X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34613
Przesłano:

Realizacja planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Lp. Rozporządzenie Zadania i formy realizacji Efekty
1. § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego.
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu przeanalizowałam następujące dokumenty:
- Ustawa o Systemie Oświaty
-Ustawa – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami);
-Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. z 2004 Nr 260, poz. 2593).
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu poprzez zawarcie kontraktu. Formułował on w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.

3. Podsumowanie pracy dydaktycznej i opiekuńczej.

- Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej 1x w semestrze. Monitoring do dyrektora szkoły.
- Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia (klasy). Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udoskonalenie planu wynikowego z języka angielskiego dla klas I -VI oraz nauczycielskiego systemu oceniania.
Przygotowanie, przeprowadzenie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się języka angielskiego. Zbieranie informacji o uczniu wg karty obserwacji. Sporządzenie dokumentacji opisowej postępów ucznia. Prowadzenie tzw. Raportu Postępów Ucznia.

4.Poznanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

- Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Regulaminy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Wychowania, Program Rozwoju Szkoły.

-uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

5.Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców
- Opieka, współpraca i organizowanie imprez szkolnych i okolicznościowych.

- Udział w akcjach proekologicznych i charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.

6.Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
- Własne scenariusze zajęć.

7.Analiza własnych zajęć, określanie mocnych i słabych stron własnej pracy

- Dokumentacja efektów własnej pracy.

8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach.

- Własne dokształcanie w czasie wolnym.

- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.

9. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
- Lektura prasy pedagogicznej, poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka angielskiego. Studiowanie literatury dotyczącej pomocy
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej:
- wniosku o rozpoczęcie stażu,
- planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły,
- projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zgodnie z przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.
Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści dla szkoły i dla mnie. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do mojego samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów.

Spotkania z opiekunem stażu Panią Krystyną Jędrzejkiewicz służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć i pozwoliły wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, efektywnej pracy.

- Plan wynikowy. Nauczycielski system oceniania. Ankieta.

-Raport postępów ucznia, karta obserwacji.
Przez okres trwania stażu obserwowałam postępy jednego ucznia, począwszy od klasy I aż do III.
Na bieżąco monitorowałam jego mocne i słabe strony, udzielałam wskazówek, wspierałam i pomagałam. Raport jaki sporządziłam przedstawiłam wychowawcy chłopca oraz rodzicom.

-Opracowałam także i przeprowadziłam ankietę diagnozująca trudności w nauce języków obcych wśród uczniów klas IV. Wyniki omówiłam z nauczycielkami języka angielskiego oraz przedstawiłam na Radzie Pedagogicznej.

W trakcie trwania stażu zapoznałam się z dokumentacją szkolną: statutem, programem wychowawczym, regulaminem, wewnątrzszkolnym system oceniania oraz programem rozwoju szkoły.
Uczestniczyłam również w spotkaniach zespołu humanistycznego i tworzeniu programu imprez na dany rok szkolny.

Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w szkole. Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej. W czasie stażu tworzone były uchwały Rady Pedagogicznej m.in. w sprawach:
- nowelizacji Statutu Szkoły
- promowania, klasyfikowania uczniów
- zatwierdzania innowacji (np. szkolne orły)

- W okresie stażu wielokrotnie uczestniczyłam, organizowałam i współorganizowałam imprezy szkolne i lokalne m.in.:
- Dyskoteka dla klas V, z okazji Halloween, przeprowadziłam tradycyjne zabawy, gry i konkursy przybliżając tym naszym uczniom genealogię i znaczenie tego święta.

- Co roku pełnię funkcję Wróżki na szkolnych dyskotekach z okazji Andrzejek lub Walentynek. Zapewniam tym rozrywkę dzieciom oraz dofinansowanie dla klasy organizującej zabawę.
- Co roku także czynnie uczestniczę w akcjach związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy:
Wyjazd z reprezentacją szkoły do studia TVP, udział w programie na żywo,
Prowadziłam loterię fantową w Domu Kultury,
Wyjazd z reprezentacją szkoły do studia TVP2, udział w programie na żywo oraz występ w internetowym kanale Jurka Owsiaka.

Co roku także współorganizuję Choinkę noworoczną w Filialnej Szkole w Chrościcach.
Pomagam w tworzeniu dekoracji, przygotowaniu dzieci do przedstawienia oraz w prowadzeniu gier i konkursów w trakcie imprezy.

Co roku brałam udział w takich akcjach jak:
- Góra Grosza
- Zbiórka makulatury
- Zbiórka korków plastykowych.
Wraz z p. Katarzyną Berską zorganizowałam wyjazd do kina do Warszawy na film Harry Potter – Insygnia Śmierci. Wśród uczestników wycieczki były dziewczynki uczęszczające na moje koło języka angielskiego. Na następnych zajęciach rozmawiałyśmy i dzieliłyśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi filmu i różnic między treścią książki a wizją reżyserską. Wynikiem tych debat była gazetka na korytarzu przedstawiająca i opisująca po angielsku bohaterów sagi J.K. Rowling.

Pełniłam także opiekę podczas wycieczki klas pierwszych do Warszawy.

Byłam kierownikiem wycieczki do Warszawy na film Piraci z Karaibów.

Współorganizowałam także wyjazd na lekcję europejską do Centrum Informacji Europejskiej.

Zorganizowałam wyjazd do kina dla uczestniczek koła języka angielskiego z klasy VB, wyjazd finansowany był ze środków zgromadzonych podczas akcji przeprowadzonych przez członków koła.

- W trakcie stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez innych, bardziej doświadczonych nauczycieli szkoły: opiekuna stażu oraz nauczyciela języka angielskiego pani Anny Wolskiej. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe formy i metody pracy mogłam następnie wdrażać na własnych lekcjach. Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia lekcji, na atmosferę panującą w klasie, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.
Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.

- Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez opiekuna staż p. Krystynę Jędrzejkiewicz, p. kierownik Ewę Przybysz, a także p. dyrektora Marka Pachnika.
To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

Po przeprowadzeniu lekcji wysłuchiwałam opinii opiekuna oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących przygotowania sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu oraz innych merytorycznych porad. Uwagi okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty m.in. wykorzystanie czasu pracy uczniów na zajęciach, pracy w grupach, sposobu zadawania prac domowych. Po konsultacjach wprowadzałam korekty w konspektach oraz stosowałam się do porad opiekuna na następnych zajęciach.

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, kart pracy, ilustracji, kart wyrazowych oraz prezentacji multimedialnych.

- Podczas trwania stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.
W ciągu stażu poza szkoleniami w ramach doszkalania Rady Pedagogicznej uczestniczyłam również w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- „Animacja czasu wolnego”
Dwudniowe szkolenie obejmujące zajęcia teoretyczno-praktyczne, zakończone certyfikatem.

- „e-Twinning” warsztaty teoretyczno-praktyczne dotyczące programu eTwinning, zakończone założeniem profilu w programie.

- Konsultacja metodyczna z metodykiem wydawnictwa Macmillan.

- „Listen up! Teaching with the new exam In mind” – konferencja metodyczna.

- “ Nowoczesny Nauczyciel – rozwój kompetencji językowych i informatycznych” – 5-dniowe szkolenie wyjazdowe.

-„A quick guide to slow teaching – with the exam ahead” – video szkolenie prowadzone przez Dr. Grzegorza Śpiewaka
- “Slow, evolving and kinesthetic” – video szkolenie, prowadzący Karolina Kotorowicz-Jasińska.
- „In quest of the real shape of words” video szkolenie, prowadzący Anna Parr-Modrzejewska.

- Wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego z naszej placówki, uczestniczyłam w wyjeździe do Łucka na Ukrainie. Podczas kilkudniowego pobytu miałam okazję zapoznać się z tamtejszym systemem szkolnictwa i sposobami nauki języka obcego. Obserwowałam zajęcia zarówno w klasach młodszych jak i starszych. Mogłam także zapoznać się z podręcznikami i zeszytami przedmiotowymi. Po zajęciach, spotkałam się z ukraińskimi nauczycielkami, wymieniłyśmy nasze doświadczenia zawodowe, pomysły oraz spostrzeżenia. Po przyjeździe, chętnie wprowadzałam na swoich zajęciach zaobserwowane tam metody i formy pracy.

- Od września 2012 r. starałam się o wyjazdowy kurs doskonalenia zawodowego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” –Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Kurs ma na celu podnoszenie kwalifikacji, wzbogacenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach programu eTwinning. W styczniu 2013 r. Agencja Narodowa programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznała mi dofinansowanie na pokrycie kosztów dwutygodniowego kursu w Londynie.
Początkowo kurs miał odbyć się w maju niestety termin zmieniono z przyczyn ode mnie niezależnych, więc odbędzie się już po zakończeniu stażu.
Mam nadzieję jednak wiele się tam nauczyć, udoskonalić moją znajomość języka angielskiego, poznać nowinki metodyczne, zakosztować brytyjskiej kultury oraz nawiązać współpracę międzynarodową z innymi uczestnikami kursu ze szkół z całej Europy.

Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacać dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania języka angielskiego, zwłaszcza o te aktywizujące. Informacji na ten temat szukałam w fachowej literaturze i prasie dydaktyczno wychowawczej:
„The Teacher” magazyn dla nauczycieli języka angielskiego;
„English Matters” miesięcznik;
„How to teach English...” Jeremy Harmer – poradnik dla nauczycieli.
2. § 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

- Organizowanie i przeprowadzenie różnych konkursów z języka i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Współorganizowanie imprez dla całej szkoły

- Prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań.
Promowanie nauki języków obcych, przygotowanie do konkursów przedmiotowych oraz wypełnienie czasu wolnego uczniów naszej szkoły.

-Tworzenie okolicznościowych gazetek ściennych w klasie i na korytarzu.

-Troska o estetyczny wygląd sali językowej.

-Prowadzenie lekcji o historii, geografii i kulturze krajów anglojęzycznych.

W ramach popularyzacji nauczanego przedmiotu w okresie stażu organizowałam, współorganizowałam i przeprowadziłam szereg akcji, konkursów i imprez szkolnych m.in.:

Coroczny konkurs z języka angielskiego „Best in English”

Wraz z biblioteką szkolną zorganizowałam konkurs na „Słownik polsko-angielski na temat biblioteki”.

Konkurs na świąteczną skarpetę – „Christmas stocking”

Konkurs na list do Świętego Mikołaja.

Wraz z dziećmi ze szkoły w Chrościcach braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie Wydawnictwa Nowa Era i National Geographics Play & Explorer.
Za projekt „Animal Parade” otrzymaliśmy nagrodę marca.

Z uczennicami kl. Vc, uczęszczającymi na moje koło języka angielskiego wzięłyśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Wyczaruj Misia” gdzie Ewelina Mroczek za swój wiersz „Miś Ed w Londynie” zajęła III miejsce.

-Europejski Dzień Dziecka
-Europejski Festiwal Wiosny

Organizowałam także imprezy okolicznościowe mające na celu przybliżenie kultury krajów angielskiego obszaru językowego zarówno uczniom jak i pracownikom naszej szkoły:
-Zielony kiermasz z okazji Dnia Świętego Patryka, tradycyjne irlandzkie ciasteczka i zielone słodkości;
- Obchody tradycji Halloween w Filialnej Szkole w Chrościcach, wycinanie dyni, parada strachów, film tematyczny, tradycyjne gry i konkursy;
- Wielkanocne szukanie jajek. Cykliczna plenerowa zabawa w Szkole w Chrościcach związana z anglosaskimi tradycjami Świąt Wielkiej Nocy.

- Wraz z Biblioteką Miejską zorganizowałam i przygotowałam głośne czytanie bajek po angielsku dla najmłodszych. W rolę narratorów wcielili się uczestnicy koła języka angielskiego. Przeczytali oni swoim młodszym kolegom Brzydkie Kaczątko, Czerwonego Kapturka i Królewnę Śnieżkę. Po bajkach były gry i zabawy z nagrodami. Myślę, że dzięki takim inicjatywom więcej dzieci przekona się do nauki języków obcych i do czytania.
- Również z Biblioteką Miejską współorganizowałam cykliczne spotkania z wolontariuszami z Fundacji Schumana z krajów Unii Europejskiej. W ramach tych spotkań uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać wolontariuszy z Francji, Ukrainy i Portugalii.

- Razem z p. Anną Wolską, zorganizowałam i przeprowadziłam
Gminną Olimpiadę Języków z okazji Europejskiego dnia języków. Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą na temat państw Europy i ich języków.
W olimpiadzie wzięły udział uczniowie klas III-VI.

W okresie stażu prowadziłam koła z języka angielskiego dla chętnych uczniów zarówno Szkoły w Kałuszynie jak i Filialnej Szkoły w Chrościcach. Zajęcia te cieszyły się popularnością wśród dzieci. Mogły one na nich rozwijać swoje zainteresowania, wzbogacać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności, poznawać tradycje, obyczaje i kulturę innych państw, a przede wszystkim miło i produktywnie spędzić wolny czas. W ramach zajęć przygotowałam uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

W celu rozwijania zainteresowań oraz poszerzania wiedzy uczniów przygotowywałam na szkolnym korytarzu gazetki ścienne o różnej tematyce, zgodnie z aktualnym kalendarzem świąt i uroczystości:

-„26.09. Europejski Dzień Języków”
Gazetka prezentująca różne narodowości europejskie i kilka słów w ich językach ojczystych.
- „Happy Halloween”
Kolorowa i zabawna dekoracja, przedstawiająca tradycję tego święta oraz słownictwo z nim związane.
- „Merry Christmas”
Wystawa prac konkursowych związanych z anglosaskimi tradycjami świąt Bożego Narodzenia:
Christmas Stocking,
List do Świętego Mikołaja.
- „Saint Valentine’s Day”

- „Happy Easter”

- „Saint Patrick’s Day”

Gazetka ścienna na korytarzu służyła też uczniom i uczestnikom prowadzonych przez mnie kółek zainteresowań. Pod moim kierunkiem przygotowali oni m.in. dekorację na temat:
„Harry Potter” – ulubiony bohater sagi.
“Disney”- sławne, bajkowe pary.
“Royal wedding” – królewski ślub.
“Autumn” – jesień.
“Winter” – zima.
- Dbając o wystrój naszej sali przedmiotowej wraz z panią Anną Wolską często zmieniałyśmy dekoracje tak aby była zawsze aktualne z kalendarzem świąt oraz uczyły naszych uczniów coraz to nowszych słówek i zwrotów. Na bieżąco zmieniałyśmy także tablice dydaktyczne.
Przygotowałam m.in.
„Happy Halloween”
„Happy Easter”
„Merry Christmas”
„A trip to London”

W trakcie stażu, zarówno na lekcjach jak i zajęciach dodatkowych starałam się przybliżyć dzieciom kulturę, geografię i specyfikę Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanady i innych państw gdzie angielski używany jest na co dzień. Chciałam aby te zajęcia poszerzyły wiedzę naszych uczniów, zachęciły ich do podróżowania i nauki języków obcych ale także nauczyły tolerancji i otwartości na różnorodność świata.

Na jednej z moich lekcji gościły uczennice z Lacey w USA, dziewczęta opowiadały o swoim mieście, pokazywały pocztówki i zdjęcia. Była to świetna okazja aby moi uczniowie poćwiczyli swoje umiejętności oraz przezwyciężyli nieśmiałość w porozumiewaniu się w języku obcym.
3. § 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz płyt multimedialnych. Sporządzanie testów sprawdzianów i rysunków na komputerze. Wykorzystanie komputera w przygotowaniu materiałów dydaktycznych (pomocy). Opracowanie dokumentów szkolnych.

2. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu.

- Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem projektora i komputera.

3. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
- Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera

4. Kontakt z gazetką szkolną w celu promowania przedmiotu.
- Opracowanie treści artykułów dotyczących bieżących świąt związanych z językiem angielskim: Halloween, Valentine’s Day itp.
- Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i edukacyjne programy komputerowe pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Technologię komputerową wykorzystywałam także do przygotowywania pomocy dydaktycznych, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, konkursów, rozkładów materiału, testów, kart pracy, konspektów, informacji dla rodziców i uczniów, do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Część z prowadzonych przeze mnie zajęć odbywa się w pracowni językowej. Podczas tych lekcji uczniowie korzystają z różnych technologii komputerowych:
- program multimedialny Angielski dla nastolatków;
- płyty CD-ROM do podręczników Bugs 1,2,3 oraz Treetops;
- multimedialny słownik języka angielskiego;
- stron internetowych:
www.anglomaniach.pl
www.learnenglishkids.org.uk
www.freerice.com
www.superclubsplus.com

W swojej pracy staram się aby zajęcia były dla dzieci jak najbardziej atrakcyjne. Chcę w ciekawy sposób przekazać im nie tylko wiedzę językową ale także informacje z zakresu kultury i tradycji państw gdzie język angielski używany jest na co dzień. Podczas stażu przeprowadziłam szereg lekcji z wykorzystaniem technologii multimedialnych m.in.:

„Irlandia – Wyspa Św. Patryka” – lekcja kulturowa z wykorzystaniem projektora i programu multimedialnego. Projekcja filmu o Irlandii, jej tradycjach, obyczajach i jej patronie Świętym Patryku.

„Royal Wedding” – transmisja na żywo ze ślubu Księcia Williama i Kate Midleton. – lekcja kulturowa z wykorzystaniem projektora i Internetu.

„Green Parade” – lekcja z okazji dnia Świętego Patryka, internetowa transmisja parady z Dublina.

Uczestniczyłam w 5 dniowym szkoleniu wyjazdowym: Nowoczesny Nauczyciel – rozwój kompetencji językowych i komputerowych.
Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy informatycznej w zakresie multimedia internetowe, platformy e-learning’owe i społecznościowe, informatyczne narzędzia wspomagające nauczanie dzieci i młodzieży, pakiet MS Office, prezentacje Power Point.

Przez cały okres mojej pracy w szkole jak i w okresie stażu współpracowałam z gazetką szkolną Tornister. Cyklicznie prowadziłam na jej łamach rubrykę English Zone poświęconą aktualnym świętom i tradycjom państw angielskiego obszaru językowego. Zamieszczałam tam także artykuły dotyczące kultury tychże krajów. Aby zachęcić uczniów do polubienia i nauki języka angielskiego w gazetce pojawiały się także gry i zabawy słowne, krzyżówki, kolorowanki a również słowniczek przydatnych wyrazów, podzielony tematycznie.

4. § 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

- Zebranie i opracowanie materiałów. Wystąpienie na Radzie Pedagogicznej.

2. Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z języka angielskiego.

- Opracowanie scenariuszy lekcji

3. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce.

- Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych szkoły i spotkań indywidualnych.
- Opracowałam i przeprowadziłam ankietę wśród uczniów klas IV, będących na początku drugiego etapu nauczania języka angielskiego. Tematem ankiety były trudności z jakimi spotykają się uczniowie w trakcie nauki języka obcego w zakresie podstawowych umiejętności: rozumienia ze słuchu, czytania, pisania, zapamiętywania słownictwa, wymowy oraz konstruowania własnych wypowiedzi.

Sprawozdanie z przeprowadzonej ankiety wraz z wynikami i wnioskami do dalszej pracy, przedstawiłam w formie referatu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Temat ankiety poruszałam także w późniejszych rozmowach z nauczycielami języka angielskiego w naszej szkole.

- W swojej pracy staram się uczyć dzieci nie tylko samego języka ale także poszerzać ich światopogląd, uczyć tolerancji oraz otwartości na inne kultury i narodowości.
Podczas stażu przeprowadziłam szereg lekcji poświęconych geografii, tradycjom i obyczajom krajów angielskiego obszaru językowego.

Opracowałam scenariusz lekcji „A mini guide to London – Mini przewodnik po Londynie” dla klasy V.
Wydrukowany scenariusz wraz z załączoną mapą Londynu przekazałam do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli

- Podczas trwania stażu na bieżąco uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami, informowałam ich o postępach i trudnościach w nauce, o zachowaniu dzieci, jak i o pojawiających się trudnościach wychowawczych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe na zajęciach.
Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując z uczniem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.

- W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami i opiekunami moich uczniów nie tylko w trakcie zebrań ale także podczas indywidualnych spotkań i rozmów telefonicznych.

5. § 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych

2. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów nauczyciela.

- Tworzenie dokumentów nauczyciela.
- W trakcie stażu pozostawałam w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Podczas naszych rozmów omawiałyśmy problemy poszczególnych uczniów, zarówno te edukacyjne jak i wychowawcze.
W miarę możliwości studiowałam literaturę i prasę pedagogiczną. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów.
Za namową pedagoga szkolnego przeczytałam następujące pozycje:
Hanna Hamer „Oswoić nieśmiałość”
Hanna Hamer „Klucz do efektywności nauczania”
Oraz śledziłam na bieżąco artykuły dotyczące pracy szkoły w bieżącej prasie oraz w innych czasopismach pedagogicznych, w których mogłam znaleźć najnowsze koncepcje pedagogiczne, artykuły z zakresu nauczania, wychowania i psychologii oraz pomysły na ciekawe zajęcia, scenariusze z kartami pracy do skopiowania, które wykorzystałam w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wpłynęły one znacznie na podniesienie poziomu kształcenia uczniów.

Przez cały okres stażu (w miarę potrzeb) analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody i formy nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.

Podczas stażu prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach klasyfikacyjnych i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

W czasie mojego stażu zapoznałam się także ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji:
dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych oraz arkusze ocen.
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.