X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34482
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko – Krzysztof Święs
Nazwa szkoły – Gimnazjum w Ptaszkowej
Nauczane przedmioty – informatyka, zajęcia techniczne
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
- Osobisty rozwój
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
-Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
-Analiza dokumentów (Statut Szkoły, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Koncepcja Pracy Gimnazjum). Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywanie dokumentów, wskaźników.
Okres stażu
Posiadanie bieżących wiadomości. Orientacja w zmianach. Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

3.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły. -Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach kursach, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.

4.Organizowanie konkursów szkolnych.
-Organizowanie konkursu BRD – etapu szkolnego.
Okres stażu
Przykładowe scenariusze, sprawozdania.

5.Przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach.
-Rozmowy z uczniami, próby, ćwiczenia(w czasie wolnym od zajęć). Okres stażu
Sprawozdanie, ewentualne dyplomy.

6.Pogłębienie wiedzy.
-Samodzielne pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin. Studiowanie literatury pedagogicznej, artykułów, opracowań, programów, konspektów lekcji oraz zasobów Internetu.
Okres stażu

7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji
Okres stażu
Teczka
Sprawozdania roczne w danym roku szkolnym
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego

8.Udział w pracach zespołu wychowawczego
Udział w posiedzeniach zespołu
Okres stażu
Pisemne potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie edytora tekstu Microsoft Word.
-Komputerowe opracowywanie scenariuszy lekcji, imprez i uroczystości, testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
Konspekty, karty pracy, testy, sprawdziany, kartkówki.

2.Wyszukiwanie informacji i ciekawostek edukacyjnych.
-Korzystanie z serwisów edukacyjnych: scholaris, profesor, wychowanie itp.
Okres stażu

3.Wykonanie dyplomów i kartek okolicznościowych z wykorzystaniem programów użytkowych i programów graficznych.
-Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej podczas przygotowania różnorodnych materiałów.
-Wspomaganie wychowawców, nauczycieli poprzez przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń, ulotek, broszur, folderów i innych druków.
Okres stażu
Wzory dodatkowych kart pracy, scenariuszy, dyplomów itp.

4.Wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych.
-Aktualizowanie szkolnej strony WWW – zbieranie materiałów, ich selekcja i umieszczenie ich na stronie internetowej.
Założenie i redagowanie wspólnie z uczniami szkolnej witryny internetowej.
Okres stażu
Rok szkolny
Potwierdzenie dyrektora, szkolna witryna internetowa.

5.Publikacje.
-Publikowanie na łamach szkolnej strony WWW własnych materiałów.
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu
Potwierdzenie.

6.Pokazanie młodym nauczycielom jak wykorzystać komputer na lekcji.
-Pokazanie możliwości wykorzystania pracowni szkolnej oraz sprzętu audiowizualnego do realizacji wybranych treści programowych z innych przedmiotów – udostępnianie pracowni, pomoc w zakresie obsługi komputera, organizacji zajęć i wykorzystaniu Internetu innym nauczycielom.
Okres stażu
Potwierdzenie.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na szkolnej stronie WWW.
-Publikacja własnego Planu rozwoju zawodowego, publikacja wybranych scenariuszy zajęć i uroczystości. Zdjęcia, opis ciekawych metod pracy, nowatorskie dokumenty szkoły, prace dzieci, uroczystości. Okres stażu
Strona internetowa.

2. Spotkania metodyczne.
-Aktywny udział w spotkaniach metodycznych nauczycieli informatyki, techniki i matematyki.
Okres stażu
Potwierdzenie.

3.Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli.
-Szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi programu e-dziennik uonetplus. Szkolenie z obsługi sprzętu audiowizualnego w salach lekcyjnych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.
-Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów: pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
Okres stażu
Lekcje wychowawcze.

2.Wykorzystanie sprzętu komputerowego.
Dbanie o sprzęt, umożliwienie młodzieży efektywniejszego korzystania z posiadanego wyposażenia oraz stworzenie warunków do korzystania z sieci Internet.
Okres stażu

3.Organizacja turniejów w piłkę nożną i siatkówkę.
-Udział w zajęciach piłki nożnej. Organizowanie dnia sportu.
Okres stażu
Regulaminy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów
- Organizacja szkolnego konkursu z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Okres stażu
Strona internetowa, zdjęcia.

2. Organizowanie wycieczek szkolnych.
-Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.

3.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną
-Włączanie się do różnych akcji , np.„Sprzątanie świata”,
Współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, pełnienie funkcji opiekuna w czasie dyskotek.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.

4.Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych
-Współpraca z uczniami w celu stworzenia rzetelnych i interesujących projektów edukacyjnych.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Czynny udział w organizowaniu akcji.
-Współorganizowanie aukcji, kwest np. prezenty gwiazdkowe dla dzieci z Domu Dziecka
Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora.
Podziękowania.

2.Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne.
-Prowadzenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych akcji „Wózek inwalidzki za nakrętki”.
Okres stażu
Podziękowania.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych problemów edukacyjnych.
-Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu i wyciągnięcie wniosków.
Okres stażu
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.

2.Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży.
-Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie
-Współpraca ze szkolnym pedagogiem
-Udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
Okres stażu
Lista przeczytanych pozycji.
Potwierdzenie. Poświadczenie udziału

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.