X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34261
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Iwona Rudzińska
nauczyciel kontraktowy
Przedszkole Miejskie Nr 163
92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela wychowania przedszkolnego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2014r. – 31.05.2017r.)

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§7 ust.2 pkt. 1

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Ocena własnych umiejętności – określenie mocnych i słabych stron swojej działalności Podsumowanie własnych osiągnięć, przeanalizowanie kwalifikacji i umiejętności.

Dokonywanie modyfikacji planów i metod własnej pracy – w razie potrzeby.

Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz ocena stopnia realizacji celów wyznaczonych w Planie Rozwoju.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu pracy w trakcie trwania stażu
IX.2014r. – V.2017r.

V-VI.2017r. Autorefleksja

sprawozdanie

2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
- Adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Śledzenie nowelizacji aktów prawnych i zbieranie na własny użytek tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.

Napisanie:
- wniosku o rozpoczęcie stażu
- planu rozwoju
- sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
IX.2014r. – V.2017r.

2014r.

Po zakończeniu stażu

IV.2017r. Potwierdzenie opiekuna stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
Wniosek
3. Współpraca z opiekunem stażu Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosków, planu rozwoju i sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Konsultacje z opiekunem stażu w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i wychowawczych.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Omawianie obserwowanych zajęć.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Omawianie własnych zajęć.

Prowadzenie wspólnych zajęć oraz
organizowanie występów artystycznych
z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2014r.

IX.2014r. – V.20017r.

Raz na dwa miesiące
Raz na dwa miesiące
IX.2014r. – V.20017r.

X.2014r. – V.20017r.

Kontrakt

notatki

Scenariusze zajęć, fotografie
4. Doskonalenie warsztatu pracy
Uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych, szkoleniach organizowanych przez WODN, ŁCDN.

Uczestnictwo w szkoleniach WDN, Radach szkoleniowych na terenie placówki.

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej. Korzystanie z publikacji i
portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Obserwowanie zajęć koleżeńskich na terenie placówki

Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli na terenie innych placówek

Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola, gromadzenie scenariuszy zajęć.
IX.2014r. – V.20017r.
Zaświadczenia

Wykaz literatury
Spis portali internetowych
Scenariusze

Scenariusze
5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem Pełnienie roli opiekuna praktyk, prowadzenie zajęć pokazowych dla studenta, pomoc w poprawnym pisaniu scenariuszy zajęć, omawianie i ocenianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli.
IX.2014r. – V.20017r.
Dzienniczek praktyk

Kopia materiałów

Scenariusze
6. Podejmowanie wewnątrz przedszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami Współorganizowanie konkursów, uroczystości przedszkolnych – opracowywanie scenariuszy.

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązkami wychowawcy przedszkolnego (wpisy w dziennikach zajęć, prowadzenie obserwacji dzieci w arkuszach obserwacji, pisanie planów miesięcznych...).
IX.2014r. – V.20017r.
Podziękowania, scenariusze

Wpisy w dziennikach zajęć, arkusze obserwacji, plany miesięczne
7. Publikacja prac własnych Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.

IX.2014r. – V.20017r.
Strona WWW
8. Promowanie przedszkola w środowisku Współpraca z placówkami użyteczności publicznej: Biblioteka Publiczna, Poczta Polska, Przychodnia lekarska, pobliskie Szkoły Podstawowe nr 199 i nr114, Dom Opieki Społecznej... .

Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach.

Propagowanie akcji charytatywnych i ekologicznych, udział w akcji: Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy... .
IX.2014r. – V.20017r.
Podziękowania
Podziękowania, fotografie

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7, ust.2,pkt.2

1. Rozpoznawanie problemów środowiska dzieci i współczesnych problemów społeczno -cywilizacyjnych Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w przedszkolu:
- opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- zapisy w protokołach.

Współpraca z psychologiem na terenie placówki.

Współpraca z PCK.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Udział w szkoleniach prowadzonych przez psychologów.

Indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci,
dostosowanie zadań edukacyjnych do możliwości dzieci.

Pedagogizacja rodziców.

Organizowanie zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców.

Prowadzenie obserwacji psycho -pedagogicznych dzieci, kierowanie rodziców na konsultacje do specjalistów.
IX.2014r. – V.20017r.

Podziękowanie, dyplom

Zaświadczenia

Scenariusze

Arkusze obserwacji
2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska Dostosowywanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.

Organizowanie pomocy materialnej rodzicom i dzieciom w trudnych sytuacjach.
IX.2014r. – V.20017r.

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego Prowadzenie zajęć promujących region łódzki.

Udział w wycieczkach do teatru, kina, muzeów, miejsc historii.

Uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych.

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie placówki.
IX.2014r. – V.20017r.
Scenariusze

Scenariusze

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§7,ust.2.pkt.3

1. Wykorzystanie Internetu i komputera w pracy Uzyskiwanie informacji na temat awansu zawodowego poprzez przeglądanie stron WWW portali poświęconych temu zagadnieniu.

Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe i portale edukacyjne.

Opracowywanie pomocy dydaktycznych, zaproszeń na uroczystości.

Przygotowywanie indywidualnych informacji dla rodziców.

Opracowywanie obowiązującej dokumentacji w codziennej pracy - plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, analizy pracy i inne.

Wykorzystanie komputera w pracy wychowawczo – dydaktycznej w trakcie zajęć (płyty DVD, CD)
IX.2014r. – V.20017r.
Spis portali

Plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, analiza pracy
2. Publikacja własnych materiałów na stronach WWW Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
IX.2014r. – V.20017r.
Strona WWW

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§7,ust.2,pkt 4

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Uczestnictwo w warsztatach, kursach, szkoleniach, konferencjach służących pogłębianiu wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin

Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
IX.2014r. – V.20017r.
Zaświadczenia

Spis literatury z w/w dziedzin

2. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, obserwacje dzieci, prowadzenie rozmów indywidualnych.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Współpraca z rodzicami, włączanie rodziców w życie grupy i przedszkola, pedagogizacja rodziców.

Przygotowywanie uroczystości o charakterze rodzinnym: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.

Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.

Integrowanie grupy, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

Diagnoza indywidualnych potrzeb pedagogicznych dzieci – prowadzenie pracy indywidualnej.

Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności oddziaływań wychowawczych

IX.2014r. – V.20017r.

Wg potrzeb

scenariusze, fotografie, strona internetowa przedszkola

Wpisy w dziennikach

Ankiety

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§7,ust.2,pkt 5

1. Analiza aktów prawnych i zapoznanie się z procedurą uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS)

Opracowanie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia stażu (wniosek)

Gromadzenie dokumentacji w czasie odbywania stażu

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach na temat awansu zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX.2014r. – V.20017r.
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Zaświadczenia

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza dokumentacji obowiązującej w placówce

Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy
o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS

IX.2014r. – V.20017r.
Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji wewnątrz przedszkolnej
Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych.

Współudział w opracowywaniu i modyfikowaniu dokumentów wewnątrz przedszkolnych.

IX.2014r. – V.20017r.
Zapisy w protokołach, listy obecności

potwierdzenia
4. Współpraca z psychologiem przedszkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Wykorzystywanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy w celu rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji problemowych.

Współpraca z dyrektorem przedszkola, psychologiem i osobami wspomagającymi pracę przedszkola.
W razie potrzeby Notatki, wpisy w dzienniku zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.