X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34054
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Adriana Krynicka-Makuch
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2010r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Opiekun stażu: mgr Alicja Pawlik
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie
Dyrektor szkoły: mgr Anna Dziedzic

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanego na realizację planu rozwoju zawodowego. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów oraz ich rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.
Od początku pracy w zawodzie nauczyciela staram się dla dobra uczniów i szkoły doskonalić siebie i swój warsztat pracy. Ciągle uczę się czegoś nowego, odkrywam nowe rozwiązania oraz stosuję różnorodne metody. Wiem, że w uczniach tkwi ogromny potencjał możliwości, wiele zalet i zdolności, należy je tylko odkryć i rozwijać.
Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej jako nauczyciela i wychowawcy jest wszechstronny rozwój dzieci tj. przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków, umiejętności i sprawności oraz stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności.
W pracy z uczniami kładłam duży nacisk na zabawę i działania praktyczne, będące podstawową działalnością każdego dziecka. W czasie zabaw usprawniają się poszczególne narządy zmysłowe, rozwijają sprawności motoryczne, wyrabiają się nawyki i przyzwyczajenia, kształtują pojęcia i wartości moralne. Przez nią dzieci uczą się rozumieć siebie, poznawać swoje wzajemne potrzeby, możliwości, słabe i mocne strony, co zapewne przyczyni się do uniknięcia wielu konfliktów oraz pozwoli mile i z pożytkiem spędzać czas w środowisku szkolnym.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 24.11.2010 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235, poz. 1543). Stanowi ono okazję do podsumowania podjętych działań i jest próbą udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.

§ 7.1 ust. 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian tych działaniach.

Zadania określone w planie rozwoju zawodowego:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
3. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
5. Obserwacja i prowadzenie zajęć.
6. Dzielenie się swoją widzą i doświadczeniem.
7. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Dnia 1 września 2010r. przedłożyłam dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie, p. Annie Dziedzic, wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Po rozpatrzeniu mojej prośby dyrektor wyraził zgodę na rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
Następnie Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Szczególnej analizie poddałam rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235 poz. 1543).
Moim opiekunem stażu została Pani mgr Alicja Pawlik, doświadczony nauczyciel języka rosyjskiego i nauczania początkowego.
Podczas naszego pierwszego spotkania zawarłyśmy kontrakt określający jasne i możliwe do realizacji zasady naszej przyszłej współpracy oraz zadania zarówno dla stażysty jak i dla opiekuna. W trakcie odbywania stażu wyznaczone zadania zostały zrealizowane, a dzięki licznym rozmowom znacznie pogłębiłam swoją wiedzę i zdobyłam doświadczenia przydatne w organizacji pracy.

Efektem mojej pracy było napisanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji tego planu oraz poprawne skompletowanie dokumentów i przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego.

W trakcie odbywania stażu pełniłam funkcje:
• członka komisji inwentarzowej, robiąc spisy pomocy dydaktycznych;
• członka komisji socjalnej;
• przewodniczącej zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
• członka zespołu działań wspierających dla uczniów klas I-III, przedszkola i oddziału przedszkolnego.

W każdym roku szkolnym przygotowałam dla powierzonej mi klasy:
• rozkłady materiału nauczania w oparciu o podstawę programową dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
• przedstawiałam program nauczania i podręczniki;
• sporządziłam klasowy system nagradzania i motywowania uczniów (Emotikony), z którym zapoznawałam uczniów na początku roku szkolnego. Starałam się, aby wymagania te odzwierciedlały umiejętności i wiadomości jakie powinien posiąść uczeń na poszczególne oceny.
• Na początku I klasy przeprowadzałam diagnozę gotowości szkolnej. W trakcie roku szkolnego stosowałam karty badania umiejętności (w celu sprawdzenia poziomu opanowanego materiału nauczania), następnie na koniec klasy I przeprowadziłam diagnozę umiejętności. Z nowym rokiem szkolnym również zastosowałam diagnozę umiejętności uczniów u progu klasy II, a w ciągu roku szkolnego na bieżąco sprawdzałam poziom wiedzy uczniów za pomocą różnych sprawdzianów, testów, kart pracy.
Realizacja materiału przebiegała zgodnie z planem. Niekiedy tylko wprowadziłam niewielkie zmiany np. zwiększałam liczbę godzin na ćwiczenia z ortografii oraz kształcenia umiejętności pisania różnych form wypowiedzi, zwracałam szczególną uwagę na czytanie tekstów (cicho i głośno) ze zrozumieniem, więcej czasu poświęcałam na utrwalenie tabliczki mnożenia poprzez działania na konkretach, wykorzystanie kolorowych liczb, patyczków i różnorodnych zabaw.
Ponadto pomagałam przy opracowaniu, stworzeniu i analizie:
• Planu pracy Samorządu Uczniowskiego
• Programu wychowawczego dla klas I-III
• Planu działań wspierających dla klas I-III, oddziału przedszkolnego i przedszkola.
Na bieżąco:
• prowadziłam dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć artystycznych, dziennik świetlicy, dziennik zajęć indywidualnych);
• sporządzałam protokoły z posiedzenia rad pedagogicznych;
• brałam udział w pracach szkoleniowych, plenarnych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających rad pedagogicznych;
• zasiadałam w komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzaniu szóstoklasisty.

Przez cały okres organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, kart pracy, czy też prezentacji multimedialnych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania uczniów. Zbierałam także prace dzieci, które stanowiły niezbędne źródło informacji na temat ich rozwoju i postępów w procesie edukacji.

Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod aktywizujących. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki aktywizujące:
• metody integracyjne (Krasnoludek, Pajęczynka lub Kłębek, Graffiti);
• metody tworzenia i definiowania pojęć (Kula Śniegowa, Burza Mózgów, Mapa Pojęciowa);
• metody hierarchizacji (Promyczkowe uszeregowanie, Piramida priorytetów),
• metody twórczego rozwiązywania problemów (Burza mózgów, Rybi szkielet, Mapy mentalne, Sześć myślących kapeluszy),
• metody pracy we współpracy (Układanka, Zabawa na hasło),
• metody ewaluacyjne (Kosz i walizeczka, Rybi szkielet)
Ponadto stosowałam elementy m.in.:
• Metody malowania dziesięcioma palcami
• Metody Dobrego Startu
• Metody Weroniki Sherborne
• Edukacji matematycznej według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
• Metody Carla Orffa

W trakcie stażu starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację, analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, które miały trudności w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej, poświęcałam im więcej czasu i uwagi. W oparciu o własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych.
W każdy wtorek, w ramach zajęć świetlicy szkolnej pracowałam z dziećmi mającymi trudności w czytaniu ze zrozumieniem bądź w pisaniu ze słuchu i pamięci. Natomiast z uczniami zdolnymi rozwiązywałam testy o podwyższonym stopniu trudności, grałam w gry dydaktyczne bądź wyszukiwaliśmy informacji na różnorodne tematy korzystając z Internetu lub czytelni.
Na swoich zajęciach starałam się pokazać uczniom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale wręcz przeciwnie może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne i manipulacyjne.
Przez cały okres stażu systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły.
Wiedząc, że nadrzędnym celem pracy nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem potrzeb szkoły, a przede wszystkim samych uczniów. Poprzez uczestnictwo w tych szkoleniach pogłębiałam swoją wiedzę, ale przede wszystkim podnosiłam jakość mojej pracy z uczniami. Uczestniczyłam w następujących kursach, warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych:
• 20.09.2010 r. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (ŚCDN)
• 15.02.2010r. Poznaj dobre pomysły na owocną edukację (MAC)
• 14.11.2010 r. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej a program nauczania (ŚCDN)
• 25.11.2010r. Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu (Juka, MAC, Sokrates)
• 17.09.2011r. Metoda projektu w edukacji szklonej-strategią dydaktyczną (CDKO)
• 6.05.2011r. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (Grupa Edukacyjna S.A w Kielcach)
• 02.03.2011r. Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Rozbudzanie twórczych postaw dziecka i nauka poprzez zabawę. (Juka)
• 31.03.2011r. Szkoła na miarę wyobraźni dziecka XXI wieku. Fantazja w aktywności intelektualnej uczniów klas I-III (Nowa Era)
• 18.04.2011r. Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym (MAC)
• 8.03.2012r. Trudni uczniowie i zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymaganiami prawa i problemami wychowawczymi. (MAC, Grupa Edukacyjna S.A)
• 15.03.2012r. Doświadczam, ćwiczę, rozumiem- matematyka w działaniu. (WSiP)
• 3.04.2012r. Literatura, która wychowuje- czytanie dobrze działa na rozum i katar. (Nowa Era)
• 8.11.2012r. Od piktogramu do książki- od ucznia do czytelnika. (GWO)
• 12.02.2013r. Sojusznicy czy wrogowie, czyli ( o nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami. (Operon)
• 6.03.2013r. Sześciolatek w przedszkolu i w szkole- wspólne cele w uczeniu i wychowaniu (Didasko)
• 06.03.2013 r. Zdrowie społeczne ucznia- elementy socjoterapii w warsztacie pracy nauczyciela (Nowa Era)
• 16.04.2013r. Rola tekstu literackiego w kształtowaniu osobowości dziecka (Nowa Era)
W tracie odbywanego stażu ukończyłam studia licencjackie I-go stopnia na kierunku filologia polska w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie (3 lipca 2012 r.) . Następnie podjęłam studia magisterskie II-go na Uniwersytecie Warszawskim, aby kontynuować naukę .
Swoją wiedzę i umiejętności poszerzałam również poprzez udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• 21.03.11r. - Wykorzystywanie komputera oraz tablicy interaktywnej.
• 5.12.2012r. - Rozwijanie twórczych możliwości i pasji uczniów.
Z zainteresowaniem słuchałam wypowiedzi koleżanek i aktywnie brałam udział w dyskusjach na temat prezentowanych zagadnień, których szczegółowa tematyka została zawarta w sporządzanych protokołach.
W ramach WDN wspólnie z koleżankami Joanną Buras i Anną Łączkowską przygotowałam prezentację na temat :
• 22.11.2010r. - Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej a program nauczania
• 5. 10.2011 r. - Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej.
Ważnymi elementami doskonalenia mojego warsztatu pracy była także obserwacja i uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli naszej szkoły. Nauczyciela oddziału przedszkolnego Annę Łączkowską, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Monikę Jabłońską i Alicję Pawlik (Opiekuna stażu), nauczycieli świetlicy: Magdalenę Jopkiewicz, Monikę Janus i Annę Sławińską.
Obserwacja jednostek lekcyjnych pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać do pracy z dziećmi. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, atmosferę panującą na lekcji, a także stosunek nauczyciela do uczniów. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.
Z kolei prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, studentów, opiekuna stażu, a także dyrektora szkoły. To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.
W trakcie stażu przeprowadziłam lekcje otwarte:
• Jesienne kolory w przyrodzie.
• Odżywiamy się zdrowo i kolorowo.
Przez cały rok klasa II pod moim kierunkiem zbierała informacje o wybranym gatunku drzewa drzewie – brzozie. Wraz ze zmianą pór roku obserwowaliśmy „nasze” drzewo, szukaliśmy o nim informacji korzystając m.in. z Internetu, encyklopedii, atlasów roślin itp., dostrzegaliśmy i opisywaliśmy zmiany jakie zachodziły w jego wyglądzie, wykonywaliśmy rysunki i różne zadania w terenie np. mierzyliśmy pień drzewa, suszyliśmy listki. W ten sposób realizowaliśmy projekt „Kalendarz jednego drzewa”. Stworzyliśmy także segregator z wszystkimi zebranymi przez nas materiałami.
Podczas stażu dokumentowałam wszystkie działania m.in. w formie zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej, które wynikały z realizacji opracowanego przeze mnie planu rozwoju zawodowego. Gromadziłam scenariusze zajęć, zaświadczenia i materiały z różnych form doskonalenia, w których brałam udział.
Ciągłe zmiany w polskiej szkole wymagają od nauczyciela nieustannego kształcenia. Przedstawione wyżej działania pozwoliły mi być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i problemami pojawiającymi się w edukacji oraz umożliwiły dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi przez co podnosiłam jakość pracy szkoły. Zaspokoiły także potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności oraz doskonalenia własnej osobowości. Mam świadomość tego, że dzięki memu doskonaleniu wzrasta również jakość pracy szkoły, a uczniowie lepiej radzą sobie z problemami edukacyjnymi.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania określone w planie rozwoju zawodowego:
1. Zapoznanie z programem wychowawczym oraz profilaktycznym szkoły (realizacja zadań) .
2. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
3. Uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska naturalnego.
4. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Daleszycach filia w Szczecnie, Gminnym Ośrodkiem kultury w Daleszycach.
5. Współpraca z lokalną prasą.
6. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
7. Praca z uczniem zdolnym.
8. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.
W pracy nauczyciela najważniejsze są dzieci, ich wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości, wyboru wartości, kształtowania wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, ich dobre samopoczucie, bezpieczeństwo i akceptacja w grupie.
W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcy klasowego wynikające i opracowane na podstawie Planu Wychowawczego Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Programu Profilaktycznego. Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, propozycji rodziców, problemów oraz zadań wynikających z priorytetów szkoły. Zadania realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek. Jako wychowawca klasy starałam się uczyć moich uczniów tolerancji, asertywności, poszanowania ojczyzny i wdrażania postaw prozdrowotnych, proekologicznych.
Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy było jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza dokumentacji dziecka, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną ucznia oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów w rozwoju, stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Wszelkie spostrzeżenia zapisywałam w klasowym zeszycie obserwacji. Na tej podstawie dwom uczniom zostały założone karty działań wspierających . Po czym zostali objęci działaniami, mającymi wspomóc proces edukacji i wyrównać braki w wiadomościach.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych. Zawsze starałam się być dla nich źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii, które rozdawałam im w postaci broszurek informacyjnych.
Zawsze po lekcjach lub na dyżurze byłam do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny. Prowadziłam wywiadówki i zajęcia otwarte w których rodzice systematycznie brali udział. Omawiałam na nich sprawy dotyczące klasy tj. sferę organizacyjną, wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Wspólnie staraliśmy się szukać przyczyn niepowodzeń moich podopiecznych, sposobów radzenia sobie z nimi, ale też cieszyć się z ich sukcesów. Rodzice wyrażali także zgodę na współpracę instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku, logopedą i psychologiem.
Jak wiemy, klasa to zróżnicowana grupa uczniów . W pracy dydaktyczno – wychowawczej stale spotykam dzieci zdolne, pracowite i chętne do współpracy, ale również dzieci mające trudności z nauką i kontaktami z rówieśnikami. Przygotowując zajęcia, zawsze starałam się je dostosować do możliwości poszczególnych uczniów. W proces dydaktyczny włączałam wszystkie dzieci, starałam się nie dopuścić do zniechęcenia nauką i zapewnić uzyskanie sukcesu każdemu z podopiecznych – zwłaszcza tym z trudnościami w nauce.
W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych (EFS), prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze doskonalące proces czytania ze zrozumieniem i pisania dla klas I-III. Zajęcia te pozwoliły na likwidację luk w wiadomościach i umiejętnościach, korygowanie niedociągnięć. Stosowałam własne, wypracowane metody, korzystałam ze zgromadzonych pomocy, materiałów i narzędzi. Chętnie dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Aby stale być na bieżąco z nowymi formami pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi, uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia, przeglądałam portale dla nauczycieli, dyskutowałam z innymi nauczycielami. Te działania przyczyniły się do zapewnienia sukcesu i rozwoju każdemu uczniowi, osiągnięcia co najmniej koniecznego poziomu umiejętności, a także przyczyniły się do powstania u dzieci odczucia, że „nauka wcale nie jest taka straszna”.
W codziennej pracy poszukiwałam takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalały w uczniach ciekawość, zwiększały zainteresowanie, sprawiały, że nauka przestała być nudna, i jednocześnie pozwalały na lepsze przyswojenie wiedzy i trwałe jej zapamiętanie.
Systematycznie i z ogromnym zaangażowaniem pracowałam także z uczniami zdolnymi, chętnymi do podejmowania nowych zadań .Dla nich przygotowywałam dodatkowe karty pracy, zadania o wyższym stopniu trudności, zachęcałam i motywowałam do dalszej pracy.
Prowadziłam także zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach koła artystycznego dla uczniów klas I-III. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w nich systematycznie. Głównym celem działalności kółka artystycznego było wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.
W zakresie działalności plastycznej stosowałam różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie. Tematyka prac była różnorodna i dotyczyła najbliższego otoczenia dziecka.
Celem spotkań z dziećmi było także rozwijanie u nich zainteresowań teatrem. Na zajęciach stosowano gry, zabawy dramowe, improwizacji, inscenizacje czytanych tekstów, bajek, lektur. Te proste elementy teatralne dały uczniom możliwość wielostronnego doskonalenia się m.in. dzięki nim dzieci uczyły się odczytywania tekstu literackiego, wzbogacały język o dodatkowe słownictwo, ćwiczyły dykcję i siłę głosu, pokonywali nieśmiałość i wyzbywali się kompleksów. Z kolei przygotowując przedstawienia uczyły się tekstów, piosenek, tworzyły dekoracje i rekwizyty.
Na zajęciach kola artystycznego przygotowywałam oprócz zajęć przewidzianych w planie nauczania, przygotowywałam dzieci do udziału w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Wielu uczniów zyskało znaczące sukcesy. I nawet jeśli to nie były miejsca na podium, to radość dzieci z udziału, przezwyciężenie własnych słabości i poradzenie sobie ze stresem, zaangażowanie w realizowane działania i polubienie przyrody zaliczam do tych sukcesów. Były to następujące konkursy:
• Gminny konkurs „Przygoda z bajką” (I miejsce Adrianna Safian)
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „Podróż w Muszkieterze” (III miejsce Mateusz Rysiński, wyróżnienie Aleksandra Sułkowska)
• Gminny konkurs recytatorski „Przyroda w liryce” (wyróżnienie Adrianna Safian i Aleksandra Sułkowska)
• Gminny konkurs plastyczny „Las to nie wysypisko śmieci” (wyróżnienie Mateusz Rysiński i Adrianna Safian)
• Gminny konkurs fotograficzny „To warto zobaczyć” (III miejsce Aleksandra Sułkowska, wyróżnienie Adrianna Safian)
• Gminny konkurs „120 przygód Koziołka Matołka” (wyróżnienie Aleksandra Sułkowska”
• Konkurs Ministra Edukacji „Mam 6 lat”
Samodzielnie zorganizowałam:
• Szkolny konkurs plastyczny „Mój miś” w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia p „Pluszowy Miś”, którego można było wykonać dowolną techniką plastyczną.
• Konkurs czytelniczy i plastyczny „W krainie Solilandii” , w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
We współpracy z koleżankami panią Moniką Janus i Alicją Pawlik udało się nam zorganizować w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka:
• „Dyktando z podporą dla uczniów klas I-III” ( laureatami zostali: Bartosz Pietrowski z mamą Beatą, Bartosz Ławik i Michał Ławik z babcią, Jakub Dulnik z mamą Agnieszką, Kacper Musiał z mamą Agnieszką)
• Szkolny Konkurs na Mistrza czytania klas I-III (mistrzami zostali: w klasie II-Aleksandra Sulkowska, Bartosz Ławik, Adrianna Safian, w klasie I- Kinga Kmiecik, Nikola Walkowicz, w klasie III- Kamila Wołowiec)
Praca z uczniem zdolnym i jego sukcesy są dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i zadowolenia, są czynnikiem mobilizującym do własnego doskonalenia, do tego by umieć skutecznie pomagać uczniom zdolnym w ich rozwoju, a to podnosi jakość mojej pracy, a tym samym pracy szkoły. Natomiast osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych i szkolnych, dały moim uczniom radość, zmobilizowały do dalszej pracy, umocniły wiarę we własne możliwości, są też nagrodą za trud i wysiłek, włożony w przygotowania.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było również organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez prezentowanych w środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje:
• Ślubowanie klasy I
• Dzień Chłopaka
• Andrzejki
• Mikołajki
• Zabawa choinkowa
• Dzień Babci i Dziadka
• Walentynki
• Dzień Kobiet
• Pierwszy Dzień Wiosny (przemarsz z Marzanną, rozdawanie kwiatów dla mieszkańców)
• Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca (Festyn Rodzinny)
Jak co roku razem z moimi wychowankami przystąpiłam do udziału w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, propagującej głośne czytanie przez przynajmniej 20 minut dziennie. Do współpracy zaprosiłam panią Magdalenę Kubicką –Gawlik pracującej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach - filia w Szczecnie. W każdy pierwszy czwartek miesiąca pani bibliotekarka odwiedzała naszą klasę i czytała dzieciom wybrane teksty. Do akcji bardzo chętnie włączyli się także rodzice i dziadkowie. Zapraszani na spotkania z dziećmi przychodzili z wielką przyjemnością. Po wysłuchaniu tekstu uczniowie wykonywali do niego ilustracje oraz odpowiadali na pytania dotyczące treści.

Wdrażałam również uczniów do działań na rzecz zdrowia i przyrody poprzez:
• Udział w programie „Szklanka mleka”, dzięki niemu nim uczniowie kształtują w sobie nawyki zdrowego odżywiania.
• Udział w akcji „Sprzątania Świata”,
• Udział akcji związanej z „Dniem pieczonego ziemniaka ” wzbogacając go o ognisko szkolne oraz gry i zabawy sportowe . Zorganizowanie i przeprowadzenie go wspólnie z nauczycielką przyrody panią Anną Sławińską.
• Udział i przeprowadzenie akcji w klasach I-III „Śniadanie daje moc” , „5 porcji owoców, warzyw i soków”, „Tęczowe smaki”, „Dobrze jem, więcej wiem”.
• Udział i przeprowadzenie w klasach I-III akcji Dzień Zdrowej Żywności pod hasłem: „Witaminy jemy, więc zdrowo żyjemy”.
• Udział w akcji z okazji Pierwszego Dnia Wiosny „Wiosna otwiera nam oczy i serca".
• Zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Dni Ziemi” wspólnie z panią Anią Sławińską, przygotowanie uczniów klas I-III do inscenizacji „O dwunastu miesiącach”, układanie zadań do rozwiązania dla uczniów i nauczycieli.
• Dokarmianie ptaków zimą.
• Zbiórka baterii i makulatury.
Ponadto wdrażałam dzieci do kultywowania tradycji związanych z obchodzeniem:
• Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych (wspólne śpiewnie kolęd, szklona Wigilia i śniadanie wielkanocne). Udało się także nawiązać współpracę z artystką ludową panią Teresą Klimczak, pracującą Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, która przybyła do naszej szkoły. Zapoznała ona dzieci regionalną kulturą, zwyczajami świątecznymi oraz wykonała z dziećmi bożonarodzeniowe ozdoby. Natomiast przed świętami wielkanocnymi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach artystycznych, poprowadzonych przez panią Ewę Gołdyn-kierownika świetlicy w Kazimierzy Wielkiej
• Świąt państwowych takich jak Święto Niepodległości, Dzień Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie poznali symbole narodowe, ważniejsze wydarzenia historyczne, brały udział w akademii zorganizowanej z okazji tych świąt oraz przeszły z kotylionami i flagami przez Szczecno.
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez uczniów na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Dzieci miały także możliwość korzystania z rozmaitych dóbr kultury m.in. odbywały się wyjścia , wyjazdy na przedstawienia teatralne ( WDK w Kielcach „Jaś i Małgosia”), filmy („Epoka Lodowcowa” kino Moskwa w Kielcach), koncerty (spotkanie z panią Justyną Łysak, muzycy z Filharmonii w Kielcach).
Zgodnie z założeniami programu profilaktycznego i wychowawczego uczniowie uczestniczyli także:
• w akcji prowadzonej we współpracy z Policją „3,2,1 stop cyberprzemocy” Głównym celem przedsięwzięcia było przekazanie uczniom najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.
• w akcji „Zdrowy Ząbek” dotyczącej dbania o higienę jamy ustnej. Przeprowadzonej przez pracowników Ośrodka Zdrowia w Szczecnie.
• w przedstawieniach teatralnych Teatru „Kurtyna” z Krakowa, prezentującego różnorodną tematykę dotyczącą profilaktyki przemocy i uzależnień.
• w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Niezwykle ważnym elementem pracy wychowawczej jest kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, dlatego zachęcałam uczniów mojej klasy do udziału w różnych akcjach charytatywnych. Były to :
• Akcja „Góra Grosza”;
• Zbiórka plastikowych nakrętek;
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
• Szlachetna Paczka-pomoc dla potrzebujących rodzin (PCK)
• Zbiórka pieniędzy na „Dąb Bartek”.
Wielu uczniów chętnie brało udział w tych działaniach, przez co nauczyli się podejmowania działań na rzecz innych. Dzięki podjętym przeze mnie staraniom moi wychowankowie uwrażliwieni zostali na potrzeby innych ludzi i zwierząt. Mam nadzieję, że w przyszłości świadomie będą pomagali potrzebującym.
Głównym celem edukacji początkowej jest zapewnienie dziecku rozwoju osobowości, przez stwarzanie okazji do poznawania wybranych fragmentów świata przyrody i świata ludzi, w najbliższym otoczeniu - regionie. W związku z tym ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wielu wycieczkach i wyjściach na spacery do sadu, ogrodu, lasu oraz parku. Udało mi się zorganizować spotkanie z panią Eweliną Walkowicz, która posiada małe gospodarstwo agroturystyczne. Dzieci mogły zobaczyć różne gatunki zwierząt (m.in. dzika, bażanty, króliki) oraz roślin. Przeprowadziły takze krótki wywiad, a wszystko udokumentowały w postaci zdjęć.
Znane powszechnie powiedzenie „podróże kształcą” najlepiej sprawdza się w czasie wycieczek, zarówno po najbliższej okolicy, jak i podczas dalszych wypraw. Dzieci przywożą z nich oprócz wiedzy i przeżyć wiele doświadczeń potrzebnych w życiu, a także w codziennej nauce. Wycieczki są integralnym czynnikiem nowoczesnego systemu oświaty, dlatego wspólnie z koleżankami zorganizowałam następujące wyjazdy do:
• Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
• Kina „Moskawa” na film animowany pt. „Epoka lodowcowa IV”
• Muzeum Zabawek w Kielcach
• Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt. „Pinokio”
• Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” (zorganizowany przez Teatr Współczesny z Krakowa)
• Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach na spektakl pt. „Smakołyki ciotki Klotki”
• Bawialni „Raj Urwisa” w Kielcach
• Strawczynka na basen (Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic”)
• Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
• Krakowa (dzieci odwiedziły m.in. Zoo, Smoka Walewskiego, Kopiec Kościuszki)
Udział w szkolnych wycieczkach pozwolił mi lepiej poznać moich uczniów, zbliżyć się do ich problemów szkolnych i pozaszkolnych, korzystnie wpłynął na relacje uczniów między sobą, zintegrował klasy, dał dzieciom wiele radości i zadowolenia. Sprawnie przygotowane i udane wycieczki dają zadowolenie i radość nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom oraz mnie. Poprzez organizowanie wycieczek szkolnych realizuję się w roli organizatora i opiekuna. Uczę się planowania, podejmowania decyzji i wytrwałości w dążeniu do celu.
Podczas odbywania stażu pomagałam także pani Ani Sławińskiej i Monice Janus w zbieraniu materiałów do gazetki szkolnej „Szczecuś”. Współpracowałam także z lokalną prasą – „Głosem Daleszyc” oraz zamieszczałam na naszej stronie internetowej artykuły dotyczące sukcesów odnoszonych przez naszych uczniów, uroczystości oraz projektów, które realizujemy.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania określone w planie rozwoju zawodowego:
1.Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych. 3.Prowadzenie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w pracowni komputerowej.

W dzisiejszym świecie dostęp do najnowszych osiągnięć techniki komputerowej i informatycznej staje się coraz bardziej powszechny. Nie sposób nie dostrzec ogromnych możliwości i zalet, jakie niesie rozwój tych technik, oraz faktu, iż stały się one już w zasadzie niezbędne w wykonywaniu zawodu nauczyciela.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy,
a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.

Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce:
• karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem zdolnym oraz słabszym
• pomoce dydaktyczne
• plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
• scenariusze zajęć, uroczystości, imprez szkolnych
• sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
• materiałów w ramach pedagogizacji rodziców ( referaty, artykuły)
• oceny opisowe na I i II semestr
• protokoły z rad pedagogicznych
• zaproszenia, dyplomy, podziękowania
• informacje na tablice ogłoszeń

Podczas stażu systematycznie korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych podnoszących atrakcyjność zajęć, w tym celu bardzo często wykorzystywałam tablice interaktywne. Były to m.in.:
• multibook klasa I i II wydawnictwo WSiP
• „Klik uczy ortografii”
• „Klik uczy liczyć”
• Zajęcia komputerowe klasa I wydawnictwo Nowa Era
W swojej pracy z uczniami wykorzystywałam nowoczesne środki dydaktyczne, typu: płyty CD i DVD , były to różnego rodzaju nagrania audycji i baśni dla dzieci dzięki czemu zajęcia stawały się atrakcyjniejsze, często korzystałam także z innych szkolnych zasobów informatycznych. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania. Starałam się także wdrażać uczniów do korzystania z: Internetu, z multimedialnych encyklopedii, słowników itp.. Dzieci niekiedy przygotowywały prace dodatkowe z języka polskiego w formie komputerowego dokumentu tekstowego lub wydruku.
Korzystałam także z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe. Czerpałam wiedzę dotyczącą awansu od ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali internetowych. Ponadto za pomocą dostępu do sieci w szybki sposób zdobywałam informacje o terminach i miejscach spotkań warsztatów metodycznych, uzyskiwałam wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Były to następujące portale:
• www.literka.pl
• www.edux.pl
• www.men.gov.pl
• www.awans.net,
• www.oswiata.org
• www.publikacje.edu.pl
• www.profesor.pl
• www. kuratorium.kielce.pl

Przy użyciu komputera prowadziłam całą dokumentację związaną z awansem zawodowym, którą opracowywałam za pomocą różnych programów komputerowych. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy było opublikowanie na portalu www.edukacja.edux.pl: planu rozwoju zawodowego, scenariusza zajęć dla klasy I oraz zbioru dyktand. Założyłam także prenumeratę biuletynów informacyjnych wydawanych przez następujące portale:
• www.scdn.pl,
• www.wsip.pl,
• www.operon.pl.
• www.nowaera.pl
Systematycznie otrzymuję pocztą elektroniczną wykaz dodawanych materiałów. Dzięki temu, również tą drogą miałam dostęp do najnowszych informacji. Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy szkoły .
Dostęp do Internetu daje mi możliwość wyszukiwania nowych i ciekawych publikacji związanych z procesem kształcenia i wychowywania młodego człowieka oraz pozwala w większym stopniu angażować uczniów i wdrażać ich do mądrego korzystania z dobrodziejstw techniki informatycznej.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania określone w planie rozwoju zawodowego: 1.Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki. 2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. 3.Pedagogizacja rodziców. 4.Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów szkolnych.

Aktywna praca nad samokształceniem jest nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciela. W związku z tym w czasie trwania stażu starałam się w różny sposób pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nieustanie gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu o książki dydaktyczne i metodyczne, które stanowiły dla mnie bogate źródło wiedzy, wpływały na rozwijanie umiejętności oraz kompetencji zawodowych. Były to m.in.:
• K. Mitros „Jak wychować geniusza przez zabawę. Dziecko twórcze i radosne", Publicat, 2007.
• K. Mitros Urodzony matematyk. Zabawy rozwijające zdolności umysłowe najmłodszych”, Publikat, 2010.
• A. Maj „W to mi graj! Inscenizacje dla uczniów klas I-III, Harmonia, 2005.
• B. Zakrzewska ,,I ty będziesz dobrze pisać’’, Warszawa 2001.
• R. Trześniowski „Zabawy i gry ruchowe”, WSiP, 2008.
• M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi?”, Harmonia, 2009.
• M. Bogdanowicz „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu”, Linea, 1994.
• M. Bogdanowicz „Przygotowania do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej”, Harmonia, 2008.
• B. Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze" WSiP, 1980.
• J. Krzyżewska „,Aktywizujące Metody i Techniki w Edukacji Wczesnoszkolnej”, AU OMEGA, 1998.
• D. Dziamska „Magiczne kółeczka czyli orgiami płaskie z koła”, Bis, 2008.
• Van Saan Anita „365 pomysłów na majsterkowanie”, Rea, 2006.
• M. Rosłoniec, B. Szydłowska „Przyjaciele Gramatyki i Ortografika” klasa I i II, Olimp, 2011.
• E. Dędza „Matematyczny Olimpek” klasa I i II, Olimp 2010.
• M. Pisarski „Matematyka dla naszych dzieci”, Nowik, 2011.
• A. Bator „Ortografia pierwszoklasisty. Zestaw reguł i ćwiczeń ortograficznych”, „Ortografia drugoklasisty”, Aksjomat, 2009.
• A. Bembenek „Dyktanda i zabawy ortograficzne” klasa I i II, Aksjomat, 2009.
Czasopisma:
• „Mały Artysta” ( Miesięcznik przeznaczony dla dzieci i osób pracujących z dziećmi. To skarbnica pomysłów na zajęcia plastyczne).
• „Hobby” (Miesięcznik pomocny w prowadzeniu zajęć plastycznych i artystycznych).
• „Życie Szkoły” ( Miesięcznik dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców).
• „Nauczycielka przedszkola” (Czasopismo dla nauczycieli pracujących w przedszkolach oraz w klasach zerowych).
• „Wychowawca” (Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich).
• „Polonistyka” (Czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, odbierane także jako pismo literackie).

Ponadto znaczącą rolę w doskonaleniu własnego warsztatu odegrały materiały podpatrzone i zaczerpnięte z Internetu. Często odwiedzałam strony:
• http://www.wsip.pl/
• http://www.nowaera.pl/
• http://www.juka.edu.pl/
• http://www.dyktanda.net/
• http://www.matzoo.pl/
• http://literka.pl/
• http://www.profesor.pl/
• http://www.martabogdanowicz.pl/
• http://www.edux.pl/
Dzięki temu zgromadziłam liczne scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne i uzyskałam wiele wskazówek, jak pracować z uczniem słabym oraz zdolnym. Dodatkowo umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach (opisane w punkcie 1 sprawozdania) posłużyły nie tylko doskonaleniu warsztatu pracy, ale także zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.
Jako wychowawca opracowywałam plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek, w trakcie których sprawowałam opiekę nad uczniami. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez różnorodne uroczystości starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację, która dotyczyła specyficznych trudności w nauce, występujących u niektórych uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach. Ponadto stosowałam się do wskazówek pedagoga, logopedy i psychologa, którzy współpracowali z wybranymi dziećmi.
W czasie stażu starałam się również umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu dydaktyki. W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:

• omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
• proponowaniu środków naprawczych
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu konsultacji dla uczniów
• konsultacjach z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• stwierdzaniu o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń specjalistów.

Niejednokrotnie korzystałam również z pomocy i doświadczenia innych pedagogów (szczególnie opiekuna stażu). Dzielenie się wiedzą, próba wspólnego rozwiązywania problemów, wymiana doświadczeń ułatwiły mi pracę w wielu sytuacjach. Chętnie służyłyśmy sobie radą i pomocą, niezależnie od tego czy problem dotyczy bieżących spraw zawodowych czy prywatnych. Potrafiłyśmy się wspierać się w trudnych dla nas momentach, ale także cieszyć się z sukcesów wlanych i koleżanek.
Jako wychowawca klasy prowadziłam spotkania z rodzicami, które były poświęcone analizie wyników w nauce osiąganych przez uczniów oraz problematyce wychowawczej. Stanowiły one znakomitą okazję do dzielenia się z rodzicami moimi spostrzeżeniami, wnioskami, wątpliwościami, ale także służyły zachęceniu rodziców do wspierania pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli. Pomagałam im także kontaktować się ze specjalistami szkolnymi: psychologiem, pedagogiem i logopedą.
Rozmowy indywidualne z rodzicami, moimi uczniami oraz ogólne spotkania pozwoliły mi lepiej poznać sytuację społeczno – ekonomiczną rodzin. Mogłam dzięki nim zorientować się w potrzebach dzieci, przyczynach ich zachowań, zainteresowaniach czy frustracjach i niezadowoleniu. Między innymi w oparciu o te informacje zgłaszałam Pani Dyrektor nazwiska uczniów do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych. Stale kontrolowałam frekwencję moich wychowanków, co niejednokrotnie pozwalało mi zorientować się w ich problemach zdrowotnych, rodzinnych lub innych.
W ramach spotkań ogólnych wprowadzałam elementy pedagogizacji rodziców, uświadamiając im znaczenie rodziny w życiu dziecka czy ukazując sposoby motywowania do nauki. W trakcie trwania stażu w celu współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia, przeprowadziłam pedagogizację rodziców na temat:
• 29.09.2011r.- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby, dzieci do nas mówiły” – książka Faber Adele, Mazlish Elaine (Zebranie klasowe).
Krótkie przedstawieni treści publikacji poświęconej problemom, z jakimi każdego dnia zmagają się rodzice i dzieci. Zawierającej praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi i nie tylko z nimi. Zachęcenie rodziców do lektury, aby nie tylko lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci, ale i być przez dzieci kochanym i rozumianym.
• 21.11.2011r. – Jak pomóc dziecku w prawidłowym wypełnianiu obowiązków szkolnych.
• 2012 r. Sześciolatek idzie do szkoły (prezentacja multimedialna).
Działania te pomogły przy wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów, zachęciły rodziców do pracy z dzieckiem i nad sobą, wskazały pomysły na rodzinne i aktywne spędzanie czasu wolnego oraz wpłynęły na ujednolicenie działań na płaszczyźnie dom-szkoła.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania określone w planie rozwoju zawodowego: 1.Zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działaniami szkoły. 2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. 3.Znajomość rozporządzeń bezpośrednio związanych z działalnością nauczyciela. 4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

W okresie odbywania stażu poznawałam i posługiwałam się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły. Znajomość przepisów prawa oświatowego ułatwiała mi organizację i planowanie pracy. Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97 poz. 671, z późn. zm.)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593)
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 poz. 1580)
• Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235 poz. 1543)
W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałam podstawowe dokumenty dotyczycące funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły jakimi są:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Program Wychowawczy dla klas I-III,
• Program Profilaktyczny,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Koncepcja Pracy Szkoły
• Podstawa programowa z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Realizacja postanowień zawartych w dokumentach, pozwoliła mi na osiągnięcie większej efektywności w pracy dydaktyczno– wychowawczej, dostosowując ją do potrzeb i wymagań szkoły.

Zapoznałam się także ze sposobem prowadzenia:
• dzienników lekcyjnych,
• dzienników zajęć dodatkowych,
• arkuszy ocen,
• świadectw,
• ksiąg inwentarzowych.
Uzyskaną w ten sposób wiedzę miałam szansę wykorzystać w praktyce.
Na stronie ministerialnej – www.men.gov.pl, analizowałam także wybrane rozporządzenia MENiS:
• w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• w sprawie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
• nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

W trakcie stażu zapoznałam się również z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończyłam w tym zakresie szkolenie dla nauczycieli i pracowników oświaty. Wiedza praktyczna dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z dziećmi, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy.
Po analizie poniższych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym: złożenie wniosku o jego rozpoczęcie, sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego przebiegu, a także przy opracowywaniu prezentacji dorobku oraz przygotowywaniu się do rozmowy z komisją egzaminacyjną.
Podjęte przeze mnie działania świadczą o tym, że poznałam i posługiwałam się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły. Swoją wiedzę w tej dziedzinie na bieżąco uzupełniałam, aby realizować zadania wynikające z potrzeb szkoły.

Autorefleksja
Okres stażu to tylko fragment pracy pedagogicznej, który jednak był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, założonych w planie rozwoju zawodowego. To czas kiedy doświadczyłam wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do sprawdzenia jakim jestem pedagogiem i wychowawcą. Wierzę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy i pracy szkoły.
Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Jestem otwarta na nowości dydaktyczne i metodyczne. Podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywną opinię wśród rodziców, ufność i uśmiech moich wychowanków, a także przyniosły pożądane efekty w procesie edukacji.
W czasie trwania stażu spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony Grona Pedagogicznego. Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje dokonania zostały zauważane przez panią Dyrektor Annę Dziedzic oraz innych nauczycieli, czego dowodem jest dobra współpraca. W szkole panuje miła atmosfera, pełna życzliwości oraz wzajemnej pomocy. Szczególnie dziękuję pani Dyrektor, która umożliwiła mi kontynuowanie stażu, odpowiednio motywowała, a także stworzyła doskonałe warunki do kreatywnej i twórczej pracy m.in. zapewniając dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych. Potrafi również docenić pracę nauczycieli i odpowiednio ich motywować.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dydaktycznymi dokonaniami nie dobiegła końca wraz z zakończeniem okresu stażu i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć, zmierzyć z wieloma problemami, jednak teraz wiem jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy, jak je dobrze wykorzystać dla siebie i swoich uczniów.
Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikację, co z pewnością wpłynie na jakość mojej pracy, a tym samym i szkoły. Zależy mi także na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich, wdrażaniu w życie tych najlepszych oraz wykorzystywaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym technologii komputerowej i informacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.