X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Anna Nowacka
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maj 2017
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Nr. 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 01 – 408 Warszawa, ul. Ożarowska 71
Dyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Dzido
Cele opracowanego planu rozwoju:
• Podniesienie efektywności pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej
• Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r (Dz. U. z dn. 26 marca 2013 r., poz. 393). Formy realizacji Terminy Dowody realizacji, uwagi
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego – analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, dyskusja na temat awansu z nauczycielami w mojej szkole W okresie trwania stażu

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań Według kalendarza Protokoły z posiedzenia zespołów i Rad Pedagogicznych
Aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych nauczycieli W okresie trwania stażu

Zaświadczenia przewodniczącego zespołu przedmiotowego.
Uczestniczenie w konferencjach z zakresu znajomości prawa oświatowego W okresie trwania stażu Świadectwa ukończenia
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje, szkolenia, warsztaty) i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły W okresie trwania stażu Świadectwa ukończenia
Współpraca z doradcą metodycznym W ramach potrzeb Potwierdzenie doradcy metodycznego
Współpraca z biblioteką szkolną poprzez uzgadnianie zakupu niezbędnych pozycji książkowych W okresie trwania stażu Potwierdzenie z biblioteki
Stosowanie metod aktywizujących (metody projektów) W okresie trwania stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na Radach Pedagogicznych, praca w komisji rekrutacyjnej) W okresie trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarki
Organizowanie szkolnych konkursów biologicznych dotyczących profilaktyki chorób cywilizacyjnych, przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych (opracowanie i przeprowadzanie konkursów, przygotowanie dyplomów i pozyskiwanie nagród dla dzieci) W okresie trwania stażu Sprawozdania z konkursów, dyplomy
Budowa własnego warsztatu pracy poprzez wzbogacanie sali w pomoce wykonywane przez uczniów W okresie trwania stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych W okresie trwania stażu Karty wycieczek, zdjęcia
Opracowanie scenariuszy wybranych imprez i uroczystości szkolnych (Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Edukacji Narodowej) W okresie trwania stażu Scenariusze
Ankietowanie uczniów i rodziców w celu pozyskania informacji dotyczącej charakterystyki osobowości dziecka, jego zainteresowań, stosunków panujących w klasie W okresie trwania stażu Analiza wyników ankiet, wnioski
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Korzystanie z dziennika elektronicznego W okresie trwania stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Opracowywanie materiałów do lekcji oraz materiałów związanych z pracą szkoły W okresie trwania stażu Sprawdziany, karty pracy, ankiety, sprawozdania, scenariusze imprez
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych, korzystanie z zasobów Internetu W okresie trwania stażu

Potwierdzenie wykorzystania.

Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji multimedialnych, opracowywanie własnych prezentacji multimedialnych oraz pomoc uczniom w ich sporządzeniu. W okresie trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Udostępnienie innym nauczycielom własnych materiałów (konspektów, testów, referatów i innych)
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie nauczycieli
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i ich omówienie W okresie trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Zorganizowanie wykładu na temat profilaktyki chorób nowotworowych z udziałem zaproszonych gości W okresie trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie planu wychowawczego w korelacji z Programem wychowawczym Szkoły W okresie trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności poprzez:
- zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej.
· mobilizowanie uczniów do prowadzenia wybranych lekcji godzin wychowawczych, a przez to kształtowanie odpowiednich nawyków i pozytywnych postaw.
- koordynowanie prac szkolnego PCK oraz nawiązanie kontaktu z mazowieckim oddziałem okręgowym PCK W okresie trwania stażu

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz organizacjami wspierającymi szkołę
(z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Komendą Policji)
W ramach potrzeb
Potwierdzenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów poprzez: - rozmowy z rodzicami uczniów
- kontakty i współpracę z pedagogiem szkolnym
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
Organizowanie wycieczek dydaktycznych (Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny) W okresie trwania stażu Karty wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz organizowanie dodatkowych zajęć z biologii dla uczniów mających trudności w nauce W okresie trwania stażu Adnotacje w dzienniku pozalekcyjnym.
Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i ich zachowaniem W okresie trwania stażu Adnotacje w dzienniku pozalekcyjnym.
Przygotowywanie uczniów zdolnych do wzięcia udziału w olimpiadach biologicznych, konkursach i projektach W okresie trwania stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Opracowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniem zdolnym – karty pracy W okresie trwania stażu
§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Przygotowywanie imprez okolicznościowych (obchody Dnia Ziemi, Światowy Dzień Zdrowia) W okresie trwania stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej W okresie trwania stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Analiza aktualnych czasopism i literatury fachowej o tematyce wychowawczej W okresie trwania stażu
Stosowanie ankiet służących rozpoznaniu problemów w klasie powierzonej wychowawcy W okresie trwania stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów poprzez
przeprowadzenie lekcji na temat agresji, zasad dobrego zachowania, spotkania z pedagogiem szkolnym.
W okresie trwania stażu Wpisy w dzienniku
Nawiązanie ścisłej współpracy na płaszczyźnie wychowawca- rodzice w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów mających trudności edukacyjne i wychowawcze
W okresie trwania stażu Wpisy w dzienniku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.