X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34563
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
w okresie stażu
Anna Jelito - nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 01.09.2014r – 31.05.2017r

Informacja o przebiegu stażu:

Przed przystąpieniem do konstruowania Planu Rozwoju Zawodowego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.
W tym celu:
- dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu,
- zapoznałam się z zadaniami szkoły zapisanymi w jej podstawowych dokumentach.
Opracowując plan rozwoju zawodowego kierowałam się:
- specyfiką i potrzebami szkoły,
- wymaganiami na dany stopień awansu zawodowego, zadaniami wynikającymi z prawa oświatowego,
- swoją wiedzą i umiejętnościami.
Mając na uwadze kierunki działań podjęłam i wdrożyłam wiele przedsięwzięć na rzecz:
- doskonalenia warsztatu i metod pracy,
- podwyższenia jakości i pracy szkoły,
- opracowania i wdrożenia programów,
- dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami,
- rozwijania zainteresowań uczniów.
1. Zadanie ogólne: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na
skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości
pracy szkoły.

1.1 Zadanie szczegółowe: Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania
działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

Sposób realizacji:
- Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej wykonując przydzielone zadania.
- Przygotowywałam i przedstawiałam Radzie Pedagogicznej sprawozdanie
z realizacji podjętych zadań oraz omawiałam stopień realizacji zaplanowanych zadań dydaktycznych i wychowawczych na dany rok.
- Pracowałam w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
- Uczestniczyłam w następujących szkoleniowych Radach pedagogicznych, które dotyczyły następujących tematów:
- „ Indywidualizacja w procesie nauczania- w ramach wczesnego wspomagania dziecka”.
- „ Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się”.
- „ Ochrona danych osobowych”.
- „Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli a bezpieczeństwo uczniów”.
- „Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z planowanej reformy edukacji od 1 września 2017 r. Nowy status prawny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych”.
- „ Nauka programowania w kl. I-III”.
- We współpracy z nauczycielami przygotowywałam imprezy i uroczystości szkolne takie jak:
• Rozpoczęcie roku szkolnego
• Święto patrona szkoły
• Dzień babci i dziadka
• Dzień Matki i ojca
• Poranek Wigilijny
• Festyn rodzinny
• Spotkanie z Mikołajem
• Zabawa Andrzejkowa i karnawałowa

Efekty:
Efektem powyższych działań jest moje poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. Praca w zespole do spraw ewaluacji wzbogaciła mój warsztat pracy o umiejętność wykonywania wykresów, pracy w zespole, oraz globalnego spojrzenia na działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze . Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwoliły mi wzbogacić metody i techniki pracy z dziećmi, oraz uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Uczestnicząc w szkoleniach pogłębiłam wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności potrzebne w pracy nauczyciela przedszkola z dziećmi z różnymi potrzebami. Organizowane uroczystości ,spotkania dla rodziców i dziadków przyczyniły się do wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, szacunku dla najbliższych i integracji środowiska lokalnego .

1.2 Zadanie szczegółowe: Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie
własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Sposób realizacji:

- Brałam udział w projekcie: „ Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się”- Kapitał Ludzki . Celem projektu było poszerzenie przez nauczycieli wiedzy o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu oraz poznanie a następnie wdrożenie metod pracy zwiększających aktywność uczniów. Dzięki szkoleniu poznałam nowe metody pracy, odświeżyłam wiedzę na temat tych ,które już znałam by następnie wykorzystać je w praktyce. Zastosowane przeze mnie metody m.in.: burza mózgów, mapa pojęciowa, drama, bezludna wyspa, czy różnego typu metody integracyjne cieszyły uznaniem i dostarczały dzieciom wielu przeżyć związanych z wykonywaniem określonych zadań.
- W okresie stażu uczestniczyłam w różnorodnych warsztatach, kursach, seminariach oraz konferencjach metodycznych organizowanych przez ODN oraz wydawnictwa. Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
• Warsztaty „ Taniec, ruch, zabawa, muzyka dla maluchów-cz. III” ODN- marzec 2014r.
• Seminarium „ Indywidualizacja w procesie nauczania- w ramach wczesnego wspomagania dziecka” MORD- marzec 2014r.
• Warsztaty „ A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd- dziecięce zabawy w teatr” ODN październik 2014r.
• Warsztaty „ Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi młodszymi” ODN listopad 2014r.
• Warsztaty „ Proste techniki dekoracyjne i zdobnicze na jesień i zimę” ODN listopad 2015r.
• Konferencja szkoleniowa „ Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka” MAC czerwiec 2016r.
• Warsztaty „ Ozdoby wielkanocne” NODN luty 2016r.
• Warsztaty „ Przygotowanie nauczycieli do stażu i postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego” ODN luty 2016r.
• Warsztaty „Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym” ODN styczeń 2017r.
• Konferencja „ Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu” MAC luty 2017r.
• Warsztaty „ Zarządzanie ciszą” ODN luty 2017r.
• Warsztaty „Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa psychoedukacyjnej pracy z dziećmi (z uwzględnieniem dzieci z SPE)” ODN kwiecień 2017r.
• Konferencja szkoleniowa „ Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym” MAC kwiecień 2017r.
- Opracowałam i zgromadziłam wiele pomocy dydaktycznych dzięki którym podniosłam jakość pracy własnej. Własnoręcznie uszyłam maskotkę przewodnią „PAKA”, która pomagała dzieciom opanować potrzebne wiadomości i umiejętności, uczyła właściwych postaw i zachowań, opanowania negatywnych emocji.

Efekty:
Dzięki szkoleniu poznałam nowe metody pracy, odświeżyłam wiedzę na temat tych ,które już znałam by następnie wykorzystać je w praktyce. Na skutek wdrożonych działań moje dzieci stały się bardziej odważne, komunikatywne, aktywne i twórcze. Dzięki uczestnictwu w doskonaleniu zewnętrznym wzbogaciłam własny warsztat o nowe metody pracy. Podniosłam atrakcyjność zajęć poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, muzycznych i relaksacyjnych. Wzbogaciłam wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, dzięki której podniosłam bezpieczeństwa dzieci. Zastosowane na zajęciach różnorodne metody aktywizujące korzystnie wpłynęły na rozwój dzieci dając im równe szanse do działania i pokonywania różnych barier. Poszerzyłam swoje umiejętności o nowe ciekawe rozwiązania , dzięki którym dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

1.3 Zadanie szczegółowe: Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Sposób realizacji:

- Na bieżąco śledzę literaturę dotyczącą problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Analizuję artykuły w czasopiśmie: „Życie Szkoły”, „ Wychowanie przedszkolne”. Wśród książek, które zwróciły moją uwagę są:
• „Biblioterapia”, I. Borecka, Warszawa, SBP, 2001,
• „Aktywne wychowanie, Jak pozytywnie wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka”, Ross Campbell, Vociato, 2009 i inne.
• Korzystałam z poradników metodycznych: „Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców ”, „Metody aktywizujące”.
- Samokształciłam się również korzystając z zasobów Internetu oraz biblioteki szkolnej
- Na bieżąco wzbogacałam swoją biblioteczkę nauczyciela: kolekcja płyt CD i DVD , pozycje książkowe o tematyce psychologicznej i społecznej, oraz serię podręczników do działań plastycznych i technicznych z dziećmi.

Efekty:
Wymienione powyżej pozycje pozwoliły mi ustosunkować się do pracy z dziećmi, wzbogacić wiedzę i umiejętności, dostosować formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb moich uczniów. Ułatwiły mi również współpracę z rodzicami, szczególnie przy realizacji tematów spotkań dotyczących dojrzałości szkolnej dziecka i satysfakcjonującego rodzicielstwa.

1.4 Zadanie szczegółowe: Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktyczno- wychowawczej.

Sposób realizacji:

- Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami, który dotyczył wspólnych imprez ,uroczystości oraz spotkań wynikających z potrzeb Oddziału przedszkolnego.
- W celu podnoszenia poziomu nauczania organizowałam spotkania indywidualne , okazjonalne z rodzicami, gdy wymagało tego dobro dziecka lub na życzenie rodzica.
- Omawiałam problemy wychowawcze i rozwojowe dziecka, informowałam o osiągnięciach i zachowaniu.
- Organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców oraz spotkania integracyjne dla dzieci.
- Na spotkaniach z rodzicami poruszałam ważne zagadnienia z dziedziny pedagogiki przedszkolnej a oprócz tego zamieszczałam je w formie artykułów na gazetce dla rodziców by mogli lepiej się z nimi zapoznać:
• „Adaptacja dziecka w nowym środowisku szkolnym”
• „Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym”
• „Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole”
• „Wpływ telewizji i innych mediów na rozwój dziecka”
• „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”
• Angażowałam rodziców w prace na rzecz klasy 0 (zakup zabawek i innych pomocy na zajęcia, wykonanie wieszaka, półki na pomoce, sztalugi, karmnika dla ptaków), podczas uroczystości szkolnych oraz wycieczek.

Efekty:
Rodzice chętniej brali czynny udział w życiu przedszkola i szkoły. Częste kontakty z rodzicami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych. Systematyczne przekazywanie informacji o dzieciach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami przyczyniło się do wzrostu pozytywnych relacji: nauczyciel-rodzic. Uzyskałam więcej informacji o moich podopiecznych poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło lepiej ich poznać. Podniosła się efektywność kształcenia i wychowania.

1.5 Zadanie szczegółowe: Przygotowanie uczniów do konkursów.

Sposób realizacji:

Przez wszystkie lata swojej pracy aktywizowałam zdolne dzieci
do rozwoju swojego talentu. Starałam się rozwijać w nich kreatywność wprowadzać je w świat wyobraźni, pokonywać barierę nieśmiałości i stresu . W konkursach szkolnych, gminnych i ogólnopolskich do których przygotowywałam dzieci udało nam się zdobyć nagrody i wyróżnienia:
- Gminny konkurs PAS – przedstawienie „ Leśny piknik” 2014r.- I miejsce
- Gminny konkurs PAS – taniec dyskotekowy 2014r. II miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Zrób to sam”-2015r. VII miejsce –nagroda w postaci dwóch makiet edukacyjnych
- Gminny konkurs szopek – 2015r. I miejsce
- Gminny i powiatowy konkurs „Lachowskie Godonie” 2015r. – II m , wyróżnienie.
- Gminny konkurs piosenki religijnej 2015r.- I miejsce
- Gminny konkurs plastyczny „ Śniło mi się że..”2015 –III miejsce
- Gminny konkurs PAS - teatr „ Bajkowy Ambaras” 2015r.- II miejsce
- Gminny konkurs PAS – taniec 2015r. III miejsce
- Gminny i powiatowy „Przegląd Grup Kolędniczych”2016r. I miejsca
- Ogólnopolski konkurs „Pastuszkowe kolędowanie”2016r. I miejsce
- Gminny konkurs opowiadania bajek 2016r. dyplom
- Gminny konkurs recytatorski 2017r. dyplom
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Portret Misia Uszatka” 2017r.- dyplom
- Międzyszkolny konkurs : „Wielkanocna ozdoba”2017r. –II i III m. , wyróżnienie.

Efekty:
Dzieci stały się pewne siebie, pokonały stres i nieśmiałość. Ujawniły swoje talenty, uwierzyły we własne możliwości i umiejętności. Poprzez udział w różnorodnych konkursach promowały szkołę w środowisku lokalnym na terenie gminy i powiatu, kształtowały postawę zdrowej rywalizacji, kultywowały tradycje naszego regionu zgodnie misją szkoły. Osiągnięcia dzieci stały się źródłem satysfakcji dla nich samych, jak też dla nauczyciela i rodziców.

1.6 Zadanie szczegółowe: Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia.

Sposób realizacji:
Taniec i teatr był i jest dla mnie zawsze bardzo bliski starałam się poszerzać i rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w warsztatach o tej tematyce. Na początku swojej pracy zawodowej zostałam poproszona o przygotowanie z grupą dziewcząt z gimnazjum choreografii tańca do fragmentu utworu Fryderyka Chopina. Realizując to zadanie zauważyłam wielkie zaangażowanie biorących w nim udział dziewcząt a także zainteresowanie wśród innych dzieci . To stało się inspiracją do stworzenia grupy taneczno –teatralnej dla chętnych uczniów kl. IV- VI w formie zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywały się co roku stosownie do potrzeb wynikających z przygotowań do konkursów i Przeglądów Artystycznych Szkół , oraz uroczystości szkolnych. W trakcie stażu przygotowałam: „Taniec Lisów”- 2013r., Taniec Śmieciarzy”-2014r. „Taniec Królewny Śnieżki, Kopciuszka i Śpiącej Królewny”- 2015r. oraz przedstawienia teatralne: „ Wiewiórka Łupiskórka” 2013r., „ Leśny piknik” – 2014r., „ Bajkowy ambaras”-2015r. Zajęcia te sprawiły, że dzieci nabyły nowych doświadczeń i umiejętności, dzięki czemu poczuły się dowartościowane i spełnione a ja odkryłam wiele talentów , które zaowocowały motywacją do rozwijania się i chęci występowania na scenie.

Efekty:
Uczniowie nabyli nowych umiejętności. Rozwijali swoje zainteresowania i wrażliwość estetyczną. Aktywnie spędzali czas integrując się w grupie. Mogli zaprezentować swoje talenty podczas uroczystości szkolnych, przeglądów i konkursów zajmując czołowe miejsca. Promowali szkołę w środowisku lokalnym, na terenie gminy i powiatu. Angażowanie uczniów w życie szkoły, wspomaga tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

2.Zadanie ogólne: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2.1 Zadanie szczegółowe: Wykorzystanie komputera i innych środków
informacyjnych i komunikacyjnych jako narzędzi
wspomagających proces dydaktyczno-wychowawczy.

Sposób realizacji:
- Wykorzystuję edytor tekstu i grafiki do przygotowania własnych dokumentów, planów pracy, rozkładów materiału, programów, referatów, scenariuszy , kart pracy, kart obserwacji, pomocy dydaktycznych.
- Przygotowuję materiały na gazetkę przedszkolną, drukuję dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
- Wypisuję na komputerze informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
- Korzystam z laptopa i projektora do wyświetlania przygotowanych na zajęcia prezentacji.
- Pozyskuję informacje i materiały metodyczne korzystając z serwisów i portali internetowych, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.eux.pl, www.gogle.pl.
- Śledzę zmiany oraz pojawiające się nowości w prawie oświatowym.
- Potrafię obsługiwać program Power Point, Paint, program Free Sound Recorder przeznaczony do rejestrowania dźwięku z karty dźwiękowej i zapisywania go bezpośrednio do formatu MP3.
- Korzystam z różnych encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych.
- Dzięki założonej skrzynce e-mail, koresponduję z nauczycielami wymieniając się doświadczeniami, komunikuję się z organizatorami konkursów.
- Dokształcałam się biorąc udział w e-konferencjach, dzięki którym udoskonaliłam swój warsztat pracy.
- Korzystając z dobrej znajomości obsługi komputera ukończyłam 55 godzinny kurs e- learningowy „ Radosne Przedszkole”.
- Publikowałam zdjęcia , ważne wydarzenia jakie miały miejsce w oddziale przedszkolnym na stronie internetowej naszej szkoły oraz zamieszczałam nagrania z przedstawień w jakich brały udział dzieci.

Efekty:
Komputer jest niezbędnym narzędziem ułatwiającym mi pracę. Dzięki niemu pisanie informacji o gotowości szkolnej dziecka nie zajmuje mi tak dużo czasu. Moje rozkłady materiału, plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, sprawdziany, scenariusze, napisy na gazetki są estetyczne i przejrzyste. Dzięki Internetowi zdobyłam wiele informacji potrzebnych na zajęcia oraz informacje dotyczące awansu zawodowego. Przez korzystanie z filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych zajęcia stały się atrakcyjniejsze. Dzięki skrzynce e-mail utrzymuję kontakt z wydawnictwami, organizatorami konkursów z innymi nauczycielami, doradcami metodycznymi. Publikując na stronie internetowej ważne wydarzenia z udziałem moich wychowanków oraz organizowane przedsięwzięcia promowałam szkołę w środowisku lokalnym i nie tylko. Korzystając z Internetu mogłam w każdej dogodnej chwili doskonalić się poprzez udział w e-konferencjach nie wychodząc z domu. Dzięki dobrej znajomości obsługi komputera ukończyłam 55g. kurs e- learningowy „Radosne Przedszkole” podnosząc jakość swojej pracy w dziedzinie edukacji przedszkolnej.

3. Zadanie ogólne: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
z innymi nauczycielami.

3.1 Zadanie szczegółowe: Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.

Sposób realizacji:
- W czasie trwania stażu przeprowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli z kl. I-III.
• „ Bezpieczne ferie”- styczeń 2014r.- z udziałem dzieci kl. I-III
• „ W prehistorycznym lesie ”- luty 2014 r.- z udziałem dzieci kl. I
• „ Wiosna lubi zielone”- maj 2017r. z udziałem dzieci z kl. I
- Każde zajęcia były szczegółowo omawiane pod względem realizacji zaplanowanych celów, doboru metod, form i środków.
- Na zajęciach stosowałam różne metody aktywizujące np. dramę, pantomimę, burzę mózgów oraz różne gry dydaktyczne.
- Przygotowując różne uroczystości i imprezy szkolne, dokumentuję je na płytach CD i DVD. Dzięki temu z łatwością mogę podzielić się nimi z nauczycielkami nie tylko ze swojej placówki.
- Dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń. Przeprowadziłam dla zainteresowanych nauczycieli, pokaz robienia kwiatów z bibuły i świątecznych ozdób metodą decupage, które wykorzystane były na okolicznościowe kiermasze.
- Zamieściłam swoje publikacje w Internecie na stronie www.edux.pl (scenariusze zajęć, niniejsze sprawozdanie, opinię o dziecku). Mając na względzie fakt, że sama chętnie korzystam z różnych publikacji , chciałam też podzielić się swoimi pomysłami i rozwiązaniami z innymi nauczycielami.
- Pisałam również artykuły o projekcie edukacyjnym realizowanym w przedszkolu oraz o uroczystościach szkolnych z udziałem moich wychowanków, które były zamieszczane w gazetce „Wieści Gminne”.

Efekty:
Dzięki podjętym działaniom przekazałam nauczycielom praktyczne zastosowanie metod aktywizujących. Sama zaś nabyłam umiejętność dzielenia się swoim warsztatem pracy i osiągnięciami. Usprawniłam komunikację interpersonalną, pogłębiłam autorefleksję. Zajęcia otwarte pozwalają na ściślejszą współpracę z innymi nauczycielami, wymianę myśli, spostrzeżeń i doświadczeń. Prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zajęcia dają mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec dzieci i siebie. Dzieci miały możliwość pokazania własnych osiągnięć, nabrały pewności siebie i umiejętności pokonywania własnej tremy. Wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc przyczyniła się do rozwinięcia pozytywnych relacji. Podniosła się jakość pracy w organizowanych w szkole uroczystościach i imprezach. Zamieszczając publikacje w Internecie i w gazecie rozpowszechniłam swoją wiedzę i umiejętności szerszej społeczności a także przyczyniłam się do promocji szkoły w szerszym środowisku pedagogicznym.

3.2 Zadanie szczegółowe: Przygotowanie i przeprowadzenie referatu
i warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli kl. 0-III .

Sposób realizacji:
- W ramach pracy zespołu przedmiotowego klas 0-III, przygotowałam referat „Rozwój psychomotoryczny dziecka – symptomy możliwych zaburzeń w nauce czytania i pisania”. Zagadnienia z zakresu psychomotoryki oraz koordynacji funkcji biorących udział w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, wzbogaciły wiedzę nauczycieli na temat wczesnego diagnozowania dziecka.
- Korzystając z wiadomości jakie uzyskałam biorąc udział w warsztatach szkoleniowych „Zarządzanie ciszą”(2017r.) – przedstawiłam koleżankom prezentację multimedialną, której celem było ukazanie wartości wychowawczej ciszy. Następnie przeprowadziłam praktyczne warsztaty , na temat różnorodnych działań, które mają na celu skuteczne zapobieganie hałasowi w trakcie zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych:
- Zabawy z chustą animacyjną
- Zabawy i ćw. na koncentrację uwagi
- Zabawy na rozładowanie napięcia
- Zabawy relaksacyjne
- Zabawy plastyczne o charakterze rozluźniającym
- Zajęcia z kaligrafii.

Efekty:
Przekazane nowości pozwoliły koleżankom na poznanie nowych form i metod pracy, co wpłynęło na jakość realizowanego procesu dydaktycznego. Podjęte działania wpłynęły na wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela i na podniesienie jakości pracy szkoły. Dzięki zastosowanym metodom nastąpiła większa integracja zespołu klasowego i wzrosło zaangażowanie uczniów. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomagam innym, co daje mi wiele satysfakcji.

3.3 Zadanie szczegółowe: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk.

Sposób realizacji:
W trakcie mojej pracy w oddziale przedszkolnym miałam możliwość pełnienia funkcji opiekuna praktyk studenckich. Moim zadaniem było wprowadzanie studentki w rolę nauczyciela i wspierania jej w rozwoju zawodowym. Organizacja praktyki studenckiej obejmowała 2 tygodnie zajęć po 5 godzin dziennie. Program praktyki obserwacyjno – asystenckiej zakładał zapoznanie studentki z organizacją przedszkola, poznanie warsztatu i planowania pracy nauczyciela - wychowawcy oraz hospitowanie i asystowanie w trakcie zajęć, w tym samodzielne prowadzenie zajęć.
Prowadząc zajęcia zaprezentowałam metody aktywizujące stosowane
w nauczaniu dzieci. Uczuliłam praktykantkę na potrzebę i konieczność prowadzenia zabaw ruchowych, ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym mają wzmożoną potrzebę ruchu. Zaprezentowałam różne zabawy ruchowe jakie stosuję w czasie pobytu dzieci w przedszkolu. Korzystając z moich wskazówek i sugestii studentka samodzielnie ułożyła przykładowy scenariusz zajęć uwzględniając cele, metody, formy, środki dydaktyczne oraz prowadziła zajęcia w mojej obecności. Po każdych zajęciach wspólnie dokonywałyśmy ich analizy. Jako opiekun praktyk, tuż po ich zakończeniu zobowiązana byłam do dokonania oceny studenta w kontekście przebiegu odbytych praktyk w dzienniczku praktyk.

Efekty:
Dzieci miały możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych ze studentką, co wpłynęło na rozwój społeczny przedszkolaków. Studentka poznała specyfikę pracy w przedszkolu. Właściwie przygotowywała i prowadziła zajęcia dydaktyczne z dziećmi.
Szkoła otworzyła się na potrzeby edukacyjne stwarzając możliwości odbywania praktyk studentom. Jako nauczyciel z kilkunastoletnim stażem mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zdobyłam nowe doświadczenie polegające na obserwacji, omawianiu, udzielaniu wskazówek i ocenianiu pracy studentów.

4. Zadanie ogólne: Opracowanie i wdrożenie programu działań
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą.

4.1 Zadanie szczegółowe: Opracowanie i realizacja programu:„ Cudze chwalicie
swego nie znacie ! Mszalnica moja Mała Ojczyzna”

Sposób realizacji:
W otaczającej nas dziś rzeczywistości poczucie własnej tożsamości staje się czymś niezwykle ważnym i znaczącym. Uważam, że zajęcie się właśnie tym zagadnieniem jest jednym z bardzo ważnych zadań edukacji szkolnej przygotowującej młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w życiu, tu i teraz i w przyszłości. Dlatego też, podjęłam decyzję i przy współudziale koleżanek z młodszych klas, opracowałam program edukacji regionalnej dla Oddziału przedszkolnego i kl. I- III Szkoły Podstawowej , który był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w trakcie zajęć edukacyjnych oraz w formie zajęć pozalekcyjnych ( m.in. Kółka Rękodzielniczego, zespołu regionalnego „ Mali Mszalniczanie”) . Głównym celem programu było poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu oraz kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń. Treści przekazywane były jak najbardziej różnorodnymi metodami (obserwacje, gry dydaktyczne, wycieczki, inscenizacje, spotkania z ciekawymi ludźmi). W celu aktywizowania i pobudzania zainteresowań dzieci problematyką regionalną, zajęcia prowadzone były również w terenie, poza szkołą, w tym także lekcje muzealne w Sądeckim Parku Etnograficznym. Dzieci m.in. poznały legendę o powstaniu Mszalnicy, zwiedzały zabytkowe miejsca, uczyły się gwary i tańców lachowskich i dawnych zabaw dziecięcych, gromadziły eksponaty w kąciku regionalnym, wykonywały tradycyjne kwiaty z bibuły, palmy wielkanocne, stroiki świąteczne , miały możliwość prezentowania swoich wiadomości i umiejętności poprzez udział w rozmaitych konkursach, wystawach, pokazach i przedstawieniach.

Efekty:
Efektem wprowadzonych działań było wzbogacenie wiedzy dzieci na temat swojej miejscowości oraz dostrzeganie przez nich kulturowych walorów swojego regionu. Dzieci miały możliwość prezentowania wybranych umiejętności regionalnych poprzez własną aktywność (piosenki, tańce, słownictwo gwarowe) a przez to promowały szkołę w środowisku lokalnym. Podniosła się również jakość pracy szkoły poprzez kształtowanie lokalnego patriotyzmu.

4.2 Zadanie szczegółowe: Opracowanie i wdrożenie programu ekologicznego.

Sposób realizacji:
Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalną wrażliwość na otaczające je środowisko, ciekawość będącą początkiem rozwoju zainteresowań poznawczych, oraz emocjonalną chęć działania na rzecz ochrony przyrody. W związku z tym opracowałam program ekologiczny – pt. „Bądź przyjacielem przyrody” dla dzieci 6-letnich ,który był realizowany w roku szkolnym 2016/2017.
Głównym założeniem programu było oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy o środowisku, umiejętności, postaw i nawyków, mających na celu wyrobienie gotowości do podejmowania działań proekologicznych.
Aby osiągnąć założone cele starałam się jak najczęściej organizować dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, bezpośrednią obserwację stanu środowiska naturalnego. W tym celu posłużyłam się różnymi metodami pracy takimi, jak: spacery, wycieczki. Chciałam w szczególny sposób wpoić moim wychowankom, dbanie o czystość naszej planety i ochronę jej zasobów naturalnych. W ramach ewaluacji dzieci: prowadziły doświadczenia w kąciku przyrody hodując i obserwując różne rośliny, przeprowadzały badania w środowisku naturalnym. Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy zielnik, który zawierał zasuszone rośliny łąkowe. Dzięki temu dzieci utrwaliły sobie nazwy roślin. W zakresie realizacji programu dzieci uczestniczyły w akcjach „Sprzątanie świata” oraz w ,,Światowym Dniu Ziemi”. Zbieraliśmy zużyte baterie i telefony komórkowe, włączyliśmy się także do akcji niesienia pomocy zwierzętom w okresie zimy. Na parapecie umiejscowiliśmy karmnik, który został wykonany przez rodzica a dzieci zadbały o jedzenie dla ptaków. To działanie sprawiło, że dzieci poczuły się odpowiedzialne za los niektórych zwierząt oraz poznały parę gatunków ptaków. Jedną z form edukacji ekologicznej było zorganizowanie konkursu pt. „Śmieciojady na odpady”, którego celem było propagowanie postaw ekologicznych poprzez stworzenie pomysłowych pojemników na odpady i segregowanie śmieci na terenie szkoły.

Efekty:
Dzieci mają świadomość ekologiczną, wzbogaciły wiedzę i umiejętności o świecie przyrody i sposobach jego ochrony. Podjęły prace na rzecz ochrony przyrody. Znają zasadę krążenia wody w przyrodzie i przyczyny jej zanieczyszczenia. Znają wpływ zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby na rozwój roślin i wiedzą jak temu zapobiegać. Wiedzą jak ograniczyć produkcję odpadów przez środowisko domowe i szkolne. Potrafią segregować śmieci. Szkoła jest lepiej postrzegana we własnym środowisku. Osiągnięte cele i proekologiczna postawa dzieci jest dla mnie inspiracją do dalszej pracy i działań związanych z ochroną środowiska w naszym rejonie.

4.3 Zadanie szczegółowe: Realizacja programu autorskiego dla dzieci 5 i 6 letnich.
Sposób realizacji:
Mając na uwadze dobro dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną opracowałam program adaptacyjny dzieci 5 i 6 letnich przyjętych do oddziału przedszkolnego opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, który realizuję od 2013roku. Głównym założeniem programu jest stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w oddziale przedszkolnym, sprzyjających rozładowaniu negatywnych doznań dziecka. Aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom przystosowanie się do nowej sytuacji w sposób możliwie najmniej stresujący, program adaptacyjny obejmuje kilka spotkań dla nowych przedszkolaków i ich rodziców. Pierwsze spotkanie o charakterze edukacyjno- informacyjnym ma na celu zapoznanie rodziców z organizacją pracy w oddziale przedszkolnym i nauczycielami pracującymi w grupie, krótka prelekcja na temat: „Nasze dziecko w przedszkolu”, oraz wypełnianie przez rodziców ankiety z informacją o dziecku – w celu poznania potrzeb i upodobań przyszłych przedszkolaków. Kolejne spotkania odbywają się z dziećmi z udziałem rodziców i obejmują tematy: „Podróż do krainy przyjaźni”, „Podróż do krainy czarów”, „Jestem jak drzewo”, „Zabawy imionami”. Ewaluacją programu jest prowadzona przez cały rok obserwacja, analiza wytworów dzieci oraz przeprowadzona rozmowa z rodzicami dotycząca programu.

Efekty:
Dzięki spotkaniom adaptacyjnym następuje nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami ułatwiające współpracę .Mają oni większe zaufanie do placówki i środowiska szkolnego, a dzieci poczucie bezpieczeństwa i pozytywny, emocjonalny stosunek do przedszkola. Łatwiej akceptują reguły i zasady funkcjonowania w grupie i pozbywają się lęku adaptacyjnego.

5. Zadanie ogólne: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności
dotyczących zadań wychowawczych lub
opiekuńczych.

5.1 Zadanie szczegółowe: Realizacja Projektu Edukacyjnego: „ Moja przygoda
z teatrem”.

Sposób realizacji:
Od początku swojej pracy w oddziale przedszkolnym zauważyłam, że dzieci wykazują naturalną potrzebę wyrażania swoich doznań , przeżyć w różnych formach ekspresji. Staram się stwarzać takie sytuacje ,które sprzyjałyby ich rozwojowi i pobudzały do jeszcze większej aktywności. Aby udoskonalić własną pracę i lepiej przygotować się do tematu , ukończyłam warsztaty :„A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd- dziecięce zabawy w teatr”, a następnie przystąpiłam z dziećmi do realizacji projektu : „Moja przygoda z teatrem”, który był realizowany od XII – III 2017 r. w grupie dzieci 5 i 6 letnich w oddziale przedszkolnym.
Głównym założeniem projektu było wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez przybliżenie wiedzy o teatrze oraz rozwijanie umiejętności twórczych. W ramach realizacja projektu dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach podczas których rozmawialiśmy na temat teatru, wykonywaliśmy pacynki i kukiełki , odgrywaliśmy scenki dramowe i pantomimiczne. Dzieci przeprowadzały wywiady z ekspertami w tej dziedzinie, brały udział w wycieczce do teatru w N. Sączu - poznając pracę różnych osób związanych z teatrem. Ewaluacją projektu było przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków pt: „Poco jest zima”- podczas Dnia Babci i Dziadka oraz dla rodziców i uczniów kl. I-III.

Efekty:
Zastosowane działania sprawiły że dzieci mają bogatą wiedzę na temat teatru. Są kreatywne i twórcze, potrafią same inicjować zabawy w teatr. Mają poczucie własnej wartości, przełamują barierę nieśmiałości, rozwijają swoje talenty i zainteresowania. Chętnie biorą udział w przedstawieniach promując szkołę w środowisku lokalnym. Przekonanie o słuszności podjętych działań daje motywację dalszego doskonalenia się i podnoszenia jakości pracy szkoły.

5.2 Zadanie szczegółowe: Prowadzenie kółka rękodzielniczego.

Sposób realizacji:
Jednym z zadań naszej szkoły jest kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pielęgnowanie rodzimych tradycji, dlatego też w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej od 2014r powstało Kółko Rękodzielnicze dla chętnych uczniów kl. I-VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo, które prowadzę obecnie z koleżanką. Głównym jego celem jest rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i kreatywności oraz kultywowanie tradycji związanych z naszym regionem. W trakcie zajęć wykonywane są tradycyjne ozdoby świąteczne głównie związane z kalendarzem świąt, malarstwo na szkle, hafciarstwo i bibułkarstwo. Prace wykonywane z dziećmi podczas zajęć są wykorzystywane m.in. do dekoracji szkoły, jako upominki na róże okazje, na kiermasze konkursy oraz akcje charytatywne. Uczniowie chętnie biorą udział w takich zajęciach miło spędzając czas a dodatkowo rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, i spostrzegawczość. Uczą się estetyki, cierpliwości , dokładności i dyscypliny. W ramach działalności Kółka Rękodzielniczego przygotowuję chętne dzieci do konkursu gwarowego „ Lachoskie godonie” na szczeblu gminnym i powiatowym, oraz Przeglądu Grup Kolędniczych.

Efekty:
Uczniowie chętnie biorą udział w takich zajęciach miło spędzając czas a dodatkowo rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, i spostrzegawczość. Poprzez poznawanie dawnych zwyczajów, gwary lachowskiej, odtwarzanie zanikających dziedzin rękodzieła ludowego ( malarstwo na szkle, haft ludowy, kwiaty z bibuły, tradycyjne ozdoby choinkowe), wzmacniają się więzi z tradycją i kulturą ludową. Dzieci uczą się estetyki, cierpliwości , dokładności i dyscypliny. Biorąc udział w konkursach, w których zajmują czołowe miejsca, promują naszą szkołę w środowisku bliższym i dalszym. Kształtowanie lokalnego patriotyzmu u dzieci poprzez kultywowanie tradycji ludowych jakie ma miejsce na kółku rękodzielniczym służy podniesieniu jakości pracy szkoły.

5.3 Zadanie szczegółowe: Udział w Ogólnopolskim Konkursie „ Radosne
Przedszkole”.

Sposób realizacji:
Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a zarazem fascynujący .Wszelkie moje starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też w innej formie wzbogacania własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie, jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Chciałam by moje dzieci w grupie czuły się bezpieczne , radosne i spełnione. Dlatego też podjęłam decyzje , aby przystąpić do ogólnopolskiego konkursu „Radosne Przedszkole” – organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Było to dla mnie ogromne przedsięwzięcie wymagające wiele pracy i wysiłku. Konkurs trwał od 5 listopada 2014r. do 31marca 2015r .Warunkiem otrzymania tytułu „Radosnego przedszkola” było uzyskanie co najmniej 80% punktów ze wszystkich 10 zadań zrealizowanych w czasie trwania konkursu. Jury bardzo wysoko oceniło nasze działania, czego rezultatem było uzyskanie certyfikatu .

Efekty:
Poprzez udział w konkursie dzieci zdobyły nowe doświadczenia , rozwijały swoje talenty i zainteresowania .Wzrosła aktywność dzieci zwłaszcza u jednego z chłopców, który jak dotąd rzadko podejmował jakiekolwiek działania. Atrakcyjność zająć spowodowała, że dzieci czuły się zadowolone , radosne i otwarte. Uzyskanie tytułu „Radosnego przedszkola”, przyczyniło się do podniesienia jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej. Realizacja poszczególnych zadań pozwoliła mi odkryć niejeden potencjał drzemiący w moich wychowankach ,dzięki temu mogłam lepiej wspierać ich rozwój.
6. Zadanie ogólne: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami.

6.1 Zadanie szczegółowe: Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w N. Sączu.

Sposób realizacji:
W ramach współpracy często korzystam z porad pani psycholog oraz logopedy. Zachęcałam również rodziców dzieci mających trudności natury emocjonalnej czy umysłowej, jak również wymagających pomocy logopedycznej do korzystania z fachowej pomocy specjalistów. W okresie stażu kilkakrotnie pisałam opinie dzieci pod kątem osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej wymaganej przez psychologa w przypadku podjęcia nauki w szkole . Kierowałam również dzieci, które wykazywały trudności w nauce, po uzyskaniu zgody rodziców na badania. Przygotowywałam dla poradni niezbędną dokumentację. Po uzyskaniu opinii pracowałam z dziećmi według wskazówek w niej zawartych. Zapraszałam również panią psycholog na zajęcia w celu zaobserwowania zachowań dzieci z trudnościami w rozwoju społeczno-emocjonalnym a także zorganizowałam spotkania z panią psycholog dla rodziców tych dzieci. Dzięki temu rodzice otrzymali wsparcie i cenne wskazówki dotyczące postępowania z nimi, co przełożyło się na lepsze funkcjonowanie dzieci w przedszkolu.

Efekty:
Wczesne objęcie dzieci specjalistyczną pomocą pozwala wyrównać deficyty rozwojowe, zmniejsza niepowodzenia szkolne oraz problemy wychowawcze. Dzięki wskazówkom pracowników poradni praca wyrównawcza z dzieckiem zostaje ukierunkowana i prowadzi do usprawnienia zaburzonych funkcji. Dzięki wiedzy zdobytej samodzielnie, jak również pochodzących z publikacji poradni, potrafię radzić sobie z problemami dydaktycznymi , jak i wychowawczymi, pojawiającymi się każdego dnia. W ramach współpracy z poradnią rodzice są wspierani przez specjalistów w stymulowaniu rozwoju dziecka.

6.2 Zadanie szczegółowe: Współpraca z instytucjami , organizacjami
działającymi na rzecz edukacji oraz pomocy
społecznej.
Sposób realizacji:
 Współpraca z OSP W Mszalnicy:
- W ramach współpracy co o roku zwiedzaliśmy remizę strażacką w Mszalnicy. Dzieci poznały na czym polega praca strażaka.
- Komendant straży przedstawił dzieciom pogadankę na temat „Jak zapobiegać pożarom”, oraz
- Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Strażak w czasie pracy”.
 Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia W Mszalnicy.
- Co roku zapraszam na zajęcia z dziećmi pielęgniarkę szkolną, która przygotowuje dzieciom pogadankę na temat „Higieny jamy ustnej” oraz „Zasad zdrowego żywienia”
- W ramach propagowania zdrowego stylu życia od kilku lat organizuję dzieciom akcję: „ Jedz owoce i Warzywa –będziesz zdrowy jak ryba”- w ramach której dzieci przynoszą każdego dnia do przedszkola dowolny owoc lub warzywo a po spożyciu rysują go na swoim indywidualnym kalendarzu zdrowia. Podsumowaniem akcji są zajęcia otwarte z rodzicami podczas których dzieci prezentują krótką inscenizację o tematyce zdrowia a następnie wykonujemy wspólnie z rodzicami owocowe szaszłyki.
 Współpraca z biblioteką szkolną i publiczną w Mystkowie.
- Co roku bierzemy udział w zorganizowanym przez bibliotekę „Dniu Pluszowego Misia”, korzystamy z jej zasobów , poznajemy pracę bibliotekarza.
- Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy zakładki do książek z bohaterami ulubionych bajek dzieci ,które przekazaliśmy do biblioteki szkolnej.
- W ramach współpracy z publiczną Biblioteką w Mystkowie w 2015 i 2016r. uczestniczyliśmy w przedstawieniu pt: „ Bajki dla najmłodszych” oraz „ Czerwony Kapturek” w wykonaniu aktorów z Klubu Seniora.
- Wzięliśmy udział w międzyszkolnym konkursie „ Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna” - organizowanym przez bibliotekę w 2017r., w którym moi wychowankowie zdobyli II , III miejsce oraz wyróżnienie.
 Współpraca z Policją.
- W listopadzie 2014r. w ramach realizacji treści programowych wychowania komunikacyjnego, zorganizowałam dla dzieci z kl. „0, I-III”, spotkanie z przedstawicielami Posterunku policji w Nawojowej, którzy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Funkcjonariusze przypomnieli słuchaczom jak bezpiecznie podróżować samochodem, bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacjach zagrożeń. Wielką atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia samochodu policyjnego od środka. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali odblaski.

Efekty:
Dzięki współpracy z OSP w Mszalnicy dzieci poszerzyły wiedzę na temat pracy strażaka. Znają zagrożenia wynikające z zabaw ogniem i potrafią zapobiec pożarom, wezwać straż pożarną. Dzięki spotkaniom z pielęgniarką dzieci wiedzą co to jest próchnica zębów i znają jej następstwa .Potrafią prawidłowo szczotkować zęby, przezwyciężyć niechęć i bojaźń przed wizytą u stomatologa. Starają się zdrowo odżywiać. Zajęcia biblioteczne wpłynęły na rozwój zainteresowań czytelniczych moich wychowanków. Dzieci potrafią zachować się prawidłowo w miejscu użyteczności kulturalnej. Poprzez kontakt z książką, dzieci wzbogaciły swój zasób słów, lepiej poznały otaczający świat, uczyły się myślenia, rozwijały pamięć i wyobraźnię, kształtowały nawyk czytania. Poprzez udział w konkursie promowały naszą placówkę w środowisku pozaszkolnym. W ramach współpracy z policją, dzieci miały okazję bliżej poznać pracę funkcjonariuszy oraz podstawowe przepisy ruchu drogowego . Zostały wyposażone w breloczki i opaski odblaskowe ,dzięki czemu wzrośnie ich bezpieczeństwo na drodze.

6.3 Zadanie szczegółowe: Udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.
Sposób realizacji:
- Co roku dołączam się wraz z przedszkolakami do akcji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka.
- Przedszkolaki brały również udział w akcji zbierania funduszy na rehabilitację dla 4 letniego Huberta, 9- letniego Bartusia z poważną wadą serce oraz dla 2-letniej Dorotki chorej na raka. Zebrane pieniądze zostały przekazane rodzicom chorych dzieci.
- Co roku prowadzimy również zbiórkę zakrętek na rzecz potrzebujących dzieci.
- Współpracując ze Szkolnym Kołem Caritas , wzięliśmy udział w kampanii pod hasłem „Dobro na wagę złotówki”, polegającej na zebraniu jak największej liczby złotówek. Celem akcji jest uświadomienie wszystkim dzieciom i młodzieży, że małymi krokami (tak jak te złotówki) możemy stworzyć „coś” pięknego, „coś” co pozwoli pomóc wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach współpracy z SKC co roku pomagaliśmy przygotować stroiki świąteczne oraz palmy wielkanocne sprzedawane przez wolontariuszy przy Kościele Parafialnym.

Efekty:
Dzieci nauczyły się dostrzegać potrzebujących i dzielić się z innymi tym co mają. Uświadomiły sobie , że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Nauczyły się poszanowania „każdego grosza”. Poprzez akcje charytatywne rozwija się solidarność , współpraca i integracja nie tylko wśród dzieci , ale też całej społeczności lokalnej. Udział w akcjach charytatywnych przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Samoocena dorobku zawodowego za okres stażu

Pracując w zawodzie nauczyciela moim nadrzędnym celem jest troska o powierzone mojej opiece dziecko. Wszelkie starania związane zarówno z dokształcaniem, jak i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z małymi dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego wykonałam. Podjęłam się także wielu działań dodatkowych.
Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Świadczą one o moich umiejętnościach, zainteresowaniach oraz poziomie i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu dziecka oraz poszanowaniu jego praw. Moja otwartość na problemy innych, niesienie pomocy i służenie radą jest dla mnie źródłem satysfakcji. Zadania, które wyznaczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego, służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na kursach i szkoleniach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy. Przedsięwzięcia przeze mnie podejmowane z pewnością wzbogaciły dzieci o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia.
Myślę , że wszystkie działania, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i moją satysfakcją zawodową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.