X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34764
Przesłano:

Wiosna i jej zwiastuny. Scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE I PDP

Prowadzący: ........................
Data: .........................
Klasa: I Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Przedmiot: Funkcjonowanie osobiste i społeczne Czas trwania: 2h
Temat: Wiosna i jej zwiastuny.
Cel ogólny: Rozwijanie wiedzy przyrodniczej w zakresie czterech pór roku - wiosna.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozpoznaje pory roku,
- wie kiedy zaczyna się i kończy wiosna, jak długo trwa,
- potrafi powiedzieć jak zmienia się przyroda wraz z nadejściem wiosny,
- rozpoznaje i nazywa wybrane kwiaty (w oparciu o rysunek).
Cele wychowawcze i rewalidacyjne:
- ćwiczenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej na materiale literowym,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i pracy w grupie rówieśniczej.
Metody:
- pogadanka, burza mózgów,
- ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy:
- praca indywidualna i z całą klasą.
Środki dydaktyczne:
- tablica multimedialna,
- prezentacja programu Power Point,
- karty pracy (dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów),
- Internet (zadanie interaktywne).


Przebieg lekcji:
I. CZĘŚĆ – WSTĘPNA
- Powitanie, sprawdzenie obecności.
- Sprawdzenie zadania domowego.
Nauczyciel sprawdza poprawność zadania domowe. Odnotowuje jego wykonanie bądź brak.
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
- Pogadanka wprowadzająca.
Nauczyciel podejmuje rozmowę z uczniami na temat pór roku. Zadaje pytania mające na celu sprawdzenie wiedzy uczniów w zakresie kalendarza wiosennego oraz zmian jakie zachodzą w przyrodzie wiosną. Odpowiedzi są na bieżąco poprawiane i uzupełniane.
- Zapisanie tematu zajęć.
Uwzględniają możliwości uczniów nauczyciel zapisuje temat i datę:
- wykorzystując tablice multimedialną – do samodzielnego przepisania,
- zapisując w zeszycie uczniów – poprawianie po śladzie.
- Utrwalenie ogólnych wiadomości o wiośnie.
Uczniowie przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej wykonują następujące zadania:
Zadanie 1 i 2 (karta pracy)
Zadania są kilkuetapowe i rozwijają różne umiejętności (pisanie, pamięć, koordynacje wzrokowo – ruchową, różnicowanie). W tych zadaniach głównym celem jest utrwalenie wiadomości w zakresie kalendarza wiosennego (kiedy rozpoczyna się i kończy wiosna, jak długo trwa) oraz pór roku.
Zadanie wykonywane jest wspólnie.
Zadanie 3 (koperty ×3, prezentacja programu Power Point)
W tym zadaniu uczniowie poznają przysłowia związane z wiosną. Są one przedstawione w postaci łamigłówki.
Każdy uczeń otrzymuje trzy koperty, które zawierają różne elementy: rysunki, figury geometryczne i strzałki. Ich zadaniem jest ułożenie tych elementów zgodnie ze schematem przedstawionym na prezentacji. Właściwe ułożenie elementów gwarantuje poprawne sformułowanie przysłowia, które znajduje się na odwrocie. Elementy we właściwej kolejności uczniowie wklejają do zeszytu.
Zadanie wykonywane jest indywidualnie.
Zadanie 4 (karta pracy)
W tym zadaniu nauczyciel czyta uczniom zagadki o tematyce wiosennej. Uczniowie odpowiadają na nie indywidualnie. Właściwą odpowiedz zapisują na karcie pracy. Poszczególne litery odpowiedzi, przeniesione zgodnie ze schematem kolorystycznym, utworzą hasło: ZWIASTUNY WIOSNY.
- Zwiastuny wiosny - kwiaty.
Właściwe wykonanie zadania 4 stanowi jednocześnie wprowadzenie do burzy mózgów dotyczącej zwiastunów wiosny. Uczniowie podają przykłady zjawisk, zdarzeń, zwierząt i roślin, które zwiastują zakończenie zimy i nadejście wiosny.
Zadanie 5 (prezentacja multimedialna)
Ta część lekcji poświęcona jest poznaniu wybranych gatunków kwiatów i wyróżnieniu spośród nich tych, które zwiastują nadejście wiosny. W tym celu uczniowie realizują zadania zapisane w formie prezentacji multimedialnej. Pracują zespołowo.
Zadanie w formie prezentacji jest przeniesione do zeszytu w postaci wycinanko – układanki.
III. CZĘŚĆ – KOŃCOWA
- Podsumowanie lekcji.
Uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę o kwiatach, poprzez wykonanie zadania interaktywnego z portalu edukacyjnego SuperKid. Na zakończenie nauczyciel zadaje kilka kluczowych pytać dotyczących bieżącego materiału.
- Zadanie pracy domowej.
Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie domowe (kwiaty rysowane po śladzie), które jest zróżnicowane pod względem trudności. Udziela koniecznych wyjaśnień co do realizacji otrzymanego zadania.
- Pożegnanie, zakończenie zajęć.

Uwzględniając możliwości edukacyjne i psychofizyczne uczniów w danym dniu realizacja założonych celów (zadań) może ulec zmianie.

Załączniki:
- Karty pracy, zadanie domowe
- prezentacja multimedialna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.