X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33726
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień na nauczyciela dyplomowanego

Dorota Sowińska
nauczyciel muzyki i plastyki
w Zespole Szkół w Wartkowicach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

L.P. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

§ 8 ust.2 pkt 1
,,uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły [...].”

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego. Aktualizacja przepisów prawa oświatowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na
nauczyciela dyplomowanego,
opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji:
dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów.

Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o postępowanie
kwalifikacyjne. Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Okres stażu

Maj 2017

Maj 2017 Wniosek o rozpoczęcie
stażu, plan rozwoju
zawodowego.

Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dokumenty

Sprawozdanie
z realizacji planu

Wniosek
2. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju wstępna ocena własnych umiejętności. Autorefleksja
Konsultacje z Dyrektorem Wrzesień 2014
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej

Udział w spotkaniach i szkoleniach
organizowanych przez specjalistów

Udział w kursach doskonalących organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i inne placówki wspierające pracę nauczycieli. Okres stażu

Zaświadczenia
z kursów
i warsztatów
4. Doskonalenie warsztatu pracy Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.

Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.

Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
Analiza własnych umiejętności.

Współpraca przy tworzeniu planu pracy szkoły.

Opracowywanie scenariuszy na uroczystości szkolne i prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów (przedstawienia, apele)

Zachęcanie uczniów do brania udziału
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Organizacja konkursów: plastycznych
i muzycznych Cały staż

opracowany PSO, ankieta i analiza

Teczka osiągnięć zawodowych, potwierdzenie, sprawozdania, dyplomy z konkursów
5. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela. Studiowanie literatury fachowej , udział
w warsztatach, szkoleniach, śledzenie specjalistycznych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Cały staż Zaświadczenia notatki
6. Opracowanie programu i prowadzenie kółka muzycznego. Prowadzenie zajęć muzycznych.

Prezentacja osiągnięć na spotkaniach integracyjnych, apelach szkolnych, organizacja uroczystości szkolnych. Cały staż
7. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych. Przygotowanie repertuaru

Przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności uczniów Cały staż według harmonogramów konkursów
8. Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących
w procesie edukacyjnym.
Cały staż
9. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności Studiowanie literatury fachowej i publikacji internetowych.

Poszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego dotyczących Cały staż Spis lektur

§8 ust.2 pkt 2

„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Stosowanie techniki komputerowej i Internetu
w pracy zawodowej Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
z plastyki i muzyki do pracy z uczniami.

Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych materiałów

Zamieszczanie informacji o konkursach
i osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły cały staż
według potrzeb spis materiałów, zestawienie stron internetowych, zestawienia programów komputerowych
2. Wykorzystanie technologii
komputerowej w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców.

Opracowywanie projektów dyplomów.

Opracowywanie materiałów dla dzieci

Prowadzenie e-dziennika

Skanowanie ilustracji, zdjęć. Cały staż Przykłady planów,
sprawozdań, pomocy
dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów

Karty pracy, ilustracje
3. Korzystanie z Internetu, e-dziennika oraz
poczty elektronicznej. Wykorzystanie stron internetowych
do zbierania informacji niezbędnych
do analizy zmieniających się przepisów
prawa oświatowego.

Publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych, śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych.

Prezentacja klasowych i szkolnych wydarzeń
na stronie internetowej szkoły.

Korzystanie z poczty elektronicznej, e-dziennika, komunikowanie się z rodzicami dzieci,
z organizatorami konkursów. Publikacje
4. Korzystanie z nośników CD
oraz DVD. Wykorzystywanie podczas zajęć filmów, słuchowisk muzycznych, piosenek oraz programów edukacyjnych. Cały staż Scenariusz zajęć z wykorzystaniem płyty
CD lub DVD

§ 8 ust. 2 pkt 3

,,umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”.

1. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Rozmowy z nauczycielami. Cały staż Notatki
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. Przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych z różnych szkół

Przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, kasety, płyty, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne itp.)

Współpraca i dzielenie się doświadczeniem
z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych
i innych imprez okolicznościowych

Współpraca z rodzicami Cały staż
Notatki, scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej Według potrzeb Strona internetowa

§ 8 ust. 2 pkt 4a

,,opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”.

1. Wdrażanie programów nauczania. Analiza programów nauczania.

Konsekwentne wdrażanie zaplanowanych działań. 2014/2017 Programy nauczania

§ 8 ust. 2 pkt 4c

,,poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych”.

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. Organizowanie wyjazdów mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę Według potrzeb Karty wycieczek
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. Indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursów Cały staż
3. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Opracowanie scenariuszy konkursów muzycznych i plastycznych

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach na wszystkich szczeblach Cały staż Scenariusze, dyplomy
4. Współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi Udział w imprezach środowiskowych
Cały staż Potwierdzenia
5. Organizacja życia muzycznego szkoły Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych Wg kalendarza uroczystości szkolnych Scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e

,,wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.

1. Promowanie placówki w środowisku lokalnym Przygotowywanie uroczystości, imprez
o charakterze lokalnym Cały staż
2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii Wg kalendarza uroczystości szkolnych Scenariusze imprez potwierdzenia
3. Udział w akcjach na rzecz
środowiska Uczestnictwo w konkursach z zakresu ekologii, profilaktyki

Udział w akcjach „Sprzątanie świata” Okres stażu Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
z wykorzystaniem własnych
kompetencji, materiałów
dydaktycznych oraz procedur
obowiązujących w prawie
oświatowym. Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce przedmiotu.

Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze
Cały staż Opis i analiza przypadku

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała:
Dorota Sowińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.