X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34524
Przesłano:

Częściowe sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego

Agnieszka Wtorkowska

Sprawozdanie częściowe z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
za rok szkolny 2014/2015

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ DZIĘKI WDROŻENIU DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły.
3. Praca w zespole humanistycznym.
4. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego proponowanych przez SPSK.
5. Praca w komisjach egzaminacyjnych.
6. Studiowanie literatury fachowej o tematyce polonistycznej.
7. Studiowanie literatury pogłębiającej rozwój duchowy nauczyciela.
8. Pedagogizacja rodziców.
9. Praca z uczniem zdolnym.

Ad. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
W sierpniu 2014 r. przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, które dotyczą awansu zawodowego. Następnie w terminie złożyłam do dyrektora szkoły najpierw wniosek o rozpoczęcie stażu, a później plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Ad.2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły.
We wrześniu 2014 r. zapoznałam się z dokumentacją szkoły, ponieważ był to pierwszy rok mojej pracy w Publicznym Gimnazjum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie. Przeanalizowałam następujące dokumenty: Program Wychowawczy SPSK, Statut Szkoły, Koncepcję Pracy Publicznego Gimnazjum SPSK w Częstochowie, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Kryteria Ocen z Zachowania, Regulamin Uczniowski.
Ad.3. Praca w zespole humanistycznym.
W zespole humanistycznym pracowałam m. in. razem z innymi nauczycielami języka polskiego. Bardzo cenna była dla mnie wymiana doświadczeń z innymi polonistami, szczególnie pomocne były konkretne spostrzeżenia dotyczące realizacji zagadnień z gramatyki, które zwykle sprawiają uczniom trudności. Dzieliłam się uwagami dotyczącymi omawianych w gimnazjum lektur. W ramach pracy zespołu humanistycznego razem z innymi polonistami analizowałam wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego.
Ad. 4. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego proponowanych przez SPSK.
Brałam udział w 2 szkoleniach formacyjno-zawodowych organizowanych przez SPSK w roku szkolnym 2014/2015.
Ad. 5. Praca w komisjach egzaminacyjnych.
Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminów gimnazjalnych w 2015 r. Zostałam również oddelegowana do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w trakcie matur- byłam członkiem komisji egzaminacyjnej. Wraz z innymi nauczycielami przeprowadziłam próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów Publicznego Gimnazjum SPSK w Częstochowie.
Ad. 6. Studiowanie literatury fachowej o tematyce polonistycznej.
Przeczytałam następujące pozycje:
Julian Krzyżanowski „Sztuka słowa”,
Andrzej Markowski „Polszczyzna znana i nieznana”.

Ad. 7. Studiowanie literatury pogłębiającej rozwój duchowy nauczyciela.
W ciągu roku szkolnego 2014/2015 systematycznie czytałam dostępną w szkole dla nauczycieli prasę katolicką: miesięcznik „Wychowawca”, Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” oraz dwutygodnik „Droga”. Regularnie czytałam rozważania na 2015 r. „Żyć Ewangelią”, które otrzymał od dyrekcji szkoły każdy nauczyciel Publicznego Gimnazjum SPSK w Częstochowie.
Przeczytałam następujące pozycje książkowe:
Patrizia Cattaneo „Św. Charbel mnich cudotwórca”,
Wanda Półtawska „By rodzina była Bogiem silna...”,
ks. Stanisław Gancarek „Małżeństwo”,
Anatolij Bajukański „Cuda świętego Charbela”,
Dante Alimenti „Ojciec Pio”
Ponadto dbałam o swój rozwój duchowy, uczestniczyłam w mszach św. dla społeczności szkolnej oraz prowadziłam życie sakramentalne.
Ad. 8. Pedagogizacja rodziców.
W roku szkolnym 2014/2015 tak jak i inni nauczyciele szkoły ustaliłam termin swoich cotygodniowych konsultacji dla rodziców. W wyznaczonym czasie przebywałam na terenie szkoły, by zainteresowani rodzice mogli się ze mną skontaktować. Raz w miesiącu w tzw. „otwarty wtorek” wraz z innymi nauczycielami pozostawałam do dyspozycji rodziców w ramach dodatkowych konsultacji. Pomimo że nie pełniłam obowiązków wychowawcy, byłam obecna na każdej wywiadówce- rodzice uczniów mogli się ze mną skontaktować. W trakcie wyżej wymienionych spotkań przeprowadziłam indywidualne rozmowy z zainteresowanymi rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów, przybliżałam Program Wychowawczy SPSK, dawałam świadectwo.
Ad. 9. Praca z uczniem zdolnym.
W roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów II klas gimnazjum w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Część tych zajęć zorganizowałam jako konsultacje dla uczniów zdolnych. Razem z niektórymi uczniami z klasy IIb i IIc napisałam 2 artykuły, które zostały opublikowane w katolickim miesięczniku „Ogień Jezusa”. W ramach tych zajęć przygotowywałam również uczniów do konkursów literackich: w V Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej w Radomsku, w Międzyszkolnym Konkursie „Listy do Jana Pawła II” w Kłobucku oraz na pracę w konkursie literackim zorganizowanym z okazji XVI Radomszczańskich Dni Rodziny. W tym ostatnim konkursie jeden z moich uczniów otrzymał wyróżnienie.

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych.
3. Pomoc nauczycielowi informatyki w prowadzeniu strony internetowej szkoły.
4. Wykorzystywanie internetu jako źródła informacji i skutecznej komunikacji.

Ad. 1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Napisałam plan rozwoju zawodowego i opublikowałam go na stronie internetowej „Edux”.
Ad. 2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych.
Samodzielnie przygotowałam dla uczniów pomoce dydaktyczne i sprawdziany.
Ad. 3. Pomoc nauczycielowi informatyki w prowadzeniu strony internetowej szkoły.
Zrobiłam korektę wszystkich wpisów na stronie internetowej szkoły.
Ad. 4. Wykorzystywanie internetu jako źródła informacji i skutecznej komunikacji.
W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowałam współpracę z redakcją katolickiego miesięcznika „Ogień Jezusa”- w ramach wolontariatu robiłam korektę czasopisma. Początkowo sprawdzałam dwukrotnie 34 strony gazety, po kilku miesiącach wraz z rozwojem miesięcznika robiłam korektę 40 stron. Wszystkie teksty do sprawdzenia otrzymywałam elektronicznie. Po obróbce teksty również odsyłałam za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie wątpliwości w trakcie sprawdzania artykułów wielokrotnie wykorzystywałam internet jako źródło informacji. Dzięki współpracy z redakcją dobrze poznałam Worda, LibreOffica- były to moje podstawowe narzędzia pracy.
Korzystałam z portali edukacyjnych, zwłaszcza „Edux” i „Profesor”- najczęściej interesowały mnie materiały opublikowane przez innych polonistów oraz te dotyczące awansu zawodowego.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

1. Współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.

Ad. 1. Współpraca z gronem pedagogicznym.
Chętnie współpracowałam z gronem pedagogicznym. Na przykład gdy przygotowywałam apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, poprosiłam nauczyciela muzyki o pomoc. Razem przeprowadziliśmy kilka prób z uczniami. Dzięki temu apel z okazji 11 listopada był ciekawszy, oprócz tekstów i wierszy patriotycznych został ubogacony śpiewem odpowiednich pieśni.
W roku szkolnym 2014/2015 zostałam wyznaczona jako jedna z dwóch osób do zapisywania protokołów z Rad Pedagogicznych oraz uchwał. Ponieważ protokoły zapisywane są w Wordzie, koleżanka pokazała mi wzory różnych protokołów. Później systematycznie współpracowałyśmy ze sobą, dzieląc się uczciwie obowiązkami protokolanta.
W maju 2015 r. została zorganizowana ze szkoły pielgrzymka do Wilna, w której również uczestniczyłam. W naturalny sposób dzięki temu wyjazdowi mogłam się lepiej zintegrować z gronem pedagogicznym szkoły. Uczestniczyłam również w spotkaniach dla nauczycieli organizowanych przez dyrekcję: z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przed świętami wielkanocnymi.
Współpracowałam z innymi nauczycielami podczas imprez szkolnych i uroczystości, np. podczas Dnia Dziecka w Olsztynie, dni otwartych, VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Patriotycznej.
Bardzo często rozmawiałam z wychowawcami klas, w których uczyłam. Wspólnie omawialiśmy bieżące problemy wychowawcze, najczęściej kłopoty sprawiali uczniowie drugoroczni, pomocne też były rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkoły.
Ad. 2. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.
Dzieliłam się doświadczeniem z innymi nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych, brałam udział w pracach zespołu humanistycznego. Współpracowałam z innymi polonistami podczas organizacji próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz podczas organizowania wyjścia na spektakl „Balladyna”w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
W szkole znajduje się biblioteka- w sprawie lektur szkolnych i innych książek dla uczniów konsultowałam się z nauczycielem bibliotekarzem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.