X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34112
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 W KIELCACH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr KATARZYNA WRÓBEL

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.

Akty prawne:
1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r.(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221, nr 220, poz.1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz.1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz.1821, z 2008 r. nr 145,poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 1, poz. 1) – Rozdział 3 Art. 9.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013, poz. 393).

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U.2013, poz. 393).
VIII/IX 2014

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego.

• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp. Okres stażu

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola. IX 2014 r. Plan rozwoju zawodowego.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. • Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Koncepcji Przedszkola, regulaminów. IX 2014 r. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. V 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji dziecka.

• Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową. Okres stażu
Dzienniki, karty obserwacji, scenariusze.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów Przedszkola. • Praca w zespołach powołanych do tego celu. Okres stażu
Opracowane dokumenty potwierdzone przez dyrektora.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola. • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
własnymi zainteresowaniami oraz
potrzebami przedszkola.
Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców. • Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
Zorganizowanie spotkań z logopedą,
psychologiem.
Okres stażu
Lista obecności rodziców na zebraniach,
Scenariusze referatów na zebrania.
Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców. • Spotkania integracyjne rodzic – dziecko- nauczyciel.
Okres stażu Scenariusze, zdjęcia.
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Gry i zabawy ingerujące i aktywujące grupę rówieśniczą.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
Dbanie o wystrój sali przedszkolnej. • Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego. • Realizowanie treści programów ogólnopolskich jak np.:

- „ Kubusiowi przyjaciele natury”
- „ Akademia Aquafresh”.

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
certyfikat

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.

• Opracowanie dokumentów, scenariuszy przedstawień, sprawozdań, list dzieci, kart pracy.

Okres stażu

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

• Przygotowanie prezentacji multimedialnych na podsumowanie realizacji programów ogólnopolskich oraz innych działań w grupie.
Okres stażu

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Okres stażu Opracowanie
pomocy , historyjek obrazkowych, kart scenariuszy
imprez i przedstawień.
• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych. Okres stażu Materiały zamieszczone w sieci.
• Opracowywanie okolicznościowych dyplomów w programie komputerowym.
Okres stażu Dyplomy.
• Tworzenie w pełni elektronicznych arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
• Prowadzenie naboru elektronicznego Vulcan do przedszkoli na dany rok szkolny. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora. Podpisy na kartach przyjęć do przedszkola.
• Edukacja komputerowa dla przedszkolaków:
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego użytkowania komputera
- utrzymanie prawidłowej postawy podczas siedzenia przy komputerze
- konieczność dbania o wzrok , nie za długie przesiadywanie przed monitorem i tylko pod kontrolą dorosłych
- uatrakcyjnianie zajęć: prezentacje multimedialne związane z zagadnieniem.

Okres stażu

Wpisy do dziennika.
Zdjęcia z zajęć.
• Opracowanie wszystkich dokumentów, materiałów związanych z awansem zawodowym Okres stażu Teczka awansu zawodowego.
• Pomoc w zbieraniu materiałów potrzebnych do uaktualnienia portalu przedszkola oraz kroniki przedszkolnej.
Okres stażu Zbiór materiałów potwierdzony przez dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Praca na rzecz rady pedagogicznej. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej. Okres stażu
Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora.
• Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć. Okres stażu
Scenariusze zajęć.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu Notatki z obserwacji z zajęć.
• Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
W miarę potrzeb. Scenariusze. Potwierdzenia innych nauczycieli.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli kontraktowych. • Pomoc przy napisaniu planu rozwoju
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne ich omawianie
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
IX 2014 – V 2017 ( w miarę potrzeby)

Scenariusze zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opracowanie i wdrożenie autorskiego program kółka literacko-plastycznego „ Mały artysta”.

• Wdrażanie programu w obrębie własnej grupy.
Okres stażu Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.
Opracowanie i wdrożenie programu
„ Ekolog w przedszkolu”. • Wdrażanie programu w obrębie własnej grupy.
Okres stażu Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki. Okres stażu Analiza zdobytej wiedzy.
Zaświadczenia. Potwierdzenia dyrektora.
Współpraca z Biblioteką szkolną celem rozwijania u dzieci zainteresowań książką. • Wspólne czytanie bajek w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
Okres stażu Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.
• Zorganizowanie akcji w grupie pod hasłem: „ Weekendowe czytanie”. Przygotowanie wystawki prac dzieci po przeczytaniu utworów literatury dziecięcej . Okres stażu
Zdjęcia z wystawy.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów międzyprzedszkolnych. • Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych, pozyskanie sponsorów. Okres stażu Scenariusze, regulaminy, dyplomy podziękowania.
Uczestnictwo wraz z dziećmi w różnych formach kultury.
• Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, wystawy ,itp. Okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia.
Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Pożegnanie przedszkola.
• Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych. Okres stażu Scenariusze, zdjęcia.
Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów wychowawczo-dydaktycznych. • Organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych np.: kiermaszów, konkursów, akcji na rzecz przedszkola, Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
,,Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami. • Spotkania z ciekawymi ludźmi:
- z policją,
- nadleśnictwem,
- biblioteką,
- strażą pożarną itp.
Okres stażu Zdjęcia z wizyt.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych. Okres stażu Potwierdzanie dyrektora.
Współpraca ze Szkołą Podstawowa Nr 20 w Białogonie. • Zorganizowanie spotkań w ramach działającej w SP Nr 20 organizacji „ Zielony Patrol”.
Okres stażu Zdjęcia z wizyty. Potwierdzenia dyrektora.
Współpraca z innymi przedszkolami w całej Polsce- udział dzieci w różnych konkursach. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci. Okres stażu Prace plastyczne, dyplomy, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5

,,Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły”.

Opis i analiza dwóch przypadków
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub
innych. • diagnozowanie wybranych problemów.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres stażu
Opis przypadku.

Plan rozwoju zawodowego ma formę otwartą. Dopuszcza się nanoszenie modyfikacji, które wynikają z potrzeb placówki.

Przygotowała: mgr Katarzyna Wróbel

........................................

.......01.09.2014 roku............... ........................................
data podpis dyrektor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.