X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34174
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Agnieszki Kosedowskiej- nauczyciela
w Przedszkolu Niepublicznym „Czwóreczka” w Tczewie

Data rozpoczęcia stażu:01.09.2014

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego- nauczyciela mianowanego

Tczew, wrzesień 2014

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. 2013 poz. 393)

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1 Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie, Karta Nauczyciela)

Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Współpraca z opiekunem stażu:

Zawarcie kontraktu;

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu
Uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

4 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena

5 Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji
Realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez:
współpracę z rodzicami (zebrania grupowe, konsultacje indywidualne),

organizowanie oraz współorganizowanie imprez przedszkolnych,

współpraca z Radą Pedagogiczną, pełnienie funkcji protokolanta

Opracowywanie projektu ewaluacji wewnętrznej- członek zespołu ds. ewaluacji

6 Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
Opracowanie miesięcznych planów pracy,
Opracowanie planu pracy wyrównawczej,
Opracowanie harmonogramu zebrań z rodzicami,
Opracowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć,

7 Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych

8 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, konspektów

9 Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju

10 Określenie dalszej drogi rozwoju
Wnioski do dalszej pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja, diagnoza dzieci,
Zebrania z rodzicami,
Rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb,
Rozmowy z dziećmi

2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
Czytanie literatury w zakresie wychowania, udział w radach szkoleniowych

3
Zapoznanie się z zainteresowaniami i potrzebami dzieci
Obserwacja,
Rozmowy z rodzicami i dziećmi,

4
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

5
Prowadzenie systematycznej pracy kompensacyjno-wyrównawczej
Współpraca ze specjalistami (logopedą),
Kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne w razie takiej potrzeby,
Diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków,

6
Opieka nad dzieckiem zdolnym
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych

7
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Nawiązanie współpracy z : biblioteką, strażą miejską, policją, innymi placówkami oświatowymi

8
Promowanie zdrowego stylu życia
Zainicjowanie spotkań z: lekarzem pediatrą, pielęgniarką, stomatologiem,
Realizacja projektów profilaktycznych

9
Organizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych w grupie
opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji na uroczystości grupowe,
przygotowanie dyplomów, podziękowań

10
Udział dzieci w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Przygotowanie dzieci do konkursów i wystąpień

11
Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną
zastosowanie różnorodnych technik plastycznych (praca z masą solną, masą papierową, malowanie palcami, origami...),
przygotowanie prac w formie upominków dla najbliższych,
zintegrowanie treści plastycznych z muzyką (malowanie muzyki),

12
Współpraca z rodzicami
Systematyczne kontakty z rodzicami, poprzez zebrania grupowe, indywidualne,
Prowadzenie zabrań połączonych z pedagogizacją rodziców,
Włączanie rodziców w organizację wyjść, uroczystości przedszkolnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1
Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy, - wykorzystanie ich w pracy z dziećmi
opracowanie materiałów, pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
archiwizacja materiałów w postaci plików komputerowych,

2
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy

wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć, bajkoterapii,
dokonywanie diagnozy dzieci,
projektowanie i wykonywanie dyplomów, zaproszeń, dekoracji

3
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Publikacja planu rozwoju w internecie

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1
Studiowanie aktualnej literatury, aktywna praca nad samokształceniem
Studiowanie literatury, korzystanie z ofert wydawniczych,
Udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola,
Udział w radach szkoleniowych,
Współpraca z innymi nauczycielami

2
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania konfliktów, integrowania grupy, zapobiegania agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej.

3
Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy
Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji Przedszkola Niepublicznego „ Czwóreczka” w Tczewie
Analiza dokumentacji: statutu przedszkola, regulaminów, procedur.

2
Znajomość prawa
Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty- Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela

3
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
Śledzenie na bieżąco przepisów prawa. Samodzielna lektura przepisów.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.