X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34449
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 71
Im. Juliusza Kusocińskiego
ul. Przybyszewskiego 37
60-356 Poznań

Dyrektor szkoły:
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin odbywania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017
Status zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Stanowisko: nauczyciel edukacji przedszkolnej
Opiekun stażu:

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu rozwoju:
• Poszerzanie wiedzy w poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz zdobywanie doświadczenia poprzez prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły i opiekuna stażu
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

Uczestniczenie w pracach organów szkolnych

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjścia klasowe do teatru, kina, itp.). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych:

Ogród Botaniczny

Wycieczka do Starego ZOO

Teatr Animacji

Wyjście do Poczty Polskiej

Wyjście do Palmiarni

Wycieczka na Stary Rynek

Wyjście do Straży Pożarnej

Udział w pracach Rady Pedagogicznej

Współpraca z Radą Pedagogiczną

Spotkanie z przedstawicielem policji
w jednostce policyjnej

Maj 2016

Czerwiec 2015

Kwiecień 2016, 2017

Maj 2015

Czerwiec 2016

Czerwiec 2015

Po jednym wyjściu w II semestrze 2015-2017

Wg harmonogramu

Kwiecień 2016 Karty wycieczek

Lista obecności

Karta wycieczki

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnych lub udział w różnorodnych formach kształcenia ustawicznego
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Udział w pracach zespołu samokształceniowego

Udział w różnorodnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego

Samokształcenie

Tworzenie własnego warsztatu pracy Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły

Wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów:

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla dzieci z klasy „0”

Wewnątrzszkolny konkurs piosenki dla klasy „0”

Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach

Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej zgodnie z potrzebami

Budowanie bazy materiałów dydaktycznych Wg harmonogramu

Czerwiec 2015

Luty 2016

Wg harmonogramu ODN
Wg harmonogramu KLANZA

Wg potrzeb

Wg potrzeb Wnioski

Karty pracy, scenariusz

Karty pracy, scenariusz

Karty pracy, scenariusz

Potwierdzenia, certyfikaty

Scenariusze świadczące o znajomości literatury

Teczka „Awans zawodowy”

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących oświaty, (...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Analiza dokumentacji

Aktualizacja wiedzy
na temat obowiązującego prawa oświatowego Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego Wrzesień 2015

Na bieżąco Kserokopia aktów prawnych

Kserokopia aktów prawnych

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Realizacja projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza)

- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

- opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu zawodowego

Opracowanie pomocy dydaktycznych

Prowadzenie zajęć prozdrowotnych Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

2 razy w semestrze

1 raz w semestrze

Systematycznie

Kwiecień – maj 2017

Zgodnie z potrzebami

Rok szkolny 2014/2016 Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Kontrakt

Grafika spotkań (1 raz w miesiącu)

Scenariusz zajęć, konspekty

Scenariusz zajęć, konspekty

Własne notatki

Teczka „Awans zawodowy”

Projekt zorganizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Poznawanie struktury
i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego

Współpraca z rodzicami Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje
z rodzicami, wywiady

Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, spacery

Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:

- wspieranie rodziców
w działaniach wychowawczych
i dydaktycznych

- prowadzenie zajęć otwartych

- angażowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Puszka dla maluszka, zbieranie nakrętek, zbiórka aluminium, WOPŚ;

- organizowanie
i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka)

- organizowanie imprez klasowych (Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa z Gwiazdorem, Balik karnawałowy, Dzień kobiet, Dzień Dziecka)

- pedagogizacja rodziców

- zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, włączenie w organizację wycieczek, itp.): W czasie trwania stażu

W czasie trwania stażu

Na bieżąco

Rok szklony 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017

Cały okres stażu Notatki

Notatki

Lista obecności, protokoły zebrań, referaty, artykuły, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, kserokopie informacji, podziękowania

Podziękowania
- nagrody
- dyplomy

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Pedagog, referaty

Notatki
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania

Współpraca ze specjalistami Ogród Botaniczny

Wycieczka do Starego ZOO

Teatr Animacji

Wyjście do Poczty Polskiej

Wyjście do Palmiarni

Wycieczka na Stary Rynek

Wyjście do Straży Pożarnej

Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy Maj 2016

Czerwiec 2015

Kwiecień 2016, 2017

Maj 2015

Czerwiec 2016

Czerwiec 2015

Po jednym wyjściu w II semestrze 2015-2017

Zgodnie z potrzebami

Karty wycieczek, harmonogram uroczystości klasowych

Karty obserwacji dziecka
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej nauczyciela

Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i internetu: indywidualne karty pracy, rebusy, krzyżówki, scenariusze imprez klasowych, scenariusze zajęć

Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji stażu

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji na stronach internetowych

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, dyplomów

Uzyskanie wiedzy o szkoleniach ze stron www dotyczących awansu zawodowego lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe) Zgodnie z potrzebami

Maj 2015
Czerwiec 2016

Czerwiec 2015
Czerwiec 2016
Maj 2017

Zgodnie z potrzebami

Koniec każdego roku szkolnego Płyty CD –ROM,

Adresy stron internetowych

Teczka „Awans zawodowy”

Płyta CD-ROM

Płyta CD-ROM
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Rozwijanie kompetencji pedagogicznych

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych

Udział w pracach zespołów wychowawczych

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej przez dziecko
6-letnie „zabawa głoskami”

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach

Poszerzenie wiedzy
z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych
i opiekuńczych

Omawianie problemów uczniów i proponowanie środków zaradczych Marzec 2016

Zgodnie z potrzebami

Zgodnie z potrzebami

Początek każdego roku szkolnego

Cały okres stażu Materiały dla dzieci

Potwierdzenia, certyfikaty

Notatki z przeczytanych lektur

Arkusze ewaluacji rozwoju dziecka

Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Poznanie procedur awansu zawodowego

Założenie teczki „Awans zawodowy”

Udział w szkoleniach lub spotkaniach dotyczących awansu zawodowego

Analizowanie przepisów prawa oświatowego w Internecie, odwiedzanie stron: www.scholaris.pl, www.profesor.pl

Koniec roku szkolnego, zgodnie z potrzebami

Początek każdego roku szkolnego Teczka „Awans zawodowy”

Potwierdzenie

Kserokopia aktów prawnych

Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji zadania
Udzielenie pomocy rodzinie w kierowaniu do poradni psychologiczno – pedagogicznej
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych

Konstruowanie planów wynikowych, systemów nauczania i innych dokumentów nauczania Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki

Notatki

Opracowany plan rozwoju zawodowego jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest wypełnienie powyżej wymienionych zadań z § 7 ust. 1. i § 7 ust. 2.
Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.

.................................. ........................................
Miejscowość, data Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

.................................. ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.