X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34077
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stazu

Barbara Kolb Padew Narodowa 05.05.2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Padew Narodowa 05.05.2017

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Barbara Kolb
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół w Padwi Narodowej, Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
NAUCZANY PRZEDMIOT: język niemiecki
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Filologia germańska ze specjalnością nauczycielską – Uniwersytet Rzeszowski; kurs „Akademia Doradztwa Zawodowego – wsparcie nauczycieli w poradnictwie zawodowym uczniów” – CKPiDN Mielec
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Agnieszka Rusek
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2013 – 05.04.2017

ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE PODCZAS TRWANIA STAŻU –
1. Nauczanie języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum
2. Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasach 3 gimnazjum (2013-2017)
3. Wychowawca klasy (2014 – 2015)
4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego (2014/2015)
5. Prowadzenie kroniki szkolnej (2013-2017)

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Filologia germańska ze specjalnością nauczycielską – Uniwersytet Rzeszowski; Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Akademia Doradztwa Zawodowego – wsparcie nauczycieli w poradnictwie zawodowym uczniów” – CKPiDN Mielec
NAGRODY-
Nagroda Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej – październik 2014.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013 – 05.04.2017
4. Akt Nadania Awansu Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Po ukończonych studiach na Filologii Germańskiej w Rzeszowie zaczęłam w 2010 roku pracę w Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej jako nauczycielka języka niemieckiego. Od siedmiu lat jestem związana z tą szkołą. Od 2011 roku jestem nauczycielką kontraktową.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Starałam się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
W okresie od 1 września 2013r. do 5 kwietnia 2017r. odbywałam w Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej staż, w trakcie którego realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, wypełniając zaplanowane działania w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi jest niekończącym się zadaniem nauczyciela i człowieka w ogóle, więc muszę stale się rozwijać i dążyć do uzyskiwania jak najlepszych efektów swojej pracy.

Szczegółowe sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianym nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego

Na początku roku szkolnego 2013/14 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany z dnia 14 listopada 2007r.). Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałam się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2013r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej, panu mgr Waldemarowi Szyszka.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego. Stały się także istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Aleksandrą Łogin, a później z panią mgr Agnieszką Rusek. Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy w sposób jednoznaczny i przejrzysty.
Nawiązanie współpracy trwającej 2 lata i 9 miesięcy pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po lekturze najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam działania związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły podjęłam następujące działania:
- Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, procedurami postępowania w sytuacjach trudnych, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikami lekcyjnymi, podstawą programową, programami nauczania, planami dydaktycznymi itp.;
- Zaznajomiłam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami podczas przerw;
- Analizowałam dokumentację samodzielnych wpisów do dzienników;

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy

W trakcie stażu systematycznie dążyłam do wzbogacenia swojego zasobu metod nauczania m. in. poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Wśród najczęściej stosowanych przeze mnie znalazły się: dyskusja i burza mózgów, których używałam, by pobudzić uczniów do wyrażania własnej opinii, a tym samym bardziej zainteresować ich omawianymi zagadnieniami, gry i zabawy dydaktyczne pomagające utrwalić przerabiany materiał oraz prace projektowe, które były ciekawą odmianą dla tradycyjnych form pracy. Innym urozmaiceniem prowadzonych przeze mnie zajęć było zastosowanie na lekcjach filmów, prezentacji multimedialnych i piosenek, które stanowią doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego, jak i utrwalenie już przerabianego materiału.
Jako element wzbogacający lekcje przygotowywałam dodatkowe pomoce dydaktyczne, np. karty pracy, karty obrazkowe, prezentacje multimedialne, plakaty. Opracowałam również różne materiały sprawdzające postępy uczniów, czyli sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia kontrolne.
W celu efektywniejszej pracy z uczniami na lekcjach dążyłam do wzbogacenia wiedzy. Gromadziłam własną bibliotekę poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji, kupowanie książek, słowników, podręczników, nowości wydawniczych, gier językowych i innych. Korzystałam z materiałów umieszczanych na stronach internetowych;
Dbałam o ciekawy wygląd gazetki ściennej prowadzonej w języku niemieckim. Były to wystawki związane z rokiem kalendarzowym, porami roku np. „So schön ist der Herbst!”, okolicznościowe związane ze świętami np. „Bald ist Weihnachten”, „ Frohe Ostern” oraz inne przybliżające uczniom język niemiecki i kulturę krajów niemieckojęzycznych;

4. Doskonalenie warsztatu pracy

W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, w związku z tym podejmowałam różnorodne działania:
- Na zebraniach Zespołów przedmiotowych wspólnie z innymi nauczycielami dokonywaliśmy ewaluacji przedmiotowego systemu nauczania, poruszaliśmy problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje, omawialiśmy sposoby realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wymienialiśmy się doświadczeniami w celu doskonalenia przedmiotowo – dydaktycznego, przygotowywaliśmy wystąpienia odnośnie zagadnień związanych z nauczaniem języków obcych, np.: podstawy programowej, egzaminu gimnazjalnego, projektów gimnazjalnych, opracowywaliśmy plan pracy zespołu mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów i poprawę wyników nauczania, rozmawialiśmy na temat pracy kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu, omawialiśmy różne sprawy bieżące;
- Prowadziłam koła zainteresowań z języka niemieckiego. Były to zajęcia rozwijające dla osób zdolnych, jak też zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych potrzebujących dodatkowej pomocy i wsparcia oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego;
- Przygotowywałam i wdrażałam do realizacji scenariusze lekcji języka niemieckiego, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz uroczystości szkolnych;
- Dokonywałam ewaluacji, wyciągałam wnioski oraz wdrażałam działania mające na celu poprawę efektów nauczania;
- Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka niemieckiego w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie omawiania lekcji wyciągałam wnioski i uświadamiałam sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu, jak również panem Dyrektorem okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłania do autorefleksji, daje wiedzę jakich błędów unikać, uczy jak je eliminować i prawidłowo prowadzić zajęcia.
- W ramach współpracy z panią Aleksandrą Łogin i panią Agnieszką Rusek obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez opiekunów stażu. Obserwując zajęcia prowadzone przez wyżej wymienionych nauczycieli szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na stosowane formy pracy, atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczycieli do uczniów.
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli. Dzięki tym doświadczeniom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów.
- Zorganizowałam szkolny konkurs wiedzy o państwach niemieckiego obszaru językowego, którego celem było poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi, rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego oraz zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego
- Byłam opiekunem projektów gimnazjalnych uczniów klasy II i III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2017. Były to projekty z języka niemieckiego: „Niemieckie wynalazki zmieniają świat. Jak rodziły się wielkie pomysły?”, „Jaki jest typowy Niemiec? – O stereotypach.”, „Jakie ciekawe miejsca można zobaczyć w Austrii?”. Uczniowie zaangażowani w ich realizację mieli szansę poszerzenia swojej wiedzy odnośnie krajów niemieckojęzycznych, a w szczególności zjawisk kultury dla nich charakterystycznych. Wiedzą tą podzielili się z innymi uczniami i nauczycielami podczas prezentacji efektów swojej pracy.
- W okresie stażu przez rok miałam okazję być opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Przygotowałam harmonogram świąt i uroczystości obchodzonych w naszym gimnazjum i przydzieliłam do jego realizacji odpowiednie klasy. Jako opiekun SU zorganizowałam i nadzorowałam kilka imprez szkolnych: wybory do SU (wrzesień 2014r.), otrzęsiny szkolne (październik 2014r.), wyjazd na lodowisko (grudzień 2014r.), Walentynki szkolne i dyskoteka walentynkowa (luty 2015r.). W ramach pracy w SU, przez trzy lata prowadziłam Kronikę Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy. W kronice zostały opublikowane wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły.
- Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam ewaluacji. Przeprowadzałam ankiety i dyskusje z uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Wiadomości uzyskane w ten sposób i wyciągnięte z nich wnioski dały mi większe możliwości zainteresowania ich moimi lekcjami. Poprzez analizę wyników i rozmowy poznawałam przyczyny trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy systematycznie przypominać i utrwalać wcześniej poznaną wiedzę i sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania.
- Organizowałam konkursy prac plastycznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, których celem było kultywowanie tradycji ludowych, rozwijaniem wyobraźni i zdolności manualnych uczniów oraz prezentacja możliwości twórczych młodzieży.
- Uczestniczyłam w VII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół wykorzystującego innowacyjne systemy optymalizacji nauki słownictwa.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Wynikiem tego działania są następujące wnioski:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji;
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniami;
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
- mam dobry kontakt z uczniami;
- potrafię współpracować z uczniami;
- powinnam stale rozwijać się i pracować nad tym, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
- Pragnąc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe ukończyłam w 2012 r. dwusemestralny kurs „Akademia Doradztwa Zawodowego – wsparcie nauczycieli w poradnictwie zawodowym uczniów”. Kurs ten pomógł mi zdobyć specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży. Dzięki niemu nauczyłam się jak pomóc uczniom w wyborze ścieżki kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji.

- Starałam się pogłębiać swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury pedagogicznej
i przedmiotowej z języka niemieckiego. Korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej oraz materiałów umieszczanych na stronach internetowych;
- Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów klas III gimnazjum, w kwietniu 2017r. byłam Przewodniczącą komisji podczas egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna (historia, WOS i język polski).

Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• kurs „Akademia Doradztwa Zawodowego – wsparcie nauczycieli w poradnictwie zawodowym uczniów” – 27.09.2011r. – 12.06.1012r.
• Projekt edukacyjny w gimnazjum – 21.02.2011r.
• Jak aktywizować i motywować uczniów? – 17.03.2014r.
• Bardzo trudni rodzice – jak rozmawiać z rodzicami uczniów? – 3.04.2014r.
• Język niemiecki – lubię to! Motywuj, fascynuj, inspiruj. Diagnozuj, edukuj, przygotuj do egzaminu. - 6.03.2014r.
• Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? – 1.07.2014r.
• Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych – 20-21.11.2014r.
• Trudni rodzice w szkole – 9.04.2015r.
• e-learningowe warsztaty doskonalące „Jak motywować uczniów do samodzielnego działania” – 21.11-11.12.2014r.
• Całościowe zaburzenia rozwoju – Autyzm, Zespół Aspergera – 15.05.2015r.
• Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem Kalkulatora EWD 100 – 11.06.2015r.
• VII Edycja Programu Insta.Ling dla Szkół - wrzesień 2016r. – maj 2017r.
• Nowa organizacja nauki języków obcych w szkole podstawowej– 26.04.2017r.
• Metody pobudzania motywacji ucznia i nauczyciela – 26.04.2017r.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia warsztatu pracy dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania metod oraz form pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

- Aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej i zebraniach Zespołów przedmiotowych, podczas których wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami;
- Dwukrotnie należałam do zespołu opracowującego Plan Pracy Szkoły.
- Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, a także pisałam protokoły z posiedzeń;
- Jako nauczyciel – wychowawca bardzo często współpracowałam z rodzicami. Brałam udział w spotkaniach z nimi– ogólnych, klasowych oraz indywidualnych, a także nawiązywałam kontakt telefoniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb.
- Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam uroczystości klasowe i szkolne. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów jako wychowawca organizowałam m. in.: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, ognisko klasowe. Oprócz uroczystości klasowych zorganizowałam również pożegnanie klas III gimnazjum w 2014r. oraz uroczystość z okazji obchodów Dnia Patrona Gimnazjum - Franciszka Krempy.
- Wiele imprez szkolnych zorganizowałam będąc Opiekunem Samorządu Uczniowskiego: wybory do SU (wrzesień 2014r.), otrzęsiny szkolne (październik 2014r.), wyjazd na lodowisko (grudzień 2014r.), Walentynki szkolne i dyskoteka walentynkowa (luty 2015r.).
- Zajęłam się także organizacją i prowadzeniem prezentacji projektów gimnazjalnych uczniów klasy II i III gimnazjum.
- Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę (czerwiec 2015r.), wielu wycieczek szkolnych, wyjść uczniów min. do kina, na lodowisko, spotkań integracyjnych lub dyskotek szkolnych oraz konkursów odbywających się poza szkołą (Konkurs wiedzy technicznej Gimtech – kwiecień 2014r., 2015r.,2017r.).
Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, tworzyłam scenariusze i współorganizowałam różnego typu uroczystości szkolne, w część których angażowałam się każdego roku.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie sprawozdania

Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych działań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży

W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez rok i dwa miesiące w trakcie stażu w Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy byłam wychowawczynią początkowo klasy II, potem III gimnazjum. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wyjazdach szkolnych czy też imprezach klasowych. Ten wspólny czas pozwolił na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku.
Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli sytuacje niewłaściwe wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy indywidualne oraz na godzinach wychowawczych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia.
Dążyłam do tego, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek: narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu bądź uzależnienia od komputera. Stosowałam różnorodne formy i metody pracy, często były to filmy edukacyjne, a następnie dyskusja na dany temat, gdyż taka forma pracy budziła największe zainteresowanie uczniów.
Współpracowałam z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przy organizacji imprez klasowych angażowałam rodziców, którzy służyli wsparciem i pomocą. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, jak również kontaktowaliśmy się telefonicznie. Sprawowałam również dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem i podczas dyskotek szkolnych. Byłam też opiekunem w czasie odwozów uczniów ze szkoły oraz opiekunem na licznych wycieczkach i wyjazdach uczniów.
Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy zauważałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabszych ma problemy z rozumowaniem starałam się im to ułatwić, stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne).
Prowadząc różne działania, współpracując z rodzicami i środowiskiem lokalnym uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków także poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej ich poznać, szybciej dostrzec problemy, wspierać i skuteczniej udzielać pomocy. Dzięki takim działaniom uczniowie czują się bezpieczniejsi, ważni i doceniani.

2. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy

Wielokrotnie rozmawiałam z szkolną panią pedagog – Justyną Kolada. Korzystałam z jej doświadczenia i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, jak też odnośnie problemów wychowawczych uczniów.
- Pomagałam podczas zbiórki odzieży dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Brałam udział w organizacji koncertu charytatywnego „Dla Paulinki”. Razem z uczniami przygotowałam plakaty na koncert, oraz zorganizowałam kącik dla dzieci, w którym były malowane twarze i sprzedawane baloniki.

3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychlogiczno - Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb moich uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomaga pracę nauczyciela zwłaszcza z uczniami ze szczególnymi potrzebami.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze, rozwijające oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego realizowane w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela. Na bieżąco dokumentowałam pracę na tych zajęciach. Pomagałam uczniom mającym trudności w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności.
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest wyzwaniem dla mnie jako nauczyciela. Szczególnie te dzieci wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji, co pozwala przełamać negatywne nastawienie tych uczniów i pozostałych wobec nich, daje im poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia pozytywne nastawienie.
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem z trudnościami w nauce, jak też uczniem zdolnym mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka niemieckiego.
Poprzez przygotowania oraz udział w projektach i konkursach uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, jak też kultury krajów anglojęzycznych. Dosyć chętnie brali udział w konkursach, była to dla nich również szansa na sprawdzenie siebie.
Częsty udział uczniów w konkursach jest potwierdzeniem moich umiejętności motywowania uczniów do pracy i budowania pozytywnych relacji z uczniami, którzy chętnie ze mną współpracują nawet dodatkowo.

4. Preorientacja zawodowa

Od 2013r. prowadziłam zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej w klasach trzecich gimnazjum, których celem było przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej oraz pomoc w wyborze ścieżki kolejnego etapu kształcenia min. poprzez określenie cech i predyspozycji ucznia.
W ramach zajęć z doradztwa zawodowego:
• udzielałam uczniom porad indywidualnych;
• współpracowałam z rodzicami i wychowawcami klas trzecich;
• gromadziłam dane nt. szkół ponadgimnazjalnych i zawodów;
• organizowałam dla uczniów Gimnazjum spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych;
• gromadziłam informacje nt. absolwentów Gimnazjum;
• gromadziłam materiałów dydaktyczno-wychowawczych;
• współpracowałam z Radą Pedagogiczną;
• współpracowałam z Pedagogiem Szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wspomagania orientacji edukacyjno-zawodowej;

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, testy z doradztwa zawodowego, ankiety, sprawdzam prace przysłane mi przez uczniów, uczestniczę, komunikuję się z innymi nauczycielami drogą e-mailową, przygotowuję dokumentację szkolną.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu.

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

Internet jest jednym z najlepszych i najszybszych źródeł informacji, jakie są obecnie dostępne. Z tego względu wykorzystywałam go zbierania wiadomości na temat procedury awansu zawodowego oraz poznawania przepisów prawa oświatowego i śledzenia ich aktualizacji. Internet przyczynił się również bardzo istotnie do mojego samorozwoju ponieważ dzięki niemu pozyskiwałam informacji na temat szkoleń i materiałów dydaktycznych.

3. Stosowanie technologii informacyjnej

Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, prezentacji multimedialne itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- Uczestniczyłam w VII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Program ten służy do nauki słówek z języków obcych.
- Sprawdzałam prace przysyłanych mi przez uczniów drogą internetową;
- Brałam udział w e-learningowych warsztatach doskonalących „Jak motywować uczniów do samodzielnego działania”
- Opublikowałam na stronie szkoły materiały pomocnicze dla uczniów obejmujące niektóre zagadnienia gramatyczne z języka niemieckiego;
- Opublikowałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edukacja.edux.pl
- Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- Czerpiąc informacje odwiedzałam strony np. www.instaling.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.klett.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl i inne;
- Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami
i innymi nauczycielami;
- Wykorzystywałam komputer w przygotowaniu dokumentacji w przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego;
- Zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point oraz na www.prezi.com. oraz prac projektowych.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek, tworząc projekty.
Internet i komputer okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w codziennej pracy. Technologia informacyjna
i komunikacyjna znacznie podnoszą jakość mojej pracy i wzbogacają ją.

4. Poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń

W trakcie stażu starałam się na bieżąco poszerzać swoją wiedzę poprzez udziały w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego. W trakcie konferencji metodycznych z języka niemieckiego miałam okazję wymienić się spostrzeżeniami i korzystać z doświadczenia innych nauczycieli tego przedmiotu.
Przez cały okres stażu na bieżąco wymieniałam się spostrzeżeniami, uwagami i opiniami z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
W 2013r. prowadziłam praktyki studenckie. Zapoznałam studentkę z organizacją roku szkolnego, pracy i zwyczajami panującymi w szkole oraz ustaliłam harmonogram przebiegu praktyki, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych uczelni oraz zawartych w przepisach prawa. W trakcie praktyk studentka nie tylko obserwowała lekcje języka niemieckiego, ale również w mojej obecności prowadziła własne. Po każdej lekcji omawiałyśmy jej przebieg a w razie potrzeby udzielałam merytorycznej i metodycznej pomocy. Na koniec praktyki sporządziłam opinię i ocenę odbytej praktyki w ustalonym terminie, według uzgodnionych kryteriów.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie poświęcone nauczaniu i wychowaniu w szkole. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjnej wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy ich wyniki w nauce, frekwencję, zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe sytuacje problematyczne. Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Z tego względu prowadziłam zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia różnych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem z trudnościami w nauce, jak też z uczniem zdolnym mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka niemieckiego. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami (kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych) przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów. Praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam uroczystości klasowe i szkolne. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów jako wychowawca organizowałam. Wiele imprez szkolnych zorganizowałam będąc Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych czy spotkań integracyjnych uczniów oraz pełniłam dyżury w trakcie przerw śródlekcyjnych, a także podczas odjazdów autobusów na placu szkolnym.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły oraz analiza jej zadań

Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Padwi Narodowej – Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka niemieckiego w oparciu o obowiązujące przepisy.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Pogłębiłam znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminów Gimnazjalnych, a także w 2017r. byłam Przewodniczącą komisji podczas egzaminu z części humanistycznej.

2. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty

Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.

3. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań

Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych i arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.

ZAKOŃCZENIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W miarę możliwości korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje . Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania.
Satysfakcję sprawia mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami, jak też wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2014/15.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.