X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34103
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

OPIEKUN STAŻU:
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2014 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2017 r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA DO WYKONANIA

SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
•Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
•Karta Nauczyciela.
•Ustawa o systemie oświaty.
•Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego .

09. 2014 r.
Na bieżąco.
•Wniosek o rozpoczęcie stażu .
•Plan rozwoju zawodowego.
•Zapiski i notatki.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

1. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy:
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
•Pomoc w sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektu zajęć, analiza.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności .
•Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

09.2014 r.
09.2014 r.
Raz na 2 miesiące.
09.2014r.
Raz na 2 miesiące.
Cały okres stażu.
05.2017 r.
•Kontrakt.
•Harmonogram spotkań.
•Konspekty zajęć, wnioski.
•Wniosek o rozpoczęcie stażu.
•Konspekty zajęć , rozmowa z opiekunem stażu.
•Sprawozdanie.

3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
•Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
•Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych WDN
•Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
•Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach.
• Notatki, lista obecności.

• Potwierdzenie udziału w spotkaniach.
4. Doskonalenie warsztatu pracy.
•Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych .
•Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.
•Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
•Opracowanie indywidualnych programów rewalidacyjno - wychowawczych pracy z uczniem.
•Organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych uczniów.
•Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Na początku każdego roku szkolnego.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
•Pomoce dydaktyczne.
•Artykuły, zdjęcia, konspekty zajęć.
•Ocena osiągnięć uczniów.
•Notatki, spis lektur.
•Indywidualne programy pracy.
•Zdjęcia.
•Konspekty zajęć.
5. Dokumentowanie realizacji swoich działań.
•Opracowanie własnej teczki dokumentującej działania i systematyczne jej prowadzenie; gromadzenie dokumentacji dotyczącej stażu.
•Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
• Sprawozdanie z realizacji stażu, zaświadczenia, programy, konspekty zajęć, arkusze obserwacji, notatki, zdjęcia, prace dzieci itp.)
•Dziennik zajęć, dzienniczki obserwacji uczniów, karty umiejętności funkcjonalnych uczniów, oceny opisowe.
6. Opracowanie sprawozdania z realizacji stażu.
•Opis realizacji planu rozwoju zawodowego .
05.2017 r.
•Sprawozdanie z realizacji stażu.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1.Diagnoza potrzeb oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków .
•Obserwacja zachowań wychowanków – zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z wychowankami w różnych sytuacjach.
•Kontakty z nauczycielami , pracownikiem socjalnym, logopedą, rehabilitantami, pionem medycznym, opiekunkami .
•Stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków.
•Współpraca z dyrektorem. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
Cały okres stażu,
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Wg harmonogramu obserwacji.
•Dziennik zajęć, dzienniczek obserwacji, notatka, karta umiejętności funkcjonalnych ucznia.
•Dziennik zajęć.
•Dziennik zajęć.
•Konspekty, arkusze obserwacji.

2.Integracja wychowanków poprzez ich aktywizację i uspołecznianie z uwzględnianiem w pracy specyficznych warunków środowiskowych.
3. Indywidualna praca
z wychowankiem uwzględniająca jego mocne i słabe strony.
•Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, konkursów.
•Organizowanie uroczystości dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
•Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek,imprez szkolnych i pozaszkolnych.
•Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby rozwojowe wychowanka.
•Ewaluacja rozwoju umiejętności dziecka.
•Odpowiedni dobór metod pracy w zależności od potrzeb indywidualnych uczniów.
Zgodnie z kalendarzem uroczystości.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Dwa razy w roku.
Cały okres stażu.
•Zdjęcia, kalendarz imprez szkolnych.
•Zdjęcia, konspekty zajęć .
•Karta wycieczki, wpisy w dzienniku zajęć.
•Program zajęć.
•Karta umiejętności funkcjonalnych ucznia .
•Konspekty zajęć.
4. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych.
•Organizowanie zajęć pozwalających uczniom poznać najbliższe środowisko przyrodnicze.
Cały okres stażu
•Konspekty zajęć, zdjęcia.
5. Działania na rzecz promocji szkoły.
•Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ciachcinie, Leszczynie, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Płocku.
•Roznoszenie ulotek informacyjnych o placówce.
Cały okres stażu
W razie potrzeby.
•Zdjęcia.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
1.Pozyskanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego i prawa oświatowego.
•Śledzenie na stronach internetowych publikacji pedagogicznych i dotyczących prawa oświatowego.
Cały okres stażu.
•Wydruki dokumentów.
2. Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera do dokumentacji zwiazanej z realizacją zadań nauczyciela.
•Przygotowanie indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych, konspektów zajęć, ocen opisowych, sprawozdań itp.
•Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
•Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Cały okres stażu.
•Programy ,konspekty zajęć, oceny, sprawozdania,
•Pomoce dydaktyczne.
3.Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Przygotowanie dokumentacji.
Cały okres stażu.
•Dokumentacja .
4.Publikacja w Internecie.
•Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
W okresie trwania stażu.
•Strona internetowa (wydruki), zaświadczenie.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1.Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
•Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami.
•Życzliwość i otwartość w kontaktach interpersonalnych.
•Umiejętność współpracy w zespole.
Cały okres stażu
•Opinia opiekuna stażu.
2. Samodzielne wzbogacanie, studiowanie i aktualizowanie wiedzy
związanej z pracą w placówce specjalnej.
•Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologi, dydaktyki.
•Udział w róznych formach doskonalenia zawodowego.
Cały okres stażu
•Spis lektur, notatki.
•Zaświadczenia, notatki.
3.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
•Analiza problemu i podjęcie działań w celu jego rozwiązania.
W razie potrzeby.
•Konsultacja z psychologiem.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
•Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
Raz w roku
•Konspekty zajęć.
5. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
•Współpraca z rodzicami/opekunami prawnymi, psychologiem, pielęgniarką
•Pedagogizacja rodziców/opiekunów prawnych, opiekunek
•Reagowanie i wspieranie rodzicow w trudnych sytuacjach, wspólne szukanie rozwiazań
•Włączanie uczniów z głęboką niepełnosprawnością do uczestnictwa w imprezach szkolnych
•Analiza zadań ujętych w planie wychowawczym szkoły i realizacja poszczególnych obszarów na zajęciach.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
•Dziennik zajęć
•Zdjęcia.
•Konspekty zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1.Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty.
2.Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą funkcjonowania szkoły specjalnej.
1.Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
•Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty z późniejszymi zmianami.
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
•Rozporządzenie MEN z dnia 1marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .
•Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
•Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
•Udział w konferencjach o systemie oświaty;
•Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
•Statut szkoły
•Koncepcja rozwoju szkoły
•Program profilaktyki
•Program wychowawczy
•WSO
•Regulaminy
•Zarządzenia
•Procedury
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
•Dokumentacja, notatki.
•Dokumentacja, wydruki, notatka.
•Zaświadczenia.
•Protokół rady pedagogicznej
•Dokumentacja szkolna.

Opracowała:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.