X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34515
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Dotyczący uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Monika Borowska

Morąg 2014
I. INFORMACJE O NAUCZYCIELU

1. Imię i nazwisko: Monika Borowska
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
3. Posiadane kwalifikacje:
a. Pedagogika Społeczna – dyplom magistra
b. Zintegrowana wczesna edukacja – studia podyplomowe
c. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia podyplomowe

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Moniki Borowskiej nauczyciela oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Czas trwania stażu – 2lata 9miesięcy (1.09.2014r. – 31.05.2017r.)
Opiekun stażu –

Cel główny – uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu obejmują następujące punkty:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004r.)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239)

§ 7ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego . Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN, KO,
- Karta Nauczyciela (część dot. awansu zawodowego)
- publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet). IX 2014r. Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”, zbiór dokumentacji
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy,

- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora,

- Omawianie przeprowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności dokonywania ewaluacji oraz wprowadzania zmian w podjętych działaniach,

- Opracowanie Projektu Sprawozdania IX 2014r

1 na semestr

1 na semestr/wg harmonogramu hospitacji

wg harmonogramu zajęć

V 2017r. Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Wnioski, uwagi

Sprawozdanie
3. Uczestnictwo w pracach organów Szkoły związanych z realizacją zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych - Rada Pedagogiczna - Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Referat nt. „Odporność emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym”
-udział w pracach zespołów nauczycielskich powoływanych przez dyrektora szkoły. Według harmonogramu RP Protokół posiedzenia RP, referat
4. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez:

a)Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
i umiejętności,

b) wzbogacanie swojej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej przez samokształcenie. - Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl),

- Zajęcia obserwowane, konsultacje itp.

- Lektura literatury fachowej, korzystanie
z internetu Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

Notatki, scenariusze zajęć

Notatki
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie różnorodnych metod i form, opracowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia. - Stosowanie metod aktywizujących,
- Sporządzenie narzędzia do diagnozy
- Prowadzenie diagnozy przedszkolnej
Okres stażu Wydruki komputerowe – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, Okres stażu Dokumenty przedszkolne
7. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami. - Zorganizowanie konkursu plastycznego nt. „Laurka dla Ziemi z okazji jej święta”(22.04.-Międzynarodowy Dzień Ziemi) - forma plakatu

- Współpraca przy organizowaniu imprez okolicznościowychi: „Wspólne kolędowanie”
„Dzień Babci i Dziadka””Dzień Matki i Ojca”„Festyndziecięcy””Mikołajki””Andrzejki”

- Organizowanie różnych wycieczek np.do lasu,
muzeum IV 2015r.

Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenie pani Dyrektor

Scenariusze, protokoły

Dokumentacja fotograficzna, karty wycieczek

8. Ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciel - Autorefleksja, samoocena V 2017r. Sprawozdanie

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców, a także środowiska lokalnego. - Obserwacje, rozmowy z opiekunami prawnymi wychowanków,
- Pedagogizacja rodziców oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy (zaproszony gość-pedagog, psycholog, lub logopeda) Według harmonogramu Przedszkola oraz okresu stażu w zależności od potrzeb. Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Na bieżąco Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
3. Współpraca z logopedą, pedagogiem. Konsultacje ze specjalistami Okres stażu Zaświadczenia
4. Udział w realizacji programów profilaktycznych. Współpraca przy organizacji i prowadzeniu zajęć:
- „Przyjaciele Kuby i Oli-klub PCK”,
- „Bezpieczne wakacje” ,”Bezpieczne ferie”,
-Logopedyczny program profilaktyczny ”Gimnastyka buzi i języka”

Okres stażu Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć
5. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi. Innowacja pedagogiczna „Czym skorupka za młodu nasiąknie..”
Projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci. 1.X-31.VI.2015r.
Okres stażu Zdjęcia, prace dziecięce
6. Praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Prowadzenie pracy indywidualnej. Okres stażu Scenariusze zajęć, wpisy w zeszycie pracy indywidualnej,
7. Opieka nad dziećmi zdolnym. - Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych. Okres stażu Scenariusze zajęć, dodatkowe karty pracy dla dzieci
8. Przygotowywanie imprez przedszkolnych. Dekoracja sal, opracowywanie scenariuszy imprez. Wg harmonogramu Wpisy w dzienniku zajęć
9. Udział z dziećmi w konkursach, przedstawieniach teatralnych, muzycznych , akcjach organizowanych przez inne przedszkola i inne instytucje (Predszkola, Urząd Miasta)
- Przygotowywanie dzieci do konkursów plastycznych ,muzycznych
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”

Okres stażu

Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie komputera
w pracy. - Opracowywanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć z wykorzystaniem różnorodnych programów komputerowych,

- Tworzenie prezentacji multimedialnych,

- Wykorzystanie w pracy encyklopedii multimedialnych.

- Prowadzenie z dziećmi zajęć z zastosowaniem programów multimedialnych „Klik”, „Miś” Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Programy, prezentacje multimedialne

Płyty CD

Płyty CD
2. Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela. - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi),

- Wyszukiwanie materiałów do zajęć dydaktycznych,

- Pogłębianie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej poprzez strony WWW.

- Współudział w prowadzeniu strony internetowej szkoły. Okres stażu Spis portali, teksty
3. Dzielenie się wiedzą na portalach związanych z wychowaniem przedszkolnym. - Udzielanie się na forach internetowych np. Literka pl., Przedszkolak pl., 45min.pl Okres stażu Spis portali
4. Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych. - Opracowywanie materiałów w postaci: scenariuszy zajęć, uroczystości, konkursów,

Okres stażu Strony WWW

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. - Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków, rozmowy
wychowawcze, obserwacja dzieci,

- Spotkania z rodzicami w celu ujednolicenia pracy wychowawczo – dydaktycznej

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- Współpraca ze specjalistami Poradni PP, z logopedą, pedagogiem szkolnym

- Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci

- Wykorzystanie znajomości zagadnień
z psychologii, pedagogiki do
opracowywania programów pracy
indywidualnej.

- Stosowanie grupowych umów, wprowadzenie systemu nagradzania. Okres stazu

Okres stażu

wg potrzeb

wg potrzeb

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Dokumentacja podjętych działań,
Zaświadczenia,

Protokoły
Plan współpracy z rodzicami

Zaświadczenia

Dokumentacja PPP

Program pracy indywidualnej

2. Doskonalenie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych - Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy,
- Studiowanie literatury fachowej Okres stażu Zaświadczenia

Notatki
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Okres stażu Wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analizowanie aktów prawnych i procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. - Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia i realizacji stażu.
IX 2014r.

Wniosek, Projekt Rozwoju Zawodowego

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Analiza: Karty Nauczyciela,
Ustawy o Systemie Oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola,
Rozporządzenia MEN. Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Studiowanie dokumentacji szkolnej: statutu, planów, regulaminów i programów, przepisów BHP. - stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

- Prawidłowa organizacja spacerów i wycieczek zgodnie z regulaminem.

Okres stażu Zaświadczenie

Karta wycieczki

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.