X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34101
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewa Wiśniewska

Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole Nr 6

Skarżysko-Kam. Ul. Kossaka

Terminarz:

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.

data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Cele ogólne:

1. poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej,

2. doskonalenie umiejętności pracy pedagogicznej,

3. podjęcie pracy badawczej z zakresu efektów pracy dydaktycznej,

4. upowszechnienie wiedzy pedagogicznej oraz działalności innowacyjnej,

5. gromadzenie opracowań, środków dydaktycznych i pomocy naukowych przydatnych w pracy z dziećmi,

6. wykorzystanie nabytych umiejętności w działalności opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej.

Cele te będą realizowała poprzez:

1. podjęcie doskonalenia zawodowego w formie kursów metodycznych, warsztatów szkoleniowych,

2. samokształcenia na bazie literatury przedmiotowej oraz działania dydaktyczno-wychowawcze,

3. wdrażanie opracowanego programu innowacyjnego,

4. podjęcie współpracy z rodzicami, instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola,

5. przygotowanie referatów, publikacji, przedstawienie ich na zebraniu z rodzicami i przekazanie do biblioteki przedszkolnej, wydawnictw internetowych,

6. wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami.

Realizacje celów będę dokumentować poprzez:

gromadzenie świadectw i zaświadczeń potwierdzający udział w odbytych kursach, warsztatach, szkoleniach, gromadzenie scenariuszy, sprawozdań, zapisywanie swoich uwag i refleksji z przeczytanej literatury, sprawozdań z imprez i uroczystości.

SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI CELÓW

§ 8 ust.2 pkt 1

Cele

Zadania

Terminy
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca
awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela, Roz. MEN z dn.01.12.2004r.,
Roz. MEN z dn.14.11.2007r.
i sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- zaznajamianie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz
w prawie oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz
Ustawy o Systemie Oświaty.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami
Przedszkola;
- ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć przez dyrektor;
- analiza arkusz samooceny półrocznej i całorocznej;
- analiza wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
- poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz
wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
- monitoring własnej pracy zawodowej.

3. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie
warsztatu pracy w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola:
- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola{WDN, warsztatach, kursach doskonalących, konferencjach, wykładach} oraz zgodnie z programem rozwoju przedszkola.
- organizowanie konkursów przedszkolnych i między
przedszkolnych ;
- opracowanie regulaminu i rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców.
4. Studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism
dla nauczycieli:
- wykorzystanie ciekawych rozwiązań metodycznych w czasopismach.
5. Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć wyrównawczych dla
dzieci 6-letnich z trudnościami dydaktycznymi:
- stosowanie metod i form pracy zgodnych z indywidualnymi
potrzebami i możliwościami dzieci;
- nawiązanie współpracy z psychologiem i logopedą z
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

6. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie metod
i form pracy z dzieckiem:

- stosowanie w pracy metod aktywizujących np: drama,
burza mózgów;

- wykorzystanie metod i form zawartych w programach :
,, Bezpieczny Przedszkolak’.

IX 2014

IX 2014

okres stażu

okres stażu

2014-2017

2017

okres stażu

2014-2017

2014/2017

§ 8 ust.2 pkt 2

Cele

Zadania
Terminy

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
i informacyjnej.

1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym:

- opracowanie wszystkich dokumentów i materiałów związanych z
awansem zawodowym;
- przygotowanie pomocy do zajęć i pracy indywidualnej z dziećmi;
- pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów dydaktycznych;
- przeglądanie stron Internetowych związanych z wychowaniem
przedszkolnym, scenariusze zajęć i uroczystości;
- redagowanie i drukowanie zaproszeń, dyplomów;
- praktyczne zastosowanie informacji zawartych w Internecie;
- umieszczenie publikacji w Internecie;
- wykorzystanie w pracy z dziećmi programów multimedialnych,
albumów, nagrań, atlasów przyrodniczych.

okres stażu

2015

okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 3

Cele

Zadania
Terminy

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych
zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli swojego przedszkola;
- udostępnianie scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych;
- opracowanie oraz wdrożenie do realizacji rocznego programu rozwoju przedszkola;
- zgromadzenie materiałów, opracowanie i przedstawienie
Radzie Pedagogicznej;
- w miarę potrzeb pełnienie funkcji opiekuna praktyki dla studentów, prowadzenie zajęć, udostępnienie pomocy dydaktycznych;
- prowadzenie i aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego oraz wychowawczego, współtworzenie planów pracy przedszkola.
2.Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych:
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń;
- opracowanie referatów, sprawozdań;
- pisanie protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych;
3. Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości
przedszkolnych i środowiskowych.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

okres stażu
2014-2017

§ 8 ust.2 pkt 4a

Cele

Zadania
Terminy

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego:
,,Bezpieczne Dzieciństwo”.

2. Opracowanie projektu edukacyjnego: .
- wdrożenie projektu wg ustalonego planu.

3. Opracowanie programu pracy z dzieckiem uczącym się j .angielskiego.

2014/2017

2015/2016

2016/2017

§8 ust. 2 pkt 4c

Cele

Zadania
Terminy

Poszerzenie zakresu działań przedszkola w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z rodzicami:
- organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych w ramach pedagogizacji
rodziców
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- zorganizowanie warsztatów edukacyjnych:
,,Ciekawi Ludzie-Ciekawe Zawody”.
- organizowanie i prowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych:
Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołaj, Wigilijne Spotkanie, Jasełka,
Dzień Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty, Pożegnanie Przedszkola.

2. Podejmowanie działań z zakresu promowania przedszkola na terenie miasta:
- udział w konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta.
- włączanie dzieci do zajęć dodatkowych rozwijających słowną,
plastyczną, muzyczną i taneczną aktywność dzieci.
- uczestniczenie w różnych formach kultury.
- wyjazdy do ciekawych miejscowości regionu.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4e

Cele

Zadania
Terminy

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami.

1. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących dzieci:
- inicjowanie działań na rzecz potrzebujących dzieci,
- aktywne włączanie się w pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych we
współpracy z instytucjami.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku-Kam:
- spotkania, konsultacje, rozmowy.
3.Współpraca ze strukturami samorządowymi: Prezydentem Miasta
Skarżyska-Kamiennej oraz Radą Miasta.
4.Zabawy z j.angielskim.
5.Współpraca z Domem Kultury: aktywizowanie dzieci do udziału w życiu
kulturalnym miasta.
6.Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 7:
- przygotowanie planu współpracy ze szkołą.
7.Kontynuowanie i poszerzenie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją,
Służbą Zdrowia {promocja zdrowia poprzez udział w konkursach}
oraz Sanepidem.
8.Kontakty z Domem Dziecka ,,Przystań” w Skarżysku-Kam.:
- rozmowy z opiekunami w celu ustalenia wspólnych kierunków działań
związanych z wychowankami uczęszczającymi do naszego przedszkola.

okres stażu

okres stażu

2016

okres
stażu

§8 ust.2 pkt 4f

Cele

Zadania
Terminy
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.Opublikowanie w portalu Internetowym: ,,Planu Rozwoju Zawodowego”.

2.Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne:
- otrzymane nagrody, podziękowania za współpracę.
2010

okres stażu

§8 ust 2 pkt 5

Cele

Zadania
Terminy
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 1.Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych:

- opis sytuacji problemowej, analiza możliwości rozwiązań, studiowanie
pomocnej literatury.

- opis i analiza przynajmniej dwóch przypadków.

- wdrażanie oddziaływań wychowawczych.
okres stażu

opracowała mgr Ewa Wiśniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.