X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34116
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy zespołu języków obcych

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im K.K. BACZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

I. Zespół nauczycieli języków obcych składa się z następujących osób:

Język niemiecki:
-A.J. (przewodnicząca zespołu)

Język angielski:

Język hiszpański:
-

Język włoski:
-

II. W bieżącym roku szkolnym zespół przyjął realizację następujących celów:

- propagowanie nauki i znajomości języka obcego
- rozwijanie zainteresowań i talentów językowych uczniów
- poprawa wyników egzaminu maturalnego z języka obcego
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
- doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole
- współpraca ze środowiskiem lokalnym.

III. Realizacja powyższych celów zakłada podejmowanie następujących działań:

ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
NAUCZYCIELE

1. Nawiązanie współpracy między nauczycielami języków obcych:
a) opracowanie planu pracy zespołu nauczycieli języków obcych na bieżący rok szkolny
b) omówienie zasad współpracy
c) spotkania członków zespołu (wymiana uwag, doświadczeń, materiałów dydaktycznych i wychowawczych)
d) podsumowanie pracy zespołu, opracowanie sprawozdania z realizacji założonych celów

IX 2016

na bieżąco

raz w miesiącu

I 2017
VI 2017

przewodniczący zespołu

nauczyciele j. obcych

nauczyciele j. obcych

przewodniczący zespołu+ sprawozdania

2. Zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli języków obcych:

a) analiza rozkładów materiału, planów wynikowych i wymagań na poszczególne oceny
b) ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania opartego o WSO
c) Zapoznanie uczniów klas III z formułą egzaminu maturalnego z zakresu j. obcego nowożytnego w roku szkolnym 2016/2017

IX 2016

IX 2016

IX 2016

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

Nauczyciele uczący w
klasach
maturalnych

3. Diagnozowanie i pomiar wiedzy oraz umiejętności uczniów:

a) przeprowadzenie testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego po szkole gimnazjalnej; wnioski do pracy w Zespole Szkół
nr 32
b) opracowywanie i przeprowadzanie badania wyników znajomości języków obcych w zgodnie z Planem Mierzenia Jakości Pracy Szkoły; ewaluacja
c) analiza wyników majowego egzaminu maturalnego; wnioski do dalszej pracy
d) przeprowadzenie wewnętrznych próbnych egzaminów maturalnych z języków obcych dla uczniów klas III
e) przeprowadzenie testów kwartalnych we wszystkich klasach

IX 2016

wg harmonogramu

X 2017

wg harmonogramu

wg harmonogramu

nauczyciele języka angielskiego

wyznaczeni nauczyciele

nauczyciele j. obcych

nauczyciele j. obcych

nauczyciele j. obcych

4. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych:
a) stosowanie różnorodnych form i metod nauczania, dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych
b) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej – komputera i Internetu
c) propagowanie wśród uczniów możliwości nauki języków obcych z wykorzystaniem Internetu
d) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych

cały rok szkolny

na bieżąco

cały rok szkolny

na bieżąco

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

5. Propagowanie nauki i znajomości języka obcego:
a) popularyzacja czytania uproszczonych książek w języku obcym
b) prowadzenie kółka/fakultetów z języków obcych dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o określonych krajach
c) motywowanie i zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
d) poszukiwanie rówieśników z innych krajów do korespondencji w języku obcym
e) opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu znajomości języków obcych i/lub konkursu wiedzy o krajach zagranicznych
f) przygotowanie uczniów zdolnych do konkursu przedmiotowego z języka obcego i innych pozaszkolnych konkursów językowych ‘
g) Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i z uczniem słabym - zajęcia wyrównawcze, konsultacje maturalne, konkursy szkolne i pozaszkolne
h) Zajęcia pozalekcyjne z języka niderlandzkiego

cały rok szkolny

IX 2016–
– IV 2017

cały rok szkolny

cały rok szkolny

wg harmonogramu

wg harmonogramu
konkursów
cały rok szkolny

.
cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

przewodniczący zespołu

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

mgr Anita Jaskuła

6. Inne wspólne działania podejmowane w procesie dydaktycznym:

a) organizacja Dnia Języków Obcych
b) konkursy językowe
- konkurs na plakat: „Deutsche Bundesländer“
- konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
- konkurs z języka angielskiego „Show the flow in English“
- „Władca języków“- konkurs ze wszystkich języków obcych

c) powiększanie zbioru książek językowych w bibliotece szkolnej
d) Urządzenie pracowni przedmiotowych
e) powiększanie zbioru pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach
f) prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów kl. III przygotowujących do egzaminu maturalnego

g) Projekt „Deutsch” zakładka z języka niemieckiego na stronie internetowej szkoły

h) Przegląd kina hiszpańskiego- festiwal

i) Projekt e-twinning krajowy lub zagraniczny

j) Erasmus + dla uczniów lub nauczycieli po wcześniejszym ewentualnym znalezieniu partnera

XI 2016
cały rok szkolny
XI. 2016
II semestr
I semestr

II semestr
cały rok szkolny

cały rok szkolny
cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

luty 2017

cały rok szkolny

składanie wniosków luty 2017

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele
mgr Anita Jaskuła
mgr Anita Jaskuła
nauczyciele języka angielskiego
wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

nauczyciele uczący w klasach maturalnych
mgr Anita Jaskuła + uczniowie

zainteresowani nauczyciele

zainteresowani nauczyciele

mgr Iwona Słabosz i zainteresowani nauczyciele
7. Doskonalenie nauczycieli:
a) podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy pedagogicznej i umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych organizowanych przez WCiES oraz wydawnictwa językowe
b) samokształcenie przez czytanie odpowiedniej literatury metodycznej
c) wymiana materiałów dydaktycznych oraz doświadczeń między członkami zespołu, m.in. w sprawie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego
d) przeprowadzanie lekcji koleżeńskich i lekcji otwartych

wg harmonogramu konferencji

cały rok szkolny

na bieżąco

wg harmonogramu szkoleń

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

Warszawa, 10.09.2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.