X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34542
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ : mgr xxx
NAUCZYCIEL : nauczyciel geografii
NAZWA SZKOŁY : xxx
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU : 01.09.2016r.
CZAS TRWANIA STAŻU : 9 miesięcy tj. do 31.05.2017r.
OPIEKUN STAŻU : mgr xxx
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NADANY NA MOCY PRAWA :
nauczyciel stażysta
CEL GŁÓWNY : uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE :
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz przepisów dotyczących nauki i pracy.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz sposobami prowadzenia własnej dokumentacji.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
6. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
7. Zdobywanie wiedzy związanej ze środowiskiem lokalnym w ramach współpracy.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
(Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. 2013 poz. 393 z 26 marca 2013r.)

Zgodnie z: § 6.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

zadania:
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Forma realizacji:
Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia. Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Dowody realizacji
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Termin
IX
Zadania:
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Forma realizacji:
Bezpośrednia rozmowa na temat przebiegu stażu;
zwarcie kontraktu z opiekunem
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Opracowanie zasad współpracy,
rozmowy, hospitacje.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin
IX
Zadania:
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Termin:
IX- V
Zadania:
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Osoby wspierające
Opiekun stażu
Dowody realizacji
Wspomniane dokumenty
Termin:
Na bieżąco
Zadania
Przygotowanie projektu sprawozdania
Formy realizacji:
Opis realizacji niniejszego planu
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Termin:
V
Zadania:
Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
Formy realizacji:
Udział w Radach Pedagogicznych
Osoby wspierające
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
Dowody realizacji:
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych
Termin:
Na bieżąco
Zadania:
Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, profilaktyki, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych rozkłady zajęć itp.
Formy realizacji:
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dyrektor
Specjalista ds. kadrowych
Dowody realizacji
Wpisy w dziennikach
Termin
IX
Na bieżąco
Zadania
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Formy realizacji:
Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dyrektor
Inni nauczyciele
Dowody realizacji:
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
Termin:
IX
Zadania:
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
Formy realizacji
Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dyrektor
Koordynator d/s BHP
Dowody realizacji:
oświadczenie o odbytym szkoleniu BHP
Termin:
IX

Zgodnie z: § 6.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania:
Opracowanie rozkładu materiału do pracy całorocznej
Formy realizacji:
Notatki własne, rozkład materiału wychowania ponadgimnazjalnego
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Potwierdzenie Dyrekcji
Termin:
IX/X
Zadania:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Formy realizacji:
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Osoby wspierające:
Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciele
Dowody realizacji:
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Termin
Raz w miesiącu
Zadania:
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Forma realizacji:
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Osoby wspierające
Opiekun stażu
dowody realizacji:
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Termin:
Raz w miesiącu
Zadania:
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Formy realizacji:
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Autorefleksja, autoanaliza
Termin:
Na bieżąco
Zadania
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Formy realizacji:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.:
w konkursach, szkoleniach
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dyrektor
Dowody realizacji:
Zaświadczenia o ukończonych kursach
Termin
Na bieżąco
Zadania
Czynny udział w życiu szkoły
Formy realizacji:
Pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek i imprez szkolnych
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Dowody realizacji:
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, zdjęcia, wystawki
Termin:
Cały okres stażu
Zadania:
Wspomaganie aktywności twórczej młodzieży
Formy realizacji:
Udział uczniów w konkursach szkolnych
Osoby wspierające
Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Dowody realizacji:
Dyplomy, zaświadczenia
Termin:
Na bieżąco
Zadania:
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Formy realizacji:
Udział w szkoleniach
Literatura pedagogiczna i psychologiczna
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Osoby prowadzące kursy
Dowody realizacji:
Zaświadczenia, recenzje przeczytanych książek, artykułów
Termin
Na bieżąco
Zadania
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
Formy realizacji
Ćwiczenia pomagające uczniom w nadrobieniu zaległości
osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Potwierdzenie opiekuna stażu
Dziennik zajęć dodatkowych
Termin:
Cały okres stażu
Zadania:
Udostępnienie innym nauczycielom własnej wiedzy i doświadczenia
Formy realizacji:
Publikacja planu rozwoju zawodowego i innych materiałów własnych na stronach internetowych i przekazanie ich do biblioteki.
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Adresy portali internetowych,
biblioteka
termin
Cały okres stażu

Zgodnie z: § 6.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zadania:
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Formy realizacji:
Rozmowy indywidualne,
arkusze ocen, stała obserwacja uczniów.
Osoby wspierające:
Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Rodzice
Dowody realizacji:
Charakterystyka uczniów w przygotowanej przez siebie formie
Termin:
Cały okres stażu
Zadania:
Motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju Wspieranie Formy realizacji:
inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Konspekty,
Lista konkursów
Cały okres stażu

Zgodnie z: § 6.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Formy realizacji:
Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
Osoby wspierające
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Dowody realizacji
Wnioski z obserwacji i hospitacji
termin
Cały okres stażu
Zadania:
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Formy realizacji:
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Osoby wspierające
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Termin:
Na bieżąco
Zadania:
Analiza i samoocena swojej pracy
formy realizacji:
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
Osoby wspierające:
Opiekun stażu
Dowody realizacji:
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Termin:
Na bieżąco

Gdańsk, 14.09.2016 rok ........................................
podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.