X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34121
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Karolina Ksenia Cichoń
Placówka oświatowa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul.Gulińskiego 8, 27-400 Ostrowiec Św.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Krzysztof Hapczyn

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe wynikające z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli :

- Nabycie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

- Nabycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- Nabycie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

- Nabycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania
do wykonania

Formy realizacji
Termin
realizacji
Potwierdzenie
realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
wrzesień
-przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień
-kontrakt
-notatki ze spotkań
-plan Rozwoju Zawodowego
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
-udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na­uczycieli - wnioski z obserwacji
cały okres stażu
-zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach, spotkaniach
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
-gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy przydatnych w pracy
- studiowanie literatury pedagogicznej
- stosowanie aktywizujących metod nauczania i pogłębianie wiedzy na ich temat
cały okres stażu
-notatki, wykonane pomoce

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
-prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych
- prowadzenie zeszytu obserwacji wychowanka
- opracowanie i realizacja planów pracy
cały okres stażu
-wpisy w dziennikach

-wpisy w zeszycie obserwacji

-plany pracy, wpisy w dziennikach
6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)

cały okres stażu
-dokumentacja procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
7. Dokonywanie analizy, oceny oraz ewaluacji własnych działań
-rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, analiza)
- autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

cały okres stażu

wg harmonogramu

maj 2017

-ocena wystawiona przez opiekuna stażu

-scenariusze

-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania
do wykonania

Formy realizacji
Termin
realizacji
Potwierdzenie
realizacji
1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej i problemów środowiskowych

-poznanie i analizowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wychowanków
- bieżące kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków ( rozmowy indywidualne, telefoniczne, wywiady środowiskowe )
- współpraca i konsultacje z innymi wychowawcami, nauczycielami, oraz psychologiem szkolnym
- obserwowanie wychowanków w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

cały okres stażu
-dokumenty dostępne w sekretariacie Ośrodka

- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku, zeszycie obserwacji)

2. Organizacja i przygotowanie uroczystości i imprez
-współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii szkolnych i imprez okolicznościowych.
-opracowywanie scenariuszy, dekoracji, praca z wychowankami
wg harmonogramu imprez
-scenariusze, adnotacje w dziennikach, zdjęcia
3. Rozwijanie umiejętności artystycznych, kulinarnych, czytelniczych wychowanków
-prowadzenie zajęć plastycznych;praca różnymi technikami np.rysunki swiecą, wydrapywani, wysypywani z piasku, praca z masą solną, z gliną, orgiami.
- zorganizowanie konkursu plastycznego na najładniejszy stroik na Boże Narodzenie i na Wielkanoc
-prowadzenie zajęć kulinarnych
- przygotowywanie wieczorków czytelniczych
cały okres stażu
-wpisy w dzienniku, wykonane prace, zdjęcia

4. Uwrażliwianie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne
-prowadzenie zajęć i przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce ekologicznej
- prowadzenie zajęć i przygotowywanie gazetek ściennych promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałających uzależnieniom
-prowadzenie warsztatów „Veto wobec alkoholu, narkotyków i przemocy”

Cały okres stażu
-wpisy w dzienniku, scenariusze
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wychowanków do życia w społeczeństwie
-kontakty z psychologiem, pielęgniarką i rodzicami
- prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie u wychowanków jak największej samodzielności i zaradności życiowej oraz kształtowanie pożądanych i akceptowanych społecznie postaw
- aktywna realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Ośrodka

Cały okres stażu
-bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku, zeszycie obserwacji)

6. Włączanie wychowanków w życie szkoły
-zaangażowanie wychowanków w przygotowywania i udział w uroczystościach internackich i szkolnych
- organizacja różnorodnych konkursów
wg harmonogramu imprez
-wpisy w dzienniku, zdjęcia

7. Udzielanie pomocy materialnej wychowankom
-pomoc materialna dla szczególnie potrzebujących wychowanków, organizowanie zbiórek odzieży, zabawek.
cały okres stażu
-wpisy w zeszycie obserwacji

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
do wykonania

Formy realizacji
Termin
realizacji
Potwierdzenie
realizacji
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
w przygotowaniu do zajęć i pracy z wychowankami

-przygotowywanie dokumentacji (plany pracy, sprawozdania)
-przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (scenariusze zajęć i uroczystości, karty pracy, gazetki ścienne, dyplomy)
- korzystanie z internetu, komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych podczas zajęć z wychowankami

cały okres stażu
-plany pracy, sprawozdania

-scenariusze, zdjęcia

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w samodzielnym doskonaleniu i dokumentowaniu przebiegu stażu

-monitorowanie aktualizacji przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych w zakresie:
-awansu zawodowego
-pedagogiki specjalnej
-metod aktywizujących
-aktualnych przepisów oświatowych
- przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
- komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną

-notatki

-dokumentacja procedury awansu zawodowego

-wydruk, potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania
do wykonania

Formy realizacji
Termin
realizacji
Potwierdzenie
realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych

-bieżące kontakty z psychologiem, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami
- prowadzenie zajęć dotyczących przeciwdziałania zachowaniom patologicznym (agresja i przemoc, niszczenie mienia, uzależnienia)
- stałe obserwowanie funkcjonowania wychowanków, podejmowanie indywidualnych rozmów z wychowankami i udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych i rodzinnych

cały okres stażu
-bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku, zeszycie obserwacji)
-wpisy w dziennikach

-wpisy w zeszycie obserwacji
2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
-udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki
- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, zapoznanie się z nowościami literatury pedagogicznej

cały okres stażu
-zaświadczenia

-notatki, wykaz lektur

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania
do wykonania

Formy realizacji
Termin
realizacji
Potwierdzenie
realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
-poznawanie i analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
cały okres stażu
-potwierdzenie opiekuna stażu

2. Dogłębna analiza dokumentacji Ośrodka

-poznawanie i analiza dokumentacji obowiązującej w Ośrodku
cały okres stażu
-potwierdzenie opiekuna stażu
3. Posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
-prawidłowe prowadzenie dokumentacji (plany pracy, dzienniki)

cały okres stażu
-dzienniki, inne dokumenty
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
-udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów Ośrodka w ramach prac Rady Pedagogicznej
cały okres stażu
-lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-protokoły

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.