X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34132
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PROJEKT
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

OPRACOWANY NA OKRES STAŻU POPRZEDZAJĄCY

UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

BARBARA CHOLEWKA

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014

Data zakończenia stażu: 31 V 2017

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PROJEKTU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Wierbka, 30 września 2014 r

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr BARBARA CHOLEWKA

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Posiadany stopień awansu
zawodowego: nauczyciel mianowany

Wstęp

Tworząc projekt planu swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na założeniach dokumentów szkoły, których celem jest podniesienie poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej; szkolnego programu wychowawczego, planu pracy szkoły, szkolnego programu profilaktycznego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Moim głównym celem jest doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej poprzez mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie przez organizowanie uroczystości szkolnych, konkursów z języka angielskiego umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów oraz realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe. Doskonalenie zawodowe oraz aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich i uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Konstrukcja projektu planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego określonych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§ 8 ust. 2 pkt. 1 – 5). Przedstawiłam zadania, formy i efekty realizacji w formie tabelarycznej,

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 2

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły:
- udział w pracach zespołu ds. wychowawczych;
- udział w pracach zespołu nadzorującego egzamin w gimnazjum
- udział w pracach zespołu ds. analizy wyników egzaminu gimnazjalnego;
- udział w pracach zespołu ds. organizacji święta szkoły

Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania
Dzielenie się doświadczeniem zawodowym pomiędzy nauczycielami.
Pozytywne rozwiązywanie spraw bieżących odnośnie funkcjonowania pracy szkoły

Okres stażu

2.

Udział w różnych formach kształcenia:
- Udział w konferencjach metodycznych
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
- Samokształcenie

Doskonalenie metod i form pracy.
Podniesienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, podniesienie jakości pracy szkoły.
Wykorzystanie swojej wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Okres stażu
3.
Promowanie szkoły, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym i regionalnym przez organizację i prowadzenie imprez i uroczystości oraz przygotowanie uczniów do różnych konkursów z języka angielskiego
Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
Poszerzenie wiedzy uczniów oraz umiejętności językowych z zakresu znajomości języka angielskiego
zaangażowanie uczniów w przygotowaniu uroczystości

według potrzeb szkoły i uczniów

4
Monitorowanie osiągnięć uczniów przez tworzenie diagnoz i raportów z egzaminu gimnazjalnego

Podsumowanie i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wyciągniętych wniosków
działania naprawcze prowadzące do osiągania lepszych wyników przez uczniów
według potrzeb szkoły i uczniów

Rozporządzenie MEN z dnia 01.marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej (projektor, tablica interaktywna)

Uatrakcyjnienie lekcji.
Większe zainteresowanie uczniów w udział w lekcji
Wzrost wyników nauczania poprzez umożliwienie uczniom praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Okres stażu

2.

Stosowanie i wykorzystanie internetu w życiu codziennym i pracy.

Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Pozyskiwanie informacji ze stron OKE i MEN.

Okres stażu

3.

Dokumentacja własnej pracy

Samodzielne pisanie sprawozdań, raportów, diagnoz, programów autorskich i notatek itp.

Okres stażu

Rozporządzenie MEN z dnia 01. marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.

Prowadzenie szkolenia WDN.

Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów w ramach prac zespołu przedmiotowego języków obcych.
Wymiana doświadczeń.

Okres stażu

2.

Prowadzenie lekcji otwartych.

Wymiana doświadczeń

Okres stażu
3.
Udostępnianie własnych materiałów.
Publikacja na stronie internetowej
Okres stażu
Rozporządzenie MEN z dnia 01. marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEEKTY

TERMIN

1.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła języka angielskiego realizowanego na zajęciach dodatkowych

Wzbudzenie w uczniach zainteresowania krajami angielskojęzycznymi
Pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu znajomości i umiejętności używania języka angielskiego
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.

Wrzesień 2014

2.
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu w ramach projektu „Otwarty umysł otwarte drzwi”.
Znajomość strategii egzaminacyjnych
Pogłębienie umiejętności praktycznych
wzbogacenie słownictwa
Wrzesień 2014 - marzec 2015

3.
Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektu edukacyjnego
Stworzenie możliwości aktywnego rozwoju umiejętności artystycznych, językowych, oraz uzdolnień uczniów poprzez pracę zespołową
doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.
przełamywanie zahamowań; wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych i radzenia sobie z sytuacją stresową, wyrabianie przekonania o własnej wartości.
Grudzień 2014 –
marzec 2015

Rozporządzenie MEN z dnia 01. marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.

Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy przewidzianych programem profilaktyki i wychowawczym szkoły i planem wychowawczym klasy:

- Kontakty z pedagogiem szkolnym i nauczycielami
- Rozmowy z wychowankami
- Rozmowy z rodzicami
- Obserwacja uczniów na terenie szkoły

Integracja zespołu klasowego
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Wymiana doświadczeń z nauczycielami
Nawiązania bliższego kontaktu z wychowankami oraz rodzicami celem lepszego zrozumienia
Zwiększenie zaangażowania rodziców w pracę na rzecz szkoły
.

Okres stażu

2.

Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów:
- Przygotowanie do konkursów, egzaminów gimnazjalnych
- Praca z uczniem słabym oraz zdolnym

Wzbudzenie w uczniach zainteresowania krajami angielskojęzycznymi
Pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu znajomości i umiejętności używania języka angielskiego
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.
Uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce

Okres stażu.

3.

Organizacja wycieczek szkolnych, imprez klasowych itp.

Integracja zespołu klasowego
Zapoznanie z kulturą regionalną

Okres stażu.
4.
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

Pomoc materialna oraz rzeczowa

Okres stażu.

Rozporządzenie MEN z dnia 01. marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiana informacji na temat wychowanków.

Okres stażu.

2.

Nawiązanie współpracy zagranicznej polegającej na wymianie korespondencji

Przełamanie bariery językowej i położenie nacisku na komunikację w języku angielskim
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.

Okres stażu.

3.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Przyczynienie się do rozwoju placówki szkolnej

Okres stażu

Rozporządzenie MEN z dnia 01. marca 2013r. § 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN
1
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
Poprawa w zachowaniu uczniów.
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.
Uzyskanie lepszych wyników w nauce.
Prowadzenie spotkań z rodzicami mających na celu zapoznanie z problemami i specyfiką szkoły oraz z problemami i potrzebami uczniów, a także prezentację osiągnięć uczniów.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.