X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33901
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu na nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie
........................................

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJOWEGO ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Justyna Zając
Opiekun stażu: mgr Dorota Piasecka
Wprowadzenie

Jestem nauczycielem religii – katechetką w Szkole Podstawowej nr 4 w Dęblinie od 01 września 2010 roku. Zgodnie z procedurami określonymi przez odpowiednie przepisy rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Opiekunem mojego stażu została mgr Dorota Piasecka, wieloletnia katechetka, posiadająca doświadczenie pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych. Po nawiązaniu współpracy, zapoznałyśmy się ze wszystkimi procedurami awansu na stopień nauczyciela mianowanego, sporządziłyśmy i podpisałyśmy kontrakt, a podejmowane zadania wynikające z opracowanego przeze mnie Planu Rozwoju Zawodowego konsultowałyśmy przez cały okres trwania stażu.
Czas, w którym realizowałam zaplanowane działania był dla mnie okresem zdobywania nowych, bardzo cennych doświadczeń, doskonalenia własnego warsztatu pracy, pogłębiania znajomości przepisów związanych bezpośrednio z oświatą. Był to jednak przede wszystkim czas kształtowania i pogłębiania zdolności nawiązywania kontaktu i pracy
z powierzonymi mojej opiece i kompetencjom uczniami. Podejmowane przeze mnie działania stały się nie tylko drogą do Boga i wiary, którą starałam się w najbardziej rzetelny sposób ukazywać wychowankom, ale stały się przede wszystkim moją osobistą drogą do drugiego człowieka, z całym jego bogactwem, a także całym jego bólem i trudnościami.
Wszystkie powierzone mi obowiązki wypełniałam odpowiedzialnie, mając na celu troskę o kompatybilny i optymalny rozwój uczniów zarówno w dziedzinie intelektu, jak
i w sferze osobistej i emocjonalnej. Czynności te wspierałam pogłębiając wiedzę, zdobywając nowe umiejętności dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńcze, psychologiczne
i pedagogiczne oraz poszerzając znajomość prawa oświatowego oraz uczestnicząc w pracach podejmowanych przez odpowiednie organy szkolne. Niewątpliwie jednym z czynników najbardziej oddziałujących na rozwój moich kompetencji zawodowych była, podejmowana przez te wszystkie miesiące, współpraca z różnymi członkami Rady Pedagogicznej
i pracownikami Szkoły.
W celu realizacji wymagań określonych w stosunku do nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela mianowanego, zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego podejmowałam szereg zróżnicowanych działań, uczestniczyłam w licznych szkoleniach
i kursach, sympozjach i spotkaniach organizowanych zarówno w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak i tych organizowanych przez instytucje zewnątrzszkolne. Prowadziłam lekcje hospitowane przez Dyrekcję Szkoły i prezentowałam swój dorobek zawodowy w ramach uroczystości szkolnych i poza Szkołą. Organizowałam wiele konkursów, w których udział mogli brać uczniowie o różnorodnych zdolnościach i poziomie intelektualnym. Organizowałam wyjazdy pielgrzymkowe i pełniłam rolę opiekuna w czasie wycieczek klasowych, organizowanych przez innych nauczycieli. Prowadziłam, cieszące się ogromną popularnością zajęcia pozalekcyjne, a efekty pracy prezentowałam podczas różnych wydarzeń szkolnych i lokalnych. Na bieżąco pogłębiałam znajomość i stosowałam przepisy zawarte w Statucie Szkoły, Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie Oświaty, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Programie Wychowawczym i Profilaktycznym. Wielokrotnie i na różne sposoby wykorzystywałam technologię informacyjną, przygotowując pomoce, prezentacje i materiały, z których korzystało również wielu innych katechetów. Kontaktowałam się także z lokalnymi mediami, informując i prezentując najważniejsze wydarzenia związane z przedsięwzięciami podjętymi na terenie naszej Szkoły i Parafii. Każdego roku przygotowywałam uczniów klas drugich do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, a trzecioklasistów do Uroczystości Rocznicowych.
Szczegółowe omówienie wszystkich moich prac zostanie zaprezentowane w dalszej części niniejszego sprawozdania, podsumowując jednakże okres stażu już we wstępie mogę stwierdzić, iż udało mi się, w mojej ocenie, zrealizować wszystkie podstawowe założenia, sprecyzowane przeze mnie w Planie Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zgodnie z & 7 ust. 2 pkt 1, realizując zadania z Planu Rozwoju Zawodowego, kształciłam umiejętność organizacji swojego warsztatu pracy, a także doskonaliłam umiejętności nabyte wcześniej.
Do jednych z pierwszych działań podjętych przeze mnie należało skompletowanie dokumentów potwierdzających dotychczasową pracę oraz złożenie wniosku o możliwość rozpoczęcia stażu. Następnie opracowałam i złożyłam Plan Rozwoju Zawodowego, z czym związane było także sprecyzowanie i sformułowanie własnych potrzeb w zakresie wiedzy
i umiejętności. Trudność polegała przede wszystkim na fakcie, iż wraz z rozpoczęciem stażu, rozpoczynałam pracę w Szkole Podstawowej nr 4, w nowym dla mnie środowisku. Dotychczas katechizowałam gimnazjalistów, musiałam więc uwzględnić specyfikę nowej szkoły, jej wymagania i zapotrzebowanie. Niezwykle pomocne okazało się wsparcie opiekuna stażu, z którym nawiązałam współpracę, a jej warunki zostały określone w opracowanym kontrakcie.
Uczestniczyłam w licznych spotkaniach organizacyjnych, dotyczących form realizacji zadań i sposobu ich dokumentowania oraz przedkładałam na ręce Dyrekcji Szkoły cząstkowe sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju.
Zgodnie z założeniami w miesiącu wrześniu 2010 r. zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań Szkoły, oraz dokonałam analizy podstawowych dokumentów szkolnych. Pozwoliło mi to na lepsze sprecyzowanie własnych działań oraz na ustalenie potrzeb i oczekiwań Szkoły względem nowego pracownika. Zapoznanie
z najważniejszymi przepisami obowiązującymi w placówce dały mi możliwość bardziej kompetentnego wykonywania swojej pracy.
Analizowałam podejmowane działania i dokonywałam, na różne sposoby, ewaluacji wykonywanych przeze mnie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Dokonywałam wnikliwej refleksji i konstruktywnej samooceny, by odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób podejmowane przeze mnie wysiłki przekładały się na efekty osiągane w pracy z dziećmi. Na podstawie tych obserwacji ustalałam wnioski do dalszej pracy katechetycznej.
W celu pogłębienia wiedzy brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, których celem było poszerzenie moich wiadomości z zakresu metodyki, dydaktyki, działań wychowawczych itp. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia swojego warsztatu pracy:
- 18. 08. 2010 r. – spotkanie metodyczne dla katechetów dekanatu ryckiego, organizowane przez Wydział Nauczania Diecezji Siedleckiej;
- 19 - 20. 11. 2010 r. – Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne „KATECHEZA
W SZKOLE WSPÓŁCZESNEJ”, zorganizowane przez Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL;
- 26. 03. 2011 r. – Sympozjum Liturgiczne Dekanatu Ryckiego „MISTAGOGIA – POGŁĘBIONE WTAJEMNICZENIE”;
- 03 – 05. 06. 2011 r. – Rekolekcje dla katechetów;
- 16 – 18. 09. 2011 r. - Dni Formacji Duchowej „KOŚCIÓŁ JAKO KOMUNIA”, organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie;
- 12. 12. 2011 r. – Internetowy Kurs dla Nauczycieli „PROFILAKTYKA AGRESJI
U DZIECI. GRY I ZABAWY DLA UCZNIÓW, PSYCHOEDUKACJA RODZICÓW”;
- 17. 08. 2011 r. - spotkanie metodyczne dla katechetów dekanatu ryckiego, organizowane przez Wydział Nauczania Diecezji Siedleckiej;
- 18 – 19. 11. 2011 r. - Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne „DROGOWSKAZY WYCHOWANIA”, organizowane przez Katedrę Historii Zakonów, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalizację Katechetyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
- 18. 08. 2012 r. - spotkanie metodyczne dla katechetów dekanatu ryckiego, organizowane przez Wydział Nauczania Diecezji Siedleckiej;
- 16 – 17. 11. 2012 r. – Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne „CATECHETICA PORTA FIDEI”, organizowane przez Sekcję Katechetyki w KUL;
- 19. 04. 2013 r. – spotkanie metodyczne dla katechetów dekanatu ryckiego;
- Rok szkolny 2012/2013 - Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Oligofrenopedagogiki, organizowany przez WODN „KURSOR” W Lublinie;
- 21. 04. 2013 r. – XXIII Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku.
Uczestniczyłam także w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Brałam udział w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:
- 20. 05. 2011 r. - „Praca z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”, WODN KURSOR Lublin;
- 10. 11. 2011 r. – „Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?”, WODN KURSOR Lublin;
- 17. 10. 2012 r. – „Ewaluacja wewnętrzna obszarów szkoły”, PCDZN w Puławach.
- 04. 03. 2013 r. – „Jak wprowadzać i utrzymywać dyscyplinę w klasie?”.
- 04. 03. 3013 r. - „Bezpieczeństwo w szkole”.
- 16. 04. 2013 r. „Obudzić umysł – przeciwdziałanie bezradności intelektualnej
w szkole”.
Ponadto, przez cały okres stażu uczestniczyłam w spotkaniach formacyjnych
i organizacyjnych dla katechetów parafii MB Loretańskiej w Dęblinie, zapoznałam się z metodą „Kolorowe Kapelusze” podczas lekcji otwartej, prowadzonej przez p. E. Piątkowską.
Powyższe szkolenia, kursy i konferencje pomogły mi uaktualnić wiadomości
z różnych dziedzin. Mogłam, dzięki nim, udoskonalić warsztat pracy, poszerzyć wiedzę dydaktyczną, psychologiczną, pedagogiczną i teologiczną.
Poza korzystaniem ze zorganizowanych form kształcenia doskonaliłam warsztat pracy poprzez samodzielne zapoznawania się z różnorakimi metodami nauczania. Zwracałam uwagę przede wszystkim na te, które aktywizowały i angażowały uczniów do dalszych, samodzielnych poszukiwań i zgłębiania zagadnień poruszanych w czasie zajęć. Stosowałam optymalne formy pracy, takie jak pokaz, działania praktyczne, zabawę i śpiew.
Przez cały okres stażu gromadziłam niezbędne w mojej pracy środki i pomoce dydaktyczne. Niezwykle cenne w mojej podręcznej biblioteczce okazały się podręczniki zawierające liczne pomysły na ciekawe lekcje i zajęcia z dziećmi. Dzięki ich lekturze poznałam wiele sposobów na zainteresowanie uczniów tematem. Najczęściej uciekałam się do korzystania z następujących pozycji: „Katecheza w opowiadaniach” Bruno Ferrero, „50 krzyżówek biblijnych. Stary i Nowy Testament” Adama Ligęzy, „Przypowieści na wesoło. Jak animować katechezę” Emanuele Simonazzi, „Rodzinne zabawy. Ponad 100 gier, zabaw
i refleksji kształtujących cnoty i wartości” Laury Blanco, „Biblijne łamigłówki” Mary Currier. Dla uatrakcyjnienia moich zajęć wykorzystywałam mapy Ziemi Świętej, wizerunki postaci biblijnych i świętych, plakaty i plansze, często przygotowane przeze mnie. Wszystko to wpływało na zaangażowanie uczniów i ich aktywność w czasie lekcji. Im większe zaś było zainteresowanie moich podopiecznych, tym większa stawała się motywacja do kontunuowania podjętych inicjatyw i tym większa była moja osobista satysfakcja
z prowadzonej katechezy.
Przez cały okres realizacji Planu Rozwoju Zawodowego gromadziłam fotografie, pocztówki, plakaty i inne pomoce, które okazały się być bardzo przydatne w tworzeniu dekoracji w powierzonej mojej opiece sali katechetycznej. Przygotowywałam w niej gazetki tematyczne, związane z najważniejszymi wydarzeniami i okresami roku liturgicznego. Dzięki ciekawym, nowoczesnym plakatom, dostosowanym do potrzeb dzieci, prowadziłam ich ewangelizację i pogłębiałam formację. Dzięki odpowiednim dekoracjom udało się zwracać uwagę uczniów na to, co najistotniejsze w nauczaniu religii. Niektóre z materiałów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem katechizowanych, czego dowodem były liczne pytania
i długie rozmowy na tematy w nich poruszone. Starałam się przekazywać poprzez te ekspozycje najważniejsze wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Gazetki były przygotowywane z okazji adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Roku Wiary, Dnia Papieskiego, Miesięcy Maryjnych itp. Na wiele
z omówionych tu pomocy udało mi się pozyskać fundusze od sponsorów, w tym także od Rady Rodziców naszej Szkoły. W przygotowanie poszczególnych dekoracji tematycznych zaangażowani byli uczniowie, a często nawet całe oddziały klasowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się opracowanie „Słownika Katolika”, który katechizowani mieli samodzielnie opracować w związku z realizacją priorytetowego zadania Szkoły: „Umiejętność posługiwania się językiem w piśmie i mowie”. Chętni mieli wyszukać trudne wyrazy i pojęcia związane z religią, opracować te hasła w sposób graficzny lub podać ich wyjaśnienie i przygotować gazetkę. Zadania związane z dekorowaniem pracowni pozwoliły wykazać się inicjatywą i pomysłowością uczniom z różnych klas i o różnych uzdolnieniach. Szczególnie cieszy fakt, że w przedstawione działania angażowali się wielokrotnie uczniowie, którzy na co dzień niechętnie angażują się w prace na rzecz Szkoły. Sprawiało im wiele radości wspólne przebywanie, wycinanie, przyklejanie itp.
Każdego roku w sali katechetycznej eksponowałam również różańce wykonane przez uczniów klas pierwszych w ramach organizowanego przeze mnie konkursu.
W celu kształtowania umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu swojej pracy przygotowywałam plany wynikowe, wymagania edukacyjne dla poszczególnych poziomów nauczania i Przedmiotowy System Oceniania. Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania Szkoły i główną dokumentacją. Realizowałam, w sposób rzetelny, ustalony zakres prac, powierzony mi przez Dyrekcję. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, brałam czynny udział w promowaniu szkoły na gruncie lokalnym. W okresie stażu włączyłam się również w prace zespołów ewaluacyjnych, których badania dotyczyły postaw uczniów
i przestrzegania norm społecznych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam także w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli naszej Szkoły. Pozwoliło mi to poznać wiele ciekawych metod pracy i sposobów na dotarcie do poszczególnych uczniów, zwłaszcza tych przejawiających trudności wychowawcze i edukacyjne. Dzięki takim zajęciom zdobyłam również umiejętność omawiania hospitowanych lekcji. Obserwowałam również wiele uroczystości szkolnych, przygotowanych przez członków Rady Pedagogicznej, co pomogło mi wyciągnąć wnioski do własnych działań o podobnym charakterze. Miałam wielką przyjemność obserwować, a także brać udział w pracach jury konkursów organizowanych przez moje koleżanki i kolegów. Zyskałam wiele doświadczeń i wskazówek od zaangażowanych w przygotowania nauczycieli, które okazują się niezwykle przydatne w mojej pracy.
Najbardziej ubogacającym doświadczeniem okazała się jednak praca z uczniami. Obserwacja różnych oddziałów klasowych doprowadziła mnie do odkrycia, że każdy z nich to specyficzna, niepowtarzalna grupa osób, do której należy dostosować metody pracy, biorąc pod uwagę zarówno tych wyróżniających się poziomem intelektualnym i poziomem duchowym, jak i tych, przed którymi jeszcze daleka droga do wiedzy. Często posługiwałam się metodą prób i błędów, gdyż nie wszystkie podejmowane przeze mnie działania zdawały egzamin w każdej klasie. Musiałam nieustannie zmagać się z trudnością dobrania takich metod, które będą cieszyły się powodzeniem w konkretnej grupie uczniów. Pozwoliło to na wykształcenie w sobie umiejętności ewaluacji własnych działań zastosowanych w poszczególnych oddziałach. Elastyczność w doborze środków, przy tych samych tematach, pozwoliła na tworzenie przyjemnej atmosfery pracy i zbudowanie życzliwości między uczniami a nauczycielem.
Od początku mojej pracy, przez cały okres stażu, podejmowałam wiele starań,
by nawiązać dobrą współpracę z Gronem Pedagogicznym. Aktywnie uczestniczyłam
w pracach zespołu przedmiotowego, a podejmowane przeze mnie działania przedkładałam,
w postaci arkusza podsumowującego, na ręce przewodniczącego. Przeprowadziłam wiele rozmów z wychowawcami poszczególnych klas na temat przydzielonych im oddziałów oraz poszczególnych uczniów, na których należałoby zwrócić szczególną uwagę. Zawsze starałam się poznać każdego z moich wychowanków, by dostosować metody pracy do ich możliwości, a przez to uzyskać lepsze efekty kształcenia. Szczególnie istotna była moja współpraca
z pedagogiem szkolnym, na którego wsparcie i pomoc mogłam liczyć zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. Dzięki rozmowom na temat sytuacji rodzinnej i społecznej poszczególnych osób udało mi się także zorganizować konkretną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Dokładniejsze informacje zostaną zaprezentowane w kolejnym paragrafie.

§7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W czasie trwania stażu zapoznawałam się z literaturą dotyczącą aktualnych problemów społeczno-wychowawczych: Lasconi Tonino „Nastolatki w zwierciadle: Małe
i duże problemy współczesnej młodzieży”, Latour Bernd „Sztuka komunikacji”, Dzięgielewski Andrzej „Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych manier”. Często korzystałam również z czasopism o tematyce pedagogicznej i katechetycznej, które poruszały problemy i najistotniejsze zagadnienia związane z młodym pokoleniem: „Wychowawca”, „Katecheta”, „Egzorcysta”. Niejednokrotnie również opracowywałam scenariusze zająć poruszające zagadnienia współczesnych problemów lub sytuacji dzieci i młodzieży. Zauważyłam, że dzieci chętnie słuchają, zadają pytania i zabierają głos w czasie takich lekcji, dzieląc się własnymi problemami i spostrzeżeniami.
Odpowiadając na potrzeby uczniów oraz kształtując w moich wychowankach poczucie przynależności do konkretnej społeczności żyjącej w konkretnym środowisku i czasie, przygotowywałam gazetki ścienne dotyczące tych tematów, które dotyczyły zainteresowań uczniów oraz poszczególnych okresów roku liturgicznego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ekspozycje dotyczące zagrożeń duchowych i niebezpiecznych znaków oraz ekspozycje tematyczne, związane ze świętami i uroczystościami. Ponadto często prezentowałam prace wykonane przez uczniów naszej szkoły w ramach konkursów klasowych, szkolnych i parafialnych.
Przez cały okres stażu, pragnąc lepiej poznać sytuację uczniów zapoznawałam się
z ich dokumentacją, opiniami, notatkami, orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Sama diagnozowałam zaobserwowane problemy edukacyjne i wychowawcze w oparciu o doświadczenie i fachową literaturę.
Ściśle współpracowałam z prawnymi opiekunami moich wychowanków, przekazując aktualne informacje o zachowaniu i postępach w nauce. Wielokrotnie spotykałam się z rodzicami w ramach spotkań formacyjnych, głosząc im konferencje na temat niebezpieczeństw związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem ze środków masowego przekazu, telewizji, internetu, gier komputerowych. Prowadziłam także wiele indywidualnych rozmów z rodzicami, podczas których analizowałam zachowania podopiecznych, dyskutowałam i opracowywałam konstruktywne wnioski.
Poznając sytuację egzystencjalną uczniów niejednokrotnie wychodziłam naprzeciw potrzebom związanym z trudną sytuacją materialną. Organizowałam wsparcie finansowe dla ubogich dzieci, przygotowujących się do I Komunii Świętej. Najuboższych z moich wychowanków wyposażyłam w podręczniki do religii oraz w zeszyty przedmiotowe lub zeszyty ćwiczeń.
Dostosowywałam formy i metody pracy do zaistniałych problemów edukacyjno-wychowawczych. Aktywizowałam uczniów wycofujących się z kontaktu, wzmacniając ich poczucie własnej wartości. Dzieci z problemami edukacyjnymi angażowałam w takie działania, które pozwalały na rozwinięcie w nich mocnych stron. Uczniów uzdolnionych mobilizowałam do pogłębiania wiedzy, zachęcając ich do wykonywania dodatkowych, trudniejszych zadań, prezentacji itp. Opracowywałam także metody pracy z uczniami nadpobudliwymi, niejednokrotnie odnosząc satysfakcjonujące rezultaty.
Przez cały okres stażu włączałam się w szereg działań na rzecz dzieci i młodzieży na gruncie szkolnym, parafialnym i lokalnym. We wrześniu 2010 r. powołałam do istnienia scholę dziecięco-młodzieżową, która od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów, a w roku szkolnym 2011/2012 zaczęłam prowadzić Koło Podstaw Gry na Gitarze dla utalentowanych muzycznie uczniów. Te działania wpłynęły na wzrost zainteresowania dzieci z naszej szkoły muzykowaniem. Uczniowie zrzeszeni w scholii mogli wielokrotnie prezentować utwory muzyczne zarówno podczas uroczystości szkolnych, jak i lokalnych. Jeden z uczniów grających na gitarze także występował podczas apelu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada. Ogromne zainteresowanie tymi grupami i zaangażowanie w wykonywanie muzyki bardzo pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości uczniów i motywuje ich do coraz pełniejszego rozwijania swoich talentów.
W czasie stażu współpracowałam z parafią Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie. Prowadzona przeze mnie schola dbała o oprawę muzyczną Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00 w każdą niedzielę roku szkolnego. Wraz z uczniami przygotowywałam także liturgię Słowa w czasie niedzielnych Eucharystii oraz w czasie nabożeństw okresowych. Uczniowie naszej szkoły chętnie i bardzo licznie angażowali się w czytanie rozważań podczas nabożeństwa różańcowego, drogi krzyżowej dla dzieci, rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.
Co roku przygotowywałam uczniów klas drugich do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej, a w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 przygotowywałam razem z trzecioklasistami uroczystość Rocznicy I Komunii. Opracowywałam autorskie scenariusze tych uroczystości, prowadziłam próby, organizowałam konferencje dla rodziców oraz spotkania organizacyjne. Ponadto każdego roku przygotowywałam dzieci z naszej szkoły do wzięcia udziału w Uroczystości Najświętszego Ciała Krwi Chrystusa. Uczniowie aktywnie włączali się w procesję eucharystyczną, sypiąc kwiaty i adorując Najświętszy Sakrament.
We współpracy z p. Dorotą Piasecką pomagałam w przygotowaniach gimnazjalistów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Dbając o potrzebę rekreacji i poznawania świata organizowałam wycieczki i sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie wyjazdów organizowanych przez innych członków Rady Pedagogicznej.
- 13 maja 2011 r. organizowałam pielgrzymkę dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium Matki Bożej w Wąwolnicy;
- 27 listopada 2011 r. zorganizowałam wyjazd do zabytkowego kościoła w Żeliszewie Podkościelnym;
- W kwietniu 2012 r. sprawowałam opiekę nad uczniami uczestniczącymi w spektaklu profilaktycznym o zagrożeniach płynących z internetu;
- 19 maja 2012 r. zorganizowałam pielgrzymkę uczniów klas drugich i ich rodziców do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej;
- W maju 2012 r. sprawowałam opiekę podczas ogniska uczniów i rodziców klas drugich;
- W październiku 2012 r. sprawowałam opiekę nad uczniami klasy I B podczas wyjazdu do Puław;
- 06 maja 2013 r. sprawowałam opiekę podczas wyjścia do kina na spektakl „Mikołajek”;
- 16 maja 2013 r. zorganizowałam pielgrzymkę dzieci komunijnych do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu;
- W maju 2013 r. razem z drugoklasistami odwiedziliśmy muzeum misyjne oraz wystawę ornitologiczną w klasztorze Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu.
Organizowane przeze mnie wyjazdy sprzyjały integracji uczniów oraz rodziców. Były także doskonałą okazją do pogłębienia więzi klasowych, dawały okazję do poznania wielu ciekawych miejsc i związanych z nimi historii, a przede wszystkim sprawiały wiele radości i dawały okazję do odpoczynku i konstruktywnej zabawy.
Przez cały okres stażu organizowałam wiele uroczystości szkolnych i parafialnych. Przygotowywane przeze mnie spektakle i apele cieszyły się uznaniem dzieci i rodziców.
- 19 września 2010 r. zorganizowałam uroczystą Mszę św. z okazji liturgicznego wspomnienia patrona dzieci i młodzieży, św. Stanisława Kostki, połączoną z uroczystym poświęceniem tornistrów uczniów klas pierwszych;
- 15 października 2010 r. wraz z p. Dorotą Piasecką, przygotowałam montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego;
- 21 listopada 2010 r. przygotowałam w kościele MB Loretańskiej koncert piosenek religijnych;
- 22 grudnia 2010 r. we współpracy z p. Krystyną Bojarczuk wystawiłam jasełka Bożonarodzeniowe dla uczniów i pracowników szkoły;
- 23 grudnia 2010 r. przygotowałam oprawę muzyczną do jasełek dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2;
- 09 stycznia 2011 r. jasełka w kościele MB Loretańskiej;
- Styczeń 2011 r. przygotowałam program kolędowy podczas spotkania opłatkowego dęblińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Powiatu Ryckiego;
- Kwiecień 2011 r. przygotowałam montaż słowno-muzyczny z okazji Wielkanocy dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów Gimnazjum;
- 08 maja 2011 r. uroczystość Pierwszej Komunii Świętej;
- 01 czerwca 2011 r. przygotowałam humorystyczne przedstawienie „Ambaras w świecie bajek” z okazji Dnia Dziecka;
- Czerwiec 2011 r. przygotowanie programu muzycznego w ramach Dni Dęblina;
- Czerwiec 2011 r. przygotowałam część artystyczną na zakończenie roku szkolnego;
- Czerwiec – sierpień 2011 r. pozyskałam sponsorów i uszyłam jednolite stroje dla scholi;
- 01 września 2011 r. przygotowałam uroczystą oprawę Mszy św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego;
- 18 września 2011 r. przygotowałam uroczystą Mszę św. z poświęceniem plecaków pierwszoklasistów, podczas której zaprezentowałam program artystyczny z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki;
- 15 października 2011 r. razem z p. Agatą Miazgą i p. Elżbietą Bugaj przygotowałam apel z okazji Dnia Nauczyciela;
- 16 października 2011 r. program na Dzień Papieski zaprezentowany w kościele MB Loretańskiej w Dęblinie;
- 17 października 2011 r. apel upamiętniający Jana Pawła II dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 2;
- 20 listopada 2011 r. przygotowałam w kościele MB Loretańskiej koncert piosenki religijnej z okazji wspomnienia patronki śpiewu kościelnego, św. Cecylii;
- 27 listopada koncert piosenki religijnej w Żeliszewie Podkościelnym;
- 21 grudnia 2011 r. we współpracy z p. Ewą Sarnowską przygotowałam jasełka Bożonarodzeniowe;
- Styczeń 2012 r. przygotowałam koncert kolęd w ramach spotkania opłatkowego Koła Emerytów i Rencistów Okręgu Ryckiego i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Dęblinie;
- Kwiecień 2012 r. przygotowałam koncert pieśni wielkanocnych w ramach spotkania wielkanocnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Koła Emerytów i Rencistów;
- Maj 2012 r. przygotowałam pieśni patriotyczne na apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przygotowany przez p. Elżbietę Trzaskowską;
- 13 maja 2012 r. uroczystość I Komunii Świętej;
- 20 maja 2012 r. przygotowałam Rocznicę I Komunii Świętej;
- Czerwiec 2012 r. przygotowałam program artystyczny z okazji Dnia Dęblina;
- 03 września 2012 r. przygotowałam oprawę muzyczną i liturgiczną na Mszy św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
- 16 września 2012 r. uroczystość patrona dzieci i młodzieży wraz z poświęceniem tornistrów szkolnych;
- 15 października, razem z p. Elżbietą Trzaskowską przygotowałam część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 28 października 2012 r. przygotowałam z p. Dorotą Piasecką program na pożegnanie proboszcza parafii MB Loretańskiej w Dęblinie;
- Listopad 2012 r. wraz z p. Marzeną Szymlą i p. Dorotą Piasecką przygotowałam apel p.t. „Bal wszystkich świętych” o wzorach do naśladowania;
- Grudzień 2012 r. przygotowałam oprawę muzyczną i liturgiczną na rekolekcje dla dzieci i młodzieży;
- 12 grudnia 2012 r. razem z p. Dorotą Piasecką przygotowałam program powitanie nowego proboszcza parafii wojskowej;
- 18 grudnia 2012 r. we współpracy z p. Marylą Muzyką – Juś, zaprezentowałam jasełka bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci z zerówki szkolnej;
- 18 grudnia 2012 r. wraz z p. Elżbietą Bugaj przygotowałam program artystyczny dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły;
- 21 grudnia 2012 r. razem z p. Dorotą Piasecką przygotowałam jasełka dla uczniów i pracowników Gimnazjum nr 2;
- 06 stycznia 2013 r. jasełka w kościele MB Loretańskiej w Dęblinie;
- Marzec 2013 r. przygotowałam oprawę muzyczną rekolekcji szkolnych;
- 12 maja 2013 r. przygotowałam I Komunię Świętą;
- 19 maja 2013 r. rocznica I Komunii Świętej.
W przygotowywane przeze mnie przedsięwzięcia angażowałam wielu uczniów, starając się dla każdego z nich znaleźć stosowną rolę i funkcję. Często w podejmowane przeze mnie inicjatywy włączali się uczniowie, którzy na co dzień odznaczają się pasywną postawą wobec szkoły. Dzięki wielu staraniom ujawniły się wspaniałe talenty i cechy naszych podopiecznych.
Uwzględniając założenia planu wychowawczego szkoły, a także potrzeby uczniów organizowałam w okresie stażu spotkania z ludźmi, którzy dzielili się z młodzieżą szkolną swoimi doświadczeniami i bogactwem duchowym.
- Wrzesień 2010 r. – spotkanie z księdzem egzorcystą diecezji lubelskiej, ks. Janem Pęziołem, w kościele MB Loretańskiej;
- Czerwiec 2011 r. – spotkanie z ks. Tomaszem Bartmańskim, misjonarzem pracującym na co dzień w Ekwadorze;
- Maj 2012 r. – spotkanie z p. Dariuszem Tokarzewskim, wokalistą zespołu VOX;
- Marzec 2013 r. – spotkanie z ks. Pawłem Wierzchoniem, misjonarzem z Ukrainy;
- Kwiecień 2013 r. – spotkanie z sybirakiem, p. Henrykiem Skirgajło.
Przez cały okres stażu zachęcałam uczniów do udziału w rozlicznych konkursach, które albo organizowałam sama, albo organizowane były one przez różne instytucje i ośrodki pozaszkolne. Konkursy te odbywały się na różnych poziomach, miały różne formy i mogły być realizowane w różnych formach. Umożliwiło to wzięcie w nich udziału osobom o różnych zdolnościach i predyspozycjach.
- We wrześniu każdego roku organizowałam konkurs na zrobienie różańca dla uczniów klas pierwszych. W wykonanie konkursowych różańców angażowały się niejednokrotnie całe rodziny, a pomysłowość zaskakiwała z roku na rok coraz bardziej. Po konkursie nagrodzone prace były eksponowane w sali katechetycznej;
- We wrześniu organizowałam także konkursy klasowe na temat życia św. Stanisława Kostki. Uczniowie mieli napisać test, zaprezentować krótkie przedstawienia o swoim patronie. Efekty były zdumiewające;
- W grudniu organizowałam w klasach piątych i szóstych konkursy wiedzy o Bożym Narodzeniu;
- W listopadzie 2010 r. przygotowałam uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu „Biblia i Przypowieści”, w którym uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca;
- 28 stycznia 2011 r. przygotowana przeze mnie schola wzięła udział w XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, organizowanym przez MDK w Dęblinie. Uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienie.
- 29 marca 2011 r. przygotowałam uczniów klas 4-6 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II;
- W maju 2011 r. prowadzona przeze mnie schola zdobyła II miejsce w Przeglądzie Piosenki Papieskiej;
- 20 maja 2011 r. we współpracy z p. Dorotą Piasecką przygotowałam I Międzyskolny Konkurs Papieski ‘Totus Tuus, Maryjo!”, w którym udział wzięły wszystkie poziomy szkół Dęblina; pozyskano sponsorów nagród, zorganizowano poczęstunek dla uczestników; schola zajęła II miejsce w Konkursie Pieśni Maryjnej, a wielu innych uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia w Konkursie Plastycznym i Poetyckim;
- W czerwcu 2011 r. uczennice klas szóstych wzięły udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej;
- W listopadzie 2011 r. ponad trzydziestu, przygotowanych przeze mnie, uczniów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym, spośród których siedmioro zostało laureatami tegoż Konkursu;
- 26 stycznia 2012 r. schola pod moim kierownictwem otrzymała I miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w MDK w Dęblinie;
- 23 maja 2012 r. zorganizowałam, wraz z p. Dorotą Piasecką, II Międzyszkolny Konkurs Papieski; zaprosiłam do współpracy wokalistę zespołu VOX oraz pana kapelmistrza Orkiestry Dętej Sił Powietrznych;
- 22 listopada 2012 r. moi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Biblia i Przypowieści” i po raz kolejny zajęli czołowe miejsca w Polsce;
- 31 stycznia 2013 r. po raz kolejy, prowadzona przeze mnie schola „Niebiańskie Dzieci” zajęła I miejsce w XVIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, organizowanym przez MDK;
- W marcu rozpoczęłam przygotowania do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, organizowanym przez Olimpus. W kwietniu dwudziestu uczniów wzięło udział w tychże konkursowych zmaganiach;
- 17 maja 2013 r. uczennice pod moim kierunkiem zdobyły wyróżnienie w Konkursie Piosenki Dziecięcej;
- 20 maja 2013 r. po raz trzeci przygotowałam we współpracy z p. Dorotą Piasecką trzecią edycję Międzyszkolnego Konkursu Papieskiego „Totus Tuus, Maryjo!”, w którym schola zajęła miejsce I, solistki z naszej szkoły miejsce I i III, a wielu innych uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia za prace plastyczne i wiersze o Janie Pawle II.
- 20 maja 2013 r. przygotowana przeze mnie uczennica zajęła I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Poezji i Prozy Religijnej i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
W wyżej wymienionych konkursach brała udział bardzo duża liczba uczniów. Talenty naszych wychowanków były prezentowane nie tylko w szkole, ale także na łamach miasta, powiatu, województwa i całego kraju. Sukcesy uczniów były prezentowane na wielu wystawach pokonkursowych.
Współpracując z Gronem Pedagogicznym brałam także udział w pracach jury konkursów organizowanych przez innych pracowników naszej szkoły:
- 09 maja 2011 r. – „Chemiczna Pułapka – Zachowaj Trzeźwy Umysł” turniej wiedzy dla uczniów klas szóstych;
- Czerwiec 2011 r. – „Szkolny MAM TALENT”;
- Marzec 2012 r. – „Trzeźwo myśl – trzeźwo działaj” – konkurs dla uczniów klas piątych;
- 02 kwietnia 2012 r. – „Rodzina – najcieplejsze miejsce pod słońcem!”;
- Maj 2012 r. – „Nie ryzykuj, powiedz NIE!”;
- 26 kwietnia 2013 r. – konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom”.
Współpracowałam także z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w opracowywaniu pytań na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół ponadgimnazjalnych.
Dbając o uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych organizowałam także różne akcje charytatywne:
- Koordynowałam akcję wspierającą pracę Księży Werbistów „Komórka na misje”;
- Zorganizowałam zbiórkę pieniędzy na misje w Ekwadorze;
- Zorganizowałam materialne wsparcie dla misjonarzy pracujących na Ukrainie i Białorusi;
- Współpracowałam ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie, koordynując zbiórkę słodyczy na terenie parafii MB Loretańskiej, w ramach adwentowej i wielkopostnej akcji „Wrzuć cukierka do pudełka”;
- Organizowałam zbiórkę podręczników do religii dla dzieci najuboższych.
Każda z ogłoszonych akcji charytatywnych cieszyła się wielkim zaangażowaniem uczniów. Nasi wychowankowie odpowiadali zawsze wielką hojnością i otwartością na potrzeby innych.
Dodatkowo w trakcie trwania stażu angażowałam się w życie szkoły poprzez włączanie się w promocję szkoły i prowadzenie kroniki, prace w zespołach ewaluacyjnych, współpracę z Samorządem Uczniowskim i reprezentowanie szkoły w ramach uroczystości lokalnych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W swojej pracy posługuję się technologią informacyjną i komunikacyjną. Przygotowuję konspekty katechez, testy, środki i pomoce dydaktyczne, krzyżówki, rebusy, rysunki, pomoce niezbędne do przeprowadzenia katechezy. Wszelkie dokumenty potrzebne w pracy szkoły również opracowywałam przy wykorzystaniu komputera: sprawozdania, podania, zaświadczenia, dyplomy itp.
Oprócz wykorzystania komputera w procesie dydaktycznym przygotowywałam prezentacje multimedialne dla uświetnienia uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Opanowałam umiejętność posługiwania się programem Power Point, która pomogła mi w przygotowaniu pokazów multimedialnych. Poza lekcjami przygotowałam prezentacje na Konkurs Papieski, Koncert Kolęd, I Komunię Świętą. Apel o świętych. Okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami dawałam także uczniom. Mieli oni możliwość przygotowania takich pokazów w ramach dodatkowych zadań. Przygotowane przez uczniów prezentacje często eksponowane były na forum klasy. Do prezentacji prac wykorzystywałam projektor i rzutnik multimedialny.
W swojej pracy bardzo często posługiwałam się także nowoczesnym środkiem przekazu informacji – Internetem. Korzystałam z portali internetowych dla katechetów www.natan.pl i nauczycieli www.profesor.pl, na których mogłam znaleźć wiele pomysłów na ciekawe lekcje i czerpałam moc pomysłów. Sięgałam również do innych portali edukacyjnych: www.literka.pl, www.opoka.pl, www.liturgia.pl. Zdobywałam także informacje na tematy misyjne, kościelne i katechetyczne: www.dzieciafryki.com, www.katecheza.siedlce.pl. Wymienione powyżej strony pomagały mi dowiadywać się o misyjnych dziełach, pozyskiwać podstawowe informacje na temat pracy w szkole i katechezie. Dzięki internetowi udało mi się także nawiązać kontakt z różnymi ciekawymi ludźmi, misjonarzami, aktorami itp. Za pomocą internetu kontaktowałam się również z lokalną prasą i środkami masowego przekazu. Umieszczałam swoje artykuły w gazecie „Nasz głos” i na portalu e-deblin.
Za pomocą komputera opracowywałam regulaminy konkursu papieskiego, zaproszenia, dyplomy itp., a także opracowałam śpiewnik dla scholii, w którym znalazło się ponad 500 piosenek, do których udało mi się dotrzeć także za pośrednictwem internetu.
Podsumowując stwierdzam, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem i pomocnikiem w pracy. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji umożliwiły mi wymianę doświadczeń z katechetami z całej Polski i nawiązanie kontaktów koniecznych w mojej pracy katechetycznej.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W swojej pracy spotykam się z różnymi problemami dzieci. Często spotykanym zjawiskiem jest agresja. By poznać ten problem i mieć dobre narzędzie do zapobiegania agresji wzięłam udział w Internetowym Kursie dla Nauczycieli „PROFILAKTYKA AGRESJI
U DZIECI. GRY I ZABAWY DLA UCZNIÓW, PSYCHOEDUKACJA RODZICÓW”. Umiejętności zdobyte na tym kursie są jak najbardziej przydatne w szkole. Z wielką satysfakcją obserwowałam, jak pod wpływem metod poznanych na tym kursie uczniowie zmieniali swoje postępowanie. W sytuacjach, w których spotykam się z agresją z satysfakcją stwierdzam, iż często udaje mi się zapobiec wielu sytuacjom konfliktowym.
Aktualizowałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki przez samodzielne studium różnych pozycji książkowych i czasopism z tej tematyki. Z ciekawością czytałam artykuły zamieszczone w kwartalniku „Psychologia w szkole”. Szczególnie cenne były artykuły dotyczące zasad oceniania, motywowania uczniów do nauki itp. Korzystałam również
ze wskazówek zawartych w książce „Porozumienie bez przemocy. O języku serca.” autorstwa Marshalla Rosenberga. Niezwykle cenną pozycją książkową, z której wiele metod i zawartych wskazówek wykorzystuję w pracy dydaktycznej jest książka M. Harmin „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”. Korzystam także z metod zaproponowanych w pozycji
dla katechetów red. Z. Barcińskiego pt. „Vademecum katechety. Metody aktywizujące”.
W czasie odbywania stażu zapoznawałam się ze swoimi obowiązkami, przygotowałam plan pracy scholii, regulamin scholii i kartę informacyjną dla wszystkich kandydatów do chórku szkolnego. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami uczniów. Nabyta przeze mnie wiedza pozwalała na umiejętne rozwiązywanie pojawiających się między uczniami konfliktów. W miarę potrzeb konsultowałam się również w trakcie trwania stażu z pedagog szkolną i wspólnie omawiałyśmy zaistniałe sytuacje problemowe. Pozwoliło to na jak najlepsze zrozumienie sytuacji wychowanka czy ucznia i okazanie mu pomocy. W swoją pracę starałam się zaangażować również rodziców – ustalałam z rodzicami sposoby spędzania czasu przez dzieci. Angażowałam rodziców w pomoc przy Uroczystości I Komunii Świętej oraz Rocznicy Komunii.
Swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i oświaty stosowałam również organizując wycieczki bliższe czy dalsze. Przed rozpoczęciem stażu zrobiłam Kurs Kierowników Wycieczek. Wiedza zdobyta na tym kursie pomogła mi w zaplanowaniu i zorganizowaniu kilku wycieczek. Organizacja wycieczek wymaga umiejętności zadbania o bezpieczeństwo uczniów, zapewnienia opieki i dobrego samopoczucia. Nabyta przeze mnie wiedza pomogła mi w umiejętnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu wycieczek (o zorganizowanych wycieczkach pisałam
w &7 ust 2 pkt 2).
Wiedzę dotyczącą konkretnych uczniów i ich problemów stosowałam również przy opracowywaniu planów wynikowych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Zapoznawałam się z opiniami wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczn?

i uwzględniałam w pracy z poszczególnymi uczniami zalecenia i wskazania poradni. Rozpoczęłam także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, w czasie którego poznałam wiele metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Umożliwiło to lepszy kontakt z podopiecznymi. Odpowiednia postawa z mojej strony wpłynęła motywująco
na działania podejmowane przez uczniów w czasie katechez.

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dążąc do jak najlepszego posługiwania się przepisami oświaty przystąpiłam do lektury dokumentów jej dotyczących. Zapoznałam się ponownie i posługiwałam się w swoich działaniach przepisami Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktycznego. Poznałam zasady funkcjonowania systemu oświaty analizując przepisy prawne zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, Rozporządzenie w sprawie organizacji krajoznawstwa i turystyki. Wiele z tych przepisów pomogło mi w mojej pracy. Dzięki analizie przepisów z Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego pomogło mi w ułożeniu planu rozwoju zawodowego i w przebiegu całego stażu.
Systematycznie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania dokonywałam oceny wiedzy i umiejętności uczniów. Zapoznawałam uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
na poszczególnych etapach edukacji. Dokonywałam klasyfikacji uczniów.
Wykonywałam wiele działań związanych z zawodem nauczyciela. Brałam udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Byłam członkiem Komisji w czasie sprawdzianu kompetencji klas trzecich gimnazjum zarówno w naszej placówce jak i w Zespole Szkół nr 3. Brałam udział
w pracach zespołów klasowych. Brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, które dotyczyły najnowszych zmian w funkcjonowaniu oświaty.
Swoją wiedzę nt. awansu zawodowego nauczyciela zdobyłam na szkoleniu przed rozpoczęciem stażu. Wiedza zdobyta na tym szkoleniu pomogła mi w opracowaniu Planu Rozwoju i sporządzeniu sprawozdania z przebiegu rozwoju zawodowego.

Podsumowując stwierdzam, iż w okresie stażu bardzo wiele się nauczyłam, podjęłam mnóstwo działań na rzecz uczniów, szkoły i własnego rozwoju, a tym samym spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.