X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31355
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki
w Szkole Podstawowej

I. CELE EDUKACYJNE
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego; budowanie modeli matematycznych do konkretnych sytuacji,
- przyswajanie przez uczniów języka matematyki; dostrzeganie oraz formułowanie, rozwiązywanie i dyskutowanie problemów,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.

II. KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM
- ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym,
- przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia,
- nauczyciel na lekcji organizacyjnej przedstawia wymagania i kryteria ocen,
- sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone są lekcją powtórzeniową (ilość nie może przekraczać 3 w ciągu tygodnia i 1 w ciągu dnia),
- uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu swój sprawdzian, zapoznaje się z jego wynikiem i zgłasza ewentualne zastrzeżenia do nauczyciela; ze sprawdzianem zapoznają się także rodzice ucznia,
- sprawdziany są obowiązkowe; uczeń, który jest nieobecny powinien zaliczyć sprawdzian w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły,
- w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z pisemnej formy zaliczenia sprawdzianu
- formę i termin zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem przedmiotu; jeśli uczeń nie wywiąże się z w/w ustalenia otrzymuje automatycznie ocenę niedostateczną ze sprawdzianu,
- każdy sprawdzian napisany na ocenę niesatysfakcjonującą uczeń może poprawić; poprawa może nastąpić na wyraźne życzenie ucznia, w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania prac i tylko raz,
- na ocenę celującą uczeń otrzymuje zadanie dodatkowe,
- kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane,
- na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych,
- aktywność na lekcji nagradzana jest plusami, za 5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
- poprzez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach,
- uczeń w ciągu jednego semestru może być dwukrotnie nieprzygotowany do lekcji; nieprzygotowanie należy zgłosić na samym początku lekcji,
- nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymogom wynikającym z programu nauczania

III. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
- sprawdziany
- kartkówki
- testy
- odpowiedzi ustne
- prace domowe
- prace w grupach
- aktywność podczas zajęć
- przygotowanie do lekcji
- aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki (np. konkursy matematyczne)

IV. OCENIANIE PRAC PISEMNYCH
O ocenie ze sprawdzianu, czy kartkówki decyduje suma zdobytych punktów według kryterium:
0-30% niedostateczny (1)
31-50% dopuszczający (2)
51-75% dostateczny (3)
76-90% dobry (4)
91-100% bardzo dobry (5)
100% + zad. celujący (6)
dodatkowe

V. HIERARCHIA WAŻNOŚCI OCEN CZĄSTKOWYCH:
- sprawdziany
- kartkówki
- aktywność na zajęciach
- prace domowe i odpowiedzi ustne
- prace dodatkowe

VI. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
- znajomość wiedzy elementarnej
- zawartość rzeczowa
- poprawne stosowanie języka matematycznego
- znajomość i zrozumienie pojęć
- stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych
- jasność i logika wypowiedzi
- rozwiązywanie zadań, stosowanie odpowiednich metod, sposobu wykonania i otrzymanych rezultatów
- umiejętność wnioskowania
- umiejętność prezentacji własnego punktu widzenia
- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych
- wkład ucznia, przygotowanie do lekcji
- umiejętność formułowania myśli

VII. OCENIANIE – ZASADY OGÓLNE
- przy ocenach cząstkowych można stosować znaki różnicujące (+,-)
- oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu
- uczeń otrzymuje informację zwrotną uzasadniającą otrzymaną ocenę

VIII. OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA
1. Termin wystawienia oceny semestralnej(rocznej) – 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej
2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, wychowawcę klasy,
a wychowawca rodziców na miesiąc przed klasyfikacją.
3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
4. Na ocenę semestralną (roczną) mają wpływ wymienione wcześniej formy aktywności.
5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku, jednakże nie jest ona średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez uczniów w ciągu roku.
6. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny, co najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu pozaszkolnym.

IX. SPOSOBY POWIADAMINIA RODZICÓW O POSTĘPACH ICH DZIECI W NAUCE
- poinformowanie rodziców o przyjętych kryteriach oceniania odbywa się na pierwszym spotkaniu z rodzicami
- informowanie o postępach w nauce na zebraniach z rodzicami
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- gromadzenie i udostępnianie rodzicom sprawdzianów

X. ZASADY WSTAWIENIA OCENY SEMSTRALNEJ I ROCZNEJ
• stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienie
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów twórczych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe i znacznie wykraczające poza program nauczania
- osiąga sukcesy w konkursach matematycznych
• stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określane programem nauczania
- sprawnie posługuje się zdobyta wiedzą
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy
• stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów
- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy
• stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela zadań lub problemów o średnim stopniu trudności
- potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z podstawowych źródeł wiedzy
• stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia
- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności
• stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
- nie oponował tych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.