X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34302
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Magdalena Grygiencza

nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

ZADANIE/DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wstępna analiza własnych umiejętności. - autorefleksja wrzesień 2014 - notatka
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-obserwacja zmian w prawie oświatowym wrzesień 2014

na bieżąco - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. - opracowanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2014 - zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
okres stażu - zgromadzona dokumentacja
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2017 - pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§8 ust.1 pkt 1) 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły - udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
- udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa Oxford University Press, Pearson Longman oraz stała współpraca z przedstawicielami w/w wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
- udział w szkoleniach organizowanych przez OKE okres stażu - świadectwa ukończenia
- materiały szkoleniowe
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym - wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego okres stażu - przykłady opracowanych materiałów
3. Przygotowanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem komputera - przeprowadzenie lekcji języka angielskiego z zastosowaniem TIK okres stażu - konspekt lekcji
4. Współtworzenie strony internetowej szkoły - zamieszczanie artykułów nt. pracy z uczniem dyslektycznym na zajęciach języka angielskiego okres stażu - strona internetowa szkoły
II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
(§8 ust. 1 pkt 2) 1. Opracowanie planu pracy Kółka języka angielskiego - przygotowanie własnego planu pracy na zajęcia Kółka języka angielskiego okres stażu - plan pracy na zajęciach „Kółka języka angielskiego”, - dziennik zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych do uczenia się języka angielskiego dla uczniów mających szczególne potrzeby dydaktyczne (klasy IV-VI) - przygotowanie materiałów dydaktycznych okres stażu - zbiór materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla uczniów o szczególnych potrzebach dydaktycznych klas IV-VI
III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§8 ust. 1 pkt 3) 1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. - wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły okres stażu - zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. - pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły na bieżąco - własne notatki

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§8 ust.2 pkt 1)
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych okres stażu/wg
harmonogramu - potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- materiały, notatki ze szkoleń
2. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. -udział w pracach zespołu humanistycznego
- udział w pracach komisji konkursowej języka angielskiego
- pełnienie funkcji protokolanta
- adresowanie kartek okolicznościowych okres stażu/
wg
harmonogramu - potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- protokoły z konkursów
3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. - opieka i urządzanie pracowni językowej nr 203
- organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
- studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism okres stażu - zdjęcia
- teczki z materiałami do lekcji
- przykładowe testy
4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych. - udział w zebraniach z rodzicami
- kontakt z rodzicami uczniów na bieżąco - notatki
- prowadzony e-dziennik
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§8 ust. 2 pkt 2) 1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy. - wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych okres stażu - przykładowe testy
- przykładowe pomoce dydaktyczne
2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji. - korzystanie z różnorodnych stron internetowych podnoszących jakość pracy nauczyciela
okres staż - przykłady opracowanych materiałów
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§8 ust. 2 pkt 3) 1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języka angielskiego. - wzajemna wymiana doświadczeń
- modyfikacja planów nauczania okres stażu/wg
harmonogramu

- pisemne poświadczenie uczestnictwa przez członków zespołu j. angielskiego
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom okres stażu - konspekty lekcji
- opracowane materiały dydaktyczne
3. Własna publikacja w Internecie. - znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie w nim planu rozwoju zawodowego rok szkolny 2014/2015 - wydruk publikacji ze strony internetowej
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych. - udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem okres stażu/wg potrzeb/ wg harmonogramu - konspekty lekcji
- notatki
5. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu szóstoklasisty z języka angielskiego. - opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi sprawność słuchania, czytania i pisania na egzaminie szóstoklasisty Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
- przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów na bieżąco/ zgodnie z potrzebami
okres stażu -opracowane materiały
- poświadczenie z biblioteki szkolnej
- poświadczenie przedstawicieli wydawnictw
IV. Realizacja następujących zadań
(§8 ust. 2 pkt 4)
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
(§8 ust. 2 pkt 4b) 1. Wykonywanie pracy egzaminatora OKE - sprawdzian szóstoklasisty.

- Udział w pracach OKE zgodnie z harmonogramem OKE okres stażu / wg potrzeb - notatka

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust. 2 pkt 4c) 1. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych. - organizowanie na terenie szkoły wystaw, kiermaszy, przedstawień w języku angielskim Okres stażu/
wg potrzeb
Dzień Otwarty w naszej szkole - sprawozdanie
- fotografie
2. Udział uczniów w konkursach języka angielskiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności. - organizowanie konkursów języka angielskiego, m.in. Omnibus wiedzy o krajach anglosaskich
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach okres stażu/ wg potrzeb
marzec 2015r - fotografie
- dyplomy
- sprawozdania
3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych. - organizowanie wycieczek do kina, na wystawy itp.
okres stażu

- dokumentacja wycieczki
- zaświadczenia
- fotografie
4. Przygotowanie Dnia Języków Angielskiego. - zapoznanie z obyczajami krajów anglojęzycznych
- wystawa i degustacja potraw
- konkurs wiedzy o krajach anglosaskich okres stażu
Dzień Dziecka
2016 i 2017r - fotografie
- sprawozdania
5. Diagnozowanie potrzeb uczniów. - ankietowanie okres stażu - wyniki i wnioski z ankiety
6. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka angielskiego przed egzaminem szóstoklasisty z języka angielskiego. - opracowanie testów dla piątej i szóstej klasy
- analiza wyników i wyciągnięcie wniosków okres stażu - analiza wyników, wnioski
- przykładowy test
7. Prowadzenie społecznych zajęć języka angielskiego - opracowanie planu pracy zajęć okres stażu - plan pracy zajęć, dziennik zajęć pozalekcyjnych
3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust. 2 pkt 4e)
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. - udział w programie zapobiegania uzależnień i przeciwdziałania agresji rówieśników
- spotkania
- rozmowy okres stażu - zaświadczenie pedagoga
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną. - zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji dotyczącej problemów okresu dojrzewania okres stażu - zaświadczenie pielęgniarki szkolnej
3. Nawiązanie współpracy z Komendą Policji, Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną, Miejską Biblioteką - spotkania z przedstawicielami policji, straży i biblioteki okres stażu - notatki
- poświadczenia od wspomnianych instytucji
- zdjęcia
- wpisy w e-dzienniku
4. Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim. - współorganizowanie ważnych dni w życiu społeczności szkolnej, m.in. Dnia Dziecka okres stażu - zaświadczenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego
4. Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym (§8 ust.2 pkt 4d) Kurs języka niemieckiego - udział w kursie języka niemieckiego w celu posługiwania się językiem na poziomie zaawansowanym okres stażu Zaświadczenie ukończenia kursu językowego
V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych (§8 ust.2 pkt 5) Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych - zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- podsumowanie i wnioski do dalszej pracy okres stażu - opis i analiza dwóch przypadków
- wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.