X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34439
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Planu Rozwoju Zawodowego

Karolina Wcisło

nauczyciel mianowany
ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2014 r. – 31.05.2017 r)

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy poradni.

Udział w planowaniu, realizacji i ocenie skuteczności podjętych działań mających na celu poprawę pracy poradni.

Udział w tworzeniu planu pracy poradni

Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy poradni

Analiza wyników ewaluacji i uwzględnianie ich przy planowaniu dalszych działań

Przegląd pracy Zespołu ds. Dziecka w Młodszym Wieku Szkolnym, podsumowanie podjętych działań

Systematyczne dokonywanie analizy potrzeb szkół podstawowych pozostających pod moją „opieką”

Tworzenie programów zajęć warsztatowych dla uczniów – w zależności od zgłaszanych potrzeb

2. Uczestniczenie w tworzeniu narzędzi służących do mierzenia jakości pracy poradni

Tworzenie ankiet dla pracowników szkół, a także dla rodziców i uczniów. Analiza ankiet i podsumowanie
3. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dotyczących m.in.: funkcjonowania dziecka w szkole oraz środowisku pozaszkolnym, trudności wychowawczych oraz edukacyjnych itp.

Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych oraz poradni
Uczestniczenie w szkoleniach uprawniających do stosowania nowych narzędzi do badań pedagogicznych;
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Studiowanie fachowej literatury

Poszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego dotyczących przede wszystkim awansu zawodowego

Korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla pedagogów, psychologów i nauczycieli.
Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi pracownikami poradni oraz rodzicami i uczniami.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystywanie w codziennej pracy pedagoga technologii komputerowej

Tworzenie materiałów oraz pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera

Wykorzystanie komputerowego programu BAZA 3 do gromadzenia danych

Wykorzystywanie komputera do sporządzania dokumentacji poradnianej: opinii, orzeczeń, informacji o przebiegu opieki psychologiczno-pedagogicznej, ankiet

Wykorzystanie komputera do przygotowania scenariuszów zajęć z uczniami

Wykorzystywanie w pracy komputerowych programów edukacyjnych

2. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych
Uzupełnianie informacjami i artykułami pedagogicznymi strony internetowej poradni

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej
3. Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy
Korzystanie z programu do prezentacji multimedialnych podczas prelekcji i szkoleń dla nauczycieli oraz rodziców
4. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Sporządzenie materiałów i dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przekazywanie posiadanej wiedzy nauczycielom i pedagogom szkolnym
Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych dla nauczycieli szkół podstawowych.

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi zgodne z bieżącymi potrzebami placówek.

Pomoc nauczycielom w tworzeniu i realizowaniu IPET w szkołach- w miarę potrzeb

2.Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę (w miarę potrzeb)
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu lub praktyki, udzielanie rad, wskazówek

3.Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Prowadzenie na terenie poradni zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

Prowadzenie szkoleń współpracowników z działu „Młodszego Wieku Szkolnego”

Udostępnianie zgromadzonych materiałów, scenariuszy i innych pomocy dydaktycznych pozostałym nauczycielom – według potrzeb

Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnego rodzaju szkoleń i kursów z pozostałymi pracownikami poradni

Obserwacja zajęć prowadzonych przez współpracowników – dzielenie się doświadczeniem

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych pracowników poradni

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklów zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych: „ Uczucia i emocje”, „ Jak radzić sobie ze złością”.

Prowadzenie na terenie szkół warsztatów „Inny” oraz „Zajęć integracyjno-adaptacyjnych”

2. Prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży.
Prowadzenie na terenie poradni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów

Prowadzenie na terenie poradni terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1.Promowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w środowisku

Udział w organizacji Dni Otwartych na terenie poradni

Przedstawianie oferty poradni podczas spotkań z rodzicami
2. Prowadzenie grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych

Opracowanie i zaplanowanie tematyki i harmonogramu spotkań.

Zaproszenie do udziału potencjalnych odbiorców.

Prowadzenie i dokumentowanie spotkań.

3.Prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla uczniów z trudnościami w zachowaniu
Przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów według Treningu Zastępowania Agresji

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Olkuszu

Kierowanie dzieci i młodzieży na dodatkowe konsultacje
2.Współpraca z innymi podmiotami środowiska lokalnego celem integracji
Współpraca z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Policją, Opieką Społeczną
3.Współpraca z innymi pracownikami poradni
Wspólne opracowywanie opinii i orzeczeń

Kierowanie uczniów na konsultacje psychologiczne, logopedyczne

Prowadzenie interdyscyplinarnej diagnozy uczniów

Współpraca z lekarzem podczas zebrań Zespołów Orzekających
4.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków
interpersonalnych
Współpraca z rodzicami wybranych uczniów, pedagogami szkolnymi i nauczycielami
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

Nawiązanie kontaktu z dzieckiem i przeprowadzenie z nim rozmowy

Analiza dostarczonej dokumentacji.

Rozmowa i wywiad z rodzicami.
Prowadzenie badań pedagogicznych
Konsultacje z nauczycielami i pedagogami szkolnymi
Diagnoza problemu
Porada dla rodziców
Sformułowanie zaleceń pisemnych dla rodziców i dla nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.