X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34423
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Aleksandra Szkudlarz
nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach
nauczany przedmiot: język angielski
Okres stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia
1. Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku oligofreno pedagogika
2. Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły(rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne):
- szkolenie „Od teorii do praktyki w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej”
- szkolenie „Problem dysleksji w nauczaniu języka angielskiego”
- szkolenie „Dziecko nadpobudliwe – metody ułatwiające pracę”
- szkolenie „Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły”
- szkolenie „Dziecko z autyzmem w szkole – metody pracy”
- szkolenie „Multimedia w pracy nauczyciela i szkoły”
- szkolenia metodyczne organizowane przez wydawnictwo Macmillan
- szkolenia w ramach zespołu nauczycieli języków obcych
3. Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy

Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów
1. Prowadzenie zajęć
dodatkowych
przygotowujących
uczniów klas szóstych
do sprawdzianu
szóstoklasisty
2. Prowadzenie koła
języka angielskiego „Poszerzamy
horyzonty – kultura
Wielkiej Brytanii”
3. Prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w nauce języka angielskiego „Komputer – szansa na sukces”

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
1. Aktywny udział we
wdrażaniu WSO
2. Opracowanie i
przeprowadzenie
testów
diagnozujących
badających
wiadomości i
umiejętności dla klas
IV-V
3. Opracowanie i wdrożenie dostosowań wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla uczniów z dysfunkcjami

Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych
1. Udział w przebiegu Sprawdzianu Szóstoklasisty (członek komisji)
2. Udział w przebiegu próbnego sprawdzianu klas V i VI

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie technologii komputerowej do doskonalenia własnego warsztatu pracy
1. Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
2. Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu
3. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (np. kart pracy, testów)
2. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie

Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej i internetowej
1. Zlecanie uczniom wykonywania różnych prac domowych oraz zadań dodatkowych z wykorzystaniem komputera i Internetu
2. Przeprowadzanie lekcji w pracowni komputerowej

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
2. Opracowanie i udostępnianie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy zajęć, kart pracy
3. Szkolenia dla nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego:
- „Neurolingwistyka w nauczaniu języków obcych”
- „Gry językowe w utrwalaniu słownictwa”
- „Innowacyjne metody nauczania języka angielskiego”
- „10 sposobów na efektywne nauczanie słownictwa”
- „Wiersze i rymowanki w nauczaniu gramatyki”
- Dziecko z lekkim upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka obcego”

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
1. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
2. Opublikowanie w portalu internetowym opracowanych scenariuszy zajęć

§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
1. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Poszerzamy horyzonty – kultura Wielkiej Brytanii”
2. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Komputer – szansa na sukces”

Praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
1. Opracowanie i wdrożenie dostosowań wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia
2. Opracowanie i wdrożenie programów dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
1. Przygotowywanie imprez:
- Koncert bożonarodzeniowy
- Dzień Irlandii i świętego Patryka
- Walentynki
- Targi edukacyjne
2. Pomoc w organizacji imprez:
- „Drzwi otwarte” szkoły
- Festyn rodzinny

Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
1.Organizacja konkursów:
- międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla klas VI
- olimpiada wiedzy a języka angielskiego Archimedes Plus dla klas IV-VI
- wojewódzki konkurs języka angielskiego dla szkół podstawowych
- szkolny konkurs na najładniejszy zeszyt z języka angielskiego
- szkolny konkurs ortograficzny
- szkolny konkurs pięknego czytania w języku angielskim

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z wydawnictwami
1. Współpraca z wydawnictwem językowym Macmillan
- organizowanie dla uczniów nagród za udział w konkursach
- pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych

Współpraca z organizacjami i instytucjami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
- dokładna analiza opinii i orzeczeń
- rozmowy z wychowawcami
2. Współpraca z Terenowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji
3. Współpraca z osobami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły:
- pedagog
-psycholog
-terapeuta

Współpraca z native speakerm języka angielskiego 1.Nawiązanie kontaktu z native speakerem
2. Zorganizowanie spotkania i zajęć na temat życia codziennego w USA

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2. Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków
3. Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.