X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34751
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Tomczak – nauczyciel klas specjalnych w Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2017 r.
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

Cele:

• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
• dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela klas specjalnych z uwzględnieniem zadań realizowanych
przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego;
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły;
• zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli;
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PERZYJĘTYCH
DO REALIZACJ ZADAŃ TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju

• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
• Śledzenie zmian w prawie oświatowym • Wyznaczenie
kierunku rozwoju
zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
na nauczyciela
dyplomowanego Sierpień 2014r.

Sierpień/
wrzesień 2014r.

01 wrzesień 2014r.
Wrzesień 2014r.

Na bieżąco
• Autorefleksja

• Wniosek
o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju
zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Systematyczne
gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań • Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego Przez cały okres stażu • Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego • Opracowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy • Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2017r. • Sprawozdanie
z realizacji planu
zawodowego
• Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Powiększanie zaplecza
samodzielnie przygotowanych
trwałych środków
dydaktycznych
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej • Podniesienie jakości nauczania
• Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych Przez cały okres stażu • Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć

Doskonalenie zawodowe- kontynuacja
i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
- wzbogacających wiedzę
i doskonalących umiejętności dydaktyczne
z zakresu nauczanych przedmiotów
-podnoszących kompetencje
i umiejętności wychowawcze • Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli –
szkoleniowe posiedzenia rad
pedagogicznych, zespół
samokształceniowy
przedmiotów zawodowych
• Uczestnictwo
w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia) • Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
• Wzbogacenie warsztatu pracy W trakcie całego stażu • Potwierdzenia uczestnictwa
w formach doskonalenia
Praca nad integracją zespołu klasowego.
Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich
i postaw społecznych.
Kształtowanie postaw patriotycznych • Lekcje wychowawcze
• Organizacja wycieczek klasowych oraz imprez ujętych w planie wychowawczym klasy, jak Dzień Chłopca, Wigilia
• Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych
• Klasowe wyjścia na wystawy
o tematyce historycznej • Zintegrowanie zespołu klasowego
• Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości
• Wzrost świadomości uczniów na temat przynależności narodowej Na bieżąco
w trakcie stażu • Scenariusze lekcji
• Wpisy
w dzienniku

Systematyczna współpraca
z rodzicami
• Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania
z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe
• Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów • Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu
w wychowaniu i nauczaniu młodzieży
z niepełnosprawnością umysłową.
• Dogłębne poznanie ucznia
i jego potrzeb
Na bieżąco
w trakcie stażu • Zapisy
w dzienniku
lekcyjnym
• Konspekty spotkań
z rodzicami

Pedagogizacja rodziców
na spotkaniach klasowych • Prelekcje i pogadanki z rodzicami na tematy związane
z trudnościami wychowawczymi
i dydaktycznymi młodego pokolenia • Wzrost świadomości rodziców na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych Według potrzeb • Scenariusze spotkań
Udział w tworzeniu
i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej • Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia
i modyfikacji dokumentacji szkolnej • Podniesienie jakości pracy szkoły W trakcie stażu • Dokumentacja szkolna
Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły • Praca w zespole do spraw mierzenia jakości pracy szkoły w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników • Podniesienie jakości pracy szkoły W trakcie stażu • Raport z prac zespołu
Dokonywanie analizy
i ewaluacji własnych działań Samoocena,
rozmowy z Dyrektorem,
rozmowy z uczniami,
przeprowadzenie ankiet
ewaluacyjnych wśród uczniów Wnioski do dalszej pracy Koniec pierwszego
i drugiego półrocza w każdym roku szkolnym • Autorefleksja
• Ankiety ewaluacyjne

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności posługiwania się technologią komputerową
i informacyjną
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. • Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce W trakcie stażu • Zaświadczenia
Wykorzystywanie zasobów Internetu
i programów multimedialnych
w pracy dydaktycznej
i wychowawczej • Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów • Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
Na bieżąco
w trakcie stażu • Dokumentacja szkolna
• Prace uczniów
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych • Opracowanie dokumentacji szkolnej (IPET, IPR, zestawień, sprawozdań , raportów)
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych
dla uczniów, zaproszeń)
• Omawianie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie prezentacji
w programie Power Point • Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Na bieżąco
w trakcie stażu • Dokumentacja szkolna
• Materiały dydaktyczne
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej • Korzystanie z dostępnych
na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet • Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych
w pracy
• Znajomość przepisów
i aktów prawa oświatowego Na bieżąco
w trakcie stażu

§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACI DOWODY REALIZACJI
Opublikowanie
w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych • Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych
w Internecie • Wykorzystanie Internetu
w praktyce

W trakcie stażu • Potwierdzenie

• Lista stron
z publikacjami
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami • Opracowanie i udostępnienie
materiałów dydaktycznych,
scenariuszy zajęć, testów
• Prowadzenie w ramach zespołu interwencji kryzysowych lekcji otwartych i koleżeńskich
w szczególności dla nauczycieli
kontraktowych
• Aktywny udział w pracach zespołu do spraw Ewaluacji Pracy Szkoły
• Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom • Podniesienie jakości nauczania Przez cały okres stażu • Lista udostępnionych materiałów
• Scenariusze lekcji
• Scenariusze prelekcji
• Zaświadczenia
Współpraca
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych
i wychowawczych
• Udział w pracach zespołu wychowawczego, omawianie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów • Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych
i społecznych uczniów Na bieżąco
w trakcie stażu • Notatki
• Zaświadczenia
Współpraca
z nauczycielami
innych przedmiotów • Opracowywanie IPET, IPR • Indywidualizacja procesu nauczania W każdym roku szkolnym • IPET, IPR
Współpraca
z nauczycielami klas specjalnych uczących w innych placówkach • Organizacja wspólnych spotkań nauczycieli, uczniów ( mini olimpiady sportowe, konkursy szkolne) • Wymiana doświadczeń
• Integracja młodzieży
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego W trakcie stażu • Sprawozdania
ze spotkań
• Scenariusze spotkań
• Regulaminy konkursów
• Zdjęcia
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
w ramach lekcji otwartych • Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. • Wymiana doświadczeń W trakcie stażu • Notatki własne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opracowanie
i wdrożenie programu własnego • Opracowywanie programu Koła Kulinarnego • Dostosowanie programu zajęć do możliwości
i zainteresowań uczniów W każdym roku szkolnym • Opracowany program

Opracowywanie
różnorodnych narzędzi
do diagnozowania wiedzy, umiejętności i postaw uczniów
• Opracowanie i wykorzystanie ankiet i testów niezbędnych do diagnozowania wiedzy, umiejętności i postaw uczniów • Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego W każdym roku szkolnym • Ankiety
• Testy
Promocja zdrowego trybu życia – weryfikacja
a następnie kontynuacja
i intensyfikacja działań w ramach konkursu Aktywna szkoła-aktywny uczeń • Prelekcje na temat zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania
• Obliczanie BMI uczniów szkoły
• Ankiety wśród młodzieży
• Spotkania z dietetykiem
• Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. „Zdrowie
na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia”- zakończonej testem sprawdzającym
• Przeprowadzenie sondażu
z dostosowaniem do grup wiekowych pod nazwą „Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć
i odżywiać się zdrowo?
• Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat: „Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży”
• Konkursy plastyczne • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania W trakcie stażu • Sprawozdanie
z realizacji konkursu
• Ankiety
• Scenariusze prelekcji i lekcji wychowawczych
• Zdjęcia

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych
i uroczystości • Współorganizowanie okolicznościowych imprez
i uroczystości szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim • Integracja uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu nauczania Według kalendarza imprez szkolnych • Scenariusze imprez

Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie wycieczek dydaktycznych

• Wzrost poziomu wiedzy
u uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych
W trakcie stażu • Zdjęcia
z wycieczek
Organizacja konkursów szkolnych • Organizacja szkolnych konkursów:
- konkursu plastycznego, konkursu fotograficznego oraz konkursu
na kartkę świąteczną wykonaną komputerowo • Rozwijanie współzawodnictwa
między uczniami szkoły
• Pozytywne wzmocnienie uczniów
• Stworzenie możliwości wykazania się uczniom swoją wiedzą
i umiejętnościami W każdym roku szkolnym w trakcie stażu • Protokoły
z konkursów
• Zdjęcia
z konkursów
Aktywny udział
w promocji szkoły • Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych
• Udział w Drzwiach Otwartych Szkoły
• Realizacja projektu edukacyjnego
• Współpraca z mediami • Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku
W trakcie stażu • Zaświadczenia
• Zdjęcia
Praca z uczniem mającym trudności
w nauce • Prowadzenie konsultacji, zajęć wyrównawczych dla słabych uczniów
• Poprawa wyników w nauce Na bieżąca
w trakcie stażu • Dokumentacja
szkolna
Praca z uczniem zdolnym – działalność Młodzieżowej Grupy Teatralnej
• Diagnoza potrzeb ucznia, rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień, warsztaty dla uczniów rozwijające uzdolnienia z zakresu psychoedukacji – motywacja, autoprezentacja, samoświadomość
• Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów Na bieżąca
w trakcie stażu • Stosowne dokumenty potwierdzające
Praca z uczniem zdolnym
w ramach Koła Teatralnego • Współtworzenie i współrealizacja
z opiekunem Młodzieżowej Grupy Teatralnej scenariuszy przedstawień dotyczących tematyki z dziedziny psychologii i pedagogiki
• Przedstawienia Według potrzeb • Zdjęcia
z realizacji przedstawień

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Współpraca
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym • Spotkania i rozmowy
z pedagogiem i psychologiem szkolnym • Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych
i społecznych uczniów
Na bieżąco
w trakcie stażu • Dokumentacja szkolna

Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych
i społecznych uczniów Na bieżąco
w trakcie stażu • Dokumentacja szkolna

Współpraca
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. • Współpraca związana
z uzyskiwaniem pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji
• Współpraca w zakresie organizacji sportu, kultury i turystyki
dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży • Poprawa jakości życia uczniów W zależności
od potrzeb • Dokumentacja szkolna
• Zaświadczenia
Współpraca
z Kuratorem Sądowym • Utrzymywanie kontaktu w celu poprawnej analizy sytuacji domowej i szkolnej uczniów • Rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych uczniów W zależności
od potrzeb • Dokumentacja szkolna
• Zaświadczenia
Współpraca
z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami • Zdobycie środków finansowych
lub rzeczowych dla wzbogacenia zaplecza dydaktycznego szkoły
• Starania w dofinansowaniu konkursów przeprowadzanych
w szkole • Doposażenie pracowni
• Nagrody na konkurs W trakcie stażu • Podziękowania
Współpraca
z Gminnym Szkolnym Związkiem Sportowym w Książu Wlkp. • Współpraca związana
z organizacją mini olimpiad sportowych dla dzieci niepełnosprawnych • Poprawa sprawności uczniów
• Rozwijanie współzawodnictwa
między uczniami szkoły
W zależności
od potrzeb • Zaświadczenia
Współpraca
z Rewirem Dzielnicowych IV
w Książu Wlkp. • Przeprowadzanie prelekcji tematycznych dla uczniów
(m.in. nt. ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich, bezpieczeństwa, wagarów, itp.) • Rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych uczniów W trakcie stażu,
w zależności
od rozpoznanych problemów
i potrzeb • Zaświadczenia
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej
• Występy uczniów z Młodzieżowej Grupy Teatralnej dla osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej • Integracja dzieci
i młodzieży z osobami dorosłymi, przewlekle
i somatycznie chorymi, wymagającymi całodobowej opieki W zależności
od potrzeb • Zaświadczenia
• Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania
i rozwiązywania problemów młodzieży • Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki • Rozwiązywanie problemów młodzieży Cały okres stażu • Zaświadczenia
ze szkoleń

• Wykaz literatury

Wdrożenie programu profilaktycznego związanego
z aktualnymi problemami
i potrzebami klasy • Rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja, używki)
i wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego • Rozwiązanie problemu wychowawczego w klasie
(np. podniesienie frekwencji, zmniejszenie agresji, pogłębienie świadomości uczniów
na temat skutków korzystania z używek) W trakcie stażu,
w zależności
od rozpoznanych problemów
i potrzeb • Scenariusze zajęć
• Dokumentacja szkolna
Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych
lub wychowawczych
• Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego
lub wychowawczego
• Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go • Rozwiązanie problemu okres stażu (zgodnie
z rzeczywistą sytuacją
i potrzebami) • Opis przypadków
• Wnioski i analiza podjętych działań

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.

........................................
Anna Tomczak

Zatwierdzam do realizacji:

Książ Wlkp., .................................. ........................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.