X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34270
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Olga Wodecka-Oskroba
Opiekun : mgr Iwona Iskra
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2013
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2016
Publiczne Przedszkole nr 13 w Jastrzębiu Zdroju
Dyrektor Przedszkola: mgr Julita Jeziorska

Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego opracowany zgodne z obowiązującymi przepisami:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. ( Rozdział 3a awans Zawodowy nauczycieli).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Lp. Zadania i formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
§7.ust. 1.pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Cały okres stażu

2. Współpraca z Radą Rodziców. Protokoły z zebrań.
Cały okres stażu

3. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania
- prelekcje
- rozmowy indywidualne
- konsultacje
- zajęcia otwarte
- pedagogizacje
- gazetka dla rodziców Plan współpracy z rodzicami, listy obecności z zebrań, referaty, protokoły z zebrań.

Cały okres stażu

4. Współpraca z rodzicami i nauczycielami w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Bal jesienny
- Andrzejki
- Mikołaj
- Spotkanie opłatkowe
- Dzień Babci i Dziadka
- bal karnawałowy
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Pożegnanie starszaków Scenariusze, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, wpisy w kronice, potwierdzenia.
Cały okres stażu
5. Współpraca z rodzicami przy organizacji Festynu Rodzinnego na zakończenie projektu edukacyjnego „Europejskie gotowanie od kuchni” Potwierdzenia, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, wpisy w kronice. V-VI.2013
6. Współpraca z nauczycielami podczas realizacji autorskiego projektu edukacyjnego „Europejskie gotowanie od kuchni” oraz przy okazji innych przedsięwzięć. Scenariusze, potwierdzenia, zdjęcia na stronie internetowej, wpisy w kronice. 1 rok stażu

Cały okres stażu

7. Zorganizowanie międzyprzedszkolnych konkursów artystycznych. Zdjęcia na stronie internetowej, wpisy w kronice, potwierdzenia, regulamin konkursów. Raz w ciągu każdego roku stażu
8. Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym. Potwierdzenia Cały okres stażu
9. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych:

- prowadzenie z dziećmi tablicy „Nasze zachowanie”

- „Kalendarz adwentowy”: wspólne odliczanie z przedszkolakami do Bożego Narodzenia (na podstawie samodzielnie wykonanego kalendarza z cukierkami)

- współprowadzenie kącika przyrody

- organizowanie „specjalnych” dni w przedszkolu, wynikających z ułożenia kalendarza, np.
*Światowy Dzień Zwierząt (4.10)
*Światowy Dzień Mycia Rąk (15.10)
*Światowy Dzień Życzliwości (21.11)
*Dzień Pluszowego Misia (25.11)
*Pierwszy dzień zimy (22.12)
* Międzynarodowy Dzień Przytulania (31.01)
*Walentynki (14.02)
*Tłusty czwartek (27.02)
*Pierwszy dzień wiosny (21.03)
*Światowy Dzień Wody (22.03)
*Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2.04)
*Międzynarodowy Dzień Ziemi (22.04)- akcja „sprzątanie świata”
*Światowy Dzień Kosmosu (21.05)
- współorganizowanie akcji „Pomóżmy psom” oraz „Choinka dla ptaków”: zbieranie żywności

Potwierdzenia

Potwierdzenia, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

Potwierdzenia

Potwierdzenia, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, wpisy w kronice, scenariusze zajęć

Potwierdzenia, zdjęcia na stronie internetowej oraz w kronice.

Cały okres stażu

XII 2013,XII 2014, XII 2015.

Cały okres stażu

Do wyboru w poszczególnych latach stażu

Raz w ciągu każdego roku stażu

10. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu:

- współprowadzenie strony internetowej przedszkola

- dbanie o estetyczny wygląd wejścia głównego przedszkola i sali

- sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez i wyjść poza teren przedszkola

- udział w dodatkowych programach i akcjach organizowanych przez różne instytucje, placówki, czasopisma itd.

- kontynuowanie projektu ETwinning „Moja mała-wielka Ojczyzna”

- współuczestnictwo z zespole ds. monitorowania przepisów praca oświatowego

Potwierdzenie Dyrektora, adres www.p13jz.edupage.org

Potwierdzenia

Potwierdzenia, karta wycieczki

Potwierdzenia, scenariusze, zdjęcia na stronie internetowej oraz w kronice

Certyfikat, zdjęcia, wpisy na stronie internetowej

Protokół z narady pedagogicznej

Cały okres stażu

1 rok stażu ,w miarę potrzeb

Cały okres stażu, wg terminarza

Cały okres stażu, wg potrzeby

1 rok stażu

1 rok stażu, później wg potrzeby
§7.ust. 1.pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
-kursach
-warsztatach
- wewnątrz przedszkolnych pracach zespołowych
- konferencjach
- spotkaniach metodycznych Zaświadczenia
Cały okres stażu
2. Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji Zbiór pomocy dydaktycznych Cały okres stażu
3. Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych Rejestr tytułów Cały okres stażu
4. Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty i spraw z nią związanych Rejestr stron Cały okres stażu
5. Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej. Przykładowe scenariusze, notatki Cały okres stażu
6. Newsletter „Elektronicznego Serwisu Nauczyciela”- nowinki z prawa oświatowego i szeroko pojętej pracy nauczyciela. Archiwum prywatnej skrzynki mailowej, ewentualne wydruki Cały okres stażu
7. Ukończenie policealnej szkoły na kierunku technik BHP- dogłębne zaznajomienie z przepisami BHP i ppoż. dotyczącymi oświaty Świadectwo, dyplom 1 rok stażu
8. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Europejskie gotowanie od kuchni” Scenariusze, potwierdzenia, zdjęcia w kronice i na stronie internetowej przedszkola 1 rok stażu
9. Opracowanie dla rodziców i nauczycieli ankiety zwrotnej odnośnie wdrożonego projektu. Ankiety 1 rok stażu
10. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. Spis wypożyczonych książek, karta czytelnika Cały okres stażu
11. Opracowanie 2 recenzji książek lub artykułów o tematyce pedagogicznej. 2 recenzje 2 i 3 rok stażu
12. Prezentowanie swojej wiedzy na zajęciach koleżeńskich. 3 scenariusze zajęć Raz w ciągu każdego roku stażu
§7.ust. 1.pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego w oparciu o:
- Kartę Nauczyciela
- Ustawę o systemie oświaty
- Rozporządzenie MEN z 1.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 13.08.2013 w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zbiór dokumentów, notatki Cały okres stażu
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały kuratoryjne, materiały CODN, Internet, publikacje w prasie, książki). Zbiór dokumentów, notatki Cały okres stażu
3. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, konferencjach podejmujących w/w tematy. Zaświadczenia, protokoły Cały okres stażu
4. Ciągłe aktualizowanie wiedzy poprzez samodzielne studium prawa oświatowego. Notatki Cały okres stażu
§7.ust. 2.pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza przepisów prawa:
- Karta Nauczyciela(rozdział 3a)
- Rozporządzenie MEN z 1.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Notatki, plan rozwoju zawodowego IX.2013
2. Zapoznanie się z zadaniami i wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. Notatki, poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu IX.2013
3. Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego IX.2013
4. Nawiązanie współpracy z przydzielonym opiekunem stażu:

- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu i omówienie współpracy

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

Kontrakt

Grafik spotkań

IX.2013

IX.2013

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Scenariusz zajęć Wg harmonogramu
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu: konsultacja, analiza, omawianie słabych i mocnych stron. Scenariusze zajęć Wg harmonogramu
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej:

- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych i projektowych metod nauczania

- tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
- urządzanie kącików plastycznych dla rodziców z wytworami dzieci

- przygotowanie i uczestnictwo dzieci w różnorakich konkursach.

Scenariusze zajęć, projekt edukacyjny

Pomoce dydaktyczne

potwierdzenia Dyrektora

Zdjęcia na stronie internetowej oraz w kronice przedszkola, potwierdzenia, dyplomy, podziękowania

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
8. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- dziennik zajęć
- arkusz realizacji podstawy programowej
- arkusze obserwacji dzieci młodszych oraz arkusze diagnozy 5-6latków
- miesięczne plany pracy zgodne z nową podstawą programową.

Dziennik zajęć
Arkusze

Plany

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

9. Publikacja własnych prac:
- plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, ciekawostki dla rodziców (strona przedszkola)

Adres stron www.
Cały okres stażu
§7.ust. 2.pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
1. Poznanie wychowanków oraz pomoc dzieciom w poznaniu samych siebie:
- kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania)
- obserwacja dzieci (zajęcia indywidualne, grupowe, zabawy, wycieczki)
- rozmowy indywidualne z dziećmi.
- udział dzieci w różnych zajęciach dydaktycznych
- konsultacje z innymi nauczycielami.

Notatki, scenariusze zajęć, protokoły z zebrań

Cały okres stażu
2. Indywidualizowanie pracy w zależności od możliwości i potrzeb dziecka. Dokumentacja Cały okres stażu
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą przedszkola:
- Miejska Biblioteka w Jastrzębiu Zdroju, Filia nr 10
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu Zdr.
- Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Jastrzębiu Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Szerokiej
- Schronisko dla zwierząt
- spotkanie z policjantem, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, dietetykiem, psychologiem, logopedą.

Potwierdzenie Dyrektora, zaświadczenia

Potwierdzenie Dyrektora, zaświadczenia

Cały okres stażu

Cały okres stażu
4. Współorganizowanie wycieczek po najbliższej okolicy- poznanie miejsc historycznych, podziwianie krajobrazu w różnych porach roku. Zdjęcia na stronie internetowej oraz w kronice przedszkola, potwierdzenia nauczycieli Cały okres stażu
5. Organizowanie spotkań z krewnymi i rodzicami dzieci na terenie przedszkola:
- spotkanie opłatkowe
- Dzień Babci i Dziadka
- zajęcia otwarte
- Dzień Mamy i Taty
- Pożegnanie starszaków Scenariusz spotkania, zdjęcia na stronie internetowej oraz w kronice przedszkola Wg harmonogramu
6. Promowanie placówki poprzez udział dzieci w różnorakich konkursach. Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania Cały okres stażu
7. Wystawa prac plastycznych dzieci- laureatów konkursów, w Miejskiej Bibliotece w Szerokiej. Zdjęcia na stronie oraz w kronice przedszkolnej, potwierdzenia Wg możliwości
§7.ust. 2.pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela:
- przygotowanie scenariuszy, planów, zaproszeń, dyplomów, podziękowań, informacji na gazetkę, ankiet, pomocy dydaktycznych. Wykaz dokumentów i stworzonych pomocy Cały okres stażu
2. Umieszczanie swoich wytworów na stronach internetowych. Adresy stron, zamieszczone artykuły, scenariusze, plan rozwoju zawodowego Cały okres stażu
3. Opracowanie dokumentacji dotyczącej awansu w formie elektronicznej, korzystanie z zasobów Internetu w celu gromadzenia i uzyskania informacji dotyczących problematyki zawodowej Plan rozwoju zawodowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Wykaz stron internetowych IX.2013

Cały okres stażu
4. Odbieranie i wysyłanie służbowych maili, sms-ów Potwierdzenia nauczycieli, dyrektora Cały okres stażu
5. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola- zamieszczanie zdjęć, wpisów, ciekawostek itp Adres www Cały okres stażu
6. Korzystanie w programu Power Point- tworzenie prezentacji multimedialnych- wzbogacanie warsztatu pracy. Prezentacje multimedialne Cały okres stażu
7. Korzystanie z Internetu podczas realizacji projektu ETwinning. Wpisy i zdjęcia na stronie. 1 rok stażu
8. Korzystanie newslettera internetowego przysyłanego na skrzynkę mailową „Elektroniczny Serwis Nauczyciela”- nowinki z oświaty. Archiwum prywatnej skrzynki mailowej, możliwe wydruki maili Cały okres stażu
9. Korzystanie z zasobów Biblioteki Pedagogicznej poprzez jej stronę internetową. Adres strony Cały okres stażu
§7.ust. 2.pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach podnoszących kompetencje nauczyciela z zakresu psychologii, pedagogiki, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach z nieletnimi. Zaświadczenia Cały okres stażu
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dzieci oraz konsultacja w tym zakresie z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami. Potwierdzenie opiekuna stażu i nauczycieli Cały okres stażu
3. Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami książkowymi, gazetowymi na w/w tematy, aktualizowanie wiedzy. Wykaz tytułów Cały okres stażu
4. Pedagogizacja, pogadanki, kontakty indywidualne na temat nurtujących rodziców problemów związanych z dzieckiem. Protokoły z zebrań W miarę potrzeb
5. Aktualizowanie gazetki dla rodziców na tematy ich nurtujące. Gazetka W miarę potrzeb

§7.ust. 2.pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Udział w konferencjach, Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, szkoleniach itp. odnośnie przepisów obowiązujących w systemie oświaty, pomocy społecznej oraz w postępowaniu z nieletnimi a także aktualizowanie tej wiedzy na bieżąco za pomocą dostępnej literatury oraz Internetu. Zaświadczenia
Protokoły z narad
Wykaz dokumentów
Własne notatki Cały okres stażu
2. Analiza dokumentacji przedszkolnej i jej znajomość:
- statut
- regulamin przedszkola
- przepisy ppoż.oraz BHP
- procedura Niebieskiej Karty Zaświadczenia,
Potwierdzenie Dyrektora Cały okres stażu
3. Nawiązanie współpracy z policjantem w celu poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Potwierdzenie, zdjęcia na stronie internetowej oraz w kronice przedszkolnej Wg terminarza
4. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wyjść i wycieczek, czuwanie nad bezpieczeństwem. Karty wycieczek
Wpisy w księdze wyjść Wg terminarza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.