X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34662
Przesłano:

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP

Przez cały okres mojej pracy w świetlicy szkolnej zwracałam szczególną uwagę
na wszechstronny rozwój moich podopiecznych, jak również podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, kładąc nacisk na wzbogacanie dotychczasowego warsztatu pracy, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w pracy z dziećmi
i młodzieżą.
We wrześniu 2014 r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora placówki. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałam zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego, realizując w pełni proces opiekuńczo – wychowawczy i dydaktyczny
w stosunku do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przystępuję do szczegółowego opisu i analizy realizacji wymagań stawianych nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt 1
Opis i analiza efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

Wykonywana przeze mnie praca wychowawcy świetlicy szkolnej, sprawia,
iż szczególny nacisk kładę na proces wychowawczo - opiekuńczy moich podopiecznych, mający na celu ich wszechstronny i harmonijny rozwój, jak również zapewnienie odpowiednich warunków do relaksu i odpoczynku. Działanie to było i jest moim nadrzędnym celem w pracy z gromadą świetlicową. Dlatego też, aby lepiej ją wykonywać oraz doskonalić własny warsztat pracy, rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przed rozpoczęciem stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego,
w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in :
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, ze zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Pierwszym punktem mojej działalności było opracowanie planu rozwoju zawodowego, którego realizację zaplanowałam zgodnie z obowiązującymi przepisami
na 2 lata i 9 miesięcy trwania stażu. Plan ten pozwolił mi lepiej zorganizować
i uporządkować działania, które stopniowo realizowałam w trakcie mojej pracy zawodowej. Następstwem opracowania planu było założenie teczki zawierającej dokumentację potwierdzającą realizację działań uwzględnionych w planie rozwoju zawodowego.

Efekty: wszelkie tego rodzaju działania pozytywnie wpłynęły na sposób planowania i organizowania pracy w okresie trwania stażu, precyzyjnie określały zadania, które starałam się sukcesywnie realizować w trakcie trwania stażu, jak również ułatwiły mi przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej na tym etapie doskonalenia zawodowego.
W trakcie trwania stażu sukcesywnie poszerzałam wiedzę i umiejętności
oraz podejmowałam działania mające na celu podwyższanie jakości pracy szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów zadaniowych, których celem było opracowanie dokumentów stanowiących wytyczne do pracy nauczycieli
i wychowawców w danym roku szkolnym. Efektem tego typu działań jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze specyfiką pracy
w szkole, nawiązanie i rozwijanie współpracy z innymi nauczycielami, co ostatecznie ma pozytywny wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
Ważnym punktem pracy w zespole zadaniowym dotyczącym pracy w świetlicy, było opracowanie wyników ankiety dotyczącej oceny pracy wychowawczo - dydaktycznej świetlicy na rok szkolny 2014/2015. Ocena pracy świetlicy szkolnej wypadła wysoko, co zawdzięczamy sprawnej organizacji pracy, wysokim kwalifikacjom wychowawców oraz ciekawej ofercie proponowanych zajęć świetlicowych. Rodzice szczególnie wysoko ocenili bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad dzieckiem podczas jego pobytu w świetlicy, jak również podział świetlicy na poziomy klasowe. Do najczęściej wymienianych negatywnych aspektów świetlicy szkolnej należały: zbyt duża ilość dzieci w salach, trudne warunki lokalowe (przystosowanie sal lekcyjnych do potrzeb świetlicy). Wnioski wynikające
z przeprowadzonej ankiety pozwoliły zarówno mi, jak i całemu zespołowi wychowawców świetlicy usprawnić dotychczasową pracę, poprawić komunikację
z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, adekwatnie do możliwości lokalowych dostosować pomieszczenia świetlicowe do potrzeb dzieci (zakup miękkich siedzisk, stworzenie kącików zainteresowań, zaadaptowanie kolejnej sali lekcyjnej na potrzeby świetlicy) jak również zaowocowały ciekawymi pomysłami dotyczącymi dalszego funkcjonowania świetlicy w szkole, co w efekcie wpłynęło na poprawę jakości pracy świetlicy i szkoły.

Kolejnym krokiem podjętym przeze mnie w trakcie trwania stażu było współtworzenie dokumentacji świetlicy szkolnej: plan pracy wychowawczej świetlicy szkolnej, miesięczne plany pracy z grupą świetlicową, ramowy plan dnia
i regulamin świetlicowy. Jednocześnie opracowałam wraz z innymi wychowawcami świetlicy harmonogramy imprez świetlicowych, które stopniowo realizowałam
w trakcie roku szkolnego. Opracowana dokumentacja w jasny i przejrzysty sposób określa cele i zadania świetlicy szkolnej, zaś miesięczne plany pracy pozwalają na zaplanowanie efektywnych i przemyślanych działań, które mogę realizować w pracy
z grupa świetlicową.
Efekty: taka forma organizacji pracy wpływa na poprawę jej jakości,
co w efekcie znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych przeze mnie zajęciach
z grupą świetlicową. Opracowane harmonogramy imprez z przydzielonymi do nich osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zadania, poprawiają współpracę
w zespole wychowawców świetlicy, usprawniają komunikację i w jasny sposób określają rolę poszczególnych osób w określonych zadaniach. W efekcie udaje nam się stworzyć stabilny zespół wychowawców, potrafiących ze sobą współpracować
i dzielić zdobytym doświadczeniem.
Ważnym dokumentem, który wspólnie współtworzymy z wychowawcami
i wychowankami świetlicy szkolnej jest regulamin świetlicowy. Regulamin ten będąc wspólnym dziełem dzieci i dorosłych jest akceptowany i przestrzegany przez obie strony.
Efektem tego jest lepsza komunikacja i porozumienie pomiędzy dorosłym,
a dzieckiem, oraz poszanowanie wzajemnej godności, co w znaczący sposób wpływa na jakość pracy w świetlicy szkolnej i atmosferę w niej panującą.
W ramach podejmowania działań na rzecz wzbogacania tradycji szkoły podjęłam się prowadzenia kroniki szkolnej. Moja rola kronikarza szkoły:
W kronice opisuję wszystkie najważniejsze wydarzenia i uroczystości, dokumentowane są również największe osiągnięcia uczniów i nauczycieli. W pisaniu i komponowaniu każdej strony staram się o jej przejrzysty układ. Kroniki szkolne są dokumentem szkolnym, do którego chętnie zagląda wiele osób. Barwne zdjęcia i oprawa plastyczna przyciągają wzrok oglądających. Zadanie to wykonywałam rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i pomysłowością przez dwa lata trwania mojego stażu.
Efektem tego typu działań jest wzbogacanie tradycji szkolnych i świetlicowych oraz promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym.
Mając na uwadze podniesienie jakości mojej pracy zawodowej w trakcie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Różnorodność problemów związanych z wykonywaną przeze mnie pracą, mnogość tematów i działań, które napotykałam w pracy
z dziećmi skłoniły mnie do pogłębienia swojej wiedzy z różnych dziedzin i aktywnego uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących nie tylko moje kwalifikacje zawodowe, ale również wpływających na jakość pracy szkoły.

Udział w szkoleniach, kursach, doskonaleniu zawodowym

• „Zabawy z animacyjną chustą Klanzy”- 23.03.2015 r. - warsztaty pozwoliły mi poszerzyć i udoskonalić umiejętności wykorzystania chusty dla uatrakcyjnienia form pracy i zabawy z dziećmi. Praca z chustą Klanzy jest jedną z ulubionych form zabaw ruchowych w grupie świetlicowej.
• „Filcowe ozdoby wielkanocne”- 23.04.2015 r. - zajęcia te były niezwykle ciekawe
i przyjemne dla osób w nich uczestniczących - odbywały się w naszej świetlicy w gronie innych nauczycieli i wychowawców pracujących w naszej szkole. Zdobyte umiejętności wprowadziłam na stałe jako cykliczne zajęcia z rękodzieła w pracy
w mojej grupie wychowanków. Praca ta oprócz doskonalenia motoryki dłoni, daje uczniom możliwość wyciszenia się: jest formą relaksacji, realizowania swoich pomysłów na ulubioną: przytulankę, etui, breloczek, gadżet, prezent i wiele kreatywnych pomysłów uczniów - na zastosowanie filcu.
• „Organizacja pracy świetlicy szkolnej w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”- maj 2015 r. - szkolenie dla zespołu pracowników świetlicy. Pozyskanie wiadomości pozwalających przygotować się do pracy z młodszymi dziećmi w świetlicy oraz uzyskanie ciekawych porad praktycznych.
• „Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełniania wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły”- 29.04.2015 r. – seminarium to pozwoliło mi na uporządkowanie wiedzy i doświadczeń dotyczących pracy zespołów przedmiotowych, ewaluacji wewnętrznej. Poprzez wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami doskonalę swój warsztat pracy, uzgadniam wspólne działania.
• „Biżuteria z filcu” 20.04.2015 r. – warsztaty te, to kontynuacja wynikająca z mojego zainteresowania zajęciami z szycia z filcu. Pozwoliło mi to poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę z rękodzieła dla wychowanków w grupie świetlicy.
• „Baśnioterapia oraz pisanie powieści terapeutycznych wspomagających rozwój dziecka” – 16 godz. listopad ÷ grudzień 2015 r. – w trakcie kursu poznałam terapeutycze zastosowanie baśni, nauczyłam się jak angażować dzieci do wspólnego tworzenia baśni, co pozwoliło nam „przepracować” wiele problemów, lęków, towarzyszących dzieciom w grupie rówieśniczej. Zdobytą wiedzę wykorzystuję
w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniami, próbując używać miękkich metod rozwiązywania konfliktów.
• „Narkotyki, dopalacze, używki” – 07.01.2016 r. – seminarium, podczas którego zapoznałam się z charakterystyką wybranych dopalaczy, fazami zażywania substancji psychoaktywnych. Ciekawym było przeprowadzenie symulacji przygotowujących do przeprowadzenia interwencji profilaktycznej.
• „Praktyczne akcesoria z filcu” – 07.03.2016 r. – warsztaty poszerzające mój warsztat umiejętności i możliwości jako prowadzącego zajęcia z rękodzieła.
• „Wiem co jem ” –. 25.10.2016 r. – konferencja na temat walki z otyłością.
• „Cyberprzemoc” – 09.03.2016 r. – seminarium, gdzie wspólnie z radą pedagogiczną naszej szkoły analizowaliśmy zjawisko. Omawialiśmy sposoby zwrócenia uwagi uczniów na cyberprzemoc, uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Zapoznałam się z procedurami reagowania na zjawisko.
• „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udzielanie pierwszej pomocy
z użyciem automatycznego defibrylatora AED” ” – 06.04.2016 r. – szkolenie to oceniam bardzo wysoko, jako niezwykle przydatne w mojej pracy zawodowej. Wiedza i praktyczne umiejętności pozyskane w jego trakcie pozwoliły mi przybliżyć i poznać sposób udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia zdrowia drugiego człowieka. Szczególnie cenię sobie warsztaty praktyczne, w trakcie których ćwiczyliśmy na fantomach, rozwiązywaliśmy sytuacje trudne, odgrywaliśmy scenki dot. tematu szkolenia.
• „Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy” – 12.05.2016 r. – wzięłam udział w szeregu zaproponowanych warsztatów; jako najciekawsze oceniam „Gimnastyka umysłu”, „Prezent na każdą okazję” oraz „Praca zmysłów, czyli integracja sensoryczna”. Wzory prac oraz pomysły zagadek logicznych przeniosłam na grunt mojej grupy wychowawczej. Ważnym aspektem spotkań tego typu imprez, jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, zapożyczenie ciekawych, sprawdzonych rozwiązań.
• „Praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami” – 12.10.2016 r. – seminarium pomagające w zrozumieniu ucznia z zespołem Aspergera, podające wskazówki jak postępować z uczniem z ukrytymi dysfunkcjami. Seminarium oceniam jako bardzo profesjonalne i przydatne w pracy wychowawcy świetlicy.
• „Mobbing, molestowanie, dyskryminacja w szkole i zakładzie pracy”
– 08.12.2016 r. – szkolenie poruszające zjawiska, które odpowiadają przesłanką kodeksowemu pojęciu mobbingu.
• „Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) nowe wyzwanie dla nauczycieli” – 31.01.2017 r. – seminarium, na którym mogłam usystematyzować i poszerzyć wiedzę dotyczącą SPD. Zapoznano nas z różnicami
i podobieństwami między objawami SPD i ADHD, oraz dowiedziałam się jak wspierać ucznia z SPD w codziennych sytuacjach szkolnych.
• „Eko plastyka to również sztuka” – 02.02.1017 r. – warsztaty. Przedstawione podczas zajęć propozycje prac plastycznych, których bazą wyjściową były rolki po ręcznikach papierowych oraz kubeczki po jogurtach. Propozycje te zostały przyjęte w mojej grupie wychowanków z dużym entuzjazmem.
• „Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom” – 14.03.2017r.
– seminarium. Zebranie metod pracy z dziećmi w dobie Internetu, kultury „obrazkowej”, globalizacji.
• „Dokumentacja wychowawcy świetlicy” – 06.04.2017 r. – seminarium dotyczące podstawowych i najważniejszych dokumentów regulującym prace w świetlicy:
- wniosków o zapisanie dziecka do świetlicy,
- liczby uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych,
- zasad przyjmowania i odbierania uczniów klas I-III,
- regulamin pracy świetlicy szkolnej,
- prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy. Seminarium bardzo pomocne, rzeczowe i uświadamiające znaczenie znajomości przepisów i regulacji, dotyczących funkcjonowanie świetlic szkolnych.

Efektem tego typu szkoleń było:
• poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki będącej przedmiotem szkoleń,
• wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy o nowe techniki i metody pracy,
• nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, które w późniejszym terminie zaowocowały wymianą doświadczeń,
• otrzymałam materiały i pomoce dydaktyczne, które wykorzystałam
w swojej pracy zawodowej,
• uatrakcyjniłam dotychczasową ofertę zajęć świetlicowych w wyniku czego uczniowie chętniej uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach,
• uczniowie wykorzystywali przekazaną przez mnie wiedzę i umiejętności praktyczne w sytuacji zadaniowej, jak również w samodzielnej pracy świetlicy i w domu,
• moje działania pozytywnie wpłynęły na ocenę działań szkoły i świetlicy
przez rodziców uczniów,
• podniesienie jakości pracy szkoły.

Samokształcenie
Podstawową formą służącą doskonaleniu własnego warsztatu pracy jak również podwyższaniu jakości pracy szkoły, było samokształcenie. W trakcie trwania stażu
na bieżąco studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki, doskonaliłam umiejętności manualno–plastyczne na podstawie przeczytanej literatury
z zakresu techniki, plastyki, zdobnictwa. Zazwyczaj sięgam po trzy rodzaje pozycji:
• literaturę pedagogiczną - poruszającą aktualne problemy wychowawcze
i zdrowotne, z którymi spotykam się w pracy wychowawczej z dziećmi świetlicowymi (niedostosowanie społeczne, praca z dzieckiem z zespołem ADHD, autyzmem, rzadką chorobą, dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej: rozwód, śmierć osoby bliskiej, inna forma opieki nad dzieckiem),
• literaturę tematyczną - dotyczącą technik plastycznych, które wykorzystuję
w prowadzonych przeze mnie zajęciach z grupą świetlicową,
• literaturę z zakresu gier i zabaw ruchowych – poznałam nowe gry i zabawy, które wykorzystuję na bieżąco w swojej pracy.
Wszystkie te gatunki literatury są dla mnie niezastąpionym źródłem wiedzy
i informacji na temat interesujących mnie zagadnień. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystuję w bieżącej pracy z dzieckiem, w trudniejszych przypadkach konsultuję zdobytą wiedzę z doświadczonymi pracownikami szkoły, (pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda, wychowawcy klas), aby uzyskać pełny obraz określonych tematów i zagadnień, z którymi aktualnie się stykam w swojej pracy wychowawczej.
W procesie samokształcenia nieodłącznym źródłem wiedzy były dla mnie publikacje internetowe, korzystanie z czasopism i książek tematycznych, udział
w lekcjach otwartych, zajęciach pokazowych. Wszelkie działania podejmowane w tym kierunku pozwoliły mi lepiej organizować własny warsztat pracy, doskonalić metody
i formy pracy z dziećmi, dobierać właściwe narzędzia, opracowywać scenariusze zajęć, poszerzać ofertę prowadzonych zajęć, wdrażać programy autorskie. Efekty moich działań widoczne są w aktualnej pracy i funkcjonowaniu świetlicy szkolnej, wysokiej ocenie prowadzonych przeze mnie zajęć dokonanej przez dyrektora placówki, kierownika świetlicy, innych nauczycieli oraz rodziców dzieci uczęszczających
do świetlicy szkolnej. Pozytywny odbiór moich działań wpływa na mnie motywująco
i zachęca do dalszych działań mających na celu podwyższanie jakości pracy świetlicy
i szkoły.

Efektem podejmowania tego typu działań było:

• wzbogacenie dotychczasowej wiedzy z określonych zagadnień,
• wzrost samooceny i poczucia własnej wartości jako nauczyciela,
• wysoka ocena prowadzonych przeze mnie zajęć oraz kompetencji
w zakresie udzielania wsparcia i pomocy dzieciom i ich rodzinom
w sytuacji problemowej ze strony rodziców, nauczycieli,
• pozytywny wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Ważnym punktem realizowanym przeze mnie w trakcie trwania stażu w ramach podnoszenia jakości pracy szkoły było promowanie działalności szkoły i świetlicy
w środowisku lokalnym.

Efektem mojej pracy było stworzenie ciekawej, atrakcyjnej i szczegół oferty i prezentacji naszej świetlicy dostępnej dla osób zainteresowanych,
co jednoznacznie wpłynęło na budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły
na terenie gminy, dzielnicy, miasta.
Innym sposobem na dotarcie do szerszej grupy odbiorców naszych działań świetlicowych jest od wielu już lat organizowanie przez świetlicę kiermaszów okolicznościowych. W każdym roku szkolnym odbywają się dwa duże kiermasze okolicznościowe: bożonarodzeniowy i wielkanocny, na których sprzedawane są prace plastyczne wykonane przez wychowanków świetlicy. Dochód uzyskany ze sprzedaży prac przeznaczany jest na cele i działania charytatywne. Kiermasze cieszą się dużą popularnością wśród osób odwiedzających szkołę, zazwyczaj organizowane są w dniach zebrań szkolnych, tak aby trafić do jak największej rzeszy odbiorców.
Efektem organizacji takich przedsięwzięć jest zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców na twórczość dziecięcą, możliwość prezentacji prac plastycznych wykonanych przez dzieci w trakcie ich pobytu w świetlicy szkolnej, jak również ukazanie rozwoju talentów i zamiłowań artystycznych naszych podopiecznych. Organizacja kiermaszów okolicznościowych z mojego punktu widzenia, jak również opinii wychowawców, nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, jest doskonałą okazją do przedstawienia aktywnej, twórczej działalności świetlicy w naszej szkole, promocji działań szkoły w środowisku lokalnym.
Ważnym elementem wpływającym na pozyskiwanie pozytywnych efektów
w pracy jest udział w konkursach plastycznych międzyszkolnych i szkolnych Opierając się na umiejętnościach i zdolnościach uczniów motywowałam
i przygotowywałam ich do szkolnych konkursów o różnorodnej tematyce:
- „Rośliny chronione”;
- Międzyszkolny konkurs „Jesienne fantazje”; wyróżnienie dla ucznia będącego pod moją opieką;
- III Mazowiecki konkurs plastyczny „Książka mój najwierniejszy przyjaciel –moja ulubiona lektura”;
- Międzyszkolny konkurs „Jesienny pejzaż”;
- Międzyszkolny konkurs „Najpiękniejsza pocztówka bożonarodzeniowa;
- Międzyszkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna”;
- Międzyszkolny konkurs „ Świąteczna choinka”;
- Warszawski konkurs plastyczno-techniczny „Anioł Bożonarodzeniowy”;
- Międzyszkolny konkurs „Magiczna Budowla”;
- Edycja Łowicka „ Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”;
- Międzyszkolny konkurs „ Moją pasją jest sztuka”;
- Międzyszkolny konkurs „Zwierzęta w wierszach Jana Brzechwy”;
wyróżnienie dla dziecka pracującego pod moją opieką.

Efektem tego typu działań było:
• prezentacja prac dzieci świetlicowych szerszemu gronu odbiorców,
• wzrost samooceny i motywacji dziecka do podejmowanych działań,
• rozwijanie zdolności i talentów uczniów poprzez udział w konkursach,
• wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o nowe doświadczenia zawodowe: tworzenie regulaminów konkursowych, samodzielne przeprowadzanie konkursów na terenie placówki,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w dzielnicy, w Warszawie.

Kolejnym działaniem jakiego się podjęłam było zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursów: świetlicowego oraz międzyszkolnych. Opracowując międzyszkolny konkurs plastyczny „Wielkanocna ozdoba” kładłam nacisk na zachęcanie uczniów do inwencji twórczej, by poprzez własne środki wyrazu plastycznego wyrażali określone treści. Zależało mi na wzbudzeniu u uczniów ciekawości, oraz by prezentowali swoje umiejętności w zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Po rozstrzygnięciu konkursu, na który dostarczono kilkadziesiąt prac, zorganizowałam ich wystawę.
Koordynując konkurs „Śniadaniówka na medal” realizowałam założenia Rocznego Planu Pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej, profilaktyki prozdrowotnej. Stworzyłam regulamin konkursu, rozpropagowałam zasady zdrowego odżywiania się (wystawa zapowiadająca konkurs), a po wpłynięciu zdjęć opracowałam je graficzne, stworzyłam wystawę prac na tablicach zdobiących korytarz szkolny, wspólnie z komisją złożoną z wychowawców świetlicy, rozstrzygnęłam konkurs, przyznałam dyplomy, nagrody.

W opracowanym przeze mnie międzyszkolnym konkursie plastyczno- literackim „Okładka mojej opowieści detektywistycznej” inspirowanym bestsellerową serią ksiązek:„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” miałam na celu: promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych. Wykorzystując zainteresowanie dzieci ww. serią książek, postanowiłam wykorzystać potencjał popularności tej pozycji wśród wychowanków, co przyniosło efekty w postaci wspaniałych prac szczególnie licznie w naszej placówce.
Efektem tego typu działań było zmotywowanie wychowanków i ich rodziców do zainteresowaniem się zaleceniami dietetyków, jak należy właściwie komponować prowiant w śniadaniówce oraz zachęcenie uczniów do współpracy
z rodzicami przy opracowywaniu „Śniadaniówki na medal”. Opracowując regulamin konkursów mogłam realizować założenia programu pracy świetlicy szkolnej, zapoznać uczniów z zasadami uczestnictwa i usprawnić ich przebieg, uatrakcyjniałam formy pracy z wychowankami, zmobilizowałam uczniów
do pogłębiania wiedzy i umiejętności, stworzyłam możliwości pożytecznego spędzania czasu wolnego, propagowałam czytelnictwo, poszerzyłam zakres działań szkoły, wyszukiwałam utalentowanych spośród grupy zdolnych uczniów, dzieliłam się efektami własnej pracy z innymi nauczycielami.

Począwszy od roku szkolnego 2014/15 koordynuję w świetlicy projekt „Bezpieczne wakacje”, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych, oraz promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Dlatego w ramach akcji zorganizowałam cykl pogadanek z funkcjonariuszami policji. W ramach tej akcji organizowany jest coroczny konkurs na najciekawsze zdjęcie z wakacji -„Nieznane atrakcje mojego regionu„. Zwiedzanie często niedocenianych regionalnych atrakcji turystycznych to alternatywa wobec nudy, która może się przytrafić także w wakacje. Jest to także doskonała okazja
na promowanie lokalnych skarbów - atrakcji turystycznych - w skali ogólnopolskiej.

Efektem tych działań było: przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych
z bezpieczeństwem. Zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie lokalnych atrakcji turystycznych.

Pragnę również zaznaczyć, że moja praca została zauważona przez moich przełożonych: w latach (X 2015, X 2016) otrzymywałam nagrodę Dyrektora szkoły za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne tworzenie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia. Nagroda ta miała dla mnie szczególne znaczenie
w kontekście prowadzonych przeze mnie działań samodzielnych – realizacji autorskich programów pracy z grupą świetlicową. Otrzymanie nagrody z rąk Dyrektora szkoły pozytywnie wpłynęło na moją samoocenę oraz zmotywowało do dalszej pracy
i kształcenia zawodowego.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam cykl zajęć edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych, przygotowujących dzieci 5 letnie do przyszłej edukacji szkolnej. Zajęcia te prowadziłam w ramach realizacji programu „W kręgu zabawy i nauki”. Zorganizowałam również wycieczkę dzieci z grup pięciolatków do naszej szkoły. Przedszkolaki mogły zobaczyć szkołę, bibliotekę, odbyć zajęcia w sali lekcyjnej, pobawić się w świetlicy. Działania te miały dla mnie dużą wartość zarówno pod względem poszerzania własnego warsztatu pracy oraz możliwości promowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Przyznam też, iż prowadzenie zajęć w przedszkolu z dziećmi młodszymi sprawiło mi ogromną satysfakcję i radość. Zajęcia te spotkały się z wysoką oceną Dyrektora placówki, dzieci i rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 2.
Opis i analiza efektów uzyskanych w wyniku organizacji pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer,
a wykorzystanie technik komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji. Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technologię komunikacyjną
i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie.
W związku z odbywanym stażem na stopień nauczyciela dyplomowanego wykorzystywałam technikę komputerową, opracowując stosowną dokumentację. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności związane z obsługa komputera, poznaję nowe programy i aplikacje, które wykorzystuję do opracowywania scenariuszy zajęć, rozmaitych kart pracy dla uczniów, do tworzenia dyplomów i podziękowań, prezentacji multimedialnych, programów własnych. Na co dzień przybliżam dzieciom wybrane zagadnienia przy pomocy techniki komputerowej. Często podczas zajęć uświadamiam uczniom zagrożenia, jakie mogą płynąć z samodzielnego
i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu, prowadzę pogadanki. Na bieżąco korzystam z informacji zamieszczonych w Internecie, dotyczących zarówno opracowań i publikacji innych nauczycieli, śledzę zmiany w przepisach prawa oświatowego, korzystam ze stron internetowych.

Korzystanie z techniki komputerowej:

Korzystając z programu Microsoft Word i zasobów sieci Internet przygotowywałam różnego rodzaju materiały :
- dokumentację awansu zawodowego: plan rozwoju, sprawozdanie,
- plany pracy, notatki służbowe (wiele razy sporządzałam notatki dotyczące zachowań uczniów), scenariusze, dyplomy,
- opracowuję dokumentację wychowawczą,
- pomoce wizualne, np. zdjęcia ,prezentacje, tabele,
- materiały na spotkania instruktażowe, zajęcia otwarte,
- zgody rodziców na wyjścia i na udział w konkursach, regulaminy konkursów.
Wykorzystanie zasobów internetowych użytecznych w pracy:

Systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby możliwości sieci Internet. Odwiedzając wiele stron internetowych, między innymi dotyczących: materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń i konkursów. Korzystałam między innymi z następujących stron i portali internetowych dla nauczycieli:
www.men.gov.pl - strona Ministerstwa Edukacji Narodowej,
www.publikacje.edux.pl. - publikowanie materiałów,
www.profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli,
www.portaloswiatowy.pl - portal informacyjny,
www.klanza.pl - - serwis internetowy Polskiego Stowarzyszenia
Pedagogów i Animatorów,
www.literka.pl - portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli,
www.45minut.pl - publikacje nauczycieli.
Korzystałam z serwisu www.youtube.pl, oglądając filmy instruktażowe, słuchając utworów muzycznych, oraz stron z pomysłami na zajęcia plastyczno-techniczne: www.inspirello.pl, www.zszywka.pl. Korzystałam z wyszukiwarki Google, również Google grafika.

Współtworzenie szkolnej strony internetowej:

Informowałam o wydarzeniach przygotowywanych przeze mnie poprzez stronę internetową szkoły. Sporządzałam notatki i przekazywałam zdjęcia z niektórych wydarzeń szkolnych, świetlicowych dla potrzeb szkolnej strony internetowej.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu:

Wykorzystywałam komputer i Internet w czasie zajęć świetlicowych do nauki piosenek, prace plastyczne dzieci wykonywały często z pomocą obrazów wyświetlanych na ekranie. Oglądaliśmy filmy, bajki, filmiki instruktażowe, projekcje
w oprogramowaniu PowerPoint wykorzystując projektor multimedialny skojarzony
z komputerem.

Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu:

Prowadziłam rozmowy z uczniami, zachęcając ich do alternatywnych metod spędzania wolnego czasu z dala od komórki i komputera, podając przykłady niepokojących zachowań dzieci, będących skutkiem tego, że nie przestrzegają one zasad higieny umysłu.
Zakupy przez Internet:
- zakup nagród na potrzeby zorganizowanych przeze mnie konkursów,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy za pomocą sieci.

Korzystanie z programów komputerowych i umiejętność posługiwania się nimi: Nakręcenie filmu promującego naszą świetlicę, zmontowanie go i wysłanie jako zgłoszenie naszej świetlicy do ogólnopolskiej akcji MEGA MISJA 2015.

Efekty:
• Dbałam o własny rozwój zawodowy – doskonaliłam warsztat pracy dzięki informacjom zamieszczonym w Internecie.
• Sprawnie kontaktowałam się z innymi nauczycielami w sprawach wspólnie podejmowanych działań, konkursów, analizowania osiągnięć, przekazywania materiałów informacyjnych ze szkoleń.
• Wzbogaciłam warsztat pracy w celu uatrakcyjnienia zajęć.
• Uczniowie zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu.
• Budowałam pozytywny wizerunek szkoły oraz promowałam szkołę
w środowisku lokalnym.

§ 8 ust.2 pkt 3
Opis i analiza realizacji wymagań dotyczących umiejętności dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W drugim roku odbywania mojego stażu (od 15.02.2016r.) została powierzona mi funkcja opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą panią Magdaleną Znajdek ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego. W kolejnym roku szkolnym 2016/17 ponownie zostałam opiekunem stażu pani Agaty Kosztowniak (staż na stopień nauczyciela kontraktowego). W celu określenia jasnych zasad współpracy zawarłam ze stażystkami kontrakt, w których obie strony określiły zakres obowiązków, uczestnictwa w zajęciach, prowadzenia zajęć, zasady prowadzenia dokumentacji, przygotowywania krótkich sprawozdań, opracowywania scenariuszy zajęć, prowadzenia własnych notatek. Od początku zapoznawałam stażystów
z przepisami prawa oświatowego, aktami prawnymi obowiązującymi w oświacie, przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, dokumentami regulującymi pracę szkoły. Czuwałam nad prawidłowym przebiegiem stażu. W ciągu całego okresu stażu służyłam pani Magdalenie oraz pani Agacie radą i pomocą, chętnie dzieliłam się wiedzą i posiadanym doświadczeniem zawodowym, wzorowo i systematycznie pełniłam opiekę nad przebiegiem stażów. Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, panie: Magdalena i Agata dążyły do spełnienia wymagań określonych na kolejne stopnie awansu. Pilotowałam ich pracę we właściwym kierunku, pomagałam wyznaczać priorytety w pracy dydaktycznej i wychowawczej, podpowiadałam kierunki rozwoju zawodowego, zachęcałam do udziału w życiu szkoły. Zgodnie z zawartymi kontraktami prowadziłam lekcje otwarte w obecności nauczycieli, hospitowałam ich zajęcia, dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem.

Efektem tego typu działań było poszerzenie zakresu własnych umiejętności, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez uzyskanie kolejnych stopniu awansu przez nauczycieli, zapewnienie uczniom opieki przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi.

W trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego jedną z form dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami było prowadzenie otwartych zajęć koleżeńskich i warsztatów. Należały do nich:
• Pasowanie na Świetliczaka „Przygody w zoo” –uroczystość / zajęcia otwarte dla koleżanek ze świetlicy odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego (listopad 2014 r.)
• „Kolorowy świat bajek. Wiosenne origami” – 11.05.2015 r. warsztaty przeprowadzone przeze mnie dla nauczycieli naszej szkoły.
• „Ceramiczne zawieszki na choinkę” – 23.11.2015 r. warsztaty z rękodzieła dla Grona Pedagogicznego naszej szkoły.
• „Papieroplastyka na 4 pory roku” – luty 2016 r. warsztaty dla nauczycieli innych szkół, przedszkoli, świetlic przeprowadzone w ramach współpracy
z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
• „Wyprawa do krainy fantazji – gry i zabawy relaksacyjne” – zajęcia otwarte dla nauczycieli świetlicy z cyklu mojego autorskiego programu „W strefie relaksu” wykorzystujące techniki relaksacji oraz kinezjologię edukacyjną Dennisona (luty 2017 r.).

Prowadzenie otwartych zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli
i wychowawców świetlic, jest dla mnie ciekawą formą doskonalenia zawodowego,
a jednocześnie dzielenia się własnym dorobkiem zawodowym z innymi osobami.
W trakcie wszystkich prowadzonych zajęć prezentowałam metody, formy i techniki pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. W przygotowywaniu zajęć wykorzystywałam wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń i kursów, jak również płynące z własnych zainteresowań i pasji artystycznych. Prowadząc warsztaty dla nauczycieli stażystów rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela, starałam się zwrócić szczególną uwagę na metodykę pracy z dzieckiem, dostosowanie poziomu zajęć do wieku i możliwości rozwojowych uczniów, jak również atrakcyjną formę zajęć. W trakcie warsztatów udzielałam wskazówek dotyczących sposobu wykonania prac, właściwego doboru treści oraz sposobu wykonania ewentualnych pomocy dydaktycznych.

Efektem tego typu działań jest doskonalenie własnego warsztatu pracy,
a także wspieranie innych nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zawodzie. Działania te sprawiają mi wiele satysfakcji, motywują do dalszej pracy, oraz dalszego nabywania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy w tym zakresie. Proponowane przeze mnie zajęcia inspirują młodsze stażem koleżanki do wykorzystania ich we własnej pracy zawodowej.
W ramach współpracy i współdziałania z innymi nauczycielami wychowawcami pracującymi w naszej szkole, jak również dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym organizowałam i przygotowywałam - samodzielnie lub z innymi nauczycielami - imprezy i uroczystości szkolne oraz świetlicowe. Imprezy
te przebiegały zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem. Wymagały ode mnie dużego zaangażowania i wkładu pracy w ich przygotowanie lub współtworzenie. Organizacja tego rodzaju imprez i uroczystości sprawia mi dużo radości i satysfakcji, jednocześnie mam możliwość zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności szerszemu gronu odbiorców. Imprezą na skalę całej społeczności świetlicowej jest „Świetlicowy przegląd kolęd i pastorałek”, która corocznie odbywa się w naszej świetlicy. Przygotowuję repertuar, dostosowuję stroje dzieci występujących do wykonywanych utworów, dbam o właściwe przygotowania do występu. Każdego roku na imprezie w gronie widzów zasiada Dyrekcja szkoły, chętni rodzice
i nauczyciele. Jest to przedsmak zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także wspaniała okazja do zintegrowania całej społeczności świetlicowej. Jestem również pomysłodawcą kolejnej imprezy świetlicowej organizowanej z okazji „Walentynek” – Poczta Walentynkowa. Pierwszy raz akcja odbyła się w 2016r.
- gdzie każdy zespół świetlicowy w ramach swojej grupy przeprowadza zajęcia plastyczne, kiedy to uczniowie przygotowują ozdobną skrzynkę na listy. Następną fazą akcji jest wspólne redagowanie i ozdabianie kartek walentynkowych. Zadaniem wychowawcy grupy, jest zadbanie o to, by każdy uczeń z grupy otrzymał liścik z miłą adnotacją, oraz zadbanie o jakość oprawy graficznej „walentynki”. „Zabawa” w pocztę walentynkową pozwala wielu nieśmiałym i wycofanym dzieciom poczuć się dowartościowanym, lubianym. Zauważyłam pozytywne aspekty tej akcji: otwarcie się uczniów na kontakty w grupie świetlicowej wykraczające poza zespół klasowy, częstsze angażowanie się w życie naszej społeczności- dzieci dotychczas „trzymających” się na uboczu.

Do imprez i uroczystości szkolnych i świetlicowych, które miałam przyjemność współtworzyć z całym zespołem świetlicowym należały:
• „Pasowanie na Świetliczaka” – uroczystość świetlicowa. Zajęcia te na stałe zagościły w harmonogramie imprez świetlicowych przeznaczonych dla uczniów klas pierwszych. Rokrocznie impreza zmienia motyw przewodni, pasowanie swojej grupy wychowanków przeprowadziłam pod hasłem „Zabawy w Zoo”. Dzieci w świetlicowym turnieju zdobywają kolejne sprawności, aby po ich uzyskaniu mogły oficjalnie być włączone do społeczności świetlicowej. Całość dziecięcych poczynań ocenia zgromadzone jury, a na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy powtarzają tekst ślubowania, otrzymują medal
z emblematem świetliczaka. Uroczystość ta ma duże znaczenie dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej: integruje, bawi, podnosi samoocenę, wdraża do odpowiedzialności i dojrzałości szkolnej, a przede wszystkim sprawia, iż dzieci czują się pełnoprawnymi członkami społeczności świetlicowej.
• „Świetlicowe Andrzejki” – Impreza odbywa się w dwóch etapach: każdy zespół świetlicowy w ramach swojej grupy przeprowadza zabawy, konkursy, wróżby powiązane z tradycjami wieczoru andrzejkowego, a następnie wszystkie grupy razem wychodzą na korytarz na wspólną dyskotekę (w przerwach uczniowie zasiadają do poczęstunku, przy wspólnie zastawionym stole, we wspólnie zaaranżowanym wystroju). Podczas wspólnych przygotowań, wiele poświęcamy uwagi na walory wychowawcze imprezy m.in. savoir-vivre przy stole. Organizowałam również dyskoteki świetlicowe z okazji karnawału.
• „Rozpoczęcie Roku Szkolnego”, Dzień Edukacji Narodowej, „Zakończenie roku szkolnego” – uroczystości szkolne podczas których jestem odpowiedzialna wspólnie z p. Magdaleną Kaczmarczyk za dekorację i wystrój sali gimnastycznej. Uroczystości te odbywają się w sali gimnastycznej przy udziale Dyrekcji, uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości. Imprezy te mają nieco formalny charakter, jednak odpowiednio zaaranżowany wystrój
i dekoracja sali są doskonałym uzupełnieniem treści przekazywanych podczas występów, przemówień. Moim i koleżanki zadaniem jest dostosować charakter dekoracji i zaaranżować salę gimnastyczną do programu artystycznego przygotowywanego przez uczniów naszej szkoły. W tym celu nawiązujemy współpracę z nauczycielami odpowiedzialnymi za część artystyczną
i uzupełniamy scenografią program, by jak najlepiej zaprezentować występ uczniów.

Efektem podejmowania tego typu działań jest przede wszystkim możliwość prezentacji na szerszym forum umiejętności i talentów dzieci świetlicowych, właściwe wykorzystanie ich kreatywności i aktywności w powierzonych im rolach
i zadaniach. Wspólna realizacja celów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz szkoły i świetlicy, sprzyja zarówno integracji gromady świetlicowej, jak i zespołu wychowawców. Całość tego typu działań jawi się jako wspólny, wielowymiarowy efekt pracy dzieci i dorosłych, pozytywnie wpływając zarówno na wizerunek, jak
i jakość pracy szkoły.

Ważnym punktem dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo w różnego rodzaj formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN). W ramach tej formy doskonalenia warsztatu pracy i nabywania nowych umiejętności przydatnych w pracy z grupą świetlicową uczestniczyłam
w następujących formach szkolenia:
• „Filcowe ozdoby wielkanocne” – wykorzystanie szycia różnymi ściegami
w zajęciach z rękodzieła.
• „Biżuteria z filcu”- poszerzanie oferty z rękodzieła.
• „Praktyczne akcesoria z filcu”- filcowe etui na okulary, telefon.
• „Zabawy z chustą animacyjną Klanzy”- gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem kolorowej chusty.

Wszelkie tego typu działania – zarówno uczestnictwo w szkoleniach jak
i prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, mają szeroki zakres edukacyjny: umożliwiają nauczycielom wzajemną wymianę doświadczeń, proponowanie i wskazywanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem, które można wykorzystać we własnych działaniach zawodowych. Jednocześnie prowadzenie warsztatów plastycznych sprawiło mi ogromną satysfakcję, zaś uczestnicy zajęć poznali nowe techniki plastyczne, które na bieżąco wykorzystali
w swojej pracy z grupą świetlicową. Ważnym aspektem tego typu działań jest wdrażanie nauczycieli – stażystów do pracy, oraz wspieranie ich w nabywaniu wiedzy i doświadczeń potrzebnych w zawodzie nauczyciela. Możliwość uczestniczenia w warsztatach oraz obserwowanie zajęć otwartych wzbogaca ich dotychczasową wiedzę oraz wspiera w nabywaniu nowych umiejętności.
Ja natomiast wzbogaciłam swój dotychczasowy warsztat pracy o nowe doświadczenia zawodowe poszerzając ofertę wewnętrznych szkoleń dla nauczycieli o własne pomysły, co pozytywnie wpłynęło na jakość ich pracy, a tym samym jakość pracy szkoły.

W trakcie trwania stażu na bieżąco uczestniczyłam w posiedzeniach
i szkoleniach Rady Pedagogicznej, zaś wiedzę zdobytą w trakcie tych spotkań, wykorzystywałam na bieżąco w swojej pracy zawodowej. Spotkania takie obfitują
w mnogość informacji dotyczących aktualnych standardów nauczania i opieki
w szkołach, połączone zaś z wiedzą płynącą z innych źródeł - Internet, Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty i Pomocy Społecznej, dają pełen obraz poziomu nauczania nie tylko w naszej szkole, ale również w dzielnicy, mieście, kraju.

Efektem uczestnictwa w posiedzeniach i szkoleniach Rady pedagogicznej było:
• Lepsza znajomość specyfiki pracy i szczegółowych zadań szkoły realizowanych w trakcie roku szkolnego.
• Integracja zespołu nauczycielskiego poprzez podejmowanie wspólnych działań.
• Podwyższenie poziomu wiedzy dot. przepisów i wymogów prawnych związanych z edukacją i wychowaniem.
• Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o wiedzę teoretyczną i praktyczna zdobytą w trakcie szkoleń Rady Pedagogicznej.
• Aktywne włączenie się w działania szkoły poprzez udział w zespołach zadaniowych.

Kolejnym krokiem, którego podjęłam się w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego było nawiązanie kontaktów i współpracy
z nauczycielami i wychowawcami z innych świetlic szkolnych w celu wymiany wzajemnych doświadczeń. Współpraca ta odbywała się w trakcie organizacji międzyszkolnych konkursów, zajęć otwartych i szkoleń, które prowadziłam w czasie swojego stażu. Spotkania z nauczycielami z innych szkół obfitują w ciekawe, oryginalne pomysły, możliwość wykorzystywania niekonwencjonalnych materiałów
w pracy z grupą świetlicową, oraz wskazywanie ciekawych pozycji z zakresu literatury fachowej przydatnej w pracy z dziećmi. Dla mnie niezmiernie istotnym, jest również możliwość obejrzenia innych świetlic bielańskich i warszawskich, omówienie sposobu organizacji pracy oraz zagospodarowania pomieszczeń świetlicowych – co w obliczu sukcesywnie wzrastającej liczby dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych jest szczególnie ważne. Obserwacja taka podsuwa mi często ciekawe pomysły
i rozwiązania, które wykorzystać mogę we własnej pracy zawodowej, wzbogacić własny warsztat pracy oraz urozmaicić dotychczasową ofertę zajęć o nowe, ciekawe propozycje.

Efektem tego typu działań było:
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.
• Wymiana i przepływ informacji służący lepszej organizacji pracy
w świetlicy szkolnej.
• Poszerzenie oferty zajęć dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej o nowe, ciekawe propozycje zaczerpnięte z innych świetlic.
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zajęciach otwartych i szkoleniach.
• Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, organizację i udział w konkursach międzyszkolnych.

W ramach współpracy i współdziałania z innymi nauczycielami i wychowawcami pracującymi w naszej szkole brałam udział w pracach w zespołach zadaniowych:
• Zespół do spraw nowelizacji aktów prawa wewnątrzszkolnego – statut,
w roku szkolnym 2014/2015 pracowałam w zespole do spraw statutu.
W porozumieniu z przewodniczącą zespołu, Dyrektorem szkoły, na bieżąco uaktualniałam statut. Efektem jest przejrzysty, prawidłowo zredagowany statut szkoły.
• Zespół do spraw prowadzenia kroniki szkolnej.
W kronice szkoły opisuję wszystkie najważniejsze wydarzenia i uroczystości, dokumentowane są również największe osiągnięcia uczniów i nauczycieli. Kroniki szkolne są dokumentem szkolnym, do którego chętnie zagląda wiele osób. Źródłem materiałów, które zamieszczam w kronice jest strona internetowa naszej szkoły. Barwne zdjęcia i oprawa plastyczna przyciągają wzrok oglądających. Zadanie to wykonuję rzetelnie, z dużym zaangażowaniem.
Efektem tego typu działań jest wzbogacanie tradycji szkolnych
i świetlicowych oraz promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym.
§ 8 ust 2 pkt 4a.
Opis i analiza opracowanych i wdrożonych programów działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam
i wdrożyłam dwa programy własne o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, które stanowiły mój wkład w poniesienie jakości pracy szkoły oraz nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Należały do nich:
• „W świecie origami” – program plastyczny realizowany w klasach II w roku szkolnym 2015/2016.
• „W strefie relaksu” – program wykorzystujący zajęcia ruchowe przy muzyce oraz techniki relaksacyjne realizowany z uczniami klas III e,f w roku szkolnym 2016/2017.

W trakcie roku szkolnego 2015/2016 realizowałam własny program zajęć
z cyklu ,,W świecie origami”. Zajęcia odbywały się w każdą środę w grupie dzieci klas IIb, IId. Każde z zajęć przeprowadziłam w dwóch oddziałach. Udział w zajęciach był dobrowolny. Zajęcia odbywały się w sali relaksacyjnej, Czas trwania – ok. 40 min.

Walory edukacyjne sztuki origami
Origami to metoda na sukces nauczyciela i ucznia, ponieważ etapowość
w składaniu papieru stwarza okazje do pokonania większych, czy mniejszych progów w dążeniu do sukcesu. Składanie papieru rozwija nie tylko sprawność manualną, ale ma też wielki pływ na doskonalenie sprawności językowej, czynności słuchania, czytania, pisania, może znacząco wpływać na pamięć, koncentrację wzrokowo – słuchową, a co najważniejsze stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej. Wzmacniająca funkcja origami odgrywa dużą rolę we wspomaganiu procesów poznawczych.
Dużym problemem we współczesnej grupie klasowej, wychowawczej jest utrzymanie koncentracji. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego powoduje, iż należy wprowadzać więcej technik wspierających u dzieci utrzymanie dłuższej uwagi
i wspomnianej koncentracji.
Nie sposób odkryć od razu wszystkich walorów edukacyjnych, które tkwią
w sztuce origami. Różnorodność form i technik w składaniu papieru to szeroka gama narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli.
Wykorzystywałam formy i techniki origami: płaskie z koła, płaskie z kwadratu, origami przestrzenne z kwadratu, origami modułowe.
W I semestrze zrealizowałam następujące zagadnienia tematyczne:
• Letnie wspomnienia - wprowadzenie prostych złożeń, zabawy
z papierem – 5 jednostek czasowych.
• Jesienne inspiracje – origami płaskie z koła, płaskie z kwadratu
– 4 jednostki czasowe.
• Leśne życie – origami przestrzenne- wprowadzenie baz: kwadrat, trójkąt
– 4 jednostki czasowe.
• Tradycje świąt Bożego Narodzenia – origami modułowe – 2 jednostki czasowe.
• Zima za oknem – origami płaskie z kółek - samodzielne komponowanie przestrzeni – 3 jednostki czasowe.
W II semestrze zrealizowałam następujące zagadnienia tematyczne:
• Pudełka pełne niespodzianek – origami przestrzenne z kwadratu
– 3 jednostki czasowe.
• Zwierzęta duże i małe – origami przestrzenne z kwadratu (utrwalenie złożeń baza kwadrat, baza trójkąt) – 4 jednostki czasowe.
• Wiosna w ogrodzie – kwiaty przestrzenne – 3 jednostki czasowe.
• Kwiaty dla mamy, prezent dla taty – origami płaskie z koła, kwadratu, orogami przestrzenne – praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności – 4 jednostki czasowe.
• Papierowe fantazje – zajęcia z tematami zaproponowanymi przez dzieci
– 2 jednostki czasowe.

Prace uczniów powstałe podczas zajęć zostały wykorzystane na różne sposoby: tworzenie estetycznego wystroju pomieszczeń szkolnych, przekazanie prac na upominki dla osób zaprzyjaźnionych (współpraca z wolontariatem szkoły), zgłaszanie prac
do udziału w konkursach plastycznych, przekazanie prac na potrzeby kiermaszów szkolnych.

Efekty:
• Zajęcia te pozytywnie wpłynęły na komunikację w grupie, dzieci lepiej się poznały, przestrzegały wspólnie ustalonych zasad.
• Uczniowie rozwijali swoją wrażliwość estetyczną, doskonalili sprawność manualną, rozwijali wyobraźnię.
• Uczniowie poznali różne techniki origami zdobyli umiejętności stosowania nowych technik składania papieru w praktyce.
• Zajęcia te wpłynęły na równoważenie lateralne organizmu podczas manipulacji papierem i badania dotykiem różnych form origami.
• Uczniowie doskonalili umiejętność pracy w skupieniu, koncentracji uwagi na wykonywanej czynności.
• Uczestnicy zajęć dostrzegali swoje mocne strony i zalety, stopniowo zyskując większą pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.
• Uczestnicy zajęć atrakcyjnie spędzili czas, mieli możliwość wejścia
w rolę osoby prowadzącej, decydowania o niektórych etapach i formach zajęć.
• Wzbogacenie i uatrakcyjnienie dotychczasowej oferty zajęć świetlicowych oraz oferty programowej szkoły.

Uczestnicy zajęć w podsumowaniach kolejnych bloków tematycznych wypowiadali się pozytywnie na ich temat, byli ciekawi dalszych propozycji oraz zgłaszali chęć wydłużenia czasu trwania zajęć. Na koniec każdych zajęć uczniowie rysowali symbol uśmiechniętej, ponurej lub smutnej buźki, symbolizującej poziom zadowolenia z zajęć.

Program „W strefie relaksu”

Program realizowany był raz w tygodniu przez 45 min do 1 godziny przez cały rok szkolny 2016/17. Istnieje ścisła zależność między stanem zrelaksowania,
a funkcjonowaniem całego ciała. Zaproponowane metody terapeutyczne, relaksacyjne stanowią integralny element codziennych oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych. Zajęcia opierały się na prostych ćwiczeniach odprężających, rozluźniających, zapobiegających lub zmniejszających stres, zwiększających wydajność umysłową. Ćwiczenia połączyłam z oddziaływaniem muzyki relaksacyjnej, w celu obniżenia nadmiernej pobudliwości u uczniów, wyciszenia umysłu i ciała.

Wykorzystywane metody:

Metoda Dennisona wykorzystywana jest głównie w leczeniu dysleksji, ćwiczenia łagodzą stres, uruchamiają potencjał twórczy, odprężają (szczególnie wzrok).
Technika relaksacji wg Jacobsona, wizualizacja. Skorzystam również
z opowieści zawartych w książce „Bajki terapeutyczne" Marii Molickiej. Bajki
te służą do wyrobienia sobie własnej opinii, a także do wyrażenia jej i omówienia
z dorosłymi.
Struktura i forma zajęć została dostosowana do wieku i potrzeb uczestników. Zajęcia te przewidziane były dla niewielkiej 10 ÷ 15 osobowej grupy, udział w nich był dobrowolny. Ćwiczenia przeprowadzałam przy otwartym oknie, powoli i bez pośpiechu; z wykorzystaniem podkładu muzycznego w postaci muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

Efekty - po zrealizowaniu założeń programu uczeń:
• potrafił odprężyć się, skupić się mimo wszelkich zewnętrznych
i wewnętrznych obciążeń oraz odpocząć po lekcjach,
• pozbywał się całodziennego stresu, rozwijał wyobraźnię,
• poznawał różnych techniki relaksacji, kinezjologię edukacyjną Dennisona;
• równoważył lateralnie organizm podczas manipulacji papierem i rysowania oburącz,
• chętnie uczestniczył we wszystkich jego formach proponowanych na zajęciach,
• przestrzegał zasad współdziałania w zespole,
• umiał wyrażać swoje emocje i kontrolował ich natężenie,
• rozwijał swoją sprawność motoryczną: równowagę, zwinność, zręczność.

Dzięki realizacji programu, szkoła wzbogaciła ofertę zajęć pozalekcyjnych, ja mogłam zaszczepić w dzieciach nawyki i zachowania prozdrowotne. Wykorzystując ciekawość i naturalną potrzebę ruchu dziecka można zaszczepić
w uczniach chęć świadomego, aktywnego i zdrowego stylu życia, a także wyrabianiu nawyków racjonalnego spędzania wolnego czasu. Chcemy, aby dzieci były zdrowe, szczęśliwe, radosne. Aby chętnie się uczyły, miały przyjaciół, nie sprawiały kłopotów, by żyły w zgodzie ze sobą i ze światem. Możemy je tego nauczyć. Tego, czyli - ogólnie mówiąc - radzenia sobie ze stresem, który wynika
z trudności życiowych. W dzisiejszych czasach dzieci mają zbyt mało ruchu i za wiele czasu spędzają przed monitorem komputera, czy ekranem telewizora. Warto zadać sobie pytanie jak można zminimalizować i niwelować tak niekorzystne zachowania. Świetlica szkolna jest bardzo dobrym miejscem do przeprowadzenia zajęć o podłożu prozdrowotnym.

§ 8 ust 2 pkt 4c
Opis i analiza zadania dotyczącego poszerzania
zakresu działań szkoły w szczególności zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

W ramach poszerzania zakresu działań szkoły w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy „Pierwsza pomoc – wiedza, która ratuje życie”. Cykl 6 spotkań przeprowadziłam w swojej grupie wychowawczej (02.2017 – 04.2017). Celem zajęć była nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauka pozycji bezpiecznej, utrwalanie numeru telefonu alarmowego, wzywanie pomocy. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, uczniowie chętnie brali w nich udział ze względu na różnorodność zajęć, łączenie różnych metod i technik w czasie zajęć, a także poznawanie na każdych zajęciach nowych umiejętności. Efektem tego jest poszerzenie ofertę szkolnej o ciekawe i bardzo pożyteczne zajęcia pozalekcyjne, a ja mogłam rozwijać swoje umiejętności pracy z grupą proponując nowe zajęcia. Celem zajęć było zapoznanie się uczniów z niezbędną wiedzą dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, właściwe podanie numeru telefonów alarmowych (ćwicząc wybieranie ich na prawdziwym telefonie), umiejętność prawidłowego wezwania pomocy, a także wykonanie wdechów i ucisków klatki piersiowej na fantomie.
Kolejnym działaniem w ramach poszerzenia zakresu działań szkoły było podjęcie się roli koordynatora corocznej akcji: „Bezpieczne wakacje” w świetlicy szkolnej. Za akceptacją Pani Dyrektor zgłosiłam naszą szkołę do ogólnopolskiej akcji promującej zasady bezpieczeństwa wśród dzieci i dorosłych. Moim zadaniem było opracowanie tematów dla poszczególnych grup wiekowych , które następnie omawiano wraz wychowawcami w poszczególnych grupach wiekowych (klasy 0, I, II, III, IV) naszej świetlicy:
 Bezpieczna Droga.
 Czas wolny.
 Bezpieczne Wakacje:
- w górach.
- nad morzem, jeziorem, rzeką.

Celem przeprowadzenia zajęć we wszystkich grupach jest przygotowanie dzieci do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Zapoznanie uczniów ze sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw.
Efektem końcowym podjętych działań było stworzenie plakatów dotyczących wyznaczonych tematów, plakaty zdobiły korytarz szkolny. Uwieńczeniem całego cyklu zajęć była wizyta funkcjonariusz policji, kiedy to nasi wychowankowie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą tematu, oraz uzupełnić ją
i utrwalić w bardzo atrakcyjny dla dzieci sposób.
Efektami tej akcji było:
• realizowanie celów statutowych i promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych,
• potwierdzony certyfikatem udział w ogólnopolskiej akcji,
• dostęp do dedykowanych materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów w oparciu o materiały m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnionych dla akcji BezpieczneWakacje.pl,
• współpraca z innymi jednostkami publicznymi promującymi bezpieczeństwo,
• zaangażowanie w ogólnopolską akcję społeczną,
• promocja szkoły i jej pozytywnego wizerunku,
• wspólna pracy integrująca zespół wychowawców naszej świetlicy.

Kolejnym zadaniem jakie zrealizowałam było przygotowanie i udział
w corocznej imprezie szkolnej: „Pikniku rodzinnym”. Moim zadaniem w trakcie imprezy było prowadzenie zajęć:
- W roku 2015 – gry i zabawy ruchowe: tor przeszkód.
- W roku 2016 – warsztaty plastyczne: origami przestrzenne – kwiaty, ozdoby.
- W roku 2017 – warsztaty z rękodzieła: ceramiczne ozdoby: bransoletki, naszyjniki.
W akcję zainicjowaną przez Panią Dyrektor włączają się wszyscy nauczyciele pracujący w szkole wraz z rodzicami i uczniami. Cała akcja bardzo pozytywnie wpływa na integrację całej społeczności szkolnej, uczniowie wspólnie integrują się
z nauczycielami i rodzicami, w atrakcyjny sposób spędzają czas wolny.
W ramach poszerzania zakresu działań szkoły w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było prowadzenie zajęć plastycznych i manualnych z grupą świetlicową. Zajęcia te wynikały zarówno
z planu pracy świetlicy szkolnej, jak również prywatnych zainteresowań i pasji, które
w znaczący sposób wpłynęły na ich jakość, oraz poziom wiedzy i umiejętności przekazywanych uczestnikom zajęć. Przyznam, że tego rodzaju aktywność jest bardzo pozytywnie postrzegana przez dzieci świetlicowe: chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych i manualnych, poznają nowe techniki plastyczne, uczestniczą
w konkursach, wystawach i kiermaszach, na których prezentowane są ich dokonania.
Z perspektywy czasu zauważyłam, iż dzieci są bardzo otwarte na nowe pomysły
i propozycje zajęć, coraz śmielej sięgają po nowe, nieznane dotychczas techniki plastyczne ( origami, guiling, filc, glina, zdobnictwo przedmiotów) wykazując przy tym dużo zaangażowania i samodyscypliny. Prowadzone przeze mnie zajęcia plastyczne
i manualne dostosowane są do wieku, potrzeb i możliwości uczestników, często stosuję zasadę stopniowania trudności i dostępności zajęć, nowy materiał i technika plastyczna przedstawiana jest stopniowo – kolejno na 2- 3 spotkaniach. Zazwyczaj pracę
z młodszymi dziećmi (klasy „0” – I) rozpoczynam od zagadnień prostszych: papieroplastyka, proste formy orgiami, malarstwo plakatowe i akwarelowe, masa solna. Stopniowo, wraz z wiekiem uczestników przechodzę do zagadnień trudniejszych, wymagających opanowania podstawowych umiejętności technicznych i manualnych: sprawne posługiwanie się nożyczkami, pędzlem, kredką, modelowanie form papierowych, z masy solnej, modeliny, gliny, zdobienie przedmiotów, wykonywanie biżuterii itp. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są bardzo wdzięcznymi odbiorcami tego typu działań – są pomysłowe, ciekawe, zaangażowane w proces twórczy. Bardzo ważnym elementem zajęć plastycznych dla ich odbiorców jest ich efekt doraźny – wykonana praca plastyczna, którą mogą dotknąć, pokazać innym, zabrać do domu. Dzieci są niezwykle dumne z wykonanych przez siebie prac plastycznych, wzrasta ich wiara we własne możliwości, podnosi się samoocena, dostrzegają swoje mocne strony. W trakcie zajęć zwracam szczególną uwagę na dzieci mniej uzdolnione, które odważyły się w nich uczestniczyć - odpowiednio motywowane i prowadzone dostrzegają w nich atrakcyjny sposób na spędzenie czasu w świetlicy szkolnej, stopniowo podnosi się ich samoocena. Zajęcia staram się prowadzić w sposób atrakcyjny i zróżnicowany pod względem technik i zagadnień plastycznych, nawiązując w ich tematyce do kalendarza świąt i imprez szkolnych, pór roku, ważnych wydarzeń w życiu dziecka, rodziny, szkoły, miasta, kraju. Powstałe w trakcie zajęć prace wykorzystywane są do różnorodnych celów:
• przekazywane są dzieciom na własność,
• prezentowane są na wystawach szkolnych,
• służą jako dekoracja sal i pomieszczeń szkolnych
• „zasilają” kiermasze okolicznościowe organizowane przez świetlicę szkolną,
• biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
• uczestniczą w aukcjach i licytacjach, fundusze uzyskane z ich sprzedaży wspierają akcje organizacji charytatywnych.
Zajęcia plastyczne i manualne w zdecydowany sposób wpływają na rozwój zainteresowań uczniów wynikających bezpośrednio z ich osobistych upodobań
i pragnień. Dzieci bardzo często i chętnie uczestniczą w warsztatach i zajęciach plastycznych deklarując, iż tego rodzaju aktywność jest bliska ich potrzebom i pasjom. W świetlicy szkolnej mają zapewnione ku temu odpowiednie warunki i materiały, jak również pomoc specjalisty, który w jasny, przystępny i ciekawy sposób przybliży im zagadnienia tematyczne.
W ocenie rodziców i dzieci (co wynika z ankiet przeprowadzonych w świetlicy) zajęcia prowadzone przeze mnie są popularne i cechuje je:
• wysoki poziom nauczanych treści i technik,
• ciekawa i dostosowana forma do potrzeb i możliwości uczestników zajęć,
• pozytywna i bezpieczna atmosfera,
• atrakcyjne i unikalne wytwory prac dziecięcych.

Zainteresowania dzieci świetlicowych nie ograniczają się jednak tylko
i wyłącznie do sfery artystycznej i manualnej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą
w zajęciach dot. rozwijania umiejętności społecznych. Zajęcia te są zbieżne z ich aktualnymi potrzebami zarówno w sferze kontaktów społecznych, jak i sferze uczuć
i emocji. Ważnym aspektem tego rodzaju zajęć, jest umiejętne i odpowiedzialne opracowanie poruszanych tematów, tak aby zachęcić dzieci do samodzielnego ich zgłębiania, oraz praktycznego i właściwego wykorzystania zdobytej wiedzy
i umiejętności w sytuacjach zadaniowych. Definiowanie pojęć, wspólne szukanie rozwiązań, współpraca z grupą oraz prezentacja własnych poglądów z poszanowaniem odmienności innych - jest ważnym aspektem rozwoju każdego młodego człowieka
i w tym zakresie chciałabym wspierać dzieci w zdobywaniu nowych, ciekawych
i ważnych doświadczeń życiowych. Podejmując pracę wychowawczą z grupą dzieci
6,7 letnich starałam się wdrażać uczniów do życia w społeczności szkolnej, jako przygotowanie przyszłych obywateli. Dlatego w proces wychowawczy realizowanego programu pracy świetlicy wplotłam akcję „Wspaniały świetliczak”- gdzie motywowałam do przestrzegania wspólnie zredagowanych praw i obowiązków „świetliczaka”. Szczególny nacisk kładłam na :
- szacunek dla kolegów, pracowników szkoły,
- kulturę osobistą ,
- poczucie przynależności do grupy szkolnej,
- rozbudzanie uczuć patriotycznych,
- przestrzeganie zasad zgodnego współżycia.
Uczniowie wyróżniający się postawą w codziennym funkcjonowaniu
w świetlicy, zdobywali wpis pochwalny do dzienniczka odczytany uroczyście wobec reszty grupy. Na zakończenie roku szkolnego okazało się, iż nie mamy w grupie ucznia bez gratulacyjnego wpisu! Uczniowie którzy zyskali największą liczbę pochwał zostali uhonorowani dyplomem „Wzorowego Świetliczaka”.

Efektem prowadzenia tego typu zajęć było:
• Utrwalenie i wzmocnienie u uczniów pozytywnych, prospołecznych postaw.
• Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu techniki informacyjnej zarówno przez uczniów jak i nauczyciela przy opracowywaniu materiałów do zajęć tematycznych.
• Wzbogacenie oferty zajęć świetlicowych o bloki edukacyjne.
• Atrakcyjne spędzenie czasu w świetlicy szkolnej.

Drugą płaszczyzną, na której skupiłam swoje działania związane z rozwijaniem zainteresowań uczniów było aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach społecznych. Należały do nich:
• Projekt edukacyjny UNICEF 2015 „Wszystkie Kolory Świata” W ramach projektu uczniowie wraz z osobą dorosłą przygotowywali szmaciane laleczki wg szablonów dostarczonych przez UNICEF. Celem akcji była pomoc dzieciom
z Sudanu. Uzyskane środki ze sprzedaży UNICEF zostaną przekazane na zakup szczepionek.
• Projekt edukacyjny UNICEF 2016 „Mali uczniowie idą do szkoły” w tym roku projektowaliśmy i wykonywaliśmy własną książkę (szata graficzna i treść), dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę szkół dla dzieci w Mali.
• Projekt edukacyjny UNICEF 2017 „Wszystkie Kolory Świata” dla dzieci
z Angoli. Powtórzyliśmy szycie laleczek i sprzedaż tychże. Środki uzyskane przeznaczono na zakup leków i szczepionek.
Jako wychowawca wraz ze swoimi uczniami corocznie uczestniczyłam
w akcjach. Szczególnie zaś odpowiedzialną za przebieg i przygotowania byłam jako koordynator akcji w naszej świetlicy w roku 2016 - „Mali uczniowie idą do szkoły”.

1. Klub Wiewiórka, którego zadaniami i celami jest:
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych,
- poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników, kształtowanie humanitarnych postaw uczniów, w zakresie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i gotowości do niesienia pomocy innym. Ważnym aspektem jest również wdrażanie do prawidłowego współżycia w grupie oraz kształtowanie postawy pro-ekologicznej wśród dzieci. Uczniowie zapoznają się
z organizacją PCK, czym się zajmuje i jakie cele realizuje.
Mój udział w działalności klubu polegał na wspieraniu oprawy plastycznej (tablice informacyjne o aktualnie realizowanych zagadnieniach podczas spotkań klubu, zorganizowaniu konkursu plastycznego na logo klubu w naszej szkole).

Udział w tego rodzaju działaniach ma wymiar szerszy niż tylko odpowiednią prezentację zagadnienia i właściwe jego omówienie. Przede wszystkim promuje on społeczny charakter naszej aktywności podporządkowanej całemu społeczeństwu, wskazuje właściwe postawy i priorytety, które w przyszłym życiu okazać się mogą niepodważalne i niezastąpione. Już od najmłodszych lat przebywamy w grupie społecznej i narażeni jesteśmy na jej bezpośredni wpływ, dlatego też ważnym jest, aby uczyć dzieci szerszego patrzenia na świat, niż tylko skupiania się na własnych potrzebach tu i teraz. Zdrowy styl życia, otwarte i szczere serce, właściwe proporcje między tym co duchowe i materialne oraz wysoki poziom wiedzy i umiejętności naszych wychowanków jest priorytetem współczesnych szkół i moim jako wychowawcy także. Dlatego też, zawsze bardzo chętnie włączam się do wszelkiego rodzaju akcji społecznych organizowanych na terenie naszej szkoły, miasta, kraju,
gdyż wiem, jak ważne są one w kontekście rozwoju każdego człowieka.

Efektem uczestnictwa w akcjach społecznych i charytatywnych było:
• Wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz innych.
• Promowanie postaw prospołecznych.
• Integrowanie zespołu uczniowskiego poprzez udział we wspólnych działaniach.
• Utrwalanie właściwych zachowań i sposobów spędzania czasu wolnego.
• Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Kolejną płaszczyzną, która stanowi fundamentalny punkt mojej pracy zawodowej jest aktywne podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec wychowanków świetlicy szkolnej. Działania te podejmuję na bieżąco, każdego dnia mojej pracy, poprzez rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia grupowe, pogadanki wychowawcze i tematyczne, obserwację uczniów, współpracę z rodzinami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza świetlicy sprzyja obserwacji dzieci, stwarza możliwość nawiązania z dziećmi relacji mniej formalnych, przyjaznych, opartych na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W wielu przypadkach wymaga to jednak czasu, zaangażowania
i delikatności. Dzieci stopniowo się otwierają obdarzając nas swoim zaufaniem, zwracając się ze swoimi problemami i kłopotami. Świetlica szkolna jest miejscem,
w którym nawiązują się ważne i mocne relacje koleżeńskie między dziećmi, które nie zawsze mają możliwość zaistnieć w społeczności klasowej. Swobodna atmosfera panująca w świetlicy, zabawa i relaks sprzyjają wyrażaniu uczuć, emocji, rozluźnieniu. Przyznam, że bardzo cenię sobie możliwość nawiązania bliskich, opartych na zaufaniu relacji z wychowankami świetlicy, co wpływa na poprawę ich funkcjonowania
w różnych sytuacjach społecznych. Indywidualny kontakt z dzieckiem, wspólnie ustalane zasady, możliwość udzielenia dziecku pomocy w jego problemach jest dla mnie ważnym aspektem mojej pracy zawodowej. Bardzo ważnym elementem moich działań opiekuńczo-wychowawczych jest dla mnie pełny przepływ informacji
z wychowawcami dzieci poszczególnych klas, współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym, codzienny kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci świetlicowych. Wszelkie działania, jakie podejmuję w sytuacjach trudnych
i problemowych, staram się na bieżąco konsultować z wychowawcą klasy
i specjalistami pracującymi w naszej szkole, udzielając wsparcia zarówno dziecku jak
i rodzicom. Ustalenie wspólnego „frontu wychowawczego” służącego dobru dziecka jest dla mnie priorytetem, a jego obustronne respektowanie zarówno ze strony rodziny, jak i szkoły umożliwia stopniowe pokonywanie zaistniałych trudności. Uważam, że świetlica szkolna jest miejscem, które w znaczący sposób wpływa na wizerunek szkoły oraz jakość jej funkcjonowania.
Ze swojej strony staram się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki zawodowe, tak aby przyczynić się do pozytywnego jej odbioru zarówno przez uczęszczające do niej dzieci, ich rodziców, opiekunów, lokalnej społeczności.

Efektem podejmowania tego typu działań było:
• Poprawa funkcjonowania dzieci w świetlicy szkolnej.
• Budowanie pozytywnych opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa relacji z dziećmi w trakcie ich pobytu w świetlicy.
• Prawidłowy i efektywny przepływ informacji z rodzicami i nauczycielami.
• Przyjazna atmosfera panująca w świetlicy szkolnej.
• Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły i świetlicy w środowisku lokalnym.

§ 8 ust 2 pkt 4e
Opis i analiza wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W ramach współpracy z innymi instytucjami realizowałam program adaptacyjny „W kręgu zabawy i nauki” w Przedszkolu „Wesoła 105” na Bielanach. Program ten realizowałam w ramach współpracy szkoły z przedszkolem, oraz promocji naszej placówki w środowisku lokalnym. Inicjatywa ta spotkała się
z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Dyrektora przedszkola, jak i wychowawców pracujących w grupie docelowej 5–latków. Celem niniejszego programu było przybliżenie dzieciom przyszłej edukacji szkolnej oraz zachęcenie rodziców do kontynuacji nauki swoich dzieci w naszej szkole. Oba te cele udało mi się zrealizować, duża grupa wychowanków przedszkola zasiliła grono naszych uczniów w klasach”0”.
Program „W kręgu zabawy i nauki” dostosowałam do wieku i możliwości intelektualnych dzieci przedszkolnych, które potrafią już samodzielnie wykonywać większość czynności samoobsługowych, sprawnie i prawidłowo wykonują polecenia wychowawcy, uczestniczą w zabawach tematycznych, posługują się przyrządami
i pomocami edukacyjnymi.
Ważnym aspektem prowadzenia zajęć w tej grupie wiekowej jest umiejętność skupienia uwagi dziecka na dłuższy okres czasu, na proponowanym temacie zajęć. Dzieci w tym wieku są niezwykle zainteresowane wszelkimi nowymi dla nich technikami pracy, jednocześnie w naturalny i płynny sposób przechodzą z jednej formy aktywności w drugą (zajęcia plastyczne, ruch, pogadanka, rozumienie czytanego tekstu). Prawidłowa i efektywna realizacja programu zależała w dużej mierze od warunków w jakich odbywały się zajęcia.
W trakcie realizacji programu zwróciłam szczególną uwagę na następujące aspekty:
• życzliwą i pogodną atmosferę podczas zajęć,
• poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć (obecność wychowawcy przedszkolnego w trakcie zajęć),
• wzbudzenie zaufania dziecka do własnych sił i możliwości, docenianie wkładu pracy w dane zadanie jak i jego efektu,
• urozmaicanie zajęć różnorodnymi technikami i formami pracy,
• dostosowanie tematyki zajęć do codziennego toku pracy i pór roku.

Celem niniejszych zajęć było:
• kształtowanie osobowości dziecka poprzez aktywność twórczą wyrażoną
w pracach plastycznych, zajęciach tematycznych, zabawach ruchowych,
• kształtowanie umiejętności wyrażania myśli, uczuć, przeżyć i spostrzeżeń,
• podnoszenie samooceny uczestników zajęć, dowartościowywanie, zwracanie uwagi na ich mocne strony,
• kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i właściwej komunikacji w grupie,
• rozwijanie wyobraźni, pamięci wzrokowej i pomysłowości,
• rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w trakcie zajęć ruchowych,
• rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, logicznego myślenia
i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
• przygotowanie dzieci do przyszłej edukacji szkolnej,
• promocja działań szkoły w środowisku lokalnym poprzez nawiązanie współpracy z okolicznymi przedszkolami.

Zajęcia obejmowały dwie grupy pięciolatków. Odbywały się co 2 miesiące, za zgodą Dyrektora placówki i rodziców dzieci.
„Program „W kręgu zabawy i nauki” miał za zadanie przybliżyć dzieciom przyszłą edukację szkolną – zarówno poprzez kontakt z nauczycielami pracującymi
w szkole, jak i same zajęcia – plastyczne, ruchowe, muzyczne itp. Odpowiednio dobrane metody i formy pracy, podział na jednostki czasowe oraz ścisła i pełna współpraca z wychowawcami przedszkolaków wpłynęły na atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć. Zwieńczeniem i miłym akcentem na zakończenie programu była wycieczka przedszkolaków do szkoły - zwiedzanie budynku i terenu szkolnego, prezentacja sal świetlicowych i lekcyjnych, rozmowa z wybranymi pracownikami szkoły.

Efekty realizacji programu „W kręgu zabawy i nauki”:
• przybliżenie dzieciom przedszkolnym przyszłej edukacji w szkole,
• pozytywny wpływ prowadzonych zajęć na wszechstronny rozwój dziecka: umiejętności motoryczne, rozbudzanie wyobraźni, opanowanie nowych umiejętności, poszerzenie dotychczasowej wiedzy z wybranych zagadnień tematycznych,
• integracja działań szkoły i przedszkola w zakresie podjęcia obowiązku szkolnego przez dzieci przedszkolne,
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe techniki i metody,
• budowanie pozytywnego wizerunku i promowanie działań szkoły
w środowisku lokalnym.

W ramach realizacji powyższych działań postanowiłam pogłębić swoją dotychczasową wiedzę na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej oraz relacji społecznych. Wiedzę tę czerpałam z kilku źródeł - począwszy od indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów z problemami wychowawczymi, poprzez współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas. Działania te prowadziłam na bieżąco przez cały okres trwania stażu, w zależności od aktualnych potrzeb oraz sytuacji wychowawczych mających miejsce podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

W trakcie trwania staż spotkałam się z dwoma przypadkami dzieci wymagających specjalnej, ścisłej współpracy z gronem osób zaangażowanych w proces wychowawczo – edukacyjny dziecka. Oba przypadki opisałam w dalszej części niniejszego sprawozdania (§ 8 ust 2 pkt5.) – identyfikując problem, określając jego genezę i dynamikę, dokonując prognozy rozwoju sytuacji, wskazując propozycje rozwiązania problemu oraz wdrażając oddziaływania mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji i rozwiązanie danego problemu. Jednocześnie w swojej pracy zawodowej na bieżąco spotykam się z sytuacjami wymagającymi interwencji wychowawcy, trudnościami wychowawczymi zarówno ze strony dzieci
z niedostosowaniem społecznym, jak również innymi specyficznymi problemami.

W związku z powyższym staram się na bieżąco pogłębiać i uzupełniać swoją wiedzę na określone zagadnienia uczestnicząc w tematycznych szkoleniach, studiując literaturę fachową oraz konsultując własne spostrzeżenia z innymi, doświadczonymi zawodowo pracownikami szkoły: pedagogiem, psychologiem, terapeutą, wychowawcami klas.

Efektem podejmowania tego typu działań było:
• Wzbogacenie swojej wiedzy z zakresu pracy z uczniem z problemami wychowawczymi, trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania.
• Wykorzystanie wiedzy z w/w zakresu w pracy z dzieckiem.
• Wspieranie działań rodziny w zakresie wychowania i nauki dziecka.
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami pracującymi w szkole: wzajemna wymiana informacji dotyczących konkretnych sytuacji, zdarzeń, osób związanych bezpośrednio z danym dzieckiem.
• Wdrażanie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych wobec dzieci
z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi.
• Budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem oraz jego integracja
z gromadą świetlicową.

W dalszej kolejności udało mi się nawiązać owocną współpracę z innymi organami szkoły: Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim. Współpraca ta opierała się głównie na wspólnej organizacji imprez szkolnych, aktywnym uczestnictwie w akcjach społecznych i charytatywnych reprezentowanych przez Samorząd Uczniowski. Należały do nich następujące akcje społeczne:
- „Góra Grosza”,
- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska,
- zbiórka makulatury,
- Światowy Dzień Tolerancji,
- Dzień Wiosny,
- Organizacja imprez szkolnych (byłam odpowiedzialna ze strony świetlicy szkolnej za współpracę z Radą Rodziców przy dekoracji Sali gimnastycznej do corocznego balu karnawałowego).
Jednocześnie świetlica szkolna organizując doroczne kiermasze okolicznościowe (bożonarodzeniowy i wielkanocny) przekazywała część funduszy uzyskanych ze sprzedaży prac plastycznych, na cele społeczne i charytatywne wskazane przez Samorząd Uczniowski: Dom Dziecka „Julin”, Dom Samotnej Matki.
Moja współpraca nie ograniczała się jednak tylko do organów i pracowników szkoły. W trakcie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w akcji wykonywania drobnych upominków okolicznościowych dla mieszkańców Domu Seniora na Bielanach: kartek i stroików świątecznych. Udział w tego rodzaju działaniach pozwala wdrażać dzieci do podejmowania inicjatyw pozaszkolnych, rozwija postawy prospołeczne, uwrażliwia na potrzeby ludzi starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie działalność pozaszkolna pozwala promować naszą placówkę w środowisku lokalnym jako otwartą, pomocna, życzliwą innym ludziom
i instytucjom.

Efektem tego typu działań było:
• wspieranie akcji społecznych i charytatywnych,
• aktywne włączenie się w życie i działalność szkoły poprzez udział
w organizowaniu imprez i uroczystości dla całej społeczności uczniowskiej,
• promowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
• wzbogacenie wiedzy uczniów na temat działalności służb interwencyjnych
w naszym kraju,
• wdrażanie uczniów do właściwych zachowań i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły na terenie gminy, dzielnicy, miasta.

W latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 współorganizowałam dzień otwarty szkoły dla dzieci sześcioletnich. Dzień taki jest corocznie organizowany
w mojej szkole z myślą o jej przyszłych uczniach i ich rodzicach. Ma na celu zapoznanie rodziców z ofertą szkoły: jej organizacją, warunkami lokalowymi, wyposażeniem, zajęciami dodatkowymi dla dzieci, prezentowane są osiągnięcia naszych uczniów. Podczas takiego popołudnia sześciolatki uczestniczą w rozmaitych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy, a rodzice biorą udział w zebraniu z Dyrekcją szkoły. Moim udziałem corocznie było prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci z wykorzystaniem sztuki origami, a w ostatnim roku stażu odpowiadałam za kontakt z rodzicami w czasie dnia otwartego w godzinach pracy szkoły. Oprowadzałam rodziców po szkole, odpowiadałam na pytania, przedstawiałam wizję pracy szkoły.

Efektem tego typu działań było:
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom,
• zapewnienie przybyłym dzieciom opieki w czasie gdy ich rodzice przebywali na zebraniu z Dyrekcję szkoły,
• miłe spędzenie czasu wolnego, zaznajomienie z budynkiem szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.