X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34569
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

WSTĘP

Pracę zawodową w specjalizacji pedagoga opiekuńczo-wychowawczego rozpoczęłam 01. 09. 2006 roku. Od siedmiu lat wykonuję obowiązki nauczyciela – wychowawcy Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu.
Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałam w sierpniu 2008 roku.
Po przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych w roku szkolnym 2010/2011 podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku. Przedłożone sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy mojego awansu zawodowego.
W okresie stażu, podejmowałam działania określone w planie rozwoju zawodowego oraz starałam się zrealizować założone w nim cele. Opracowanie w/w planu, zgodnie z wymogami formalnymi, poprzedziłam analizą potrzeb placówki oraz procedur awansu zawodowego. Okres stażu to tylko niewielki wycinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą. Staż był jednak dla mnie również okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom i tym formalnym i tym, jakie sama sobie założyłam. Ich realizacja pozwoliła mi na pogłębienie wiedzy oraz rozwinięcie swoich umiejętności i kompetencji pedagogicznych i psychologicznych, doskonalenie i rozwijanie warsztatu pracy oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności kierując się troską o dobro wychowanka.
Odbycie niniejszego stażu umożliwiło mi ponadto podejmowanie szeregu działań efektem których było rozwijanie kreatywności, aktywna wymiana doświadczeń, zwiększenie znajomości prawa oświatowego, a także lepsza integracja z gronem pedagogicznym podnosząca jakość działań podejmowanych wspólnie na rzecz młodzieży. Miałam w efekcie również możliwość zaspokojenia ambicji zawodowych oraz okazję do usystematyzowania własnego warsztatu pracy.
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów założonych
w planie rozwoju zawodowego przewidzianych na okres stażu.
Ich efekty przedstawione zostaną przeze mnie w obszarze poszczególnych wymagań określonych w zakresie regulacji prawnych w ramach obowiązującego stanu prawnego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
Analizując realizację planu rozwoju zawodowego, odniosę się zatem do zadań określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Są to:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ( § 7 ust.2, pkt. 1)
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
( § 7 ust.2, pkt. 2)
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 7 ust. 2, pkt. 3)
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań ( § 7 ust.2, pkt. 4)
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( § 7 ust.2, pkt. 5).

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

1. § 7 UST.2, PKT. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Po dokonaniu autorefleksji i wstępnej oceny posiadanych predyspozycji
i umiejętności oraz przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji zawodowych podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Krytyczne spojrzenie pomogło mi w zaplanowaniu zadań, które powinny zostać zawarte
w planie rozwoju zawodowego, a które będą zgodne z moimi możliwościami.
Wśród zadań do wykonania, jakie wyznaczyłam sobie w palnie rozwoju zawodowego z tego obszaru znalazły się: analiza przepisów oraz procedury awansowej, współpraca
z opiekunem stażu, doskonalenie warsztatu metod i pracy pedagogicznej oraz dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
Działania z tego zakresu rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu, którym był p. mgr Maciej Mess – Kierownik Internatu ZSP nr 1 w Sieradzu. Wspólnie ustaliliśmy zasady i formy naszej współpracy, która opierała się na konsultacjach, wymianie doświadczeń, dyskusjach na temat podejmowanych działań, obserwacji i ewaluacji podejmowanych działań i zajęć.
Po przeanalizowaniu przepisów procedury awansowej, podjęłam działania mające
na celu odpowiednie zorganizowanie i udoskonalenie własnego warsztatu pracy. Opracowałam zgodnie z wymogami formalnymi plan rozwoju zawodowego i przedstawiłam opiekunowi stażu. Następnie plan został zatwierdzony przez Dyrektora ZSP nr 1 w Sieradzu do realizacji.
Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego, prawa wewnątrzszkolnego, obowiązujące regulaminy. Śledziłam strony internetowe, na których umieszczane są aktualne przepisy oraz interpretacje prawne pozwalające na stałą aktualizację mojej wiedzy.
Realizując założone w planie rozwoju cele, prowadziłam na bieżąco zajęcia w obecności opiekuna stażu. Opracowałam scenariusze zajęć. Wszystkie przeprowadzone zajęcia były szczegółowo i na bieżąco omawiane.
Były to zajęcia min o tematyce: Agresja wśród młodzieży jej przyczyny i skutki,
Środki psychoaktywne wśród młodzieży,
Szkodliwość zażywania anabolików,
Uzależnienie od gier hazardowych,
Moda na dopalacze i skutki ich używania,
W sieci sieci – uzależnienie od Internetu,
Dopalacze - Bezpieczna alternatywa dla narkotyków czy kolejne substancje niszczące umysł
i ciało, Żyję zdrowo - nie palę!
Seks a AIDS
Na bieżąco dokonywałam również ich ewaluacji poprzez poddanie ich ocenie przez młodzież w formie anonimowej ankiety ujętej w skali punktowej oraz indywidualne rozmowy
z wychowankami. Uzyskane opinie służyły mi do wyciągnięcia krytycznych wniosków oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy i urozmaicania prowadzonych zajęć.
Informacje zwrotne od młodzieży oraz przeprowadzane z nimi rozmowy indywidualne były szczególnie istotnym elementem, gdyż umożliwiały mi weryfikację moich działań i stanowiły inspirację do podejmowania kolejnych, interesujących ją tematów zajęć.
Zajęcia Dopalacze - Bezpieczna alternatywa dla narkotyków czy kolejne substancje niszczące umysł i ciało – prowadzone w obecności opiekuna były również hospitowane przez
V-ce dyrektora ZSP nr 1. Po ich przeprowadzeniu dokonana została ich wnikliwa analiza oraz ocena. W trakcie codziennej pracy przeprowadziłam też szereg pogadanek i rozmów indywidualnych z wychowankami dotyczących bieżących problemów wychowawczych.
W trakcie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu p. mgr Macieja Mess były to min. Poznajmy się - zajęcia integrujące grupę internacką, Tolerancja - trudny wybór. Cyklicznie obserwowałam zajęcia moich starszych koleżanek min. p. mgr Ewy Dąbrowskiej: Problemy z alkoholem wśród młodzieży, Środki psychoaktywne a młodzież, Anoreksja i bulimia, Asertywność- odmawiania można się nauczyć.
Prowadzona na bieżąco współpraca w ramach Rady Wychowawczej Internatu umożliwiła mi szeroko zakrojoną wymianę refleksji i opinii dotyczących mojej pracy oraz zasięganie porad
i wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, które często
są bardzo trudne i wymagają wielopłaszczyznowych rozwiązań.
Przez cały okres stażu starałam się w sposób czynny dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.
Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w pracach Rady Wychowawczej. W czasie odbywania stażu aktywnie i na bieżąco włączałam się do prac organów związanych
z realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych placówki.
Uczestniczyłam w Radach Wychowawczych w Internacie oraz w klasyfikacyjnych
i plenarnych Radach Pedagogicznych w ZSP nr 1 w Sieradzu. Brałam udział w pracach komisji maturalnych powoływanych w ZSP nr 1 oraz II LO im. Stefana Żeromskiego.
Brałam też udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Jedną
z form doskonalenia były szkoleniowe rady pedagogiczne min. z zakresu zastosowania technik socjometrycznych z pracy z grupą, organizacji pomocy psychologiczno
– pedagogicznej w świetle wprowadzonych zmian, czy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach.
W ramach podnoszenia własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z również
z zewnętrznych form doskonalenia zawodowego min w warsztatach oraz seminariach:
• Praca nauczyciela wobec agresji – wychowawcze działania prewencyjne,
• Praca nauczyciela wobec agresji – zapobieganie zjawisku poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej ucznia,
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Sposób na codzienny stres – zarządzanie sobą
w czasie,
• Norma i patologia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży,
• Wybrane zagadnienia wychowawczo - profilaktyczne w szkole i placówce oświatowej
W bieżącym roku szkolnym ukończyłam też okresowe szkolenie z zakresu BHP.
Dbając o najwyższą jakość mojej pracy zdobyłam kwalifikacje z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą i ukończyłam Kurs Kwalifikacyjny dla Kierowniczej Kadry Oświatowej, który uzupełniam obecnie do studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania
i finansowania w oświacie z dydaktyką przedsiębiorczości. Udział w tym kursie w znaczącym stopniu umożliwił mi pogłębioną analizę aktualizację wiedzy z zakresu procedury awansowej.
Podsumowaniem kursu warunkującym uzyskanie kwalifikacji była obrona pracy dyplomowej Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela.
Natomiast, mając na uwadze elastyczność zatrudnienia na trudnym dziś oświatowym rynku pracy, oraz poszerzenie własnych kompetencji zawodowych, ukończyłam również Studia podyplomowe - Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej.
Posiadany warsztat pracy doskonaliłam również poprzez samodzielne studiowanie wybranych pozycji literatury fachowej oraz śledzenie treści interesujących mnie portali internetowych.
Po zakończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jego opracowanie konsultowałam z opiekunem stażu korzystając z jego uwag i wskazówek.
UZYSKANE EFEKTY:
Podczas odbywania stażu zdobyłam umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Wszystkie działania miały charakter silnie motywujący do dalszej pracy. Podjęłam także działania podnoszące zakres posiadanych przeze mnie kwalifikacji, zarówno w postaci wewnętrznych i zewnętrznych form doskonalenia, jak i studiów podyplomowych. Zdobyte wiadomości staram się konstruktywnie wykorzystywać
w codziennej pracy wychowawczej z młodzieżą.
Powyższe działania wskazują, że spełniłam wymagania kwalifikacyjne określone w § 7 ust.2, pkt. 1 Rozporządzenia MENiS.

2. § 7 UST. 2, PKT. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Ten obszar zaplanowanych przez mnie na czas trwania stażu zadań oraz działań podejmowanych w ich obrębie, był najszerszy.
W planie rozwoju zawodowego wśród zadań do realizacji doprecyzowanie znalazły następujące zadania: poznawanie środowiska wychowanków oraz diagnozowanie ich potrzeb oraz oczekiwań, poznawanie środowiska rodzinnego wychowanków, praca na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, a także uczestnictwo w realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego placówki.
Jako nauczyciel wychowawca staram się być jak najlepszym opiekunem dla swoich wychowanków i pozyskać ich zaufanie. Poprzez sumienną pracę chciałabym wykształcić
w wychowankach kulturę osobistą oraz kulturę żywego słowa, hierarchię wartości, uczciwość, szacunek i empatię oraz wdrożyć ich do umiejętnego i właściwego zagospodarowania czasu wolnego, gdyż z moich obserwacji środowiska wychowanków wynikach, że w w/w kwestie są wciąż dla młodzieży obszarem wysoce problematycznym.
Swoimi działaniami staram się wzbudzać w wychowankach refleksję, zachęcając
do samooceny i analizy własnego postępowania oraz wywiązywania się z powierzonych im zadań. Rozpoznanie zarówno samego środowiska wychowanków jak i ich środowiska rodzinnego,
ze względu na specyfikę naszej placówki, jest szczególnie utrudnione, bowiem przede wszystkim ograniczone czasowo. Mimo to, w swojej codziennej pracy na bieżąco podejmuję szereg działań, aby zadania te wykonywać jak najlepiej. Często ich realizacja wymaga działania wielopłaszczyznowego. Większość środowiska wychowawczego stanowią uczniowie ze szkół zawodowych posiadający wielorakie problemy i deficyty, wywodzący się często z dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych, czy będący w konflikcie z prawem. A zatem, wymagający wielopłaszczyznowego wsparcia, pracy wyrównawczej i kompensacyjnej.
Z powyższych względów rozpoznanie środowiska rodzinnego jest w wielu wypadkach trudne, bo młodzież stara się, przynajmniej początkowo, ukrywać swoje problemy.
W celu wstępnego rozpoznania środowiska zapoznawałam się na się z dokumentami
dotyczącymi wychowanków takimi jak opinie i orzeczenia PPP, karty pobytu.
By ich poznać, z każdym z nich przeprowadzałam rozmowę poświęconą zarówno jemu samemu jak i jego sytuacji rodzinnej, domowej. W trakcie tych spotkań miałam okazję nawiązywania osobistych kontaktów z wychowankami.
W celu zintegrowania wszelkich działań podejmowanych na rzecz wychowanków w tym również i oddziaływań wychowawczych na bieżąco współpracowałam z Dyrektorem Centrum Edukacji Zawodowej oraz wychowawcami grup zawodowych, kierownikami kształcenia praktycznego, dyrektorami, pedagogami i psychologami ze szkól macierzystych naszych wychowanków. W wielu indywidualnych przypadkach podejmowałam również kontakt
z wychowawcami z domów dziecka oraz kuratorami i pracownikami instytucji pomocy społecznej.
Potrzeby wychowanków poznawałam na bieżąco, poprzez obserwacje własne, indywidualne rozmowy z wychowankami oraz ich rodzicami, pogadanki w grupie wychowawczej,
czy analizę opinii PPP. Ich rozpoznanie pozwalało mi na dobór adekwatnych metod i form pracy wychowawczej zwiększyło efektywność wdrażanych przeze mnie działań oraz wpłynęło na poprawność wzajemnych relacji między mną a wychowankami w grupie,
a często nawet umożliwiało właściwy poziom komunikacji, poprzez dobór odpowiedniego
jej pułapu. Na podstawie wyników obserwacji planowałam tematykę zajęć wychowawczych zgodnie z potrzebami młodzieży. W trakcie spotkań i pogadanek z młodzieżą poruszam tematy dotyczące współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
m.in.: profilaktyki uzależnień, agresji, AIDS, zdrowego stylu życia, uzależnienia od internatu, gier hazardowych, stosowania dopalaczy, kultury osobistej oraz kultury języka oraz bezpieczeństwa. Dzięki tym działaniom młodzież zwiększyła poziom swojej wiedzy
i świadomość zagrożeń, rozpoznawała i nabywała adekwatne wzorce zachowań. Realizując zadania z zakresu promocji zdrowia i zasad właściwego stylu życia przeprowadzałam rozmowy indywidualne dostarczając w nich podstawowej wiedzy i zachęcając do aktywnego spędzania czasu wolnego w internacie.
W związku z bieżącym rozpoznaniem potrzeb wychowanków wspólnie z koleżankami nawiązałyśmy kontakt z Komendą Powiatową Policji oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i zorganizowałyśmy spotkania dotyczące: metod i technik uczenia
się, świadomego wkraczania w życie seksualne oraz demoralizacji i przestępczości wśród młodych ludzi oraz sposobów jej zapobiegania.
Aktywnie uczestniczyłam w realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego placówki. Współorganizowałam uroczystości i spotkania będące internacką tradycją takie jak: powitanie pierwszoklasistów, wigilia, pożegnanie maturzystów, czy spotkanie integracyjne
na zakończenie roku. Uczestniczyłam w przygotowywaniu gazetek okolicznościowych. Dzięki tego typu działaniom nastąpiła integracja grupy oraz poprawa komunikacji interpersonalnej między wychowankami.
W trakcie odbywania stażu w grupach wychowawczych, które prowadziłam pojawiały
się różnorodne problemy: palenie papierosów i picie alkoholu, samowolne opuszczanie internatu, trudności w nauce, agresja, sytuacje konfliktowe i stresowe, czy palenie marihuany. Często borykałam się z problemami zdrowotnymi młodzieży, a także pracowałam
z dziewczętami po próbach samobójczych oraz wykazującymi tendencję do samookaleczenia. W związku z tym przeprowadziłam szereg rozmów mających na celu poznanie istoty problemu. Podejmowałam działania pomocowe oraz starania konstruktywnego sposobu rozwiązywania trudności często na drodze negocjacji i wzajemnego porozumienia,
ale i konfrontacji. We wszystkich swoich działaniach kierowałam się dobrem wychowanka.
W ramach współpracy na rzecz środowiska lokalnego współpracowałam z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Sieradzu. Na bazie tej współpracy starałam się uwrażliwić wychowanków na potrzeby innych oraz zaszczepić potrzebę niesienia pomocy innym ludziom.
W ramach tych działań młodzież brała udział w zajęciach świetlicowych i pomagała dzieciom przy odrabianiu prac domowych oraz przy organizacji uroczystości. Dzięki tej współpracy dzieci ze świetlicy środowiskowej uczestniczyły w wigilii internackiej.

UZYSKANE EFEKTY:

W wyniku działań, jakie podjęłam z tego obszaru w trakcie trwania stażu, szybciej
i z lepszym efektem potrafię rozpoznać środowisko wychowanków oraz zdiagnozować jego potrzeby, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości mojej własnej pracy, a zatem na efektywność pracy placówki. Podejmowanie wielopłaszczyznowej współpracy z szeregiem instytucji wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą pozwalają mi na zdobycie dodatkowych doświadczeń i umiejętności, systematyczną kontrolę sytuacji wychowanków oraz udzielenie im adekwatnej i skutecznej pomocy. Aktywne włączanie się w realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych umożliwiło mi nawiązanie właściwych relacji
z wychowankami opartych na właściwej komunikacji, szacunku, otwartości.

§ 7 UST. 2, PKT. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

W ramach tego obszaru w planie rozwoju wyznaczone zostały następujące zadania:
1. Korzystanie z komputera przy opracowywaniu dokumentów dotyczących pracy nauczyciela – wychowawcy
2. Podnoszenie umiejętności wychowanków w zakresie korzystania z technologii komputerowej oraz Internetu

Wykorzystywanie komputera i technik informacyjnych jest codziennością w mojej pracy. Komputer był nieodzownym narzędziem podczas wykonywania wielu czynności związanych z realizacją zadań zaplanowanych w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego – w tym tych związanych z samodzielnym wytworzeniem i opracowaniem planu rozwoju zawodowego,
i sprawozdania z jego realizacji. Całą dokumentację stażu prowadziłam w formie elektronicznej. Przy użyciu w/w technologii – z wykorzystaniem obsługi programów Microsoft Word, Open Office – samodzielnie opracowywałam i wytwarzałam wiele dokumentów niezbędnych w mojej pracy takich jak - plany pracy opiekuńczej
i wychowawczej, programy wychowawcze, scenariusze zajęć, karty pobytu, opinie wychowanków, sprawozdania, czy harmonogramy dyżurów. Z wykorzystaniem tych programów opracowywałam również kwestionariusze ankiet dla młodzieży. Wspólnie
z młodzieżą tworzyłam materiały do gazetek ściennych, projektowałam zaproszenia na różne uroczystości internackie, a także dyplomy wręczane wychowankom wyróżniającym się na podsumowanie pobytu w murach naszej placówki. Wiele z tych dokumentów gromadziłam
w archiwach tworzonych na płytach CD. W swojej pracy wykorzystywałam również takie urządzenia jak skaner oraz odtwarzacze CD i DVD do wspólnego oglądania z młodzieżą ciekawych programów i filmów, czy aparat cyfrowy – do dokumentowania uroczystości internackich.
Źródłem informacji, z którego bardzo często korzystam w swojej pracy, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo, jest Internet. Korzystam ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł.
Z Internetu pozyskuję szereg informacji dotyczących kursów, szkoleń, czy studiów podyplomowych, którymi chętnie dzielę się z innymi nauczycielami zachęcając jednocześnie do korzystania z przedstawianych ofert.
Zasoby internetowe wykorzystywałam szczególnie często do gromadzenia wszelkich aktualizacji materiałów z zakresu prawa oświatowego, w tym przepisów związanych
z awansem zawodowym – tworząc swoją multimedialną biblioteczkę.
W swojej pracy wykorzystałam materiały z m.in. takich stron internetowych jak: http://www.awans.szkola.pl, http://www.cen.edu.pl, http://www.oswiata.abc.com.pl, http://www.ore.edu.pl, http://www.wspolnota.org.pl
Korzystałam także z m.in. z: internetowych publikacji innych nauczycieli dotyczących min pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ADHD, czy Zespołem Tourette’a. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów i rozwiązań interesujących mnie zagadnień.
Posiadane umiejętności znacznie poszerzyłam uczestnicząc w warsztatach z zakresu wykorzystania technik multimedialnych w pracy pedagogicznej, w których miałam możliwość uczestniczyć w ramach studiów podyplomowych z Edukacji Przedszkolnej.
W trakcie tych warsztatów nabyłam umiejętność korzystania z możliwości konta gmail
oraz z programu Power Point, dzięki któremu tworzę prezentacje multimedialne podnoszące atrakcyjność i efektywność przygotowanych przeze mnie zajęć. Chętnie służyłam pomocą
w „ problemach komputerowych” moich koleżanek nauczycielek.
W trakcie mojej pracy w internacie, co jest dziś zadziwiające, niejednokrotnie spotkałam
się z sytuacją, że nasi wychowankowie, wymagali mojej pomocy przy korzystaniu
z komputera, czy Internetu. W trakcie codziennej pracy pokazywałam młodzieży możliwości min. edytora tekstu oraz służyłam im radą i pomocą przy rozwiązywaniu wątpliwych dla nich kwestii. Często zachęcałam młodych ludzi do korzystania z komputera oraz Internetu, wyszukiwałam z młodzieżą ciekawych stron lub je im wskazywałam. Pod moim kierunkiem, w oparciu o technologię informacyjną, młodzież przygotowywała referaty, prace domowe, projekty, które wykorzystywane były na zajęciach szkolnych. Starałam się działać tak,
by wychowankowie doskonalili swe umiejętności w omawianych kwestiach. Wielokrotnie zachęcałam również młodzież do korzystania z zasobów biblioteczki internackiej.

UZYSKANE EFEKTY:

W trakcie stażu wykorzystywałam i udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Na co dzień szeroko stosuję je w swojej pracy
do realizowania powierzonych mi zadań. Co szczególnie ważne, ich zastosowanie pozwala
mi efektywniej organizować własny czas. Zastosowanie technik multimedialnych podnosi atrakcyjność, a tym samym efektywność moich działań podejmowanych w toku pracy wychowawczej.
Sądzę, że wyżej wymienione czynności świadczą o mojej umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a zatem spełniam powyższe wymagania kwalifikacyjne. Dzięki realizacji powyższych zadań wzbogaciłam swój warsztat o nowe metody pracy.

§ 7 UST. 2, PKT. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań

W obszarze tego wymagania kwalifikacyjnego w planie rozwoju zawodowego, określenie znalazły dwa zadania, a mianowicie: rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności i uczestnictwo
w wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
oraz doskonalenie kompetencji osobowościowych.
Ze względu na szczególnie specyficzny charakter środowiska wychowanków placówki,
w której pracuję, każdego dnia napotykam na szereg różnorodnych problemów,
do rozwiązywania, których niezbędna jest mi wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii,
ale również pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich.
Wiedzę, którą posiadam i którą staram się wielopłaszczyznowo pogłębiać, wykorzystuję
w codziennej pracy nauczyciela - wychowawcy internatu rozwiązując pojawiające
się problemy, które często wynikają ze wzajemnego niezrozumienia młodzieży, niedostosowania się do zasad i warunków panujących w placówce, czy grupie wychowawczej oraz braku chęci do zmiany swojego nastawienia.
Odpowiednio wcześnie rozpoznane, dały możliwość szybkiej reakcji i podjęcia właściwych w celu ich wyeliminowania. Często w takich działaniach korzystałam z konsultacji
z rodzicami i opiekunami wychowanków, nawiązywałam współpracę z kierownikiem, nauczycielami CEZ, ze szkołami macierzystymi oraz kuratorami i wychowawcami domów dziecka. W wielu sytuacjach prosiłam o wsparcie bardziej doświadczone koleżanki.
Wychowankowie, z którymi pracuję bardzo często wymagają pomocy w radzeniu sobie
ze złością, gniewem i agresją, negocjacji, mediacji, pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, zachowaniami aroganckimi, postawą strachu, brakiem aktywności i motywacji do nauki.
W związku z tym poszukiwanie nowych rozwiązań, pogłębianie i rozwijanie kompetencji
i umiejętności z omawianego obszaru jest pewnym stałym elementem mojej pracy, a wręcz koniecznością.
W celu doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki
i psychologii w trakcie trwania stażu uczestniczyłam w wewnętrznych formach doskonalenia oraz w zewnętrznych seminariach oraz warsztatach metodycznych:
 Praca nauczyciela wobec agresji – wychowawcze działania prewencyjne - w efekcie, którego udoskonaliłam umiejętności zachowań wychowawczych, ograniczających agresję w środowisku szkolnym
 Praca nauczyciela wobec agresji – zapobieganie zjawisku poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej ucznia – kształtującego kompetencje wychowawcze mającego na celu wskazywanie długofalowych działań wychowawczych zapobiegających agresji
 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Sposób na codzienny stres – zarządzanie sobą w czasie
 Norma i patologia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży mające na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności nauczycieli przedmiotu do życia w rodzinie
 Wybrane zagadnienia wychowawczo - profilaktyczne w szkole i placówce oświatowej
Uwzględnienie w zakresie form doskonalenia zawodowego tematyki agresji było dla mnie szczególnie ważne ze względu na diagnozę środowiska wychowanków, jaką poczyniłam przeprowadzając wśród młodzieży wnikliwe obserwacje, rozmowy indywidualne oraz ankietę na temat agresji, której celem była min. diagnoza poziomu wiedzy i świadomości młodzieży nt form, źródeł oraz przejawów agresji, a której wyniki wyraźnie wskazywały na jej niski poziom w tym zakresie. A zatem podejmowałam na bieżąco działania w trakcie, których:
 uświadamiałam przyczyny agresji
 szeroko omawiałam i formy agresji i ich skutki
 wskazywałam alternatywne formy radzenia sobie z agresja i złością np. uprawianie sportu,
 angażowałam młodzież w pracę na rzecz internatu i najbliższego środowiska, przeprowadzałam pogadanki
 zwracałam uwagę na prawidłowe relacje między wychowankami
 szczególny nacisk kładłam na przestrzeganie zasad kultury osobistej.
Uczestnictwo w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego pozwoliło
mi na pogłębienie umiejętności oraz zwiększenia efektywności mojej pracy. Wiedzę zdobytą
na szkoleniach wdrażam w życie. Dzielę się również zgromadzonymi materiałami z innymi nauczycielami.
W okresie trwania stażu starałam się na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę zapoznając
się z fachową literaturą, korzystając z zasobów internetowych, obserwując zajęcia innych nauczycieli i opiekuna stażu. Wszystkie te działania wpłynęły na zwiększenie efektywności mojej pracy wychowawczej.
Z racji tego, iż moja codzienna praca opiera się na indywidualnym kontakcie z młodym człowiekiem, miałam większą możliwość zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji życiowej, czy szkolnej, w której znajdował się wychowanek. Dzięki umiejętnościom zastosowania wiedzy z omawianych obszarów potrafiłam udzielić pomocy, wsparcia uczniom i ich rodzicom we właściwej dla nich formie. Pomoc ta miała zarówno charakter wsparcia materialnego, jak i indywidualnych konsultacji z rodzicami w trakcie, których wskazywałam im możliwości otrzymania pomocy, ale przede wszystkim
indywidualizacji pracy z dzieckiem. W codziennej pracy otaczałam niezbędna opieką, zainteresowaniem i troską wszystkich wychowanków, którzy wymagali mojego wsparcia. W trakcie stażu na bieżąco starłam się pogłębiać swoją świadomość o mocnych i słabych stronach. Żeby podnieść efektywność i sprawność organizacji swojego czasu oraz świadomość na temat wypalenia zawodowego uczestniczyłam w warsztatach Sposób
na codzienny stres – zarządzanie sobą w czasie kształtujących kompetencje społeczne -
w postaci rozwijania świadomości realizowania własnych wartości w procesie planowania
i decydowania.

UZYSKANE EFEKTY:

Udział w wewnętrznych oraz zewnętrznych formach pozwolił na pogłębienie i poszerzenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji – w efekcie podniósł jakość mojej pracy.
Umiejętność kompetentnego udzielania pomocy i rozpoznania środowiska rodzinnego wychowanków w konsekwencji bardzo pomagała mi w pracy, podniosła jej efektywność. Pozwoliła na swobodniejsze i lepsze komunikowanie się z młodzieżą oraz pozyskiwanie jej zaufania. Wpłynęła również w dużym stopniu na poprawę umiejętności współpracy
w zespole.

§ 7 UST. 2, PKT. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

W obszarze tego zagadnienia opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wśród zadań do wykonania zakładał analizę przepisów prawa w zakresie oświaty, pomocy społecznej, nieletnich oraz dokumentacji szkolnej, aktualizację posiadanej wiedzy
oraz monitorowanie ewentualnych zmian, a także poszukiwania publikacji dotyczących procedury awansowej.
A zatem, punktem wyjścia była dla mnie przede wszystkim analiza najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Przystępując do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego zaktualizowałam oraz pogłębiłam swoją znajomość regulacji prawnych zawartych w:
Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z póź. zm.
Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z póź. zm
Rozporządzeniu MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004 roku z póź. zm.
Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Korzystałam
z serwisów internetowych: http://www.awans.szkola.pl, http://www.cen.edu.pl, http://www.oswiata.abc.com.pl, http://www.ore.edu.pl. Sięgnęłam po pozycję Ch. Day „Od teorii do praktyki” Gdańsk 2008, M. Grondas, J. Żmijski „Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela. Poradnik” Warszawa 2005.
Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty znacznie poszerzyłam
i pogłębiłam na Kursie Kwalifikacyjnym dla Kierowniczej Kadry Oświatowej, w trakcie, którego uczestniczyłam w wykładach i ćwiczeniach z tego zakresu.
W swojej pracy korzystałam także z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
w sprawie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z dnia 19 października 2007 roku.
Analizowałam, zgodnie z bieżącymi potrzebami, akty prawne dotyczące pomocy społecznej
postępowania w sprawach nieletnich, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej zawartej w Rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szeroką wiedzę w tym zakresie zdobyłam dzięki warsztatom z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kontekście wprowadzonych zmian, które prowadzone były w ramach podjętych przeze mnie studiów podyplomowych, a w trakcie, których
w/w rozporządzenie było bardzo szczegółowo omawiane i analizowane. Uczestniczyłam również w szkoleniowej radzie pedagogicznej dot. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle wprowadzonych zmian.
Wiedzę w omawianych wyżej obszarach wykorzystywałam w czasie interwencji policji, współpracy ze szkołami, kuratorami, GOPS - ami i stowarzyszeniami w zakresie pomocy materialnej uczniom – takim jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sieradzu.
W moim osądzie, w pracy takiej placówki jaką jest internat, ze względu na swoją specyfikę, sprawne poruszanie się w w/w dokumentach prawnych jest kwestią szczególnie ważną, warunkującą umiejętność, skuteczność i efektywność udzielanej przez nas pomocy wychowankom oraz sporządzania właściwej dokumentacji.
Dążąc do pogłębienia umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam również do ponownej lektury oraz pogłębionej analizy dokumentów regulujących pracę zarówno Internatu jak i Szkoły:
1. Statut Szkoły
2. Regulamin Szkoły
3. Szkolny Program Wychowawczy oraz profilaktyczny
4. Regulamin Internatu
5. Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu
Współtworzyłam na bieżąco zgodnie z zaleceniami dokumentację w internacie:
• Plan Pracy Opiekuńczej Internatu
• Plan Pracy Wychowawczej Internatu
• Kalendarz Uroczystości i Spotkań w Internacie
Prowadziłam własny dziennik zajęć opiekuńczo - wychowawczych w grupie, księgę ewidencji wychowanków oraz gromadziłam bieżącą dokumentację związana z pobytem młodzieży w placówce.
Na co dzień posiadaną przeze mnie wiedzę z tej dziedziny staram się zarówno dzielić
jak i konfrontować z innymi nauczycielami.
W czasie odbywania stażu aktywnie włączałam się do prac organów związanych
z realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych placówki, uczestniczyłam w Radach Wychowawczych w Internacie oraz w klasyfikacyjnych, szkoleniowych i plenarnych Radach Pedagogicznych w ZSP nr 1 w Sieradzu.
Brałam udział w pracach różnych komisji maturalnych powoływanych w ZSP nr 1 oraz II LO im. Stefana Żeromskiego.

UZYSKANE EFEKTY:
Działania z omawianego obszaru, jakie podjęłam w toku procedury awansowej przyczyniły się szeroko rzecz ujmując, do poszerzenia i pogłębienia mojej wiedzy i kompetencji oraz wzrost jakości i efektywności mojego funkcjonowania, jako nauczyciela –wychowawcy. Pogłębienie i poszerzenie znajomości przepisów prawa oświatowego pozwoliło
mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Umożliwiło mi harmonijny przebieg stażu, ułatwiło pracę zawodową oraz poprawiło jej jakość – wpływającą w efekcie na jakość pracy placówki.

PODSUMOWANIE:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam realizując plan rozwoju zawodowego, aby osiągnąć założony cel główny, jakim jest uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem. Włożyłam w nią mnóstwo energii, czasu i zaangażowania, ale dała mi też dużo satysfakcji i poczucia sensu pracy, jaką wykonuję. Starałam się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki i jednocześnie zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy wychowawcy. Nauczyłam się większej pokory wobec rzeczywistości oraz cierpliwości. Udało mi się zrealizować wytyczone sobie zadania.
Mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje zawodowe i jakość swojej pracy tak, aby jeszcze efektywniej realizować zadania mojej macierzystej placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.