X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33748
Przesłano:

Program koła ekologicznego

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
3. UŻYTKOWNICY PROGRAMU
4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE
5. ZAŁOŻENIA PROGRAMU/ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
6. METODY, FORMY I TECHNIKI PRACY
7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
8. EWALUACJA
9. TREŚCI PROGRAMOWE

1. WSTĘP
We współczesnym świecie, gdzie degradacja środowiska jest tak daleko posunięta, ociepla się klimat, z dnia na dzień maleje bioróżnorodność, giną nie tylko gatunki roślin i zwierząt, ale tracimy również unikatowe pod względem przyrodniczym tereny. Zaskakująco łatwo przychodzi ludziom niszczenie niezwykle cennych obiektów przyrodniczych, których już nie da się odzyskać. Z drugiej strony zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym także z ochroną przyrody, od dawna są istotnymi elementami debaty publicznej w Europie i na świecie. Tematyka ta obecna jest w najważniejszych międzynarodowych dokumentach, strategiach i konwencjach. Nawołuje się do ochrony przyrody i prowadzenia ekologicznego trybu życia: do segregacji odpadów, oszczędzania energii i wody, odpowiedzialnej konsumpcji dóbr, rezygnacji z samochodów. Wszystkie te działania są potrzebne, ale jednocześnie wymagają silnej motywacji i przede wszystkim przekonania o słuszności takiego postępowania. Tymczasem jako społeczeństwo częściej myślimy o własnej wygodzie, nowinkach technicznych i żyjemy w oderwaniu od przyrody i z czasem tracimy poczucie, że jesteśmy jej częścią i że mamy- czy tego chcemy czy nie- ogromny wpływ na stan otaczającego nas środowiska, zarówno tego najbliższego, jak i tego po drugiej stronie kuli ziemskiej. Właściwe zrozumienie tej zależności jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, dzieci chłoną te informacje wręcz automatycznie, natomiast młodzież często zajęta swoimi sprawami potrzebuje motywacji i dodatkowej zachęty aby ponownie zagłębić się w zagadnienia ekologiczne i zacząć działać w ramach propagowania ich w najbliższym otoczeniu.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program koła ekologiczny uwzględnia elementy edukacji ekologicznej, regionalnej i globalnej. Poprzez realizowane treści ma on na celu pobudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Efektem edukacji ekologicznej powinien być wzrost ekologicznej świadomości społeczeństwa, która jeśli już powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować działania w zakresie ochrony środowiska, w tym np: – włączenie się do programu selektywnej zbiórki odpadów, udział w debatach społecznych dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska. Program ten pozwala uczniom na obiektywne podejście do zagadnień ekologicznych poruszanych często w mediach, dyskusje oraz wykształcenie własnego zdania na określone tematy. Treści programowe pozwalają na omówienie zagadnień pod względem merytorycznym, a także na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Podczas realizowania danego tematu występuje odwołanie do najbliższego otoczenia, uczniowie samodzielnie poszukują odpowiedzi w jaki sposób z danym zagadnieniem ekologicznym radzi sobie np. ich gmina, powiat czy może istnieją instytucje wspomagające określone działania, do których można się zwrócić w celu pozyskania danych. Przy realizacji programu nacisk będzie stawiany na łączenie teorii z praktyką, stąd w ramach realizacji treści programowych przewidziane zostały wycieczki terenowe np. do najbliższego obszaru chronionego lub oczyszczalni ścieków. Uczniowie również będą zachęcani do studiowania czasopism ekologicznych w celu zaznajomienia z daną tematyką.

3. UŻYTKOWNICY PROGRAMU
Użytkownikami programu mogą być nauczyciele biologii, przyrody, wychowawcy a także inni zainteresowani zagadnieniami ekologicznymi, którzy pragną poszerzyć wiedzę z obszaru edukacji ekologicznej. Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela, uwzględniając potrzeby, możliwości, zaangażowanie i zainteresowanie uczniów danym zagadnieniem. W programie nie ma podziału na klasy, jest on przeznaczony dla osób chętnych do uczestnictwa w spotkaniach koła ekologicznego. Nie wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w regularnych spotkaniach ze względu na różny rozkład zajęć szkolnych, jednak o ciekawych inicjatywach, działaniach i akcjach proekologicznych będą informowani poprzez nauczyciela na innych zajęciach lub poprzez stronę internetową szkoły. Będą mogli uczestniczyć również w organizowanych przedsięwzięciach i wycieczkach. Przewidziane jest również przygotowywanie okolicznościowych gazetek ściennych.

4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

CELE:

Celem programu jest przede wszystkim promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań pro-ekologicznych w społeczności szkolnej oraz przenoszeniu tych działań na najbliższe otoczenie.
Ogólne:
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
• wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
• dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
• uświadomienie potrzeby ochrony bioróżnorodności
• rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów w zakresie ekologii
Szczegółowe:
• uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska
• dbałość o ład i estetykę szkoły, jej najbliższego otoczenia oraz zdobycie umiejętności segregacji i składowania surowców wtórnych
• wyrobienie nawyku systematyczności, odpowiedzialności za podjęte działania, wdrożenie do działalności na rzecz ochrony przyrody oraz odnowa najbliższego środowiska
• uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych oraz kształtowanie postaw zapobiegających nim
• prowadzenie działań służących rozwiązywaniu problemów globalnych
• umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie
• analiza postaw konsumenckich oraz uświadomienie sobie ich wpływu na stan środowiska
• znajomość walorów przyrodniczych najbliższej okolicy i umiejętność ich zareklamowania innym
• odpowiedzialność za zdrowie własne i innych

5. ZAŁOŻENIA PROGRAMU/ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Osiągnięcia uczniów:
• rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
• wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce i nowych sytuacjach
• dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
• postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
• wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
• współpracuje w grupie, skutecznie komunikuje się
• poszukuje prostych rozwiązań dla niektórych problemów dnia codziennego
• angażuje się i potrafi zaplanować działania proekologiczne
• chętnie poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania w literaturze wskazanej przez nauczyciela np. czasopisma ekologiczne

6. METODY PRACY
Program realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w małym gronie osób, jednak działania grupy mają włączyć do działania całą społeczność uczniowską. Umożliwia one realizację celów zawartych w programie a także ma za zadanie kształtować właściwe postawy, ma więc funkcję wychowawczą. Podczas realizacji programu stosowane mają być metody aktywizujące, z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz warunków organizacyjnych i czasowych. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują współpracę w grupie , rozwijają kreatywność uczniów.

Wykorzystywane metody:
- pogadanki,
- dyskusje,
- burza mózgów,
-mini wykład z pokazem,
- praca z materiałem źródłowym
- film,
- zajęcia terenowe,
- konkursy
-wycieczki,
- ankiety
- działalność praktyczna,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- praca w grupach,
- lekcje multimedialne.

7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Uczniowie szczególnie zaangażowani otrzymają dyplomy za działalność w kole ekologicznym, przy okazji organizowania konkursów będą przewidziane nagrody, uczeń może również otrzymywać oceny z biologii lub przyrody za dodatkową aktywność. Uczniowie powinni poprzez swoje działania poczuć sens działań proekologicznych i być przekonanym że poprzez swoje zaangażowanie pozytywnie wpływają na kształtowanie świadomości społeczeństwa a także poprawę jakości środowiska.

8. EWALUACJA
Obserwacja zachowań uczniów, ich zaangażowania w realizację tematyki zajęć i chęć wykorzystania wiedzy w praktyce. Podsumowania poszczególnych zajęć w postaci krótkich quizów wiedzy. Przeprowadzenie anonimowej ankiety dotyczącej realizowanego programu.
ANKIETY DLA UCZNIÓW
Proszę o wypełnienie ankiety. Odpowiedz na pytania:
1.Czy interesuje Cię tematyka ekologiczna i dlaczego?
........................................
2. Które z zajęć podobały Ci się najbardziej i dlaczego?
........................................
3. Czego nauczyłeś /łaś się na tych zajęciach?
........................................
4. Czy poza szkołą uczysz innych ekologicznego trybu życia? Kogo i jak?

........................................

5. Czy zmieniło się twoje zachowanie wobec przyrody – w jaki sposób?
........................................
6. Czy chciał (a)byś w dalszym ciągu uczestniczyć w tego typu zajęciach?
........................................
7. Czy chciałbyś wprowadzić jakieś modyfikacje w realizacji programu? Podaj swoje propozycje.
........................................
Dziękuje za wypełnienie ankiety!

9. TREŚCI PROGRAMOWE
Tematyka WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY UWAGI/PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
1. Ekologia- podstawowe pojęcia. - uczeń wie, jak powstała ekologia
i czym się zajmuje,
- definiuje pojęcia: ekologia, ochrona przyrody , ochrona środowiska
i wskazuje różnicę między nimi,
- wyjaśnia pojęcia: gatunek, populacja, ekosystem, biocenoza, biom, biotop, biosfera; - wskazuje przykłady właściwych poziomów organizacji biologicznej,
- uczeń tworzy dekalog ekologa,
- układa kalendarz ekologa,
- podaje cechy dobrego ekologa, - wykazuje zainteresowanie ekologią; Na zajęciach przydatne będą kalendarze książkowe lub internetowe w których zapisane są obchody najbardziej popularnych dni ekologicznych np. Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Obszarów Wodno- Błotnych i in.
2. Dlaczego ludzi ekologia nudzi? - uczeń wyjaśnia co oznacza słowo ,,ekologiczny”, podaje w jakim kontekście jest używany
- potrafi wyjaśnić znaczenie słów np. ,,ekologiczny proszek do prania”, ,,ekoskóra”, ,,ekouprawa” itd. - uczeń potrafi wskazać przyczyny nadużywania słów ,,ekologiczny”, ,,eko” w celach marketingowych
- używa w dyskusji argumentów mogących przekonać innych do życia w zgodzie z naturą bądź do całkowitego ignorowania jej zasad - uczeń kształtuje swoją postawę wobec ekologii, potrafi zaprezentować swoje zdanie Pomoce dydaktyczne: wycinki z gazet, artykuły dotyczące ekologii przedstawiające różne spojrzenia na tą dziedzinę nauki
3. Śmieć śmieciowi nierówny..czyli wszystko o segregacji odpadów. -wymienia składniki odpadów miejskich
- potrafi wyjaśnić co to są surowce wtórne
- wie jakie są podstawowe grupy surowców wtórnych
- wyjaśni co to jest recykling,
- wymienia rodzaje odpadów: biodegradowalne i opakowaniowe
- znajomość europejskiego systemu znakowania odpadów
- wie, w jaki sposób oznakowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
- potrafi segregować odpady na cztery podstawowe grupy: szkło, plastik, papier, metal,
– potrafi rozpoznać materiał opakowaniowy, z którego wykonane jest opakowanie
- zna znaki ekologiczne związane z recyklingiem - jest przekonany, że segregacja jest istotna i jakie ma znaczenie dla środowiska - Artykuł pt. ,,Wyrzucamy nie śmieci tylko pieniądze” (Zielona Liga, Czerwiec 2013)
- ankieta dotycząca postępowania z odpadami
- przygotowanie plakatów pod hasłem: ,,Podaj dalej...Drugie życie odpadów” i udział w akcji ,,Sprzątanie świata- Polska 2016
- udział uczniów w akcji zbiórki i segregacji surowców wtórnych
- udział uczniów w konkursie o tematyce ekologicznej np. „Ekopomysł na odpady”. Cel konkursu kształtowanie pozytywnych
nawyków związanych z wielokrotnym wykorzystywaniem przedmiotów oraz
rozpowszechnianie i kreowaniem postaw ekologicznych wśród społeczeństwa.

4. Dziewczyny i chłopaki patrzcie na ekoznaki. - zna system znakowania materiałów opakowaniowych
- zna znaczenie symboli ekologicznych znajdujących się na opakowaniach produktów - ma świadomość wpływu codziennych wyborów konsumenckich na stan środowiska - przy wyborze produktów codziennego użytku uwzględnia znaki ekologiczne Materiał pomocniczy: wykonanie kartoników z ekoznakami i kartoników z opisami symboli, rekwizyty (opakowania z omawianymi znakami), przydatne strony: www.zieloneznaki.pl; www.ekonsument.pl
5. Gospodarowanie śmieciami czyli gdzie z tym śmieciem? - zna zasady postępowania z odpadami i rozumie je
- definiuje pojęcia: gospodarka odpadami, odzysk, unieszkodliwianie, recykling organiczny i materiałowy, odzysk energii;
- definiuje pojęcia: kompostowanie, składowanie, spalanie - potrafi wymienić główne metody postępowania z odpadami stosowane w Polsce, zna możliwości ich zastosowania oraz ograniczenia - rozumie swój wpływ na postępowanie z odpadami przez siebie wytworzonymi. - akt prawny dotyczący :,,Gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” lub materiały znajdujące się na stronie internetowej dotyczące gospodarowania odpadami w gminie Kłobuck
(http://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/
gospodarka_odpadami_komunalnymi)
- całoroczne akcje zbiórki surowców wtórnych (baterii, zakrętek plastikowych). Celem tych akcji jest wyrobienie nawyku systematyczności, odpowiedzialności za podjęte działania, wdrożenie do działalności na rzecz ochrony przyrody
6. Rady na elektroodpady. - wyjaśnia pojęcie „elektroodpad”,
- podaje przykłady elektrodpadów
- zna cykl życia produktu np. telefonu komórkowego
- wie, czym jest globalne wysypisko,
- wie, jaki wpływ mają globalne wysypiska na zdrowie i życie ludzi globalnego Południa, - z pomocą atlasu geograficznego świata odnajduje miejsca wydobycia surowców naturalnych,
- rozumie potrzebę recyklingu i utylizacji,
- wskazuje sposoby ograniczania ilości elektroodpadów - kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje wybory Materiały pomocnicze: atlasy geograficzne świata, mapa ścienna świata, karty pracy z cyklem życia telefonu komórkowego, animacja dotycząca odzyskiwania surowców z elektroodpadów https://www.youtube.com/watch?v=a2ZKaZdXOQY
- stworzenie przez uczniów mapy powiatu, na której zaznaczą punkty zbiórki zużytego i zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Narastający efekt cieplarniany- nieunikniony czy zależny od nas rezultat antropopresji? - uczeń wymienia gazy cieplarniane i ich znaczenie w istnieniu efektu cieplarnianego
- wyjaśnia rolę antropopresji w zakłócaniu obiegu węgla w przyrodzie i cyklu hydrologicznego
- wymienia sytuacje i działania, które niekorzystnie wpływają na klimat, - wykazać związek między zwiększeniem emisji tlenku węgla (IV) a zmianami klimatycznymi
- wykorzystać wiedzę dotyczącą możliwości ograniczania wpływu na tempo narastania efektu cieplarnianego - wykazywanie zasady odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w swoim najbliższym otoczeniu
- dąży do poprawy stanu środowiska przyrodniczego
- Foliogramy : ,,Model efektu cieplarnianego”
- zainteresowanie społeczności szkolnej udziałem w programie dotyczącym ochrony klimatu proponowanym przez instytucje zajmujące się działalnością ekologiczn?

- wykorzystanie internetowego programu – kalkulatora emisji dwutlenku węgla (IV): www.klimatdlaziemi.pl
- http://www.klimat.edu.pl/
- www.wwf.pl/kampanie
8. Świat za 50 lat. Prognozowane skutki ocieplenia klimatu. - wymienia przykładowe skutki zmian klimatu
- uświadamia sobie wpływ zmian klimatu na życie organizmów w różnych rejonach świata,
-wskazuje ekosystemy najbardziej narażone na skutki zmian klimatu - rozumie, że działalność ludzi zamieszkujących bogate kraje Północy ma wpływ na życie ludzi na całym świecie, a w szczególności na mieszkańców krajów ubogiego Południa, - rozumie osobistą odpowiedzialność za zmiany klimatu,
- prowadzenie działań służących rozwiązywaniu problemów globalnych
-pogłębia swoje postawy prośrodowiskowe Materiały dla nauczyciela: Gosia Świderek, Agnieszka Wnuk, Nie podgrzewaj atmosfery. Materiały dla nauczycieli, ODE Źródła, Łódź 2009
- Ziemia na rozdrożu http://ziemianarozdrozu.p
9. Oczyszczanie ścieków - wymienia źródła zanieczyszczeń wód
- zna podstawowe wskaźniki
zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki,
- wymienia źródła powstawania ścieków
- potrafi omówić podstawowe etapy oczyszczania ścieków
- rozumie
konieczność ochrony przyrody i
środowiska poprzez technologie
oczyszczania ścieków

- szuka relacji
między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi
- poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju
- uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i
poczucie odpowiedzialności
za
środowisko przyrodnicze
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat technologii
oczyszczania ścieków
- wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie lub Kłobucku (dyspozytornia oczyszczalni
zapoznanie z systemem kontroli
i sterowania procesami technologicznymi,
prezentacja obiektów technologicznych
tj.: ciąg oczyszczania mechaniczno
biologicznego ścieków, przeróbka osadów ściekowych, spalarnia osadów)

10. Edukacja konsumencka,
czyli ABC konsumenta; - uczeń zna prawa konsumenta,
- wie, gdzie może zgłosić się po pomoc (Krajowa Federacja Konsumentów),
- wie, na jakie elementy należy zwracać uwagę podczas codziennych zakupów,
- zna podstawowe informacje jakie powinny znaleźć się na etykiecie; - uczniowie analizują skład najczęściej spożywczych produktów na podstawie przyniesionych przez siebie opakowań, zwracają uwagę na zawartość barwników, konserwantów, antyutleniaczy
i emulgatorów oraz termin przydatności
do spożycia
– poznają chemiczne dodatki
w żywności, które mogą być trujące lub nieszkodliwe dla zdrowia,
- uczniowie określają, których produktów nie należy spożywać często, a których wcale, uzasadniają swój wybór, na podstawie analizy etykiet
- promuje prozdrowotne nawyki żywieniowe w oparciu
o odpowiedzialność indywidualn?

i wolny wybór jednostki; Materiały pomocnicze: opakowania różnych produktów spożywczych, strona internetowa: http://www.ekonsument.pl/
11. W pogoni za czymkolwiek - definiuje pojęcie konsumpcjonizmu i nadkonsumpcji,
- wie, z jakimi skutkami środowiskowymi i społecznymi wiąże się nadkonsumpcja,
- uświadamia sobie wpływ wszechobecnej reklamy na wybory konsumenckie ludzi, a także na kształtowanie ich stylu życia i poczucia szczęścia,
- rozróżnia CSR od greenwashingu (definiuje obydwa pojęcia), - wie, co mogą zrobić konsumenci, by konsumpcja była bardziej zrównoważona,
- uświadamia sobie podstawowy cel reklamy, czyli stworzenie zapotrzebowania na produkt, - analizuje swoje postawy konsumenckie Strona kampanii Polskiej Zielonej Sieci Kupuj Odpowiedzialnie!, http://www.ekonsument.pl/
12. Co kryje się za metką Twoich ubrań? - zna podstawowe problemy społeczne i środowiskowe występujące w przemyśle odzieżowym,
- potrafi ocenić sytuację pracownic i pracowników fabryk odzieżowych z krajów globalnego Południa,
- wie, czym jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, potrafi wymienić wybrane prawa człowieka oraz przykłady ich łamania w krajach Globalnego Południa - rozumie złożoność i skomplikowane zależności występujące w łańcuchu dostaw zglobalizowanego przemysłu odzieżowego,
- rozumie jakie przyczyny i konsekwencje wiążą się z obniżaniem kosztów produkcji odzieży,
- rozumie wpływ swoich wyborów konsumenckich na sytuację pracowników krajów Globalnego Południa, - potrafi wskazać działania, jakie mogą być podjęte na poziomie indywidualnym w celu podniesienia standardów społecznych i środowiskowych przy produkcji odzieży. - wyszukanie w internecie organizacji i instytucji do których można się zwracać o pomoc w przypadku zauważenia łamania praw człowieka (można stworzyć listę tych organizacji wraz z kontaktami i wywiesić je w widocznym miejscu)
- Materiały źródłowe: Popławski B., Szeniawska K., Gorzka czekolada, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2013
Raport Clean Clothes Campagin, Nabijanie kasy. Gigantyczni detaliści, praktyki zamówień i warunki pracy w przemyśle odzieżowym http://www. ekonsument.pl/materialy/publ_529_raportnabijanie.pdf
13. Alternatywne źródła energii. - wie, jakie ma znaczenie i do czego potrzebujemy energii,
- wie, skąd pochodzi energia elektryczna,
- wymienia źródła energii,
- rozumie wpływ wytwarzania energii na środowisko,
- wie, jak oszczędzać energię elektryczną,
- wie, jak ograniczyć zużycie energii
w szkole, w domu,
- wymienia alternatywne źródła energii i wskazuje ich zalety - przygotowuje postulaty w formie zobowiązania, które obligują do oszczędzania energii,
- przyczynia się do oszczędzania energii
w szkole i w domu,
- projektuje naklejki „przypominacze”,

- próbuje zainteresować swoimi pomysłami na ograniczenie zużycia rodziców i rodzeństwo, by wiele zdziałać dla dobra środowiska;
- wzrasta jego świadomość wykorzystania alternatywnych źródeł energii w jego najbliższym otoczeniu Wykonanie mapy konturowej powiatu kłobuckiego i umieszczenie znaków graficznych w miejscach wykorzystania alternatywnych źródeł energii np. elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne itp.
- http://bip.gminaklobuck.pl
- www.biomasa.org
14. Rolnictwo ekologiczne. - podaje definicję rolnictwa ekologicznego,
- wymienia cechy gospodarstw ekologicznych,
- zna podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego,
- definiuje termin „żywność ekologiczna”,
- rozpoznaje znak rolnictwa ekologicznego,
- wie czemu służy system kontroli
i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym;
- wyszukuje informacji na temat tradycji rolnictwa ekologicznego w Polsce,
- porównuje rolnictwo konwencjonalne
i ekologiczne,
- porównuje żywność ekologiczn?

z konwencjonalną,
- wyszukuje gospodarstw ekologicznych
w pobliżu miejsca zamieszkania,
- wyszukuje najbliższych miejscu zamieszkania sklepów z ekologiczną żywnością,
- wyszukuje w sklepach produktów opatrzonych etykietą „produkt ekologiczny”,
- poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
- zachowania sprzyjające zachowaniu zdrowia, - Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego, zapoznanie z metodami uprawy roślin i zwierząt, stosowanymi zabiegami, zaletami i wadami prowadzenia takiej działalności.

15. Dostęp do wody – prawem człowieka. - uświadamia sobie, jaką rolę odgrywa woda w życiu każdego człowieka
− rozumie problem dostępu do czystej wody w różnych częściach świata,
− wyjaśnia przyczyny nierównego dostępu do wody pitnej,
− analizuje zużycie wody w swoim codziennym życiu,
− wyobraża sobie dzień z życia osoby, która ma ograniczony dostęp do wody,
− uświadamia sobie konsekwencje konsumpcyjnego stylu życia oraz jego wpływu na prywatyzację wody - przekonanie o tym jak cenna jest woda i jak ważne jest racjonalne gospodarowanie jej zasobami dla przyszłości pokoleń Filmy dokumentalne: ,,Święta woda” (reż. Lotta Ekelund), ,, Strumień: z miłości do wody” (reż. Irena Salina), ,,Świat bez wody” (reż. Brian Woods),
Eksperyment: „24 litry wody na 24 godziny”- opisanie wrażeń w krótkim reportażu.
16. Kranówka czy butelkowana? - uświadamia sobie, jaką rolę odgrywa woda w życiu człowieka,
- potrafi krytycznie ocenić swoje codzienne zachowania konsumenckie,
- zdaje sobie sprawę z ilości produkowanych przez siebie odpadów,
- potrafi wymienić negatywne strony butelkowania wody - rozumie wpływ swoich wyborów konsumenckich na przyrodę i sytuację krajów Globalnego Południa, - uświadamia sobie istnienie i funkcjonowanie strategii marketingowych oraz uczy się, jak oprzeć się ich wpływowi Materiały pomocnicze: http://ulicaekologiczna.pl/zdrowe-jedzenie-odzywianie/5-powodow-dla-ktorych-nie-powinnismy-picbutelkowanej-wody/
Film dokumentalny pt. Historia wody butelkowej (Story of bot - tled water) http://ww.youtube.com/wat - ch?v=56MACTszsxA
17. Natura 2000 w naszej okolicy. - wymienia obowiązujące w Polsce formy ochrony przyrody,
- definiuje, czym jest europejska sieć Natura 2000,
-podaje rodzaje obszarów Natura 2000 wchodzących w skład sieci, poszerza zainteresowania przyrodą, korzysta z różnych źródeł w celu znalezienia informacji. - identyfikuje walory przyrodnicze występujące w jego okolicy,
- odczytuje informacje ze standardowego formularza danych,
- projektuje przebieg wycieczki na obszary Natura 2000, - poszerza zainteresowania przyrodą,
- jest świadomy walorów przyrodniczych okolicy w której zamieszkuje i potrafi je zareklamować Materiały pomocnicze: mapa turystyczna województwa, informacje zamieszczone na stronie internetowej http://www.powiatklobucki.pl/turystyka/walory_przyrodnicze
- ,,Leśny Atlas Turystyczny” Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
- wycieczka do najbliżej położonego obszaru chronionego w celu zapoznania uczniów z problematyką ochrony ekosystemów ( Rezerwat Przyrody ,,Dębowa Góra” w Kłobucku lub wycieczka krajoznawcza „W Krainie białych skał” po rezerwacie „Parkowe” w Złotym Potoku

18. Bioróżnorodność powiatu kłobuckiego. - wie czym jest bioróżnorodność i zna jej poziomy (genetyczny, gatunkowy i ekosystemowy)
- potrafi wskazać gatunki rodzime oraz zawleczone, które może zaobserwować podczas wędrówki po najbliższej okolicy - potrafi podać przykłady wpływu człowieka na bioróżnorodność w swojej okolicy
- analizuje wpływ działalności człowieka na lokalny krajobraz przyrodniczy biorąc pod uwagę np. tępienie gatunków, zmiany urbanizacyjne - rozumie potrzebę zachowania bioróżnorodności dla siebie i przyszłych pokoleń
- propaguje lokalne działania mające na celu poprawę stanu środowiska i zachowanie równowagi biologicznej - wycieczka terenowa (najbliższa okolica szkoły, park miejski), spis i rozpoznawanie gatunków wraz z wykonaniem fotografii gatunków roślin, zwierząt, porostów podczas wędrówki, przygotowanie albumu, określenie stopnia bioróżnorodności danego terenu i określenie wpływu mieszkańców na taki stan rzeczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.