X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34109
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
AWANSU ZAWODOWEGO NA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2017 r.

Cel główny stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Wrzesień
2014 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego – zatwierdzenie przez dyrektora szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień
2014 r.
Wrzesień
2014 r.
Cały okres stażu.
Maj 2017 r.
3. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

- Analiza dokumentów szkoły
( Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, WSO, regulaminy wewnętrzne szkoły)
- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkoły.
Wrzesień
2014 r.
2015 r.
2016 r.
Posiadanie bieżących wiadomości, orientacja w zmianach.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Praca w Zespole Przedmiotowym – wychowanie fizyczne.
- Udział w opracowywaniu dokumentacji zespołu przedmiotowego
a) Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania
b) Opracowanie standardów wymagań
c) Prowadzenie i dokumentowanie konkursu na najlepszego sportowca.
- Aktywny udział w zebraniach zespołu przedmiotowego.
Cały okres stażu, według potrzeb
Przedmiotowy system oceniania
Standardy wymagań
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Protokoły zebrań
5.Udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnętrznym podnoszącym kwalifikacje zawodowe.
- Udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych:
a) Doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej z klasą
b) Stosowanie aktywizujących metod nauczania
c) Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły.( szkolenia, kursy, warsztaty metodyczne, konferencje)
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
Cały okres stażu
Konspekty zajęć
Arkusze obserwacyjne, testy
Zaświadczenia
Świadectwa
Wykaz literatury
6. Systematyczna współpraca z rodzicami
- Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.
- Pedagogizacja rodziców na zebraniach klasowych
Uroczystości klasowe
Cały okres stażu
Dokumentacja w teczce wychowawcy
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
7. Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły na zawodach sportowych
- Prowadzenie drużyny w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
8. Podejmowanie dodatkowych zadań.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- Organizacja Mistrzostw Szkoły
a) Unihokej
b) Piłka siatkowa
c) Piłka koszykowa
d) Piłka nożna
- Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji, angażowanie do działalności pozaszkolnej.
- Promowanie zdrowego stylu życia.
- Aktualizacja gazetki szkolnej.
Cały okres stażu
Według harmonogramu
Cały okres stażu
Dzienniki zajęć
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
9. Integracja zespołu klasowego.
- Aktywny udział w formach doskonalenia dotyczących pracy wychowawcy.
- Organizowanie w klasie imprez ujętych w planie wychowawczym klasy.
Cały okres stażu
Zgodnie z planem pracy klasy
Zaświadczenia
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
10. Promocja szkoły
- Współorganizacja imprez szkolnych ( Piknik Rodzinny, Dzień Otwarty SP, itp.).
- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej .
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
- Wykorzystanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.
- Opracowanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, harmonogramów imprez sportowych itp.
Na bieżąco
Dokumentacja własna, wydruki, sprawozdania, konspekty, tabele wynikowe, testy, dyplomy
2.Wykorzystanie Internetu.
- Prowadzenie dziennika elektronicznego.
- Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN
( śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.
- Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego i innych opracowanych materiałów.
Na bieżąco
Wykaz stron internetowych, wydruki ze szkolnej strony internetowej
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Opracowanie scenariusza, przygotowanie środków dydaktycznych, przeprowadzenie i analiza zaj
Raz w roku
Scenariusze, konspekty, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Opracowanie i wygłoszenie referatów w związku z wykonywaną pracą podczas rad pedagogicznych.
- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym w trakcie awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
- Opracowanie nowych i udostępnienie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
- Publikacje internetowe
- Aktywna praca w zespole przedmiotowym
Dwa referaty w okresie stażu
Cały okres stażu
Według potrzeb
Cały okres stażu
Referaty, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Materiały szkoleniowe, notatki ze spotkań, potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie
Potwierdzenia nauczycieli, bibliotekarza
Sprawozdanie z pracy zespołu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć pozalekcyjnych.
- Opracowanie i wdrożenie programu własnego zajęć sportowo - rekreacyjnych
Cały okres stażu
Program
2. Współpraca z rodzicami uczniów.
- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze dzieci w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
- Spotkania z rodzicami, wywiadówki, godziny otwarte
Cały okres stażu
Według harmonogramu
Notatki ze spotkań, teczka wychowawcy
Protokoły zebrań
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Organizacja wycieczek szkolnych.
- Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego.
Cały okres stażu
Karty wycieczek, zapisy w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenia Dyrektora Szkoły
2. Organizacja imprez szkolnych.
- Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych:
a) Wigilia
b) Dzień Kobiet
c) Dzień Dziecka
d) Dzień Sportu
Cały okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Organizacja konkursów i turniejów sportowych.
- Organizacja zawodów klasowych i międzyklasowych
- Współorganizacja zawodów gminnych
W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy
4. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
- Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów.
Rok szkolny 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Dziennik zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
5. Diagnozowanie problemów środowiskowych uczniów.
- Poznanie środowiska rodzinnego uczniów.
- Współpraca z zespołem wychowawczym, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym.
- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
- Organizowanie pomocy.
Na bieżąco w czasie trwania stażu
Potwierdzenia, notatki, teczka wychowawcy
6. Diagnozowanie problemów zdrowotnych uczniów.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Współpraca z Edukatorem do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.
- Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat:
a) Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w drodze powrotnej.
b) Postępowanie w sprawach nieletnich i wynikających z nich konsekwencji prawnych.
Rok szkolny 2014/2015 2015/2016
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym
2. Współpraca ze Strażą Pożarną.
- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży pożarnej poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń, z jakimi stykają się w swojej pracy.
Rok szkolny 2014/2015 2015/2016
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym
3.Współpraca ze Służbą Zdrowia.
- Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
W trakcie stażu
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym
4.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.
- Systematyczna współpraca, konsultacje, rozmowy.
W trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek na temat:
a) Dbania o higienę osobistą
b) Zdrowe odżywianie
W trakcie stażu
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym
6. Współpraca z Milanowskim Centrum Kultury.
- Propagowanie i zapisywanie uczniów na imprezy i turnieje organizowane przez MCK.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
7. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy z PSZS
- Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych.
Cały okres stażu Zgodnie z terminarzem zawodów PSZS
Komunikaty i potwierdzenia udziału w zawodach, karty wycieczek
8. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
- Współorganizowanie akcji: Sprzątanie Świata, WOŚP, Góra Grosza, Piknik Rodzinny
Rok szkolny 2014/2014 2015/2016 2016/2017
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Zdiagnozowanie przypadków edukacyjnych i wychowawczych
- Ustalenie i wdrożenie środków zaradczych.
- Wyciągnięcie wniosków
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadków

Uwagi własne! Realizacja niektórych zamierzeń może być utrudniona z niezależnych ode mnie przyczyn i będę je realizować w miarę możliwości. Równocześnie zastrzegam sobie możliwość organizowania i realizowania innych zadań, nie ujętych w planie rozwoju, a wynikających z aktualnych potrzeb i warunków szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.