X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34033
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel odbywający staż:
mgr Małgorzata Kwiatek
nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2010r.
Zakończenie stażu: 31.05.2013r.
Opiekun stażu: mgr Hanna Kruszewska

WPROWADZENIE
Jestem nauczycielką wychowania fizycznego w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143 od 1 września 2007 roku. Po odbyciu rocznego stażu i po otrzymaniu akceptacji komisji został mi nadany stopień nauczyciela kontraktowego. W sierpniu 2010 roku dokonałam wnikliwej analizy własnych umiejętności i kompetencji zawodowych i doszłam do wniosku, że moje kwalifikacje pozwalają mi starać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Z dniem 1 września 2010 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, przystąpiłam do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego dążąc do tego, aby jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści. W związku z tym dokonałam analizy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i współpracowników tak, aby plan rozwoju zawodowego uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na potrzeby uczniów. Po zatwierdzeniu planu przez Dyrektora szkoły, przystąpiłam do realizacji postawionych sobie zadań.
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem postawionych sobie wymaganiom. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły oraz realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze. Jednocześnie dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności podjętych zadań. Niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.
W momencie rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego, obowiązywało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dlatego też, mój plan rozwoju zawodowego, był napisany według wymagań w nim zawartych. Jednakże od 1 marca 2013 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowe rozporządzenie. W związku z tym, moje sprawozdanie postanowiłam oprzeć na aktualnie obowiązującym akcie prawnym.

Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na bieżąco wdrażając jej postanowienia. Rzetelnie wykonywałam wszystkie zlecone mi przez Dyrektora szkoły zadania.
Współpracowałam z innymi nauczycielami w zamach Zespołu Wychowania Fizycznego. Brałam udział w opracowaniu wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania z wychowania fizycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych, a także regulaminu korzystania ze sprzętu i obiektów sportowych. Opiekowałam się salą gimnastyczną i szatniami. Każdego roku samodzielnie przygotowywałam grafik korzystania z sali gimnastycznej i planu dyżurów nauczycieli wychowania fizycznego.
W pierwszym i drugim roku stażu, organizowałam, w ramach godzin karcianych, Szkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, w którym brały udział reprezentantki klas z różnych poziomów edukacyjnych. Informacje o wynikach tych rozgrywek były zamieszczane na stronie internetowej naszego Gimnazjum. Turniej ten cieszył się bardzo dużą popularnością.
Uczestniczyłam w pracach zespołów egzaminacyjnych na egzaminie gimnazjalnym, jako członek zespołu. Dzięki temu mogłam zapoznać się z procedurami ich przeprowadzania.
Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami będącymi wychowawcami klas, w których uczyłam. Zasięgałam informacji i rad wychowawczych w celu rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Jako nauczyciel, aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, współpracując z Dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym, i Radą Rodziców podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych, zawodów sportowych oraz wycieczek poprzez:
- sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. dyskoteki szkolne, turnieje i zawody sportowe, akademie okolicznościowe, akcja Sprzątania Świata, rekolekcje.
- każdego roku brałam udział w promocji Gimnazjum podczas Festiwalu Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek
- poprowadzenie lekcji otwartej: „Gry i zabawy integracyjne z wykorzystaniem niestandardowych przedmiotów”, 2013 r.
- współudział w przygotowaniu apelu z okazji 0bchodów 1, 2 i 3 maja, 2011 r.
- sprawowanie opieki nad uczniami, którzy w zawodach sportowych reprezentowali nasze Gimnazjum na terenie dzielnicy Targówek ( piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka)
- sprawowanie opieki nad uczniami reprezentującymi nasze Gimnazjum na terenie miasta Warszawy ( Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gimnazjum Nr 14, na Ochocie; 2011, 2012, 2013 r.)
- opieka nad uczniami realizującymi projekt edukacyjny „ Plusy i minusy uprawiania sportu”, rok szkolny 2010/2011
- prowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej, rok szkolny 2012/2013
Realizacja powyższych zadań wymagała ode mnie rzetelności, poczucia odpowiedzialności i pełnego zaangażowania w ich wykonanie, pozwalając mi na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych. Zadania te stanowiły także impuls do poszerzania własnej wiedzy nie tylko z zakresu nauczanego przedmiotu, ale także z innych dziedzin życia, tj. historia, kultura, medycyna. Ponadto, trzyletnia praca stażysty nauczyła mnie współpracy zarówno z gronem pedagogicznym, jak i uczniami. Uwidacznia się to najbardziej podczas organizowanych wspólnie uroczystości, zawodów i turniejów sportowych i innych tego typu imprez. Z doświadczenia wiem, że w pojedynkę niewiele można zrobić i uczę też tego swoich wychowanków.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętność organizacji oraz doskonalenia warsztatu pracy, ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe w celu bieżącego uaktualniania własnej wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy tak, aby sprostać rosnącym wymogom uczniów. W trakcie odbytego stażu pogłębiałam także swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego:
- „Ocenianie kształtujące” – Instytut Kształcenia EKO TUR, 16.02.2010 r.
- „Praca metodą projektu w gimnazjum jako zalecany sposób realizacji podstawy programowej” -Instytut Kształcenia EKO TUR, 26.10.2010 r.
- „Paca z uczniem zdolnym” – Instytut Kształcenia EKO TUR, 07.11.2011 r.
- Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Piłka Siatkowa - Polska Akademia Sportu, 10-12.2011 r.
- „Komunikacja Interpersonalna” – Instytut Kształcenia EKO TUR, 13.06.2011 r.
- „Moje dziecko – po czym poznać, że dzieje się coś złego” – Wszechnica Edukacyjna, 12.11.2012 r.
- „Emisja Głosu” – STIMULUS, 24.09.2012 r.
- „Jak wychowywać dziecko, aby uchronić je przed uzależnieniami” – Wszechnica Edukacyjna, 14.05.2012 r.
- „Co każdy człowiek powinien wiedzieć z fizyki, ale wstydzi się zapytać fizyków: woda w kuchni i nie tylko” – Wszechnica Edukacyjna, 16.04.2012 r.
- „Sekty – niebezpieczeństwo, z którym spotkać się może Twoje dziecko” – Wszechnica Edukacyjna, 11.06.2012 r.
- „Psychomanipulacje” – Wszechnica Edukacyjna, 14.01.2013 r.
- „Jak przygotować się do rozmowy egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego” – WCIES, 25.04.2013 r.
Przedstawione szkolenia podniosły jakość mojej pracy i sprawiły, że proces edukacji był bardziej efektywny. Jak wynika z powyższych zestawień, tematy poruszane podczas szkoleń były różnorodne. Powyższe formy doskonalenia wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy, więc nabyte umiejętności staram się systematycznie wykorzystywać w swojej pracy zawodowej jako nauczyciel, wychowawca i opiekun. Dokonałam autorefleksji swojej dotychczasowej pracy w szkole. Szczególnie zwróciłam uwagę na zachowanie w relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel oraz uczeń – nauczyciel – rodzic.
Celem wszystkich moich działań w pracy dydaktyczno – wychowawczej był wszechstronny rozwój ucznia. Podczas zajęć i starałam się przekazać dzieciom swoją wiedzę i umiejętności, pamiętając, że uczeń jest podmiotem moich działań.
Ponadto nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Określiłyśmy zasady współpracy. Dotyczyły one przestrzegania we wzajemnych kontaktach ustalonych zasad komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, omawiania hospitowanych i prowadzonych lekcji, znajomości problemów uczniów oraz środowiska lokalnego. Wspólnie ustaliłyśmy, że mój plan rozwoju zawodowego będzie wynikać z planu rozwoju szkoły. Działania te w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy oraz doświadczenia zawodowego. Pozwoliły mi na skorygowanie i zlikwidowanie wielu niedoskonałości. Dzięki tym działaniom pogłębiłam i zaktualizowałam swoją wiedzę, co bezpośrednio wpłynęło na jakoś mojej pracy. Wielokrotnie prowadziłam otwarte zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu. W czasie indywidualnych konsultacji, omawiane były prowadzone lekcje i rozwiązywane bieżące problemy. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami i radami, a ja uwzględniałam je w praktyce.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się pracując z dziećmi, które się zna. W związku z czym wiele uwagi poświęcam poznawaniu dzieci. Główną metodą poznawania jest obserwacja uczniów w czasie zajęć. Chodzi o sposób wykonywania zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowanie na prośby i polecenia nauczyciela, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do przedmiotu i sprzętu znajdującego się w sali gimnastycznej oraz utrzymywanie porządku. Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi, także z rodzicami. Staram się zachęcić rodziców do współpracy. W ciągu roku szkolnego pełnię dyżury w czasie zebrań szkolnych i dni otwartych. Jestem również w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi oraz z pedagogiem szkolnym. W pracy wychowawczej ważna jest bowiem współpraca całego zespołu nauczycielskiego oraz zbieżność oddziaływań wychowawczych. W wyniku tej współpracy na lekcjach wychowania fizycznego wielokrotnie odbywały się pogadanki dotyczące między innymi: profilaktyki uzależnień, zachowań prozdrowotnych, prawidłowego żywienia, wpływu aktywności ruchowej na organizm człowieka.
Szczególną uwagę na zajęciach wychowania fizycznego zwracam na aktywność. Staram się wszczepić młodym ludziom chęć do uprawiania sportu, czerpania radości z aktywności fizycznej. Sport, oprócz bardzo dużego wpływu na zdrowie organizmu, pomaga wdrożyć dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postaw asertywnych i empatii), a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Jako człowiek współczesny zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia komputerowa i informacyjna. Korzystanie z tych technologii jest wymogiem współczesnego świata i nowoczesnej szkoły, więc wykorzystuję je do:
- przygotowywania konspektów i scenariuszy lekcji, plakatów, przygotowanie dokumentacji na zawody, imprezy, itp.
- samokształcenia , doskonalenia i poszerzania wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- wyszukiwania informacji dotyczących kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, które
mogą pomóc mi jeszcze lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą
- nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, korzystanie z Internetu
(wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
- opracowywania scenariuszy uroczystości szkolnych
- dokumentowania postępów w realizacji planu rozwoju zawodowego
- propagowania wśród uczniów portali zajmujących się sportem
- współpracy w tworzeniu informacji sportowych na stronie internetowej Gimnazjum
- prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielami i rodzica
- prowadzenie dziennika elektronicznego, od lutego 2013 r.
W mojej pracy komputer jest niezbędnym narzędziem i posługuję się nim od kilku lat. Chęć jak najlepszego wykorzystania możliwości komputera sprawiła, że początkowo samodzielnie starałam się odkryć wszystkie jego możliwości. Pierwsze kroki skierowałam na obsługę pakietu programów biurowych (Word, Excel) oraz graficznego (Paint). Możliwość łączenia się z Internetem spowodowała, ze nauczyłam się obsługi przeglądarek internetowych. Zaczęłam samodzielnie tworzyć dokumenty potrzebne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Dzięki temu przygotowana przeze mnie dokumentacja jest bardziej przejrzysta, dokumenty są estetycznie wykonane, przygotowane materiały ułatwiają mi pracę i umożliwiają ich aktualizowanie i przechowywanie.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej

Rola nauczyciela jest bardzo wymagająca i trudna. Praca z ludźmi daje dużo satysfakcji, ale też często bywa bardzo nieprzewidywalna. Do nawiązania prawidłowych relacji z uczniami niezbędne jest przygotowanie z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Swoją wiedzę w tym zakresie starałam się poszerzać nie tylko przez udział w kursach i szkoleniowych radach pedagogicznych, ale także wykorzystując zasoby internetowe poprzez czytanie artykułów zamieszczonych na wcześniej wymienionych portalach edukacyjnych i językowych oraz samodzielnie studiując pozycje wydawnicze z dziedziny dydaktyki, pedagogiki i psychologii.
Literatura, z której najczęściej korzystam to: „Gry i zabawy ruchowe” - Trześniowski, Bondarowicz; „Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych” – Barański, Warszawa 1985; „Piłka ręczna - Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży” – Walszczyk, Szkutnik, Warszawa 2005; „Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej” - Skrobański, Wieczorek, Poznań 1995 oraz czasopisma: Lider i Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i opiekunem stażu w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym analizując trudności edukacyjne i złe zachowania oraz poszukując rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych. W trudnych sytuacjach starałam się angażować rodziców w ten proces. Wspólnie przeprowadziłyśmy liczne rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, starając się znaleźć przyczyny złego zachowania oraz skuteczne rozwiązanie zaistniałych sytuacji.
Współpracując z pedagogiem szkolnym, chętnie korzystałam z udzielanych rad nabywając doświadczenia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz poszerzając swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii.
W czasie odbywania stażu prowadziłam zajęcia wychowania fizycznego w klasach integracyjnych. W związku z tym musiałam szczegółowo przeanalizować dokumentację z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów posiadających opinię lub orzeczenie o niepełnosprawności. Dokumentacja ta dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występują u uczniów. Wymagało to ode mnie dostosowania metod nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach i orzeczeniach. Dużym ułatwieniem w indywidualnym podejściu do tych uczniów był fakt, iż jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od września 2007 roku pracuję jako fizjoterapeutka z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, a także z różnymi zaburzeniami, tj. autyzm, upośledzenie umysłowe, nadpobudliwość ruchowa, Zespół Aspergera. Starałam się prowadzić swoje lekcje w sposób, który zachęca wszystkich uczniów do współpracy w grupie i akceptacji wszystkich jej członków. Jednocześnie propagując wśród młodzieży ideę szeroko pojętej integracji, uświadamiania swoich wad i zalet oraz pracy nad własnymi słabościami.
Ogromną pomocą służyła mi mgr Hanna Kruszewska, mój opiekun stażu, która posiada duże doświadczenie w pracy z uczniami z klas integracyjnych, a także z uczniami trudnymi. Wielokrotnie hospitowałam prowadzone przez nią lekcje, dzięki czemu mogłam doskonalić swój warsztat pracy. Dzięki tym działaniom pogłębiłam i zaktualizowałam swoją wiedzę, co bezpośrednio wpłynęło na jakoś mojej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły

W prawie obowiązuje hierarchiczność aktów prawnych. Najważniejszym dokumentem jest Konstytucja, następnie ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Akt niższego rzędu musi być zgodny z aktem wyższego rzędu. Nauczyciel wychowania fizycznego musi znać akty prawne obowiązujące w oświacie i związane ze sportem.
Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i bieżącego dostosowywania własnej pracy do potrzeb i wymagań szkoły, przystąpiłam do ponownej lektury następujących szkolnych dokumentów:
◦ Statut Gimnazjum
◦ Wewnętrzny System Oceniania
◦ Szkolny zestaw programów
◦ Szkolny program wychowawczy
◦ Program profilaktyki
◦ Szkolny system oceniania
◦ Regulamin Praw i Obowiązków Ucznia
◦ Regulamin Pracy
◦ Regulamin Oceniania Pracy Nauczycieli
Kolejnym etapem było zaznajomienie się z przepisami BHP, które wiążą się z bezpieczeństwem moich wychowanków, jak również moim. Ukończyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty, a zdobytą wiedzę wdrażam w codziennej pracy.
Ponadto, w trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące systemu oświaty oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez wykorzystywanie zasobów internetowych, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Moim podstawowym źródłem informacji dotyczącym systemu oświaty i działania szkoły była strona internetowa MENiS www.men.gov.pl. Zapoznałam się z Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 27 września 1991 r. z późniejszymi ich zmianami. Przeanalizowałam dokładnie rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz dotyczących wychowania fizycznego i sportu. Posłużyłam się tymi aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które nabyłam przez okres stażu ułatwiły mi moją pracę zawodową. Zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego, organizacji i uczestnictwa w zawodach i turniejach sportowych, przepisów BHP i zasad udzielania pierwszej pomocy mogłam także wykorzystać na co dzień w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej organizując wyjścia na zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne i imprezy szkolne. Z kolei swoją wiedzę na temat postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela wykorzystywałam w kontaktach z uczniami, którzy stwarzali problemy wychowawcze lub nagminnie łamali regulamin szkolny.
Umiejętność posługiwania się przepisami oświaty, udział w radach pedagogicznych i szkoleniach, tworzenie lub modyfikowanie dokumentów regulujących pracę gimnazjum oraz praca w różnych komisjach pozwoliły mi lepiej zrozumieć mechanizm funkcjonowania szkoły, a tym samym wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy zawodowej. Wiem, jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić problemom ucznia i rozwiązywać je, przeprowadzać zawody i turnieje sportowe, organizować imprezy szkolne ze strony prawnej jako opiekuna grupy.

Podsumowanie

Odbycie stażu w ramach awansu na nauczyciela mianowanego miało na celu mój rozwój zawodowy i osobisty jako nauczyciela. W trakcie realizacji planu rozwoju starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawiła przede mną wprowadzona reforma edukacji. Udało mi się zrealizować większość zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności.
Przez cały okres stażu pracowałam nad sumiennym wywiązywaniem się z podjętych zadań. Krytycznie podchodziłam do własnych działań, wyciągałam wnioski i pracowałam nad własnym doskonaleniem. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie własnego warsztatu pracy. Nauczyłam się planować i organizować własną pracę, dokumentować prowadzone przez siebie działania oraz analizować i oceniać ich skuteczność, a w razie potrzeby modyfikować je. Starałam się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Starałam się rzetelnie realizować program nauczania oraz obiektywnie oceniać i sprawiedliwie traktować uczniów. Wspierałam ich i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych współpracując przy tym z rodzicami bądź prawnymi ich opiekunami. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy aby zachęcić uczniów do ćwiczeń, osiągania przez nich dobrych wyników sportowych i rozwijania własnych zainteresowań.
W okresie stażu uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje podwyższając swoje kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Poznałam i stosowałam przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb swojej szkoły.
Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły. Starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. Wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich uczniów.
Jeżeli chodzi o powyższe sprawozdanie, jest ono tylko opisem moich działań, natomiast nie jest w stanie oddać wszystkich problemów, które napotkałam w trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego. W niniejszym sprawozdaniu z całą pewnością część zadań została przedstawiona zbyt ogólnie, a część zbyt szczegółowo. Jestem jednak zdania, że w ciągu tych 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.