X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34527
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Dyrektor szkoły Szkoła

1 września 2014 r. 31 maja 2017 r.
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego i intelektualnego
- ewaluacja oraz podsumowanie własnej pracy:
a) monitorowanie własnych osiągnięć i rozwoju zawodowego
b) skompletowanie i analiza wszystkich dokumentów oceniających dotychczasową pracę
c) określenie mocnych i słabych stron
d) uświadomienie sobie własnych niedociągnięć wymagających poprawy
e) autorefleksja
wrzesień 2014
plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- jasne określenie zasad współpracy oraz zawarcie kontraktu
- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
- opracowanie projektu sprawozdania
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie celem ewaluacji

wrzesień 2014

początek stażu

wrzesień 2014
koniec stażu

cały okres stażu

kontrakt
harmonogram spotkań
wniosek, plan

sprawozdanie
wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu

3. Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej
- wpisy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku elektronicznym, dzienniku zajęć dodatkowych, arkuszu ocen, świadectwie szkolnym
- tworzenie planów wynikowych, kryteriów oceniania, planu pracy wychowawczej
-
cały okres stażu dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne, plany wynikowe, kryteria oceniania, plan pracy wychowawczej

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- opracowanie scenariuszy zajęć, testów sprawdzających
- opracowanie testu kompetencji dla klasy I , przeprowadzenie testu oraz analiza wyników
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
- opracowanie pomocy dydaktycznych: prezentacji multimedialnych, plakatów, itp.
- wykorzystanie najnowszej technologii podczas prowadzenia zajęć
- stosowanie aktywnych metod nauczania
cały okres stażu
wrzesień 2014
dokumentacja podjętych działań

6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego
- udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- praca w zespołach nauczycielskich
- analiza egzaminów zewnętrznych
- udział w szkoleniu na egzaminatora
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady, szkoleń
cały okres stażu

2015
potwierdzenia

protokoły

zaświadczenie

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań samodzielnie lub przy współpracy z innymi nauczycielami

- zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych
- organizowanie konkursów, akademii
- opieka nad salą lekcyjną
cały okres stażu
scenariusze, test, zdjęcia

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych i klasowych
- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez szkolnych
- pomoc w przygotowaniu dekoracji bożonarodzeniowej i organizacji wigilii klasowej
cały okres stażu
scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

9. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego
- prowadzenie kółka języka angielskiego, kółka kuglarskiego grudzień 2014-maj 2015
cały rok szkolny
potwierdzenie

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniów i rodziców
- obserwacje i rozmowy z uczniami,
- zebrania, dni otwarte oraz spotkania indywidualne z rodzicami,
- przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców w zależności od potrzeb cały okres stażu listy obecności, adnotacje w dzienniku, ankiety, notatki

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska

- współtworzenie z uczniami tematyki godzin wychowawczych
- aktywna realizacja i dostosowywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy
- udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach psychologicznych
- współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- współpraca z pedagogiem szkolnym
cały okres stażu
plan pracy wychowawcy, wpisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenia

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego
- uczestnictwo w akademiach szkolnych
- wycieczki do miejsc historii i pamięci narodowej
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- wycieczki do kina
- ogólnoszkolna wycieczka do parku rozrywki „Energyland”
- współorganizacja połowinek klasowych
- współorganizacja studniówki klas 4
według harmonogramu imprez
cały okres stażu

2014
2015

scenariusze, dokumentacje wycieczek, adnotacje w dzienniku

4. Praca z uczniami z trudnościami oraz opieka nad uczniami zdolnymi
- prowadzenie zajęć (zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursów, matury)
cały okres stażu
wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych

5. Udział wraz z młodzieżą w konkursach
- przygotowywanie uczniów do konkursów, sprawdzanie testów, towarzyszenie uczniom podczas rozdania nagród, ogłoszenia wyników
cały okres stażu
zaświadczenia, zdjęcia, podziękowania

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- opracowywanie dokumentacji awansu, scenariuszy zajęć, planów wynikowych, kryteria oceniania, dyplomów, podziękowań zaproszeń i pomocy dydaktycznych

cały okres stażu

wymienione dokumenty

2. Wykorzystanie komputera podczas zajęć
- korzystanie z Internetu (słowników online, serwisu Youtube, stron BBC, Guardian, itp., e-maila) podczas zajęć z języka angielskiego
cały okres stażu
wpisy w dzienniku zajęć

3.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu

4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
- czytanie tekstów internetowych na temat awansu zawodowego - portale poświęcone awansowi
- korzystanie z forów internetowych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy na temat awansu na stopień nauczyciela mianowanego

- Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
cały okres stażu

cały okres stażu

spis portali

adresy stron

§ 7 ust.2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącej pracy z młodzieżą (dyscyplina, konflikty w zespole klasowym, agresja, itp.) oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami
- udział w warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy
- przeprowadzanie ankiet służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych
- badanie wpływu gier komputerowych na wyniki w nauce uczniów oraz dostosowanie gier do potrzeb językowych i wykorzystanie ich na lekcjach
cały okres stażu
wykaz literatury

potwierdzenia udziału

ankiety

scenariusz lekcji

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozmowy wychowawcze, współpraca z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i wychowawczej uczniom
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia
- działania na rzecz podnoszenia kultury słowa i kultury osobistej
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniem w postaci pogadanek na godzinach wychowawczych, zapraszanie osób związanych z uzależnianiem
- współtworzenie Szkolnego Programu Wychowawczego oraz tworzenie planu pracy wychowawcy szkolnego
cały okres stażu

potwierdzenia, wpisy w dzienniku

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu

- dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących ścieżek awansu zawodowego

- stałe konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami

- założenie teczki „Awans zawodowy”

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania

- samodzielne studiowanie czasopism, literatury, portali internetowych z zakresu awansu zawodowego
początek stażu

cały okres stażu

początek stażu
początek stażu

cały okres stażu

zbiór dokumentacji

teczka „Awans zawodowy”
wniosek, plan rozwoju, sprawozdania

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- dokładna analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty i jego zmian, Statutu Szkoły, WZO i obowiązujących w placówce planów i programów
cały okres stażu
biblioteczka

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
- praca w komisji do spraw Statutu Szkoły
- praca w zespole ewaluacji wewnątrzszkolnej
- współtworzenie Szkolnego Programu Wychowawczego
cały okres stażu
zapisy w protokołach, potwierdzenia

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.