X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34246
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2017 r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny:

•Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

•Podnoszenie jakości pracy własnej i jakości pracy szkoły.
•Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
•Pogłębienie wiedzy i umiejętności.
•Uzyskanie nowych kwalifikacji.

Czynności organizacyjne:

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - gromadzenie dokumentacji.
4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej:
•opracowanie planu pracy pedagoga szkolnego;
•tworzenie i ewaluacja dokumentów szkolnych.
2. Doskonalenie warsztatu pracy:
•uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym;
•uczestniczenie w lekcjach otwartych;
•pogłębianie wiedzy i umiejętności, studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystanie publikacji z Internetu;
•zakupienie pomocy dydaktycznych.
3.Diagnozowanie sytuacji dydaktyczno - wychowawczej uczniów:
•prowadzenie rozmów z wychowawcami klas, uczniami, rodzicami, psychologiem szkolnym;
•współpracowanie z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną;
•organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów.
4. Przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom i patologii:
•prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów – rozwijanie postaw społecznie akceptowanych;
•organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z przedstawicielami prawa.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagoga szkolnego:
•prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie
elektronicznej;
•pisanie scenariuszy lekcji wychowawczych;
•przygotowanie pomocy
dydaktycznych;
•umieszczanie opracowanych informacji, zdjęć na stronie internetowej szkoły
2. Korzystanie z zasobów sieci Internet:
•śledzenie aktualności internetowych na portalach edukacyjnych;
•wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
3. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej:
•uczestniczenie w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej.

§8 ust. 2 pkt 3 – umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń:
•prowadzenie lekcji otwartych;
•opracowanie materiałów dydaktycznych do udostępnienia w bibliotece szkolnej nauczycielom (scenariuszy zajęć).
2. Przygotowanie i opublikowanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej:
•opublikowanie na stronie internetowej: planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.
3. Współpracowanie i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:
•opracowanie i realizacja Planu Zespołu Wychowawczego;
•opracowanie i realizacja Planu Pracy Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej;
•pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych (np.: biwaku integracyjnego dla uczniów kl. IV – tych, dyskoteki pożegnalnej dla uczniów kl. VI – tych).

8 ust. 2 § pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów:
•opracowanie i wdrażanie programu profilaktyczno –wychowawczego;
•opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów w okresie ferii zimowych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Wspomaganie rozwoju uczniów:
•prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
•prowadzenie zajęć w ramach indywidualnej terapii pedagogicznej.
2. Sprawowanie opieki nad powierzoną gablotą:
•uaktualnianie informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia.
3. Wzbogacanie świadomości pedagogicznej rodziców:
•umieszczanie na stronie internetowej szkoły porad pedagoga szkolnego dla rodziców.

8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Diagnozowanie problemów wychowawczych oraz konfliktów zaistniałych w klasie, rodzinie ucznia:
•współpracowanie z domem rodzinnym poszczególnych uczniów, wychowawcami, rówieśnikami;
•prowadzenie rozmów indywidualnych i – w razie potrzeby – stosowanie zasad mediacyjnych.
2. Propagowanie wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych i społecznie akceptowanych postaw, zachowań:
•prowadzenie pogadanek tematycznych przy okazji różnorodnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
3. Współpracowanie z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie opieki i wychowania:
•utrzymywanie stałego kontaktu z: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, KMP;
•branie udziału w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
•współpracowanie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i świetlicą środowiskową „Bartek”.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych:
•poznanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej i rodzinnej uczniów;
•dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu;
•opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.