X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33515
Przesłano:

Projekt dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Halina Bartnikowska Mława, dnia 12.06.2015r Opiekun stażu

Agnieszka Wójtowicz Nauczyciel stażysta
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego
w Mławie
mgr Anna Katarzyna Drozdowska

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU
Pani mgr Agnieszki Wójtowicz
zatrudnionej na stanowisku nauczyciela, która odbyła staż wymagany do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2014r. do 31.05.2015r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie.

W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego i miesięcznych sprawozdań z jego realizacji sporządzanych przez nauczyciela stażystę oraz na podstawie własnych obserwacji i stałej współpracy ze stażystą , stwierdzam co następuje:
Nauczyciel stażysta poznał organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, zapoznał się z obowiązującymi w szkole regulaminami, sposobem prowadzenia dokumentacji oraz przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Na początku stażu stażystka p. Agnieszka Wójtowicz przeanalizowała obowiązujące w szkole przepisy:
- Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie,
- Program Wychowawczy SOSW w Mławie,
- Program Profilaktyki SOSW w Mławie,
- WSO – SOSW w Mławie,
- Przepisy BHP
Stażystka zapoznała się również z obowiązującą w szkole dokumentacją i sposobem jej prowadzenia:
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych i rewalidacyjnych
- Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych
Przez cały okres stażu p. Agnieszka Wojtowicz prowadziła również dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego.
Stażystka zapoznała się z dokumentacją i organizacją pracy pedagoga i psychologa szkolnego. Dokonała analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Rozporządzenie, Karta Nauczyciela).
Nauczyciel stażysta współpracował z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami, pozyskał wiedzę z zakresu problemów środowiska wychowanków i wykorzystał ją przy projektowaniu działań.
W czasie stażu systematycznie współpracowała z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami. Współpraca ta miała na celu poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz poznanie sposobów współpracy ze środowiskiem uczniów. Stażystka współpracowała również z rodzicami uczniów w celu wspólnego rozwiązywania ewentualnych problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Nauczyciel stażysta uczestniczył jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Prowadził zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawiał je z osobą w obecności której były prowadzone. Nabył umiejętności omawiania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Na początku stażu p. Agnieszka Wójtowicz opracowała z opiekunem stażu harmonogram obserwacji zajęć. Wszystkie obserwowane zajęcia zostały omówione pod kątem celów zajęć, stosowanych metod i form , pomocy dydaktycznych itp. Nauczycielka formułowała trafne wnioski i spostrzeżenia na temat hospitowanych lekcji. Stażystka gromadziła potwierdzenia przeprowadzonych obserwacji podpisane przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Nauczyciel stażysta uczestniczył w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
W czasie całego stażu pani Agnieszka Wójtowicz starała się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jak i opiekuńczo- wychowawczej, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Doskonaląc swój warsztat pracy uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego takich jak:
planowanie rozwoju zawodowego prowadzone przez doradcę metodycznego
Szkolenie Specjalistyczne FRSB: Tensegracja kręgosłupa , Ciechocinek
21-23.10 2014
dyspraksja- kiedy wykonywanie prostej czynności staje się problemem, zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Działdowie, 03.12.2014
Jak spędzać czas wolny z dzieckiem w domu, zorganizowany przez Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR, 16.12. 2014
Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, warsztaty przedmiotowo- metodyczne przeprowadzone przez Grzegorza Marcinkowskiego, prezesa Fundacji ADYS przy współpracy z PODN, Mława 20.01.2015
Szkolenie Specjalistyczne FRSB: Łuki Stopy i Kolano, Toruń 23-25.01 2015
W trakcie I i II etapu szkolenia KMI, cyklu szkoleń Uwalniania Powięziowego dla Równowagi Strukturalnej (FRSB – Fascial Release for Structural Balance), jest to kontynuacją szkoleń Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains)
Przeprowadzenie wykładu na konferencji dla rodziców i nauczycieli
„ Wady postawy u dzieci – jak sobie z nimi radzić w domu”
Uczestniczenie w nagraniu reportażu przez TV POLSAT - mojej pracy z Podopiecznym Fundacji Polsat
Praca w CKU Działdowo- zajęcia praktyczne z pracowni masażu klasycznego, medycznego oraz specjalistycznego
Praca z dziećmi w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Bezpłatne konsultacje dla rodziców dziecka zagrożonego oraz z zaburzeniami całościowymi

Współorganizowała uroczystości związane z życiem szkoły, takie jak:
Dzień Edukacji Narodowej
Święto dyni i pieczonego ziemniaka
Warszaty Taekwondo
Maluchy na start

Wraz z opiekunem stażu Haliną Bartnikowską przeprowadziła prezentację multimedialną dla rodziców w dniu 16.12.2014 „ Wady postawy u dzieci – jak sobie z nimi radzić w domu”
Po konsultacji z opiekunem stażu prowadziła zajęcia dla praktykantek z zajęć rewalidacyjnych -fizjoterapia
Przez cały okres stażu prowadziła wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wykaz zajęć prowadzonych samodzielnie ( terminarz obserwacji zajęć dołączony do dokumentacji potwierdzającej umiejętność obserwowania i omawiania zajęć).
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu wpłynęła pozytywnie na całokształt działań dydaktycznych i wychowawczych
Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdych zajęciach omawiałyśmy przebieg zajęć, wyciągałyśmy wnioski do dalszej pracy.
Na zajęciach z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną starała się wykorzystywać wiele różnorodnych metod i form pracy, które korzystnie wpływały na poprawę deficytów rozwojowych, atrakcyjność zajęć, jak również na zaspokojenie potrzeb wychowanków.

Najczęściej wykorzystywane metody pracy to:
NDT- Bobath
PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie)
SI (Integracja Sensoryczna)
Uwalnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej, tensegracja, masaż tkanek głębokich KMI
Kinesiology taping
Masaż klasyczny, medyczny, specjalistyczny
Terapia manualna
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Pozycjonowanie i prawidłowe karmienie dziecka

Podczas odbywania stażu studiowała literaturę specjalistyczną . Na początku swojej pracy pogłębiała swoją wiedzę szczególnie pod kątem pedagogiki specjalnej, gdyż była ona niezbędna w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną jak również korzystała z fachowej literatury medycznej
Brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach w ramach samokształcenia zawodowego- SOSW w Mławie. Wzbogacała własną wiedzę i umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism przedmiotu a także psychologiczno- pedagogicznych; wyszukiwała interesujące informacje w Internecie. Wykazała się również dbałością o sprzęt korekcyjny i rehabilitacyjny. Wykonała pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi młodszymi.
Na specjalne wyróżnienie zasługuje umiejętność nawiązania bardzo dobrych relacji z uczniami, zainteresowanie ich dylematami, współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami i pedagogiem w celu pomocy dzieciom z problemami rodzinnymi i wychowawczymi. Podobało mi się jak interesująco i fachowo prowadziła zajęcia z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Ma mnóstwo pomysłów na zainteresowanie dziecka, skupieniu jego uwagi na prawidłowej współpracy. Ciągle podążała za dzieckiem wydobywając mocne jego strony. Efekt był widoczny w ciągłej pracy terapeutycznej. Chętnie dzieli się swoją zdobytą wiedzą z nauczycielami. Ma mnóstwo świetnych pomysłów z których mogli skorzystać nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów pokrewnych. Podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wykazywała się dużą kreatywnością i zaangażowaniem. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność. Łatwo otwiera się na nowe wyzwania niosące korzyści dla dzieci z niepełnosprawnością. Służy dobrą radą i wskazówkami terapeutycznymi koleżankom i kolegom, którzy zwracali się o pomoc. Podczas prowadzenia zajęć dała się poznać jako osoba bardzo kontaktowa i zorganizowana. Każde nowe zadanie były dla niej wyzwaniem , które z chęcią realizowała .Nie stanowiło dla niej żadnego problemu znalezienie się w nowej sytuacji dzięki pozytywnemu nastawieniu, zawsze świetnie sobie radziła. Z dużym zaangażowaniem prowadziła wszystkie zajęcia zawsze okazując serdeczny kontakt w odniesieniu do dziecka jak i opiekunów Widać, że praca z dziećmi daje stażystce dużo satysfakcji. Pani Agnieszka Wójtowicz jest ambitna, zdyscyplinowana, pracowita, rzetelna, z dużym zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki.
Na podstawie powyższej analizy stwierdzam, że stażystka Agnieszka Wojtowicz spełniła wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Wobec powyższego proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

OPIEKUN STAŻU
mgr Halina Bartnikowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.