X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34299
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Russ
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu
Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Plan oparty został na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późniejszymi zmianami.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji

Podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

- Zapoznanie się z aktami prawnymi
i procedurami dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- Analiza aktów prawnych mających zastosowanie w procedurach awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późn. zmianami), Rozporządzenie MENiS z dnia
1 marca 2013r.) . VIII/IX 2014 r.

- Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego nauczycieli. IX 2014 r.
- Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. - Analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu wychowawczego i profilaktycznego, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole. VIII/IX 2014 r.
- Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego. - Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

IX 2014 R.
- Realizacja planu rozwoju zawodowego. - Założenie teczki „Awans zawodowy”.
- Ewaluacja i analiza podjętych działań, gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy. Cały okres stażu
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Podsumowanie i opis wykonanych zadań
i przedsięwzięć wynikających z planu
rozwoju zawodowego. V 2017 r.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
- Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w różnorodnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
- Systematyczne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania, monitorowanie pojawiających się na rynku nowości wydawniczych.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Wykorzystywanie w pracy zasobów internetowych portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
- Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z jej podstawową funkcją i wynikającymi z niej zadaniami. - Aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej.
- Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Edukacji Przedszkolnej.
- Praca w zespole BRD.
- Praca w zespole ds. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Współpraca z rodzicami. Organizowanie zebrań, warsztatów, uroczystości, lekcji otwartych dla rodziców i z ich udziałem. Cały okres stażu
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. - Opracowanie własnego planu zajęć lub wdrożenie i ewaluacja programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. Cały okres stażu
- Praca z uczniem lub uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. - Zajęcia dodatkowe dla dzieci. Cały okres stażu
- Inspirowanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnopolskich. - Wyszukiwanie i wybór konkursów
z dostępnej oferty.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w tych konkursach. Cały okres stażu
- Dbanie o wizerunek szkoły, organizowanie własnego warsztatu pracy. - Przygotowywanie ciekawych pomocy dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej i informacyjnej.
- Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej, eksponowanie prac uczniów.
- Aktualizowanie gazetek tematycznych w sali i na szkolnym korytarzu.

Cały okres stażu

- Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego i profilaktycznego dla klasy.
- Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania planu oraz merytoryczne opracowanie jego treści. Cały okres stażu

- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji Cały okres stażu
- Organizowanie uroczystości szkolnych.
- Organizowanie imprez, akademii
i uroczystości wynikających z planu pracy szkoły, w tym z planu wychowawczego
klasy, planu pracy zespołu BRD. Cały okres stażu
- Organizacja wycieczek, konkursów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi - Organizowanie wycieczek klasowych.
- Opracowanie regulaminów i przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursów.
- Zaproszenie na zajęcia ciekawych ludzi. Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
- Wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania zasobów i informacji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela.
- Udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych środków technologii informatycznej i komunikacyjnej.
- Praca z e-bookiem na zajęciach.
- Prowadzenie dziennika elektronicznego.
- Korzystanie z Wirtualnego Pokoju Nauczycielskiego oraz z poczty elektronicznej.
- Wykorzystanie programów komputerowych do opracowywania dokumentów, scenariuszy lekcji, do wykonywania pomocy dydaktycznych, dekoracji.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz z zasobów portali edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych i korzystanie z nich podczas zajęć edukacyjnych.
- Wykorzystywanie zasobów internetowych do wyszukiwania informacji przy organizacji wycieczek, o szkoleniach, nowościach wydawniczych.
- Zamieszczanie na stronach internetowych własnych publikacji dotyczących pracy pedagogicznej (plan rozwoju zawodowego, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, itp.)
- Zamieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły. Cały okres stażu
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
- Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktykę studencką. - Opracowanie scenariuszy zajęć i przygotowywanie ciekawych pomocy dydaktycznych, ewaluacja. Cały okres stażu.
- Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów.
- Prezentacja programów, referatów.
- Pomoc nauczycielom w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez szkolnych.
- Zamieszczanie na stronach internetowych materiałów edukacyjnych.
- Udostępnianie ciekawych scenariuszy i referatów do biblioteki szkolnej
- Udział w internetowych forach dyskusyjnych. Cały okres stażu
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
- Realizowanie projektów edukacyjnych, programów dostosowanych do możliwości dzieci w wieku szkolnym.
Opracowanie planu wychowawczego
i profilaktycznego dla klasy. - Realizacja zajęć w postaci spotkań, ewaluacja.
- Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego i profilaktycznego dla klasy 0. Ewaluacja.
Cały okres stażu

§8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych
- Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- Poznanie sytuacji rodzinnej
i organizowanie pomocy rodzicom
lub uczniom z problemami.
- Prowadzenie dla rodziców uczniów spotkań warsztatowych.
- Konsultacje dla rodziców.
- Diagnozowanie środowiska ucznia, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Cały okres stażu
- Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych lub z trudnościami w zdobywaniu umiejętności edukacyjnych. - Prowadzenie zajęć w ramach kół zainteresowań lub zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Cały okres stażu
- Organizowanie wycieczek
i konkursów na terenie szkoły.
- Współorganizowanie uroczystości
i imprez szkolnych oraz udział
w akcjach ogólnopolskich.
- Organizowanie wycieczek tematycznych, całodniowych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów. Przygotowanie uczniów do konkursów.
- Przygotowanie i zrealizowanie uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkoły. Cały okres stażu

- Udział w akcjach charytatywnych. - Współpraca z Fundacją Kawalerów Maltańskich – zbiórka plastikowych nakrętek.
- Zbiórka karmy dla zwierząt.
Cały okres stażu
§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
- Nawiązanie współpracy z: Komendą Wojewódzką Policji, Strażą Miejską, WORD, Służbą zdrowia, ośrodkami kultury (kino, teatr, biblioteka). - Spotkanie z przedstawicielami organizacji, wycieczki edukacyjne, udział w imprezach środowiskowych.

Cały okres stażu

- Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi. - Udział w szkoleniach, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu

- Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez ogólnoszkolnych (w/g potrzeb szkoły)
- Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- Festyny, akademie.

- Opracowanie regulaminów, powoływanie jury, nadzór nad przebiegiem konkursów, przygotowanie nagród i dyplomów.
Cały okres stażu
- Współpraca z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich.
- Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych
- Udział w akcji zbierania nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych
- Uczestnictwo w akcjach organizowanych przez CEE, LOP („Złotóweczka dla pieseczka” itp.) Cały okres stażu
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - Zapraszanie rodziców i innych mieszkańców na uroczystości i imprezy szkolne, udział rodziców w wycieczkach szkolnych.
Cały okres stażu

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Opracowanie studium przypadku. - Ustalenie i zastosowanie środków naprawczych zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
- Opis i analiza przypadku lub problemu. Cały okres stażu
- Podejmowanie działań integrujących środowisko rodzinne ucznia ze szkołą.
- Organizowanie i przeprowadzanie zebrań, spotkań warsztatowych, indywidualnych z rodzicami uczniów.
- Współpraca z Radą Rodziców. Cały okres stażu
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nauczycielami innych przedmiotów. - Wymiana informacji na temat zaistniałych problemów dydaktycznych, wychowawczych czy innych – ustalanie kierunków i form pomocy. Cały okres stażu

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami.

Anna Russ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.