X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34203
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu zawodowego

Sylwia W..... Bytom, 08.01.2013r.
Nauczycielka języka niemieckiego
Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych
w Bytomiu

SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

SYLWII WYSYPOŁ

NAUCZYCIELKI ZESPOŁU SZKÓŁ MECANCZNO ELEKTRONICZNYCH
W BYTOMIU
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Okres stażu – 2 lata i 9 miesięcy.
1.09.2009r. – 27.12.2012r.
(termin zakończenia stażu został ustalony po odliczeniu okresu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego- od kwietnia 2011r. do grudnia 2011r.)

Po uzyskaniu aktu nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego 6.07.2007r., dnia 1.09.2009r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, kontynuując pracę na stanowisku nauczycielki języka niemieckiego w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu, od 1.09.2011r. Technikum nr 4, a od 1.09.2012r. Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych.
Podejmując decyzję o rozpoczęciu stażu na kolejny stopień awans zawodowego, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego i podejmowane przeze mnie działania w celu ich realizacji związane były z wymaganiami kwalifikacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.1 grudnia 2004r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Były one również zgodne z przyjętymi celami, zadaniami i potrzebami naszej szkoły.
Realizując założone na początku stażu zadania, starałam się w sposób rzetelny realizować wyznaczone w nim założenia, aby okres ten przyczynił się do rzeczywistego rozwoju mojego warsztatu pracy z korzyścią dla placówki, w której odbywałam staż. Niniejsze sprawozdanie zostanie sporządzone w oparciu o niezbędne wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych Pan mgr inż. Zygmunt Rubin, przydzielił mi opiekuna stażu, którego funkcję pełniła Pani mgr Agnieszka Karch – nauczycielka języka angielskiego.
Zdecydowanie stwierdzam, że trzyletni okres stażu przyczynił się do mojego rozwoju zawodowego, pozwalając na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, prowadzenie aktywnej współpracy z innymi nauczycielami, a także na bieżące analizowanie podjętych przeze mnie działań.
§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA
WARSZTATU PRACY,
DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ,
A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Podczas odbywania stażu udoskonaliłam umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, między innymi poprzez tworzenie oraz uaktualnianie planów dydaktycznych , kryteriów oceniania na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wymaganiami maturalnymi. Tworzyłam oraz modyfikowałam plany wychowawcze dla klas I, II, III, IV, w których pełniłam rolę wychowawcy w okresie odbywania stażu.
Po przyznaniu mi opiekuna stażu, nawiązałam współpracę z nauczycielem języka angielskiego Panią mgr Agnieszką Karch. Na pierwszych spotkaniach organizacyjnych omówiłyśmy cele i zadania do wspólnej realizacji, ustaliłyśmy zasady i formy współpracy. Wspólnie również przeanalizowałyśmy założenia mojego planu rozwoju zawodowego. W okresie stażu uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, których obserwacja i analiza były dla mnie cennym źródłem wiedzy. Bardzo cenię sobie możliwość obserwowania zajęć innych nauczycieli, gdyż wiele z zaobserwowanych rzeczy mogę odnieść do mojej własnej sytuacji i na ich bazie dokonać pewnych modyfikacji lub zastosować nowe pomysły. Ponadto, dały mi one możliwość obserwowania pracy uczniów, ich zaangażowania w zajęcia, tempa ich pracy, jak również tempa pracy nauczyciela, a także efektywności metod stosowanych przez uczących.
Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu. Spostrzeżenia pohospitacyjne pozwoliły na zaakcentowanie pozytywnych aspektów mojej pracy, jak i omówienie słabych punktów danych jednostek lekcyjnych i sposobów ich unikania w przyszłości. Opiekun stażu obserwował moje zajęcia skupiając się na różnych obszarach, między innymi na formułowaniu założeń i efektów w ich osiąganiu, doborze metod pracy z uczniami, efektywności pracy, tempie zajęć, przejrzystości zaplanowanych przeze mnie lekcji, a także na sposobach radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami (np. ewentualnym brakiem zaangażowania uczniów czy też ich nieodpowiednim zachowaniem).
Byłam także hospitowana przez zastępcę dyrektora Panią mgr Beatę Kołodziejczyk co jest udokumentowane w dziennikach lekcyjnych. Hospitacje prowadzone były zarówno na lekcjach języka niemieckiego jak i na prowadzonych przeze mnie zajęciach dodatkowych. Po każdej hospitacji, w ramach rozmowy pohospitacyjnej, omawiane były pozytywne spostrzeżenia oraz stopień realizacji założonych celów lekcji, a także wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
Po przeanalizowaniu nowej podstawy programowej kształcenia z języka niemieckiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie tylko wzbogaciłam moją wiedzę o wymagany zakres materiału w wyżej wymienionym typie szkoły, ale również mogłam dokonać trafnego wyboru podręczników do nauki w/w przedmiotu. Ponadto na bieżąco analizowałam bogatą ofertę wydawniczą podręczników do nauczanego przeze mnie przedmiotu. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia bądź to przez samodzielną obserwacje, bądź przez analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy też rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami. Starałam się stosować indywidualne podejście do każdego ucznia, w zależności od jego potrzeb. Dla uczniów słabszych opracowałam liczne karty pracy z ćwiczeniami o niższym stopniu trudności. W ten sposób chciałam ułatwić im opanowanie minimum programowego. Przygotowałam liczne dodatkowe ćwiczenia dla uczniów zdolnych, których poziom znajomości języka był zdecydowanie wyższy niż pozostałych uczniów.
Przez cały okres stażu wzbogaciłam swój warsztat pracy o różnorodne pomoce dydaktyczne zgromadzone bądź wykonane przeze mnie lub uczniów między innymi słowniki, zestawy plansz edukacyjnych, filmy, płyty CD itp. Z pomocy tych korzystałam podczas zajęć, pomagały mi one sprawić, aby uczniowie szybciej zapamiętali dany materiał oraz ćwiczyli głównie takie sprawności jak mówienie, słuchanie czy pisanie w zróżnicowany sposób. Z moich obserwacji wynika, że wykorzystywanie pomocy dydaktycznych wpływa mobilizująco na uczniów i stanowi bardzo ważny element w stosowaniu danej metody pracy.
W okresie stażu starałam się w miarę możliwości aktywnie włączać w prace zespołów nauczycieli. Na bieżąco prowadziłam współpracę z Komisją Przedmiotów Humanistycznych do 31.08.20012r. a od 1.09.2012r. z Komisją Języków Obcych, systematycznie uczestnicząc w jej spotkaniach oraz włączając się w proponowane podczas spotkań działania. Spotkania te służyły różnym dyskusjom, wymianie poglądów na temat problemów, jakie mają uczniowie w nauce języków obcych. Dokonywaliśmy analizy wyników testów kompetencji, które przeprowadzone były na początku każdego roku szkolnego, a na jej podstawie podziału na grupy. Omawialiśmy wyniki matur a wnioski, które wyciągałam traktowałam jako wskazówkę do dalszej pracy ( co należy usprawniać, jakie sprawności wymagają większej ilości ćwiczeń). Zdecydowanie cenię taką współpracę, gdyż pozwoliła mi zarówno ona na czerpanie doświadczeń od bardziej doświadczonych pedagogów, jak i na realizowanie już własnych propozycji przy współpracy z innymi nauczycielami.
Sporządzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego zakładał poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, aktualizowanie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki na kursach, zajęciach warsztatowych oraz innych zinstytucjonalizowanych formach kształcenia, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
W rozwijaniu własnego warsztatu pracy, pomocnym okazało się uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Szkolenia dotyczyły wielu sfer działalności placówki:
• 27.10.2009r. „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny” . Na szkoleniu zwrócono uwagę na prawa i obowiązki nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, gdyż nauczyciel uzyskał taki status, omówiono procedury postępowania nauczyciela w kontakcie z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
• 25.01.2010r. „Programy unijne” szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Na szkoleniu dowiedziałam się jakie programy unijne mą być realizowane w szkole, jak są finansowane i jak należy się o nie ubiegać.
• 30.03.2010r. ”Ściągi – edukacja na skróty” warsztaty zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Publicznej „WOM” w Rybniku. Szkolenie to dotyczyło etycznych aspektów ściągania, motywów oraz prawnego wymiaru tego zjawiska, a także możliwości zapobiegania i zwalczania go w szkole.
• 09.09.2010r. „Akademia zarządzania młodego dyrektora – ewaluacja wewnątrzszkolna” szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach. Zostałam na nim zapoznana z głównymi celami i formami przeprowadzania w szkole ewaluacji wewnętrznej.

Doskonaliłam warsztat pracy również poprzez udział w licznych konferencjach metodycznych, warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw specjalizujących się w publikacjach z zakresu języka niemieckiego.

W ramach tego typu szkoleń brałam udział w następujących spotkaniach:
• 07.03.2012r. konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego „Expedition Deutsch- multimediales Lehren und Lernen angesichts der neuen Schulreform” sesja dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Szkolenie dotyczyło nauczania względem nowej podstawy programowej oraz doboru odpowiednich podręczników.
• 10.10.2012r. „Na starcie” konferencja metodyczna dotycząca nowej podstawy programowej (absolwent gimnazjum w szkole ponadgimnazjalnej- budowanie spójności programowej) zorganizowana przez bytomską grupę doradców metodycznych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.
• 28.11.2012r. miejska interdyscyplinarna konferencja metodyczna „R-ewolucja w uczeniu, czyli jak nauczyć uczniów skutecznie uczyć się” zorganizowana przez bytomską grupę doradców metodycznych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.
• 28.11.2012r. warsztaty metodyczne w ramach miejskiej interdyscyplinarnej konferencji metodycznej „Nowoczesne techniki uczenia się na lekcjach języków obcych” oraz „Nauczyciel otwarty na zmianę. Action Learning w szkole”. Zaproszeni goście dzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w nauczaniu języka obcego. Istotnym aspektem było nowoczesne spojrzenie na ucznia.

Konferencje te i warsztaty były źródłem wielu interesujących wskazówek. Zamierzam kontynuować tego rodzaju aktywność-podnoszącą moją wiedzę w dalszej pracy zawodowej.
Przez cały okres stażu brałam czynny udział w przeprowadzaniu pisemnych matur jako członek komisji. Funkcje tą pełniłam w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych (Technikum nr 4) oraz w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich. Co roku jestem powoływana przez Dyrekcję szkoły do prac komisji podczas matur ustnych z języka niemieckiego w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich. Dodatkowo biorę również udział w pracach komisji egzaminacyjnej podczas przeprowadzenia matur ustnych z języka niemieckiego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bytomiu oraz Mikołowie.
W trakcie swojej pracy szczególną uwagę zwracam na podtrzymywanie motywacji uczniów do nauki, systematycznego odrabiania zadań domowych. Poprzez systematyczne sprawdzanie i ocenianie prac domowych, krótkich wypowiedzi ustnych lub pisemnych, starałam się docenić każdy, nawet najskromniejszy wysiłek uczniów. Ponadto, poprzez systematyczne utrwalanie poznawanego materiału (dodatkowe ćwiczenia, projekty językowe, prace pisemne) starałam się wykształcić w uczniach nawyk systematycznej pracy. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami, a także materiałami dzieliłam się ze współpracownikami.
Co roku organizuję zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla zainteresowanych uczniów klas maturalnych, mające na celu pogłębienie ich wiedzy i umiejętności, oswojenie się ze strategiami zdawania egzaminu maturalnego, a w roku szkolnym 2011/2012 ze szczególnym uwzględnieniem nowej formy wymagań na ustnym egzaminie maturalnym z języka obcego.
W szczególny sposób analizowałam z uczniami treści matur próbnych, pomagając moim uczniom w rozwiązywaniu zadań sprawiającym im największe trudności. Każda matura próbna stanowiła dla mnie wyzwanie, dając mi bezpośrednią możliwość analizy moich własnych efektów pracy jak i osiągnięć moich uczniów.
W okresie stażu prowadziłam również własną dokumentację oceniania – w której odnotowywałam oceny uczniów, ilość i datę nieprzygotowania lub braku zadania, plusy i minusy, którymi naradzam uczniów za aktywne uczestnictwo w lekcji. Postępowanie takie pozwala mi w każdej sytuacji skontrolować stan aktualny ocen ucznia, gdy nie mam dostępu do dziennika lekcyjnego.
4 października 2010r. szkoła, w której uczę przystąpiła do projektu, w ramach którego prowadziłam dodatkowe zajęcia z przedmiotu - język niemiecki dla informatyków- dla uczniów naszej szkoły. Zadania realizowane były w ramach Projektu „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole. Program zajęć pozalekcyjnych stymulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego dla uczniów szkół zawodowych w Bytomiu”. Celem zajęć było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny.
Od 2010 r. zostałam powołana na członka Zespołu Ewaluacyjnego w mojej szkole. Wspólnie z zespołem prowadziłam ewaluacje, które obejmowały następujące obszary:
• W roku szkolnym 2010/2011: procesy zachodzące w szkole lub placówce
• W roku szkolnym 2011/2012: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Zarządzanie szkołą lub placówką.
W ramach prac Zespołu Ewaluacyjnego 14.10.2010r. przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej mojej szkoły dotyczące ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły jako formy mierzenia jakości pracy szkoły. Podczas szkolenia przedstawiłam za pomocą obrazowych schematów na czym polega ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej, jakie istnieją techniki i metody jej przeprowadzania oraz w jaki sposób badanie to może wpłynąć na polepszenie jakości pracy w szkole poprzez zdiagnozowanie ewentualnych problemów. Przedstawiłam także obszar badań, który jest przedmiotem ewaluacji w bieżącym roku szkolnym.
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli dało mi również szanse dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Aktywnie włączyłam się w organizację procesu doskonalenia nauczycieli poprzez samodzielnie opracowanie tematyki szkolenia. Wykorzystałam przy tym wiedzę zdobytą dzięki studiowaniu literatury fachowej i publikacji umieszczonych na portalach edukacyjnych, jak również wiedzę zdobytą dzięki udziałowi w warsztatach.
Przeprowadziłam następujące szkolenie:
• 14.10.2010r. „Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym”
Jednym z zadań nauczycieli, w tym także i moim, jest czynny udział w życiu szkoły poprzez organizowanie akademii szkolnych. Na początku roku szkolnego 2009/2010 byłam odpowiedzialna za organizację akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Opracowany scenariusz obejmował scenki humorystyczne oraz znane utwory muzyczne dopasowane do tematyki akademii.
24.04.2010r. zorganizowałam akademie z okazji pożegnania klas maturalnych. W akademii uczestniczyli uczniowie klas III. Dzięki mojej efektywnej koordynacji pracy uczniowie zaangażowali się nie tylko w czynny występ ale także w pomoc w stworzeniu ciekawej oprawy muzycznej oraz wystroju sceny. W roku 2009/2010 byłam koordynatorem studniówki i dnia maturzysty. W organizację tych imprez angażują się uczniowie rodzice i nauczyciele, co tworzy między nimi szczególną więź i buduje atmosferę.
Ważnym zadaniem nauczycieli jest również promowanie szkoły poprzez organizowanie „Dni Otwartych Szkoły”. Podczas „Dni Otwartych” każdemu nauczycielowi powierzono określoną funkcję, tak by dni te były zorganizowane profesjonalnie, a szkoła była miejscem zachęcającym przyszłych uczniów do edukacji w niej. Mnie powierzono prezentację pracowni językowej wyposażonej w tablicę multimedialną „Quomo”. Przy pomocy kilku przeszkolonych uczniów zachęcaliśmy gości do żywego udziału w kilkuminutowej lekcji pokazowej, co cieszyło się wielkim zainteresowaniem.
Aktywnie włączałam się również w prace organizacji konkursów literackiego „Wiersz o ZSEE” czy plastycznego „Moja nowa szkoła”, co było dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym. Opracowałam regulaminy, zamieszczając je na stronie internetowej szkoły. Czuwałam nad prawidłowym przebiegiem współzawodnictwa oraz sprawdzaniem prac konkursowych.
Aby zainteresować gimnazjalistów ofertą naszej szkoły niezbędne jest promowanie jej w gimnazjach np. podczas trwania zajęć lekcyjnych lub zwracając się bezpośrednio do rodziców gimnazjalistów podczas zebrań z rodzicami. W trakcie tych spotkań mogłam opowiedzieć o możliwościach naszej szkoły, nowoczesnych kierunkach kształcenia, wyposażeniu, a także, co ważne dla uczniów, niezwykle przyjaznej atmosferze panującej w naszej szkole.
W 2010r. kontaktowałam się również z firmami, które podjęły współpracę i zawarły umowy z moją szkołą np. Liberty Poland S.A, Teleko Spółka z o.o., Elektromontaż 1 Katowice S.A oraz z wyższymi uczelniami wspierającymi naszych uczniów jak np. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach czy Politechnika Śląska.
Dodatkowo podjęłam się również rozklejania plakatów i ulotek informacyjnych ZSEE. W maju 2012r. byłam powołana do zespołu promującego nowo połączoną szkołę Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych przy Placu Sobieskiego podczas Dni Otwartych. Wówczas zajmowałam się prezentacją tablicy multimedialnej Quomo. Opowiadałam gimnazjalistom o zaletach i możliwościach pracy na lekcji z tak nowoczesnym sprzętem.
Wyzwaniem było dla mnie podjęcie opieki wraz z Panią mgr Katarzyną Benek nad praktykantką, studentką filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (20011/2012r.). Celem praktyki było zapoznanie się praktykantki z dokumentacją szkoły, bazą szkoły, ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno wychowawczej. W czasie praktyki studentka zapoznała się także z zapisami w dzienniku lekcyjnym, programem nauczania realizowanym w klasie I, II, III, IV technikum, podręcznikami, szczegółowym rozkładem materiału nauczania.
Zajęcia przeprowadzone przez praktykantkę były oparte na przygotowanych samodzielnie konspektach, skonsultowanych i zatwierdzonych przez opiekuna.
Lekcje były poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym. Współpraca ta dała mi możliwość skorygowania własnych błędów, wymiany informacji skuteczności poszczególnych metod aktywizujących.
Oprócz tego w 2012r. w ramach programu Leonardo Da Vinci gościliśmy w naszej szkole uczniów wraz z nauczycielem z Niemiec. Byłam wtedy odpowiedzialna za oprowadzanie gości po obiekcie szkolnym, przedstawienie nauczycieli. Pomagałam też w przygotowaniu lekcji przedmiotu zawodowego- pracownia elektryczna i elektroniczna, poprzez przetłumaczenie niezbędnych materiałów lekcyjnych takich jak schematy, opisy, zadania czy polecenia z języka polskiego na niemiecki. Udział w tym przedsięwzięciu przyniósł również mi wiele osobistych korzyści.
Jednym z zadań, założonych na początku okresu stażu, było bieżące dokumentowanie przebiegu planu rozwoju zawodowego, które realizowałam poprzez gromadzenie stosownych dokumentów. Stosowanie tego założenia w praktyce pozwoliło mi przygotować w odpowiednim czasie projekt sprawozdania. Dlatego też uważam, iż okres tego stażu przyczynił się do rozwoju umiejętności dokumentowania przeprowadzanych przeze mnie zadań. Ponadto, w okresie stażu dzieliłam się swoim doświadczeniem z koleżankami i kolegami z pracy, zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Współpraca ta obejmowała, na przykład, wymianę pomysłów, pomocy dydaktycznych, przygotowywanych przez nauczycieli oraz pomocy w sprawach wychowawczych.
Wszelkie podejmowane przeze mnie działania w ramach spełnienia powyższego wymagania przyczyniły się do mojego rozwoju osobistego, wzbogaciły mój warsztat pracy i motywowały mnie do ustawicznej pracy.
§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY
POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW,
PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO
ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami, analizę opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego oraz poprzez udział w szkoleniach poświeconych tej tematyce. Dzięki zdobytej wiedzy na temat tych problemów mogłam łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązania. Po zdiagnozowaniu konkretnej potrzeby edukacyjnej podejmowałam czynności służące modyfikowaniu mojego warsztatu pracy w celu zaspokojenia tej potrzeby, a polegało to przede wszystkim na wdrażaniu właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie. Wiedza o potrzebach rozwojowych uczniów była przydatna przede wszystkim w pracy wychowawczej. Starałam się jak najlepiej poznać moich wychowanków, ich potrzeby i problemy, co nie byłoby to możliwe bez przeprowadzonych wielu indywidualnych rozmów czy wywiadów zarówno z uczniami, ich rodzicami, jak i innymi nauczycielami. Współpraca z rodzicami układała sie pomyślnie – w zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków na zebraniach ogólnoklasowych oraz licznych spotkaniach w szkole czy miejscu pracy rodzica. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę i doświadczenie rodziców, by wspólnie znajdować rozwiązania dla zaistniałych sytuacji problemowych.
Przez cały okres stażu starałam się uwzględniać w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W okresie pełnienia stażu dwukrotnie pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Jednym z założeń mojego planu rozwoju zawodowego było pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Starałam się to realizować poprzez czytanie fachowej prasy, podręczników do psychologii a także artykułów internetowych. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam do prowadzenia lekcji wychowawczych wymagających aktywnego uczestnictwa uczniów i prezentowania ich poglądów. Przeprowadziłam również ankiety dotyczące ich zainteresowań, tematów lekcji wychowawczych. W czasie godzin wychowawczych skupiałam również uwagę na problematyce odpowiedzialności karnej, demoralizacji młodzieży, pojęciu asertywności, znajomości i przestrzeganiu praw człowieka. Poruszałam z uczniami tematykę współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych takich jak: ochrona środowiska naturalnego, nieprzestrzeganie praw człowieka, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, ochrona życia czy demokracja. W ramach lekcji wychowawczej przeprowadziłam zajęcia dotyczące nałogów – uczniowie natomiast przygotowali plakaty, ukazujące zgubny wpływ papierosów i alkoholu na organizm człowieka. Po prezentacji, plakaty wywieszone zostały jako część gazetki klasowej.
Realizując ścieżki edukacyjne, starałam się poruszać na zajęciach wychowawczych problemy postępującego zanieczyszczenia środowiska i propagowania jego ochrony.
Zaś na lekcjach języka niemieckiego omawiając zagadnienia z bloków tematycznych- człowiek, zdrowie, żywienie uświadamiałam uczniom konieczność prowadzenia zdrowego stylu życia.
Ważne znaczenie miały dla mnie kontakty w wychowankami w czasie wszelkich imprez pozaklasowych (wycieczki szkolne). Pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek szkolnych było dobrą okazją do obserwowania zachowań uczniów poza murami szkoły oraz okazją sprzyjającą prowadzeniu rozmów z uczniami.
Jedną z nich była wycieczka klasy I o profilu Technik Awionik zorganizowana w październiku 2010r do Zakładu Lotniczego PZL w Mielcu. Wycieczka ta pozwoliła uczniom na poszerzenie swoich zainteresowań z zakresu lotnictwa.
Dzięki współpracy z metodykiem fizyki i chemii Panią mgr Barbarą Biskup, udałam się z moją klasą na Uniwersytet Śląski (wydział fizyki) celem bliższego kontaktu uczniów z doświadczeniami fizycznymi. Podjęłam się również wspólnie z Panią mgr Barbarą Biskup organizacji wycieczki naukowej na Politechnikę Śląską w Gliwicach (19 XI 2009r). Była to nie tylko ciekawa lekcja fizyki, lecz przede wszystkim uczniowie mogli zwiedzić Politechnikę zapoznać się z jej działami i kierunkami.
18.11.2009r. sprawowałam również opiekę nad uczniami podczas wyjazdu na I etap konkursu „Laboratorium Wiedzy III” w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
Jednym z moich zadań jest motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu języka niemieckiego, dlatego też zachęcałam uczniów do udziału w konkursach na terenie szkoły jak i na kolejnych etapach.
Co roku w listopadzie przeprowadzam w naszej szkole „Regionalny konkurs języka niemieckiego”, w którym to uczniowie poprzez współzawodnictwo mogli poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania, sprawdzić znajomość leksyki oraz umiejętności poprawnego zastosowania poznanych konstrukcji gramatycznych. Jest to także dobra forma sprawdzenia swoich sił poprzez kontakt z uczniami innych szkół, co znacząco wpływa na motywację do dalszej nauki i pracy. W bieżącym roku do drugiego etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów naszej szkoły.
Kolejny konkurs zorganizowałam wspólnie z nauczycielem języka angielskiego Panią mgr Małgorzatą Ptak „Angielsko- niemieckie tradycje świąt Bożego Narodzenia”. Konkurs ten odbył się 17.12.2012r. w ZSME w Bytomiu. Miał on na celu motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych oraz zdobywanie wiedzy na temat tradycji świątecznych w języku angielskim i niemieckim. Najlepsze trzy miejsca zostały ogłoszone i narodzone przez Dyrektora szkoły podczas jasełek.
Organizowałam wyjścia do kina dla uczniów naszej Szkoły między innymi: 14.04.2012r. na film „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holadnd oraz 25.09.2012r.na film „Jesteś bogiem” w reżyserii Leszka Dawida, który to wzbudził wiele kontrowersji wśród uczniów i był tematem lekcji wychowawczej.
Ponadto, co roku, organizowałam uroczystości klasowe takie jak: Dzień Chłopca i spotkania opłatkowe. Klasa stała się bardziej zgrana, a szkoła zaczęła być postrzegana jako miejsce przyjazne i sprzyjające nawiązywaniu nowych przyjaźni, kojarzące się nie tylko z nauką ale także z zabawą i radością. Imprezy te miały także wpływ na uzmysłowienie uczniom wartości z nich płynących.
W czasie trwania stażu dwa razy podjęłam się koordynowania Studniówki i Dnia Maturzysty co było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem wychowawczym, a w efekcie jeszcze bardziej zintegrowało moją klasę oraz rodziców moich uczniów.
Systematycznie współpracując z innymi nauczycielami wspierałam różne akcje charytatywne np. akcję krwiodawstwa, zbiórki pieniędzy na rzecz osób niewidomych w Laskach pod Warszawą, akcję „Znicz na Kresy” jak również „Zostań potencjalnym dawcą szpiku” czy „Dom Nadziei”.
Motywowałam moich wychowanków do aktywnej działalności na terenie szkoły. Uczniowie mojej klasy, obecnie już studenci, zdobyli II, III miejsce w szkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Klas „PTAK” organizowanym przez opiekuna samorządu szkolnego , p. mgr Bognę Chodyniecką.
Stale współpracuję ze szkolną bibliotekarką, Panią mgr Moniką Nowak, która pomogła mi w zorganizowaniu wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. Celem wyjścia było zapoznanie uczniów z działalnością tych instytucji i zachęceniem ich do korzystania z bogatych zbiorów. Jestem zdania, że tego rodzaju przedsięwzięcia uświadamiają uczniom rolę i znaczenie instytucji kulturalnych w mieście.
Czteroletni staż pracy nauczył mnie efektywnej współpracy zarówno z gronem pedagogicznym jak również z uczniami. Uwidacznia się to głownie podczas organizowanych wspólnie przedsięwzięć. Sukcesywnie udaje mi się pozyskać chętnych uczniów i nauczycieli do współpracy przy organizacji imprez szkolnych

§ 7 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo istotną rolę. Stosuję ją od samego początku mojej drogi zawodowej - najpierw może w nieco mniejszym zakresie przede wszystkim do przygotowania testów, sprawdzianów materiałów dodatkowych, dyplomów, scenariuszy zajęć, czy też dokumentów szkolnych – z czasem sukcesywnie poszerzyłam zakres wykorzystania komputera i Internetu w mojej pracy, tak, że komputer stał się jej nieodzownym narzędziem.
Szersze wykorzystanie komputera stało się możliwe miedzy innymi dzięki uczestnictwu w kursach, na których doskonaliłam posiadane umiejętności jak również zdobywałam nowe. Był to jeden z postawionych sobie przeze mnie celów, jeśli chodzi o spełnienie powyższego wymogu.
W szkole, w której pracuję, uczniowie w sposób szczególny interesują się technologią informacyjną i komunikacyjną. Staram się, zatem sprostać zadaniom przez nią realizowanym, w zakresie zastosowań technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym.
Przez cały okres stażu wykorzystywałam komputer w opracowaniu testów oraz pomocy dydaktycznych. Ponadto korzystałam z Internetu jako jednego ze źródeł pozyskiwania materiałów potrzebnych do pracy nauczyciela ( kryteriów oceniania, programów wychowawczych , scenariuszy lekcji, przygotowywania sprawdzianów oraz kartkówek, przygotowywanie dyplomów i gazetek ściennych).
Systematycznie, co roku, wprowadzam dane i drukuję świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły dla moich wychowanków. Korzystam z pakietu Vulcan Optivum. Na zajęciach korzystaliśmy z różnych programów multimedialnych do nauki języka niemieckiego, min: „der, die, das”, „Profesor Klaus”, „alles klar.Grammatik”, „info-deutsch. Słownik obrazkowy języka niemieckiego”

W mojej szkole bardzo wygodną sprawą jest możliwość elektronicznej komunikacji w relacji nauczyciel – dyrektor. Za pomocą poczty elektronicznej przesyłam sprawozdania, arkusze klasyfikacyjne czy analizy matur. Dodatkowo w poprzednich latach co miesiąc wprowadzałam frekwencję do Platformy Edukacyjnej Silvermedia.
Znacznie usprawniało to moją pracę, pozwalając tym samym na optymalne gospodarowanie czasem.
Szkoła, w której jestem zatrudniona posiada profesjonalnie wyposażoną pracownię do nauki języków obcych „MENTOR”. Dzięki możliwościom jakie stwarza mi ta pracownia uczniowie mogą stale polepszać swoje umiejętności poprzez słuchanie tekstów przez słuchawki, rozmówki przy użyciu mikrofonów w parach, grupach lub bezpośrednio z nauczycielem. W latach szkolnych 2009- 2011 byłam stałym opiekunem pracowni wyposażonej w tablicę multimedialną Quomo i prowadziłam w niej wszystkie moje zajęcia. Przede wszystkim użycie oprogramowania do stosowanych przeze mnie podręczników daje możliwość przedstawiania poszczególnych etapów lekcji na tablicy. Uczniowie mogą w interaktywny sposób rozwiązywać ćwiczenia gramatyczno-leksykalne co zwiększa ich chęć do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. W grudniu 2011r. zostałam koordynatorem wyjątkowego projektu edukacyjnego w skali Polski i Europy Szkoła Nowych Technologii zorganizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Microsoft Partners in Learning. Celem projektu było dostarczenie uczniom i nauczycielom najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych. Będąc opiekunem projektu musiałam przeprowadzić wśród nauczycieli uczestniczących w projekcie ankiety, a następnie przekazać je organizatorom. Jak również byłam w kontakcie z organizatorami w celu ustalenia dogodnych terminów szkoleń dla nauczycieli.
Staram się zachęcać moich uczniów do mądrego wykorzystywania komputera w nauce. Zachęcam ich również do tworzenia prac multimedialnych na temat zabytków w Niemczech, krajów niemieckojęzycznych, pisarzy niemieckich itp.
Internet okazał się bardzo przydatny również w świetle awansu zawodowego nauczycieli, gdyż prezentowane na stronach materiały pozwoliły mi na bieżąco na zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami w postępowaniu, bądź z przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Zgodnie z zaplanowanym w Planie Rozwoju Zawodowego prowadzeniem lekcji w pracowni komputerowej przeprowadziłam kilka lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystywałam przy tym własne programy do nauki języka („Profesor Klaus”, „der, die,das”, „alles klar.Grammatik”) jak również Internet. Uważam, że zajęcia, na których korzystamy z komputera są atrakcyjną formą nauki języka, angażują nawet tych nieco mniej aktywnych i zdolnych uczniów. Ważne jest dla mnie, żeby uczniowie potrafili posługiwać się też Internetem, nie tylko jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat. Dlatego też przy tworzeniu różnych prezentacji multimedialnych zwracałam szczególna uwagę na kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie. Poza tym wykorzystywałam komputer a zwłaszcza Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali nauczycielskich. Najczęściej i najchętniej przeglądałam następujące strony www.: www.men.gov.pl, www.eduinfo.pl, www.awans.net.pl
Poznawałam i aktualizowałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez w/w serwisy W procesie dokumentowania realizacji stażu korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli zamieszczonych min. na www.literka.pl, www.profesor.pl czy www.publikacje.men.pl. Na własny użytek sporządziłam bazę linków do ulubionych portali internetowych w celu ułatwienia sobie szybszego dostępu do nich. Dzięki realizacji powyższych zadań wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody nauczania języka niemieckiego, ciekawe materiały edukacyjne i efektywne sposoby doskonalenia praktycznych umiejętności językowych uczniów.
Korzystanie z technologii komputerowej umożliwiło mi również systematyczne dokumentowanie realizacji założeń mojego planu rozwoju zawodowego, co ułatwiło mi gromadzenie i selekcjonowanie materiałów oraz pozwoliło nadać dokumentom jasną i przejrzystą formę.
Wielokrotnie przekonałam się jak szerokie może być zastosowanie Internetu na lekcjach języka niemieckiego. Dzięki stałemu kontaktowi z przedstawicielami wydawnictw jak np. WSiP, Nowa era, Langenscheidt, Duden mogłam wykorzystać dodatkowe materiały przesłane mi drogą internetową w celu urozmaicenia zajęć np. dotyczących świąt narodowych takich jak Dzień Zjednoczenia Niemiec, Święto Pracy czy obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Moi uczniowie mogli także poszerzyć swą wiedzę poprzez zaproponowane im odniesienie się do stron www związanych z naszymi zajęciami. Poprzez konstruktywne wykorzystanie narzędzia do nauki jakim jest internet mogłam zachęcić młodzież do połączenia zainteresowania komputerami z nauką języków obcych.

Uczestniczyłam również w następujących szkoleniach, które wzbogaciły moją wiedzę:
• 23.09.2009r. „Wstęp do prowadzenia dziennika elektronicznego” szkolenie
zorganizowane z Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Bytomiu. Na szkoleniu zapoznałam się z możliwościami jakie daje dziennik elektroniczny. Zostałam przeszkolona przez nauczyciela informatyki w zakresie prowadzenia dziennika elektronicznego zarówno jako wychowawca jak i nauczyciel języka niemieckiego w wielu klasach. Po przeszkoleniu mogłam wykorzystać dziennik elektroniczny w codziennej pracy.
• 29.10.2009r. „Jak korzystać z dziennika elektronicznego” szkolenie zorganizowane z Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Bytomiu
• 13.12.2011r. konferencja dla dyrektorów/ opiekunów szkół ponadgimnazjalnych, które zgłosiły akces do projektu „Szkoła Nowych Technologii” zorganizowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Microsoft Partners in Learning. Wykładowcy zaprezentowali czym jest nowoczesna obsługa edukacyjna oraz informacje o kolejnych etapach projektu.
• 17.03.2012r. „Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi” szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Microsoft. Na warsztatach tych dowiedziałam się jak efektywnie wykorzystać komputer oraz Internet na zajęciach co w konsekwencji pomoże w urozmaiceniu zajęć, a także usprawni moją pracę.
• 05.12. 2012r. „Obsługa platformy e-learningowej Moodle” szkolenie prowadzone przez nauczyciela informatyki w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektronicznych. Szkolenie te umożliwiło mi poprzez założenie konta na platformie edukacyjnej tworzenie lekcji i kursów o różnej treści, zamieszczanie materiałów edukacyjnych dla uczniów, sprawdzanie wiedzy uczniów dzięki testom on-line.

Nie sposób wymienić tu wszystkie strony internetowe, z których korzystam zarówno w trakcie przygotowywania pomocy dydaktycznych, przy wyszukiwaniu ciekawych i autentycznych materiałów, jak i zdobywaniu nowych informacji dotyczących pracy nauczyciela, awansu zawodowego, nowych wyzwań dla szkół.

§ 4 ust. 2 pkt. 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Podczas mojego stażu starałam się stosować i poszerzać wiedzę również na tym polu. Opracowałam przydatne notatki z przeczytanych lektur w celu dzielenia się przydatnymi wiadomościami z innymi nauczycielami. Zdobyte wiadomości wykorzystuję w pracy wychowawczej i dydaktycznej., np. do prowadzenia pedagogizacji rodziców. Na bieżące śledzę artykuły zamieszczane w czasopiśmie "Języki obce w szkole", które dostarczają mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki, metodyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Przedstawiają najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych, pracach MEN’u i instytutów naukowych związanych z oświatą.
Jedną z ciekawszych publikacji, z jaką się zapoznałam to: "Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie" Johna Robertsona, w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Dowiedziałam się z niej jak wiele zależy od komunikacji, również niewerbalnej!
Dzięki poszerzeniu spektrum znanych mi i stosowanych metod aktywizujących poprzez udział w szkoleniu WDN na ten temat, jak również poprzez lekturę poradnika „Ja i i mój uczeń pracujemy aktywnie” E. Brudnik, A. Muszyńskiej i artykułu „Metody aktywne w nauczaniu języka obcego” B. Kuklińskiej w „Języki Obce w Szkole” 1/2003 udało mi się zachęcić do czynnego uczestnictwa w lekcjach również tych uczniów, którzy z reguły byli bierni na zajęciach.
Realizując działania wychowawcze i opiekuńcze współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Zwracałam się o pomoc psychologa dla uczniów o specjalnych potrzebach psychicznych, uwzględniałam w pracy dydaktycznej zalecenia z opinii wystawionych przez poradnię.
W celu poznania środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów, aby skutecznie nieść im pomoc, współpracowałam z pedagogiem szkolnym, Panią Martą Bonar i Panią mgr Aleksandrą Bobrowską. Rozmowy te dotyczyły, między innymi, opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów, sytuacji rodzinnych, zdrowotnych wychowanków. W swojej pracy przekonałam się jak ważna jest współpraca z takimi instytucjami jak Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Policja czy rożnego rodzaju ośrodki kulturalne.
Często umawiałam uczniów na spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Konsultowałam z pedagogiem każde zachowanie uczniów które budziło mój niepokój.
Dzięki poradom pedagoga szkolnego łatwiej rozwiązywałam problemy wychowawcze oraz konsultowałam się w przypadkach uczniów, którzy wykazywali przejawy dysleksji i dysgrafii. Bardzo ważne dla mnie jest również pozostawanie w kontakcie z wychowawcami klas, które uczę oraz rodzicami ponieważ zdaję sobie sprawę, iż tylko właściwa współpraca na linii nauczyciel – wychowawca – rodzic może przynieść efekty. Dlatego też w ramach zebrań z rodzicami rozmawiałam na temat postępów w nauce, ale również poznawałam ich sytuację rodzinną, która często tłumaczyła ich zachowanie w szkole. Ułatwia to codzienną pracę z uczniami wymagającymi szczególnej uwagi. Podczas odbywanego stażu starałam się poznać problemy rodzinne nie tylko moich wychowanków, lecz również uczniów innych klas naszej szkoły. W ramach pracy wychowawczej prowadziłam pedagogizację rodziców w zakresie:
- stosowania używek przez młodzież szkolną;
- problematyki alkoholowej, narkotykowej i nikotynowej;
- zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu;
- bezpieczeństwa w szkole i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
- problematyki agresji rówieśniczej ;
- sposobów rozwiązywania konfliktów.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Respektuję orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię, wnioski i zalecenia wcielam do dalszej pracy z uczniem. Poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym udało się zorganizować zajęcia prowadzone przez funkcjonariusza wydziału Prewencji na temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Zajęcia te organizowane są dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Ponadto, zapoznałam uczących w mojej klasie nauczycieli z opiniami o uczniach mających orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tak, by zagwarantować uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki pracy. Spotykałam się również z uczniami, którzy otrzymali na I semestr ocenę niedostateczną, by udzielić im stosownej pomocy, pozwalającej na kontynuowanie nauki w semestrze drugim.
W swojej działalności dydaktycznej wiele czasu i energii poświęcam pracy z uczniem zdolnym. Uczeń zdolny ma specyficzne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia. Dlatego też takiego ucznia otaczam opieką, umożliwiam poszerzenie i pogłębienie wiedzy nie tylko na lekcjach, ale również poza. Także metody pracy dostosowuję do jego potrzeb i możliwości. Umożliwiam udział w konkursach, proponuję dodatkowe podręczniki i zadania.
Ponadto współpracowałam z Panią mgr Anną Morawiak, która pełniła funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa w Technikum nr 4.
Istotnym źródłem informacji na temat psychologii ucznia były dla mnie konsultacje z innymi, bardziej doświadczonymi nauczycielami a także materiały czerpane z Internetu (np. www.literka.pl - artykuły, referaty dotyczące zagadnień pedagogicznych i psychologicznych).
Uczestniczyłam również w następujących szkoleniach:
• 7.10.2009r. „Doskonalenie umiejętności nauczyciela do pełnienia roli wychowawcy”
• 14.10.2010r. „Jak postępować z chorym na cukrzycę typu 1”
• 9.11.2011r. „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole”
W tym czasie zapoznałam się z różnorodnymi pozycjami - poniżej prezentuję kilka z nich:
- Bolton S. Probleme der Leistunsmessugn
- Heyd G. Deutsc lernen. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache 1991
- Łobocki F. ABC wychowania, Warszawa 1992
- Spionek H. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1995
- Przetacznikowa M., Psychologia wychowawcza, Warszawa 1983
- Kobyliński W. ABC organizacji pracy nauczyciela, Warszawa 1984
- Koczy K. Metodyka nauczania języka niemieckiego 1980

Pogłębianie wiedzy w zakresie omawianych dziedzin pozwala mi coraz efektowniej nauczać i wykonywać obowiązki wychowawcy, jak również zaspokajać potrzeby rozwojowe dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Realizację założeń powyższego punktu rozpoczęłam od dalszego poznawania zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentacji szkolnej. Przeanalizowałam Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki.
Wzięłam również udział w szkoleniach:
• w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (9.XI.2010r). Wiedzę tam zdobytą wykorzystywałam w codziennej pracy, realizując zadania opiekuńcze, np. sprawując opiekę nad uczniami w trakcie wycieczki szkolnej.
• „Nowa Podstawa Programowa” (7.XII.2011r). W trakcie tego szkolenia dogłębnie zaznajomiłam się z założeniami nowej podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych od IX 2012r. Na podstawie wiedzy zdobytej na tym szkoleniu mogłam odpowiednio przygotować się do prowadzenia zajęć od września w klasach pierwszych.
Ponadto, wspólnie z opiekunem, na bieżąco dokonywałyśmy analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty:
- Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony)
- Ustawa z dnia 18.02.2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Ustawa z dnia 07września 1991 r. o systemie oświaty
- Rozporządzenia MEN z dnia 03.08.2000 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dodatkowo zaczęłam tworzyć swoją własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących zarówno awansu zawodowego jak i przepisów prawa oświatowego. Zapoznałam się między innymi z poradnikiem „Awans zawodowy nauczycieli” wydanym przez Instytut Promocji Nauczycieli jak również z poradnikiem dla nauczycieli realizujących kolejne szczeble awansu zawodowego Ireny Dzierzgowskiej przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej pt.: „Wspinaczka po stronach awansu. II. Nauczyciel Kontraktowy”.
W okresie stażu starałam się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagając rodzicom i uczniom, na przykład przy kierowaniu do Poradni czy wypełnianiu wniosków o stypendia socjalne. Po rozpoczęciu pracy jako wychowawca klasy, podjęłam współpracę z Panią Ewą Ślęk - Urban, która odpowiedzialna była w naszej szkole za organizowanie pomocy socjalnej uczniom.
Posłużyłam się również aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
W okresie stażu brałam udział w pracach zespołów modyfikujących i doskonalących dokumenty szkolne. Uczestniczyłam w pracach nad wprowadzeniem zmian do Statutu szkoły związanych wprowadzaniem Kontraktu ZSEE oraz Punktowego Systemem Oceniania z zachowania.
Opracowałam i wdrożyłam kryteria ocen z języka niemieckiego zgodne z WSO, dzięki którym uczniowie otrzymali jasno sprecyzowane wymogi na poszczególne oceny. W okresie stażu doskonaliłam także stosowany przeze mnie system oceniania. Na początku każdego roku szkolnego przedstawiałam uczniom wymagania edukacyjne z języka niemieckiego, które zapisywali w zeszycie. Zapoznanie się z powyżej przedstawionymi informacjami poświadczali podpisem.
Uczestniczyłam również w pracach komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu z przygotowania zawodowego. Pełniłam też funkcję członka zespołu egzaminacyjnego w trakcie matur ustnych.
Ponadto uczestniczyłam w klasyfikujących i zatwierdzających i szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Podejmowane przeze mnie działania, które miały na celu spełnienia powyższego wymagania, świadczą również o tym, że spełniałam niezbędną powinność nauczyciela kontraktowego, jaką jest uczestnictwo w pracach organów szkoły.

PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Podczas stażu na nauczyciela mianowanego podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe
i udoskonaliłam dotychczasowy warsztat pracy, nabyłam nowe doświadczenia i umiejętności, między innymi w sferze wychowawczej.
Cele, które wcześniej w planie założyłam zostały w większości osiągnięte. Wzbogaciłam swój warsztat pracy, rozwijając umiejętności jego planowania i organizowania.
Współpraca z opiekunem stażu oraz z Dyrekcją przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności analizowania swych działań, mówienia o swoich słabszych stronach, jak i sukcesach. Potrafię ocenić skuteczność podejmowanych przeze mnie działań oraz dokonywać ich modyfikacji. Uważam, że umiejętności te będą procentować w mojej przyszłej pracy. Potrafię integrować zespół klasowy, a także podejmuję liczne działania mające na celu motywację ucznia na moich lekcjach.
Potrafię również stworzyć własną koncepcję planu wychowawczego w oparciu o Plan Wychowawczy szkoły. Wykorzystuję w swej pracy technologię komputerową i informacyjną, a także zdobytą podczas tych trzech lat pracy wiedzę. Ponadto zapoznałam się z przepisami dotyczącymi oświaty w zakresie funkcjonowania mojej placówki.
Zarejestrowałam się również w systemie egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Pragnę również podkreślić, że zakończenie mojego stażu nie jest zawieszeniem podejmowania różnorodnych działań, gdyż w przyszłości chciałabym nadal podnosić swe kwalifikacje, uczestniczyć zarówno w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.
Ponadto, mogę stwierdzić, że organizowanie dodatkowych zajęć czy też konkursów jest ważnym czynnikiem motywującym uczniów do nauki. W przyszłości w szczególności chciałabym poszerzać swoje umiejętności z zakresu pracy z młodzieżą, stwarzającą pewne problemy wychowawcze, podlegającą zgubnym modom (np. sekty, grupy subkulturowe) czy też nałogom. Uważam, że posiadanie takiej wiedzy jest obecnie niezbędne w pracy z młodzieżą.

Sprawozdanie sporządziła:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.