X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33782
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Pani Ania we wrześniu 2015 roku rozpoczęła pracę w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej jako wychowawca grupy 3,4 – latków.
Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego realizowała zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego:
1. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły ( Statut szkoły, Program wychowawczy, Program profilaktyki, Wewnątrzszkolny system oceniania). Stażystka poznała i opanowała zasady prowadzenia dokumentacji obowiązującej klasowej (zapisy w dzienniku, roczny plan pracy). Uczestniczyła w szkoleniu ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - poznała i poprawnie stosowała w swojej pracy przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy - na zajęciach dydaktycznych, na boisku, placu zabaw oraz podczas wycieczek i imprez.
2. Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela klasy „0” w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu, omawiała z prowadzącym obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym.
Swoje umiejętności prezentowała w czasie zajęć prowadzonych w obecności dyrektora szkoły i opiekuna stażu, na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy, w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu. Podczas prowadzonych zajęć stosowała różne metody pracy, zwracając uwagę na potrzeby i indywidualne możliwości dzieci. Tworzyła warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci, dbała o atrakcyjność zajęć wykorzystując samodzielnie wykonane środki dydaktyczne.
Pani Ania starała się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jak i opiekuńczo-wychowawczej poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Stażystka brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, kursach doszkalających organizowanych przez WODN oraz innych kursach i szkoleniach co przyczyniło się do wzbogacenia jej warsztatu pracy oraz podniosło umiejętności dydaktyczne.
Stażystka aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły biorąc udział w organizowaniu uroczystości szkolnych, współpracując przy tym z innymi nauczycielami.
3. W trakcie trwania stażu poznawała środowisko dzieci i ich problemy m.in. zapoznając się z dokumentacją oraz podczas rozmów z rodzicami. Z moich obserwacji wynika, że pani Ania potrafi umiejętnie nawiązywać kontakty z rodzicami, rozmawiać o problemach i sukcesach podopiecznych oraz włączać rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych. W swej pracy wychowawczej wykazywała się serdecznością i życzliwością bardzo dużą uwagę zwracając na bezpieczeństwo dzieci.
4. P. Ania prowadziła zajęcia w obecności opiekuna i dyrektora w wymiarze jednej godziny w miesiącu. Przed rozpoczęciem zajęć omawiała z opiekunem stażu ich cele i założenia. Każde zajęcia były omawiane również po ich przeprowadzeniu, stażystka dokonywała oceny stopnia realizacji celów zajęć, ich przebiegu, potrafiła prawidłowo formułować wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych zajęć.
Pani Ania raz w miesiącu obserwowała zajęcia prowadzone przez nauczyciela klasy „0” z których sporządzała notatki i dzieliła się spostrzeżeniami w trakcie ich omawiania, umiejętnie formułowała wynikające z nich wnioski.

Reasumując mogę stwierdzić, że pani Ania wykazuje duże zaangażowanie w swoją pracę, jest komunikatywna i otwarta na sugestie i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z ich pomocy i doświadczeń, dobrze zaadoptowała się do pracy w naszej szkole. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań. Właściwie i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki, planowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie.
Uważam, że pani Ania w pełni zrealizowała swój plan rozwoju zawodowego. Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.
Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.