X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34562
Przesłano:

Sprawozdanie śródroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Imię i nazwisko dyrektora:
Miejsce pracy:
Sprawozdanie za okres: 1.09.2016 - 1.01.2017 r.
Z dniem 1 września 2016r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dz. U. z 2013, poz. 393). Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).
Jestem wychowawczynią grupy .... ,jest to grupa 6-latków. Grupa aktualnie liczy ... dzieci, w tym .. chłopców i ... dziewczynek. Dzieci są zżyte ze sobą, nie mają problemów z współpracą, widoczne są już także trwałe przyjaźnie między dziećmi.
Moim opiekunem stażu jest ..., nauczyciel dyplomowany z ogromnym zasobem wiedzy i dużym doświadczeniem. Uważam, że praca w tej grupie dzieci i praca z takim opiekunem w wyjątkowy sposób sprzyja zdobywaniu doświadczenia w pracy. Wspólnie przyglądamy się sukcesom i małym porażkom naszych wychowanków, z uwagą obserwujemy postępy w pisaniu pierwszych liter, przeliczaniu, czytaniu prostych wyrazów oraz nabywaniu innych ważnych kompetencji. Współpraca z opiekunem układa się bez zarzutów, opiekun mojego stażu w każdej chwili służy mi radą i pomocą. Bardzo pomaga mi wspólna praca z opiekunem, czuję się pewnie, podpatruję oryginalne pomysły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań, jakie są wymagane ode mnie zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań:
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego

W wrześniu 2016 r. zapoznałam się z przepisami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego tj. Ustawą z dnia 26.01.1982 r. Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379), Ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156) , Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393).

Efekty działania:

Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury awansu zawodowego stały się dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza przepisów pozwoliła mi także na prawidłowe napisanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Od września 2016 r. w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem, co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu,
a także zasad komunikowania się i współpracy. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań ,w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć obserwowanych jak
i prowadzonych.

Efekty działań :

Współpraca z opiekunem przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia
i wzbogacenia mojego warsztatu pracy. Poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi, nauczyłam się myśleć refleksyjnie, a także poczyniłam postępy w sporządzaniu scenariuszy zajęć.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam :

- Statut Przedszkola
- Roczny Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczo- Opiekuńczej
- Program Wychowawczy
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Pracy
- Regulamin Wycieczek i Spacerów
- Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
- Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

Rozpoczynając staż, jako nauczyciel i wychowawca grupy dzieci najstarszych, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela.
Zapoznałam się ze sposobem tworzenia zapisu w dzienniku zajęć oraz budową konspektów zajęć, przyjętą w placówce. Starałam się systematycznie uzupełniać dziennik. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami). Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w placówce i poza nią. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP i PPOŻ. Brałam udział we wszystkich dotychczasowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów, pełniłam również rolę protokolantki.

Efekty działań:

Zapoznanie się z wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu i udział w Radach Pedagogicznych przyczynił się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.
Dowiedziałam się dzięki temu, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować i realizować założone cele.

4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Dogłębnie przeanalizowałam Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Zgodnie z jej wytycznymi zostały wybrane arkusze badania dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich. Zapoznałam się również z programami realizowanymi w naszym przedszkolu m.in.: program nauczania "Szkoła za rok", „Program Wychowawczy”, „Program Profilaktyczny".
Na fundamencie podstawy programowej opracowałam autorski Program Nauczania Języka Niemieckiego "Deutsch ist super!".

Efekty działań :

W swojej pracy z dziećmi wdrożyłam nową podstawę programową. Przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej wg nowych standardów. Opracowałam własny program nauczania języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym "Deutsch ist super!".

5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

Brałam udział w szkoleniach BHP oraz zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i poza nim oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także „Programem Wychowawczym", "Programem Profilaktycznym" i "Procedurą zapobiegania i zwalczania wszawicy".

Efekty działań :

Realizacja tego zadania pomogła mi uświadomić potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia.
Wiem, jak postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci
i dorosłych.

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć, ramowym rozkładem dnia w przedszkolu oraz Rocznym Planem Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej. Co miesiąc pisałam miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz z j. niemieckiego. Dokonywałam wpisów do dziennika. Nie opracowałam arkusza badania gotowości szkolnej dziecka, ponieważ korzystałam z gotowego zamieszczonego w naszym programie edukacyjnym „Szkoła za rok”, natomiast uczestniczyłam w wypełnianiu arkuszy diagnozy wstępnej. Opracowywałam konspekty zajęć, a także protokołowałam posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Efekty działań:

Potrafię zredagować miesięczne rozkłady treści programowych dla dzieci 6-letnich,
potrafię wpisywać poprawnie zapisy do dziennika, wiem, jak pisać protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, prawidłowo przeprowadziłam wstępne badanie gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

W okresie pierwszej połowy stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa, potwierdzenia, certyfikaty. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości oraz programów, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy.

Efekt działania:

Teczka nauczyciela stażysty.

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu

Jeszcze nie zrealizowałam.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy
Od września 2016 r. systematycznie sporządzam miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz plany nauczania j. niemieckiego. Dbam również o to, aby co miesiąc założenia pracy zostały udostępnione rodzicom na gazetce przedszkolnej.

Efekty działania:
Plany miesięczne zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.

2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.

Systematycznie sporządzam scenariusze zajęć (2 na tydzień) zgodnie z przyjętymi w przedszkolu normami oraz konsultuje ich założeń i celów z opiekunem stażu.

Efekty działań:
Scenariusze zajęć zatwierdzone przez opiekuna stażu.

3. Organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem niemieckim. Realizacja autorskiego projektu p.n. "Deutsch ist super!"

W ramach realizacji projektu "Deutsch ist super!" co miesiąc od października 2016 r. sporządzam plany nauczania j. niemieckiego. Dbam o to, aby zaplanowane działania były możliwie różnorodne i spełniały wszystkie potrzeby dzieci. Efekty swojej pracy dokumentuję za pomocą zdjęć udostępnianych na stronie przedszkola. Staram się również udostępniać na stronie materiały w postaci piosenek, verschiedene Lernkarten i innych, w celu utrwalania poznanych struktur w j. niemieckim w środowisku rodzinnym.

4. Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okolicznościowych.

W ciągu I półrocza, współpracując z innymi nauczycielami pomagałam
w zorganizowaniu uroczystości przedszkolnych tj.:

- Dziękujemy Naszym Paniom - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - uroczystość wewnętrzna, pomoc w organizacji, pomoc w wykonaniu upominków oraz przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Znak Mój - Orzeł Biały" - uroczysty poranek z okazji Narodowego Święta Niepodległości - uroczystość wewnętrzna, pomoc w organizacji i wystroju, przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Andrzejkowe wróżby i zabawy - organizacja (sporządzenie scenariusza), przeprowadzenie zabaw i wróżb w grupie.
- Gwiazdor w przedszkolu - koordynacja działań zaplanowanych w ramach wizyty gwiazdora w przedszkolu, rozdanie prezentów itd.
- "Przy świątecznym stole..." spotkanie gwiazdkowe z rodzicami - pomoc w organizacji i wystroju, pomoc w wykonaniu upominków, zaproszeń oraz przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Ćwiczę z babcią i dziadkiem - wspólna zabawa z okazji ich święta - organizacja, wystrój, wykonanie zaproszeń, przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej

Brałam udział w spotkaniach edukacyjnych z policjantem, przedstawicielem Straży Miejskiej,
autorką książek dla dzieci. Uczestniczyłam w spotkaniach teatralnych. Przygotowywałam także nasze dzieci do udziału w Olimpiadzie jesiennej organizowanej przez nasze przedszkole.

Efekty działań:

Dzieci miały możliwość zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności w środowisku przedszkolnym. Podniósł się poziom sprawności werbalnej dzieci oraz poziom wiedzy dzieci o otaczającym je świecie. Dzieci miały możliwość zaprezentowania się przed swoimi krewnymi. Stałam się odpowiedzialna za poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz ich przygotowanie przed różnego typu wystąpieniami.

5. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

W ciągu I półrocza miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących się do następujących tematów:
-"Efektywna współpraca z rodzicem trudnym, roszczeniowym i wymagającym"
-"Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktowymi w grupie przedszkolnej?"
-"Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i zachowania"
-"Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc dla nauczycieli w działaniach z małym dzieckiem"

Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam nie tylko w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, ale również w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział w następujących warsztatach i kursach:
- Szkolenie "Edukacja przez ruch D. Dziamskiej" zorganizowane w ....
- Szkolenie w ramach programu Erasmus +

Ponadto w trakcie realizacji stażu podjęłam studia na kierunkach:
-Kierunek: Pedagogika ...

Efekty działań:

Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Moje zajęcia są ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie. Swoją wiedzą dzielę się z koleżankami, skutecznie i ciekawie wychowuję i uczę. Usprawniam pracę dydaktyczno – wychowawczą, diagnozuję przyczyny niepowodzeń.

6. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych

Od września 2016 r. staram się w wolnych chwilach studiować dodatkową literaturę pedagogiczną oraz artykuły tematyczne. Do tej pory przeczytałam:

- Maria Borkowska, Kinga Wagh Integracja sensoryczna na co dzień
- W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci
- Edyta Gruszczyk- Kolczyńska Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki
Artykuły:
- Katarzyna Mędziak, Małgorzata Latos, "Sposoby wyciszania agresji stosowane w przedszkolu"
- Iwona Sikorska, "Inteligencja emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym"
Efekty działań:
Wzbogacenie własnego warsztatu metodologicznego, stosowanie nowych metod dydaktyczno-wychowawczych w praktyce. Napisanie recenzji przeczytanych książek i artykułów.
7. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. Od września 2016 r. starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej, która pomagała mi w podnoszeniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola. Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową: zaproszenia, dyplomy, podziękowania, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć, plany pracy, konspekty i scenariusze zajęć i inne.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint
oraz Exel. Korzystałam również z tablicy multimedialnej i rzutnika, stanowiących wyposażenie naszej sali przedszkolnej. W Internecie zamieściłam swój Plan Rozwoju Zawodowego. Śledziłam również na bieżąco w Internecie spis imprez sportowych dla dzieci w Poznaniu, w ramach jednego z swoich zadań przedszkolnych. Zamieszczałam także różne zdjęcia dzieci podczas zabaw lub zajęć dydaktycznych na stronie przedszkola lub profilu przedszkola na facebook'u. Staram się również udostępniać na stronie materiały w postaci piosenek, Lernkarten i innych, w celu utrwalania poznanych struktur w j. niemieckim w środowisku rodzinnym. W mojej pracy korzystałam także z różnych stron internetowych, tj. www.nauczycielprzedszkola.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.interklasa.pl, www.men.gov.pl, www.przedszkolak.pl.

Efekty działań:

Umiejętność posługiwania się komputerem: ułatwia moją pracę, wzbogaca warsztat pracy, pogłębia moje zainteresowania związane ze światem techniki, pomaga mi zainteresować nim dzieci, pozwoliła mi promować moje przedszkole w szerszym środowisku.

8. Współtworzenie grupy zadaniowej

W ramach współtworzenia grupy zadaniowej przyczyniłam się do powstania sprawozdania z ewaluacji za okres październik - styczeń wraz z narzędziami.

Efekty działań:
Współpraca z innymi nauczycielami tworzącymi grupę zadaniową.

9. Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Od września 2016 r. jestem odpowiedzialna za prowadzenie kroniki przedszkolnej, w której zamieszczam zdjęcia dzieci z najważniejszych wydarzeń przedszkola. Zadanie to realizuję systematycznie.

Efekty pracy:
Na bieżąco wypełniana kronika przedszkolna.

10. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia

W ciągu I półrocza miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących się do następujących tematów:
-"Efektywna współpraca z rodzicem trudnym, roszczeniowym i wymagającym"
-"Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktowymi w grupie przedszkolnej?"
-"Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i zachowania"
-"Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc dla nauczycieli w działaniach z małym dzieckiem"

Efekty działań:

Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zarówno w sytuacjach nauczyciel-dziecko, jak i nauczyciel-rodzic, a także nauczyłam się wielu praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom.

11. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest w prawidłowym funkcjonowaniu
przedszkola dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Swoją wiedzę i umiejętności dzieliłam z nauczycielkami poprzez: przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych, zamieszczanie propozycji zabaw ruchowych na gazetce przedszkolnej „Przedszkole w ruchu”, dzielenie się literaturą pedagogiczną. Staram się także dzielić posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami poprzez publikacje na portalach edukacyjnych, w tym półroczu zamieściłam Plan rozwoju zawodowego.

Efekt działania:

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, koleżanki korzystały z udostępnionych im scenariuszy zajęć i uroczystości. Publikacje w Internecie.

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

1. Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami moich wychowanków układa się pozytywnie. Rodzice chętnie uczestniczą we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych (stroje, ciasta). Pomagali także na co dzień przynosząc kartki, chusteczki, serwetki itp. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas różnorodnych spotkań i rozmów indywidualnych. Na pierwszym zebraniu zapoznałam rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Rodzice wzięli udział w następujących uroczystościach: "Przy świątecznym stole..." , Ćwiczę z babcią i dziadkiem. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy.

Efekty działań:

Rodzice poszerzyli swoja wiedzę na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
prezentowane materiały z j. niemieckiego zachęciły rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem w domu.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

Przez cały okres I półrocza obserwowałam dzieci pod kątem, zarówno dydaktycznym, jak i wychowawczym. Konsultowałam się z opiekunem stażu, co do podejścia wychowawczego do określonych dzieci. Starałam się w każdej sytuacji konfliktowej przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcze z dziećmi. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniu "Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktowymi w grupie przedszkolnej?", dzięki któremu wzbogaciłam swoją wiedzę wychowawczą, szczególnie w sytuacjach trudnych.

Efekty działań:

Wypracowanie wspólnego podejścia wychowawczego z opiekunem stażu do określonych dzieci. Wzbogacenie wiedzy na temat zachowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

Uroczystości i imprezy przedszkolne, w które byłam zaangażowana w I półroczu:
- Dziękujemy Naszym Paniom - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - uroczystość wewnętrzna, pomoc w organizacji, pomoc w wykonaniu upominków oraz przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Olimpiada jesienna - przygotowanie dzieci do uczestnictwa w Olimpiadzie, pomoc w organizacji
- Znak Mój - Orzeł Biały" - uroczysty poranek z okazji Dnia Niepodległości - uroczystość wewnętrzna, pomoc w organizacji i wystroju, przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Andrzejkowe wróżby i zabawy - organizacja (sporządzenie scenariusza), przeprowadzenie zabaw i wróżb w grupie.
- Gwiazdor w przedszkolu - koordynacja działań zaplanowanych w ramach wizyty gwiazdora w przedszkolu, rozdanie prezentów itd.
- "Przy świątecznym stole..." spotkanie gwiazdkowe z rodzicami - pomoc w organizacji i wystroju, pomoc w wykonaniu upominków, zaproszeń oraz przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Ćwiczę z babcią i dziadkiem - wspólna zabawa z okazji ich święta - organizacja, wystrój, wykonanie zaproszeń, przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej

Wycieczki:
- Wycieczka do Klimkowej Osady Data:

Dodatkowo:
- częste spacery po okolicy przedszkola
- udział w spotkaniu z przedstawicielem Straży Miejskiej
- udział w przedstawieniach teatralnych

Efekty działań:

Nauczyłam się planować, współorganizować oraz organizować uroczystości i imprezy przedszkolne. Byłam odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wycieczki przedszkolnej.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

W dotychczasowym przebiegu stażu miałam możliwość prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu, nauczycieli i dyrektora placówki. Sporządziłam scenariusze hospitacyjne. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy konspekty i scenariusze. Po każdym działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności, a także eliminacji popełnianych przeze mnie błędów.

Efekty działania:

Potrafię poprawnie napisać konspekt zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz przebiegiem zajęć. Konspekt zawsze omawiałam kilka dni przez prowadzeniem zajęć, uwzględniając zalecenia i rady. Potrafię sformułować mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć i zabaw.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

W I półroczu systematycznie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, miałam możliwość także obserwacji innych nauczycieli podczas różnych aktywności z dziećmi. Po obserwacji zajęć omawiałam swoje spostrzeżenia z opiekunem, sporządzałam również notatki i wnioski z obserwacji.

Efekty działań:

Poznałam różnorodne metody i techniki pracy wspomagające rozwój dziecka, które wzbogaciły także mój warsztat pracy. Uczestnictwo w różnorodnych działaniach edukacyjnych wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i metodyczną, nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.