X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34288
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu:
• poszerzanie wiedzy metodycznej i pedagogicznej,
• doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy,
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola,
• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
• rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz.393) i obowiązującą Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania Formy realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego,
Okres stażu

Wrzesień 2014

Znajomość wymagań niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wszczęcie postępowania

2. Współpraca z opiekunem stażu - porozumienie ustne z opiekunem stażu określające przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć - korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
Wrzesień 2014

2 razy w roku Korzyści płynące ze współpracy, umiejętność obserwacji, korzystanie
z doświadczeń innych
3. Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości - określenie rzeczywistych umiejętności, możliwości i potrzeb,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
Wrzesień 2014

Uwzględnienie w planie rozwoju zawodowego kierunku rozwoju, według posiadanych zdolności i predyspozycji
4. Doskonalenie zawodowe - udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) aktywne uczestnictwo w WDN – rady szkoleniowe, - udział w zewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego: a) udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach (głównie plastycznych i muzycznych), konferencjach metodycznych, - samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych - korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, - tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali Okres stażu

Okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy, doskonalenie swoich umiejętności, pogłębianie dotychczasowej wiedzy oraz zdobywanie nowych doświadczeń.

Podniesienie jakości własnej pracy,
a tym samym jakości pracy przedszkola.

5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
- przeprowadzenie zajęć koleżeńskich,
- opracowywanie bazy pomocy dydaktycznych i użyczanie ich innym nauczycielom,
- przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych,
- organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych oraz ogólnopolskich za pośrednictwem internetu

Okres stażu

Poznawanie i prezentowanie nowych metod pracy.

Motywowanie dzieci do działania.

Promowanie przedszkola na zewnątrz.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej -prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, karty obserwacji, prace dzieci,
- pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawczych
- zbieranie wstępnych informacji o dziecku
Okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy.

Zwiększenie efektywności pracy.
7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzprzedszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami - członkostwo w Zespole ds. promocji przedszkola,
- członkostwo w Zespole ds. monitorowania podstawy programowej,
- opieka nad salą (gazetki, tablice informacyjne, wystrój sali)
- współudział w organizacji przedstawień

Okres stażu
Promowanie przedszkola na zewnątrz.

Wiedza o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolu.

Nabycie umiejętności w organizowaniu imprez.

8. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi - stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań

Okres stażu
Uatrakcyjnienie zajęć

Zwiększenie aktywności dzieci

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Współpraca z rodzicami - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez przeprowadzanie rozmów i obserwacji
- opracowanie planu współpracy z rodzicami
- organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci
- poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek przedszkola za pomocą ankiet
- spotkania indywidualne wynikające
z zainteresowania rodziców i ich potrzeb
- pedagogizacja rodziców
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych

Wg harmonogramu

Okres stażu

Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela.

Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem.
2. Poznawanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci - prowadzenie obserwacji dziecka zgodnie z arkuszem obserwacji
- przeprowadzenie badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
- analizowanie wyników prowadzonych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej, ustalenie dalszej drogi rozwoju dziecka
- opracowanie planu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
- współprowadzenie koła plastycznego dla dzieci, wykonywanie dekoracji i gazetek
Okres stażu

Optymalizacja rozwoju dziecka

Rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień

Dbanie o wystrój przedszkola

3. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania akcji na terenie placówki - udział w akcji „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka” , „Pluszowy miś”
- udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych
- „Cała Polska czyta dzieciom” - włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki

Okres stażu Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Wspieranie akcji lokalnych

Promocja przedszkola
4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami lokalnymi - nawiązanie współpracy ze: Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską,
- współpraca ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej
- organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp.
- wyjazdy do kina, teatru...
Okres stażu Wspomaganie rozwoju emocjonalno – społecznego

Poszerzanie wiedzy dzieci i umiejętności, dostarczanie pozytywnych wrażeń w czasie spotkań

Znajomość ciekawych miejsc najbliższej okolicy, zachęcanie dzieci do prowadzenia aktywnego życia kulturalnego
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych - opracowywanie scenariuszy uroczystości: Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty i inne,
- wykonanie oprawy plastycznej imprez przedszkolnych, dekoracji, kostiumów,
- przygotowywanie dzieci do występów. Okres stażu
Zdobycie doświadczenia związanego z organizacją uroczystości.

Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Wykorzystanie zasobów Internetu i komputera przy gromadzeniu i opracowywaniu dokumentacji stażu - wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
- dokumentowanie przebiegu stażu
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: scenariuszy
Okres stażu

Dzielenie się własnymi doświadczeniami (publikacje)

Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez szybszy dostęp do informacji,

Możliwość ciągłego aktualizowania danych

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia zajęć oraz dokumentacji pracy dydaktycznej - opracowywanie wszelkiej dokumentacji przedszkolnej za pomocą edytora tekstu
- opracowywanie pomocy dydaktycznych do zajęć
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem komputera, Internetu i prezentacji multimedialnych

Okres stażu

Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego

Wykorzystanie komputera oraz urządzeń multimedialnych w zajęciach edukacyjnych

3. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i Internetu. - korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
- wykonywanie ozdób, dekoracji, plansz, dyplomów, zaproszeń itp...
- aktywne samokształcenie za pomocą internetu

Okres stażu
Bogacenie swojego warsztatu pracy o nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Zadania Formy realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki - udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Okres stażu Nabywanie wiedzy i rozwiązań z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych - integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących
- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczanie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
- współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji

Okres stażu

Według potrzeb

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi

Dzielenie się zdobyta wiedzą z rodzicami
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Logopedyczną - podjęcie współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą w celu prowadzenia pedagogizacji rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami
- informowanie rodziców o terminach spotkań ze specjalistami w przedszkolu Okres stażu

Pomoc potrzebującym dzieciom i ich rodzicom

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania Formy realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Aktualizacja i poszerzanie wiedzy z zakresu znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola - analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526 i 527)
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN - aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego

Okres stażu

Znajomość wybranych przepisów prawa dotyczących oświaty
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej - dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów Okres stażu

Znajomość dokumentów regulujących pracę placówki
3.Organizacja warunków działalności i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstaw programowej wychowania przedszkolnego
-realizacja zasady pięciopodziału w czasie pobytu dziecka w przedszkolu Okres stażu

Optymalizacja wykorzystania czasu pobytu dziecka na różne formy aktywności dziecięcej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.