację i zachęcały do twórczej pracy. Ponadto zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu nyskiego oraz miasta i gminy Głuchołazy, znacznie przyczyniło się do promocji mojej szkoły na tym terenie. Dodatkowym atutem była – pierwsza w naszym mieście, jeśli nie powiatu – wizyta Konsula USA.
§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z rodzicami uczniów
Jako wychowawca podczas pierwszego spotkania z rodzicami moich wychowanków starałem się wprowadzić przyjazną atmosferę partnerstwa. Rodzice zwracają się do mnie gdy mają problemy wychowawcze, najczęściej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na zebraniach przede wszystkim zwracam uwagę na frekwencję ich dzieci na zajęciach, na kulturalne zachowanie i dyscyplinę. Na tzw. wywiadówkach poruszane są też sprawy bieżące i problemy uczniów. Frekwencja rodziców na zebraniu była różna, od. ok 50% do 90 %. Kontakty indywidualne z rodzicami dotyczą głównie frekwencji oraz niskich ocen,
Kontakty z rodzicami ułatwia prowadzony w naszej szkole dziennik elektroniczny. Dzięki temu rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą poprzez prywatną pocztę, posiadają wgląd do ocen i frekwencji swoich dzieci i na bieżąco usprawiedliwiają nieobecności,
Ujemną stroną korzystania z e-dziennika jest to, że rodzice nie widzą potrzeby udziału w bezpośredniej rozmowie z nauczycielem na temat postępów swojego dziecka, ponieważ uważają, że sami wystarczająco monitorują jego postępy w nauce. W związku z tym frekwencja rodziców na zebraniu nie jest do końca zadowalająca. Rodzice nie zwracają uwagi na niskie średnie ocen i przychodzą na wywiadówki dopiero przed klasyfikacją, kiedy ich dzieci zagrożone są ocenami niedostatecznymi,
Klasa, której jestem wychowawcą, jest bardzo słaba dydaktycznie. Kilku uczniów ma orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, większość osiągnęła niskie i bardzo niskie wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Musiałem więc szczególnie uważnie analizować ich frekwencję i oceny, zwłaszcza niedostateczne. Dlatego też na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego 2016-2017 zorganizowałem dodatkowe spotkanie z rodzicami tych uczniów, którzy mieli bardzo dużo negatywnych ocen z różnych przedmiotów. W trakcie tej narady ustaliliśmy wspólny plan poprawy wyników i frekwencji. Niestety, większa część rodziców tych uczniów nie przyszła na to spotkanie, co świadczy o ich słabym zainteresowaniem i lekceważeniem problemów dydaktycznych swoich dzieci. Zostali przeze mnie powiadomieni o wnioskach z narady,
Kiedy nie miałem wychowawstwa, systematycznie uczestniczyłem w konsultacjach dla rodziców uczniów, doradzając, jakie działania uczeń powinien podjąć, by mógł poprawić swoje wyniki. Potwierdzenie dyrektora szkoły
2.Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną
W czasie mojej pracy zawodowej stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w XXX, dostosowując sposoby przekazywania i egzekwowania wiedzy do możliwości uczniów. Systematycznie analizuję pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych. Biorę też udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego. Potwierdzenie dyrektora szkoły
3.Współpraca z pedagogiem szkolnym Ze szkolną pedagog dokonujemy analizy sytuacji naszych uczniów, również na podstawie opinii PPP i podejmujemy działania zmierzające do poprawy sytuacji zarówno wychowawczej, jak i pedagogicznej.
Potwierdzenie dyrektora szkoły
4.Współpraca z policją i kuratorami
W ramach potrzeb współpracowałem na bieżąco zarówno z policją, jak i kuratorami sądowymi. Zorganizowałem lekcję wychowawczą z udziałem policjanta, który przeprowadził szkolenie prewencyjne w zakresie ruchu drogowego dla rowerzystów.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Efekty
Efektem kontaktów z rodzicami jest podjęcie przez większość uczniów wzmożonego wysiłku, by poprawić swoje wyniki. Skutkuje to małą liczbą ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego. Innym bardzo ważnym efektem jest dobra frekwencja uczniów na zajęciach. Dobry kontakt z rodzicami skutkuje także wsparciem, jakie uzyskuje wychowawca przy organizacji imprez klasowych,
Dzięki zastosowaniu się do zaleceń poradni PP i współpracy z pedagog szkolną, uczniowie o ograniczonych możliwościach intelektualnych, z różnymi zaburzeniami i deficytami, byli objęci fachową pomocą i opieką. Pozwoliło to w porę określać problemy, z jakimi borykają się uczniowie, i podejmować właściwe działania przeciwdziałające nasilaniu się problemów wychowawczych czy trudności w nauce.
Współpraca z policją pozwoliła zadbać o uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie mogą napotkać w codziennym życiu w szkole czy na drodze.

§ 8 ust. 2 pkt. 4, lit. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Nagrody i wyróżnienia
Moja praca i zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie szkoły zostało wielokrotnie docenione. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w latach 2010-2013 corocznie otrzymywałem nagrodę dyrektora szkoły.
Nagrodę starosty powiatu XXX, za wzorowe rezultaty w pracy wychowawczej, wyróżniające się efekty dydaktyczne oraz aktywne uczestnictwo w organizowaniu pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, otrzymałem trzykrotnie: w latach 2014, 2015 i 2016.

Efekty
Fakt otrzymania nagrody za dotychczasowe dokonania był bez wątpienia dla mnie niezmiernie satysfakcjonujący, bo oznaczało to, że moja praca była zauważona, a wysiłek doceniony. Był to również dodatkowy bodziec psychologiczny, który zmuszał mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy, dalszych poszukiwań skutecznych metod i technik dydaktycznych. Nagrody były dla mnie zachętą do podejmowania dalszych szkoleń, zarówno w kraju, jak i za granicą, by moi uczniowie mieli w mojej osobie nauczyciela, który zapewni im – w miarę możliwości – najwyższy standard nauczania. Dzięki moim wysiłkom od 2013 roku mogę pochwalić się 100% zdawalnością egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
PRZYPADEK 1: Uczeń szczególnie uzdolniony

Identyfikacja problemu
Patryk był uczniem technikum informatycznego. Zaraz na początku klasy pierwszej zauważyłem, że uczeń, biorąc pod uwagę zakres materiału nauczania języka angielskiego obowiązujący w szkole średniej, wyróżnia się ponadprzeciętnymi umiejętnościami i zdolnościami językowymi zarówno na tle klasy, jak i szkoły.
Zaobserwowałem, że Patryk wszystkie zadania i polecenia wykonuje prawie bezbłędnie i znacznie szybciej niż inni uczniowie, co powodowało, że po wykonaniu moich poleceń siedział bezczynnie lub zajmował się rozwiązywanie zadań przewidzianych na kolejne lekcje. Uczeń zawsze znał odpowiedź na moje pytania zadawane innym uczniom w klasie. Znał już zagadnienia gramatyczne wprowadzane na lekcjach po raz pierwszy. W związku z tym, zadania ćwiczące materiał gramatyczny, zlecane przeze mnie uczniom, były dla niego przeważnie zbyt łatwe. Również zadania ćwiczące umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania były poniżej jego możliwości. Patryk pracował szybko, potrafił się skoncentrować na zadaniu i miał dobrą bezpośrednią pamięć słuchową. Tym niemniej zaobserwowałem fosylizację bazy słownictwa i niechęć ucznia do jej rozszerzania. Jego wypowiedzi pisemne i ustne charakteryzowały się więc słownictwem o średnim stopniu trudności.

Geneza problemu
Z wywiadu przeprowadzonego z uczniem dowiedziałem się, że jako dziecko od 5.roku życia przebywał przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował jego ojciec. Patryk chodził tam do szkoły na poziomie podstawowym, ale do gimnazjum chodził już w Polsce. Uczeń nie miał problemów z wysławianiem się po polsku, ponieważ za granicą przebywał głównie w środowisku polonijnym. Patryk pochodzi z rodziny, w której uważało się, że na obecnym etapie jego życia najważniejszym obowiązkiem była nauka, a jego rodzice zdawali sobie sprawę ze znaczenia nauki języka angielskiego w dzisiejszym świecie. Jednakże uczeń nie uczęszczał na pozaszkolne zajęcia z tego języka, ponieważ – szczególnie w gimnazjum – jego umiejętności w tym zakresie znacznie przewyższały poziom wiedzy pozostałych uczniów.

Znaczenie problemu
Wbrew pozorom, praca z takim uczniem nie była pracą łatwą, gdyż trzeba mu było stworzyć takie warunki rozwoju, aby nie stracił zapału do poszerzania swoich wiadomości. Należało zmodyfikować i zindywidualizować warsztat pracy nauczyciela tak, by po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych Patryka, zaspokoić je poprzez opracowanie takiego programu pracy z uczniem, który będzie rozwijał jego zdolności.
Niepodjęcie prób zindywidualizowania warsztatu pracy zgodnie z potrzebami ucznia doprowadziłoby do braku przyrostu wiedzy, pomimo uzyskiwania ocen bardzo dobrych. Ta sytuacja miała wpływ na prowadzenie zajęć lekcyjnych, gdyż należało pogodzić standardowy program nauczania języka angielskiego z pracą prowadzoną z uczniem zdolnym, poprzez uwzględnianie jego potrzeb rozwojowych, zaspokajanie ich i ewaluowanie efektów podjętych działań.

Prognoza negatywna
Brak właściwych działań mógł skutkować:
­ brakiem przyrostu wiedzy,
­ zahamowaniem rozwoju uzdolnień, osiąganiem wyników poniżej intelektualnych możliwości
­ zniechęceniem ucznia do aktywnej pracy,
­ zmniejszeniem jego zapału i zainteresowania językiem,
­ pojawieniem się negatywnych zachowań podczas lekcji.

Prognoza pozytywna
Właściwe i skuteczne działania spowodują, że:
­ uczeń będzie systematycznie pogłębiał swą wiedzę i umiejętności,
­ nastąpi wzrost poczucia własnej wartości ucznia i być może wpłynie pozytywnie na innych uczniów, którzy będą mieli wzór do naśladowania,
­ poprzez dostarczanie uczniowi specjalnie przygotowanych dla niego zadań i materiałów będzie się on mógł również przygotować go do konkursów z języka angielskiego,
­ ukończy szkołę z wyróżnieniem.

Propozycje rozwiązań
Podjąłem następujące działania:
­ poszerzałem poziom wiedzy i umiejętności językowych Patryka ponad poziom obowiązujący wszystkich uczniów, w tym również wiedzy na temat krajów anglojęzycznych,
­ przygotowywałem ucznia do wzięcia udziału w konkursach z języka angielskiego
organizowanych w szkole i poza nią,
­ pobudzałem go do aktywności intelektualnej poprzez indywidualny dobór metod pracy oraz materiału i zadań wykraczających poza program nauczania, w tym międzynarodowych egzaminów organizowanych przez uniwersytet w Cambridge,
­ spowodowałem dalszy przyrost wiedzy ucznia poprzez dostarczanie materiałów z nowymi dla niego zagadnieniami,
­ wykorzystywałem ucznia do prezentacji i objaśniania nowego materiału pozostałym uczniom w klasie,
­ włączyłem ucznia do pomocy koleżeńskiej innym uczniom.
Wdrażanie oddziaływań
Zamierzone działania były ukierunkowane na pracę Patryka zarówno na lekcji, jak i w domu,
Aby nie doprowadzać do sytuacji, gdy uczeń nudzi się w trakcie lekcji, zawsze proponowałam mu materiały z zagadnieniami wykraczającymi poza program,
Często zlecałem mu rozwiązywanie w domu ćwiczeń, które pojawiły się w latach poprzednich na konkursach i egzaminach maturalnych z języka angielskiego, aby zapoznać i oswoić go z praktykowaną tam formą zadań,
Zlecałem mu samodzielne opracowanie zagadnienia dotyczącego wiedzy na temat ogólnie pojętej kultury krajów anglojęzycznych lub prezentacji multimedialnej z zakresu gramatyki lub słownictwa,
Prosiłem go o wykorzystanie narzędzi internetowych ze strony „learningapps”, w celu wykonania ćwiczeń leksykalnych, które potem następnie zamieszczałem na prowadzonej przeze mnie stronie internetowej „www.weebly.zsgang.com”,
Podczas sprawdzianów Patryk zawsze otrzymywał zadania dodatkowe, wymagające popisania się umiejętnościami językowymi na wyższym poziomie, niż reszta klasy,
Jeśli chodzi o umiejętność mówienia, zawsze starałem się, by tworzył dłuższe i bardziej złożone wypowiedzi ustne. Tutaj jednak natrafiłem na problem natury psychologicznej, ponieważ zauważyłem, że Patryk jest chłopcem cichym i raczej nieśmiałym, więc również po polsku wypowiada się cicho i zdawkowo. Po przygotowaniu prezentacji na zadany temat uczeń nie potrafił przekazać swojej wiedzy klasie. W związku z tym zarzuciłem pomysł wykorzystywania Patryka do nauczania kolegów w klasie. Żeby go nie stresować, sam przedstawiałem jego prezentacje dotyczące danego zagadnienia. Ta forma pracy dawała mu dużo satysfakcji i była dobrą metodą przypominania i utrwalania zdobytej przez niego już wcześniej wiedzy,
Jednakże w procesie rozwijania umiejętności pisania na podstawie omawianych, gotowych modeli form pisemnych, uczeń zawsze był mobilizowany do komponowania bardziej twórczych prac niż te wymagane od pozostałych uczniów.

Efekty oddziaływań
W efekcie podejmowanych przeze mnie działań Patryk sukcesywnie podwyższał i utrwalał swoją znajomość języka angielskiego. Był nagradzany najwyższymi ocenami cząstkowymi i końcowymi, ale nie za wiedzę, którą przyswoił już wcześniej, lecz za faktyczny przyrost umiejętności i czynione postępy w procesie realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela zgodnie z jego rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi,
Co prawda nie został laureatem olimpiady czy konkursu z języka angielskiego na szczeblu krajowym, ponieważ jako uczeń technikum miał bardzo dużo przedmiotów zawodowych i nie mógł koncentrować się na tym języku, który traktował zdecydowanie tylko jako narzędzie do międzynarodowego komunikowania się. Patryk w efekcie nie był zainteresowany – głównie ze względu na swoje cechy osobowe, takie jak nieśmiałość i ogólna nieumiejętność wysławiania się, również w języku ojczystym – poszerzaniem słownictwa i doskonaleniem swych umiejętności z tego przedmiotu. Tym niemniej, wziął udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych na szczeblu powiatu i województwa. Były to:
­ Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego w Opolu w 2013 r.
­ Konkurs języka angielskiego Wyższych Szkół Bankowych w Opolu w 2013 r.
­ Konkurs Języka Angielskiego PWSZ Nysa – pierwsze miejsce w 2014 r.
­ Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w PWSZ w Nysie w 2015 r.
­ szkolne konkursy i dyktanda językowe.
Ponadto Patryk w roku 2016 zdał międzynarodowy egzamin językowy FCE, organizowany przez uniwersytet w Cambridge.

PRZYPADEK 2: Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Identyfikacja problemu
Daniel był uczniem technikum informatycznego. Pracował bardzo wolno i potrzebował dużo czasu do namysłu. Nie potrafił się skoncentrować na zadaniu i miał słabą bezpośrednią pamięć słuchową. Spotęgowane były one koniecznością słuchania i rozumienia tekstu w języku obcym. Ponadto Daniel słabo czytał ze zrozumieniem, co spowodowane było małym zasobem słownictwa, jak i wadą wzroku ucznia. W związku z tym miał trudności ze zrozumieniem tego, co samodzielnie przeczytał po cichu.
Ponadto, oprócz wady wzroku i ograniczeń motorycznych, miał bardzo niewyraźne pismo. Często więc nie potrafił przeczytać własnego pisma, również z tego powodu, że pisał z błędami.
Jego rozwój umysłowy przebiegał nieharmonijnie, a ogólne możliwości umysłowe były obniżone w stosunku do norm wiekowych.
Uczeń systematycznie pracował w domu i na zajęciach, a także uczęszczał sukcesywnie na zajęcia dodatkowe. Utrwalał nowe wiadomości w domu i odrabiał zadania domowe, chociaż czasami niesamodzielnie. Jego wypowiedzi ustne charakteryzowały się ubogim słownictwem i licznymi błędami wymowy wyrazów angielskich.
Geneza problemu
Na podstawie opinii uzyskanej od pedagoga szkolnego wiedziałem, że problemy Daniela wynikały z wrodzonej sprzężonej niepełnosprawności wzrokowej, słuchowej i ruchowej. Daniel miał wadę wzroku: wysoka krótkowzroczność, astygmatyzm i zez rozbieżny, przez co widział jedynie przedmioty znajdujące się na wprost.

Znaczenie problemu
Nieodpowiednie metody pracy, niedostosowane do możliwości Daniela odebrałyby mu szansę na aktywny rozwój i zdobywanie wiedzy. Rozwój ucznia mógł mieć właściwy przebieg tylko przy pełnym zaangażowaniu zarówno jego, jak i nauczyciela. Konieczna więc była dobra współpraca i zrozumienie potrzeb Daniela.

Prognoza negatywna
Brak właściwych działań mógł skutkować:
­ pogłębianiem się trudności w nauce,
­ całkowitą utratą motywacji do nauki,
­ brakiem wiary ucznia we własne możliwości,
­ nieuzyskaniem promocji do następnej klasy, w tym nieukończeniem szkoły,
­ pojawieniem się problemów z zachowaniem.

Prognoza pozytywna
Właściwe i skuteczne działania spowodują, że uczeń:
­ będzie pracował na miarę swoich możliwości,
­ będzie systematycznie pogłębiał swą wiedzę i umiejętności,
­ ukończy szkołę.
Propozycje rozwiązań
Podjąłem następujące działania:
­ nawiązałem współpracę z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym,
­ prowadziłem zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, szczególnie w zakresie przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego,
­ dostosowałem metody pracy do zaleceń Poradni,
­ wykorzystałem swoje doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
­ indywidualizowałem pracę ucznia i stworzyłem mu atmosferę sprzyjającą zaangażowaniu,
­ stale kontrolowałem jego postępów i motywowałem pozytywnie.
Wdrażanie oddziaływań
Zastosowałem się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odnośnie Daniela. Na lekcjach języka angielskiego uczeń siedział w pierwszej ławce, tak bym mógł łatwiej kontrolować jego samodzielną pracę. Pisanie na lekcji sprawiało, że uczeń się denerwował i zniechęcał, a jego notatki stawały się nieczytelne, również ze względu na problem ze wzrokiem. Dlatego też moje notatki na tablicy były przeze mnie zapisywane kapitałkami lub za pomocą edytora tekstu. Tempo pracy Daniela było wolne, więc pozwalałem mu pozostawać na przerwach, by mógł dokończyć zapiski, które od razu kontrolowałem. Czas przeznaczony na kartkówki i sprawdziany był dla niego przedłużony o ok.10%.
Oczywiście problemy Daniela nie były przeze mnie omawiane przy całej klasie, a jedynie po zakończeniu zajęć i po wyjściu innych uczniów. Starałem się dostrzegać jego nawet najmniejsze osiągnięcia oraz częściowe sukcesy. Szczególnie w jego przypadku egzekwowałem i nagradzałem systematyczną pracę w domu.
W wyniku współpracy wychowawcy klasowego i pedagoga szkolnego z matką ucznia zostały również przydzielone dodatkowe zajęcia wyrównawcze, które poświęciłem głównie na przygotowanie ucznia do egzaminu ustnego.

Efekty oddziaływań
Indywidualne traktowanie problemów ucznia zintensyfikowało jego zaangażowanie w przyswajaniu słownictwa, czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu po angielsku, a nade wszystko umiejętności ustnego wypowiadania się w języku angielskim. Jego umiejętności znacznie wzrosły, co miało przełożenie na jego zadowolenie ze swojej pracy. Zaowocowało to otrzymaniem przez niego pozytywnych ocen na koniec roku i zdaniem egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

WNIOSKI
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie okazją do przeanalizowania mojej pracy nauczycielskiej i wychowawczej. Jednakże okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Zrealizowanie planu rozwoju zawodowego z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Przyczyniłem się również do podniesienia stanu wiedzy i umiejętności kilku moich koleżanek i kolegów z pracy, poprzez zorganizowanie wspólnego szkolenia z języka angielskiego w Irlandii, w ramach unijnego programu „Erasmus+”.
W swojej pracy zawodowej traktuję uczniów podmiotowo, rozwijam w nich zamiłowanie do języka angielskiego oraz kultury i geografii krajów anglojęzycznych. Nauczanie tego języka jest też dla mnie dobrą okazją, by dbać o poprawne wysławianie się uczniów również w języku polskim. Ponadto pracując z uczniami w szkole średniej przypominam sobie siebie z tego okresu w moim życiu i dzięki temu lepiej rozumiem ich problemy i trudności. Nie tylko jako wychowawca dostrzegam małe i duże sukcesy moich uczniów i staram się stosować motywowanie pozytywne. Zdaję sobie sprawę, że wyniki moich uczniów są w dużej mierze pochodną mojej pracy, więc im więcej chciałbym wymagać od nich, tym więcej muszę wymagać od siebie.
Staż na nauczyciela dyplomowanego jest tylko jednym, zakończonym etapem mojej pracy. Nadal będę doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Dzięki dokonanej analizie mojej pracy wierzę, że każdy następny rok będzie równie owocny, jak minione i przyniesie mi równie dużo satysfakcji.

Sporządził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.